Álláspályázat – Hajdúhadházi Bölcsőde intézményvezető munkakör betöltésére

ÁLLÁSPÁLYÁZAT


HAJDÚHADHÁZ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
pályázatot hirdet Közalkalmazotti jogviszony (Kjt.) keretében

Hajdúhadházi Bölcsőde intézményvezető (magasabb vezető)

Munkakör/feladatkör betöltésére.

Tevékenységi kör (ellátandó feladatok):  A bölcsőde irányítási, ellenőrzési és munkáltatói feladatainak ellátása, az intézmény alapító okirata szerinti tevékenységek ellátásának biztosítása, SZMSZ-ben meghatározott egyéb feladatok ellátása, kapcsolattartás a fenntartóval és a többi városi intézménnyel.
 
Betöltendő állás szakmacsoportja:  szociális és gyámügy
 
Betöltendő állás munkakörének szakterülete (munkakörcsalád):  Emberi erőforrási/oktatási, képzési
 
Betöltendő állás jogviszonya:  Közalkalmazotti jogviszony (Kjt.)
 
Foglalkoztatás időtartama, munkaideje, munkarendje, formája:
  Határozatlan, 40 óra, Általános (hivatali), Teljes munkaidő
 
Munkavégzés helye:  Hajdúhadház
 
Álláshirdető szervezet bemutatása:  A vezetői megbízás időtartama: A vezetői megbízás határozott időre,
2023. július 1-2028. június 30-ig szól. A munkavégzés helyének kiegészítése: Hajdú-Bihar vármegye, 4242 Hajdúhadház, Béke utca 54/A. szám.
 
A munkáltatóval, állással kapcsolatos egyéb lényeges információ (pl. jogviszony létesítés feltételei; próbaidő; illetmény/fizetés, speciális adatvédelmi tájékoztatás, szervezet honlap címe stb.):  Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a „Közalkalmazottak jogállásáról szóló” 1992. évi XXXIII. törvény, valamint a 257/2000. (XII.26.) Korm. rendelet rendelkezései az irányadóak. A kiíró fenntartja magának a jogot, hogy a pályázati eljárást eredménytelennek nyilvánítsa. A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Konyári Ferenc nyújt, a 06-52-384-334 telefonszámon. A pályázatok postai úton is benyújthatóak Hajdúhadház Város Önkormányzatához, 4242 Hajdúhadház, Bocskai tér 1.
Feltételek, előnyök
Pályázati feltételek
Jogállásból fakadó jogszabályi követelmények:
  Büntetlen előélet
  Cselekvőképesség
  Magyar állampolgárság
  Vagyonnyilatkozattételi eljárás lefolytatása
  Erkölcsi bizonyítvány
 
Elvárt végzettség/képesítés:
  Felsőfokú alapképzés (bachelor, főiskolai), Oktatástudomány, felsőfokú iskolai végzettség és a 15/1998. (IV.30.) NM rendelet 2. számú mellékletének I/2/B. pont szerinti valamely végzettség.
 
Egyéb pályázati feltétel meghatározása:
  a 257/2000. (XII.26.) Korm. rendelet 3. § (3) bekezdése alapján legalább öt év felsőfokú végzettséget vagy felsőfokú szakmai képesítést igénylő, a gyermekvédelem, a szociális ellátás, az egészségügyi ellátás,
  illetve a köznevelés vagy szakképzés területén betöltött munkakörben szerzett szakmai gyakorlat,
  magasabb vezetői megbízást az kaphat, aki a munkáltatóval közalkalmazotti jogviszonyban áll, vagy a megbízással egyidejűleg közalkalmazotti munkakörbe kinevezhető,
  benyújtandó szakmai gyakorlatot igazoló dokumentumok,
  benyújtandó az intézmény vezetésére vonatkozó program, szakmai helyzetelemzésre épülő fejlesztési elképzeléssel,
  benyújtandó 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány, amellyel a pályázó igazolja, hogy büntetlen előéletű, továbbá, hogy nem áll a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20. § (2) bekezdés d) pontja szerinti büntetőeljárás
  hatálya alatt, és vele szemben nem állnak fenn a Kjt. 20. § (2d) és (2e) bekezdésében foglalt kizáró okok, valamint nem áll olyan foglalkozástól eltiltás hatálya alatt, amely a közalkalmazotti jogviszony létesítését nem teszi lehetővé,
  benyújtandó 25/2017.(X.18.) EMMI rendelet szerinti vezetőképzésben részvétel igazolása, vagy a mentesség igazolása, vagy nyilatkozat a vezetőképzésen való részvétel vállalásáról,
  benyújtandó nyilatkozat arról, hogy a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 10/A. § (1) bekezdésében és 15. §-ának (8) bekezdésében meghatározott kizáró ok vele szemben nem áll fenn,
  benyújtandó hozzájáruló nyilatkozat arról, hogy a pályázati eljárásban részt vevők a teljes pályázati anyagba betekinthetnek,
  benyújtandó nyilatkozat arról, hogy nem áll cselekvőképességet érintő gondnokság alatt,
  benyújtandó nyilatkozat arról, hogy nyílt vagy zárt ülésen kéri a pályázat megtárgyalását,
  benyújtandó nyilatkozat a vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettség teljesítésének vállalásáról.
Pályázat elbírálása során előnyt jelent
A pályázat elbírálása során előnyt jelent a szakmai tapasztalat?:  Nem
 
A pályázat elbírálása során előnyt jelent a vezetői tapasztalat?:  Nem
 
A pályázat részeként benyújtandó igazolások, alátámasztó dokumentumok:
  végzettséget/képzettséget igazoló okirat(ok) másolata
  önéletrajz
  A Kjt. 20/A.§ (5) bekezdés b) pontja alapján a pályázó a pályázathoz csatolja arról szóló nyilatkozatát, hogy a pályázati anyagában foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez hozzájárul.
 
A pályázat benyújtásának határideje:  2023.04.21. 00:00
 
A pályázat elbírálásának módja:  A pályázatokat egy szakmai bizottság véleményezi. A kinevezésről Hajdúhadház Város Önkormányzatának Képviselő-testülete dönt a Kjt. és a 257/2000. (XII.26.) Korm. rendelet alapján.
 
A pályázat elbírálásának határideje:  2023.05.25. 00:00
 
Állás tervezett betöltésének időpontja:  2023.07.01.

Elnézést, a hozzászólás ezen a részen nem engedélyezett.

Megszakítás