Pályázat Hajdúhadházi Bölcsőde intézményvezető (magasabb vezető) munkakör betöltésére.

Hajdúhadház Város Önkormányzata Képviselő-testülete

a “Közalkalmazottak jogállásáról szóló” 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. • alapján

pályázatot hirdet

Hajdúhadházi Bölcsőde 

intézményvezető (magasabb vezető)

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A vezetői megbízás időtartama:

A vezetői megbízás határozott időre, 2018. július 01-2023. június 30-ig szól.

A munkavégzés helye:

Hajdú-Bihar megye, 4242 Hajdúhadház, Béke utca 54/A. szám.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

A bölcsőde irányítási, ellenőrzési és munkáltatói feladatainak ellátása, az intézmény alapító okirata szerinti tevékenységek ellátásának biztosítása, SZMSZ-ben meghatározott egyéb feladatok ellátása, kapcsolattartás a fenntartóval és a többi városi intézménnyel.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a “Közalkalmazottak jogállásáról szóló” 1992. évi XXXIII. törvény, valamint a(z) 257/2000. (XII.26.) Korm. rendelet rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

 •       Főiskola, és a 15/1998. (IV.30.) NM rendelet 2. számú mellékletének I/2/B. pont szerint: 1. csecsemő- és kisgyermeknevelő (BA) vagy 2. a) bölcsődei szakgondozó (OKJ), b) csecsemő- és kisgyermekgondozó (OKJ), c) csecsemő- és kisgyermeknevelő-gondozó (OKJ), d) csecsemő- és gyermeknevelő-gondozó (OKJ), e) kisgyermekgondozó, -nevelői (OKJ), f) csecsemő- és kisgyermeknevelő asszisztens (FOKSZ), g) csecsemő- és gyermekgondozói (OKJ) végzettséggel rendelkező: intézetvezető, szakoktató, védőnő, felsőfokú szociális szakképzettségű személy vagy pedagógus szakképzettségű személy,
 •       a 257/2000. (XII.26.) Korm. rendelet 3. § (3) bekezdése alapján legalább öt év felsőfokú végzettséget vagy felsőfokú szakmai képesítést igénylő, a gyermekvédelem, a szociális ellátás, az egészségügyi ellátás, illetve a közoktatás területén betöltött munkakörben szerzett szakmai gyakorlat,
 •       magasabb vezetői megbízást az kaphat, aki a munkáltatóval közalkalmazotti jogviszonyban áll, vagy a megbízással egyidejűleg közalkalmazotti munkakörbe kinevezhető,
 •       magyar állampolgárság, büntetlen előélet, cselekvőképesség,
 •       vagyonnyilatkozat-tételi eljárás lefolytatása.

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

 •       fényképes szakmai önéletrajz,
 •       végzettséget, szakképzettséget igazoló oklevél másolata,
 •       szakmai gyakorlatot igazoló dokumentumok,
 •       az intézmény vezetésére, fejlesztésére vonatkozó szakmai program,
 •       3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány, amellyel a pályázó igazolja a büntetlen előéletét és azt, hogy nem áll olyan foglalkozástól eltiltás hatálya alatt, amely a közalkalmazotti jogviszony létesítését nem teszi lehetővé,
 •       nyilatkozat arról, hogy a pályázati anyagban foglalt személyes adatoknak a pályázati eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez hozzájárul,
 •       nyilatkozat arról, hogy a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 15. §-ának (8) bekezdésében meghatározott kizáró ok vele szemben nem áll fenn,
 •       hozzájáruló nyilatkozat arról, hogy a pályázati eljárásban részt vevők a teljes pályázati anyagba betekinthetnek,
 •       nyilatkozat arról, hogy nem áll cselekvőképességet érintő gondnokság alatt,
 •       nyilatkozat arról, hogy nyílt vagy zárt ülésen kéri a pályázat megtárgyalását,
 •       nyilatkozat a vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettség teljesítésének vállalásáról.

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban 2018. július 1. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2018. június 27.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Dr. Sőrés Erika nyújt, a 06-52/277-512 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

 •       Postai úton, a pályázatnak a Hajdúhadház Város Önkormányzata Képviselő-testülete címére történő megküldésével (4242 Hajdúhadház, Bocskai tér 1. szám. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 4853/2018. , valamint a munkakör megnevezését: intézményvezető (magasabb vezető).
 •       Személyesen: Csáfordi Dénes polgármester, Hajdú-Bihar megye, 4242 Hajdúhadház, Bocskai tér 1. szám. .

A pályázat elbírálásának módja, rendje:

A pályázatokat egy szakmai bizottság véleményezi. A kinevezésről Hajdúhadház Város Önkormányzatának Képviselő-testülete dönt, figyelemmel a Kjt., továbbá a szociális, valamint a gyermekjóléti és gyermekvédelmi ágazatban történő végrehajtására kiadott 257/2000. (XII.26.) Korm. rendelet alapján. A kiíró fenntartja magának a jogot, hogy a pályázati eljárást eredménytelennek nyilvánítsa.

A pályázat elbírálásának határideje: 2018. június 29.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

 •       Hajdúhadházi Polgármesteri Hivatal hirdetőtáblája
 •       www.hajduhadhaz.hu internetes honlap

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2018. május 29.

Kategória: Nincs kategorizálva | A közvetlen link.

Elnézést, a hozzászólás ezen a részen nem engedélyezett.