Pályázat intézményvezető-helyettes munkakör betöltés

Hajdúhadházi Mikrotérségi Szociális Gondozási Központ                    

a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján
pályázatot hirdet

Hajdúhadházi Mikrotérségi Szociális Gondozási Központ
Hajdúhadházi Mikrotérségi Szociális Gondozási Központ székhely

intézményvezető-helyettes (magasabb vezető)
munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

Határozott idejű a kinevezéstől számított 5 év –ig tartó közalkalmazotti jogviszony         

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A vezetői megbízás időtartama:

A vezetői megbízás határozott időre, a kinevezéstől számított 5 év-ig szól.

A munkavégzés helye:

Hajdú-Bihar megye, 4242 Hajdúhadház, Kossuth utca 11/A.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

Az intézményvezető munkájának támogatása, pályázatok, jogszabályok követése. Hajdúhadház ellátási területen az intézmény által biztosított alapellátások, a házi segítségnyújtás, a jelzőrendszeres házi segítségnyújtás, a szociális étkeztetés, a támogató szolgáltatás, idősek nappali ellátásának a koordinálása. A munkakörébe tartozó feladatok esetében a döntések előkészítése és előterjesztése az intézményvezető felé. A hatályos jogszabályoknak megfelelő, valamint a munkaköri leírásban meghatározott intézményvezető helyettesi feladatok ellátása az intézmény Szervezeti- és Működési Szabályzatában foglaltak szerint. Feladata az operatív irányítás a munkaköri leírásban meghatározott területeken.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.                 

Pályázati feltételek:

 •       Főiskola, szociális ellátás területére vonatkozóan,
 •       A szociális ellátás területén betöltött munkakörben szerzett szakmai gyakorlat. – Legalább 5 év feletti szakmai tapasztalat,
 •       Felhasználói szintű MS Office (irodai alkalmazások),
 •       magyar állampolgárság, cselekvőképesség, büntetlen előélet
 •       A határozott időre szóló közalkalmazotti jogviszony teljes munkaidőben, egy hónap próbaidő kikötésével jön létre.
 •       Az 1/2000. (I.7.) SzCsM rendelet 3. mellékletében az intézményvezető munkakörre irányadó szociális ellátás területére vonatkozó felsőfokú végzettség.
 •       A magasabb vezetői beosztás ellátására megbízást az kaphat, aki a munkáltatóval közalkalmazotti jogviszonyban áll, vagy a megbízással egyidejűleg közalkalmazotti munkakörbe kinevezhető.

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

 •       Szociális alap vezetőképzés teljesítése,

Elvárt kompetenciák:

 •       Kiváló szintű kommunikációs készség, Megfelelő koordináló képesség, szervező készség,
 •       Kimagasló problémamegoldó képesség.,

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

 •       Fényképes szakmai önéletrajz, az előző munkaviszonyainak és munkaköreinek részletes megjelölésével, iskolai végzettséget, képzettséget tanúsító okiratok másolata, szakmai gyakorlatot igazoló dokumentumok
 •       3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány, amellyel a pályázó igazolja, hogy büntetlen előéletű, a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20. § (2) bekezdés d) pontjában meghatározott bűncselekmények tekintetében büntetőeljárás hatálya alatt nem áll és vele szemben nem állnak fenn a 20. § (2d) és (2e) bekezdésben foglalt kizáró okok, valamint nem áll olyan foglalkozástól eltiltás hatálya alatt, amely a jogviszony létesítését nem teszi lehetővé,
 •       vagy az igénylésről szóló postai feladóvevény másolata,
 •       nyilatkozat arról, hogy a pályázati anyagban foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez hozzájárul,
 •       nyilatkozat arról, hogy nem áll cselekvőképességet érintő gondnokság alatt,
 •       nyilatkozat a vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettség teljesítésének vállalásáról,
 •       hozzájáruló nyilatkozat arról, hogy a pályázati eljárásban résztvevők a teljes pályázati anyagba betekinthetnek.

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2021. június 15.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Chebliné Kocsis Erzsébet nyújt, a 0652384318 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

 •       Postai úton, a pályázatnak a Hajdúhadházi Mikrotérségi Szociális Gondozási Központ címére történő megküldésével (4243 Téglás, Liget utca 1. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 25/2021 , valamint a munkakör megnevezését: intézményvezető-helyettes.
 •       Személyesen: Chebliné Kocsis Erzsébet, Hajdú-Bihar megye, 4243 Téglás, Liget utca 1. .

A pályázat elbírálásának módja, rendje:

A benyújtott pályázat és szakmai önéletrajzok alapján előválogatás, majd a kiválasztottak szóbeli meghallgatása után döntés. A szóbeli meghallgatás időpontjáról az érintettek telefonon kapnak értesítést.

A pályázat elbírálásának határideje: 2021. június 30.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

 •       Hajdúhadház Város Önkormányzata hirdetőtáblája – 2021. május 17.
 •       Téglás Város Önkormányzata hirdetőtáblája – 2021. május 17.

Elnézést, a hozzászólás ezen a részen nem engedélyezett.

Skip to content