Pályázati felhívás

 

 

 

 

 FELHÍVÁS

 HAJDÚHADHÁZ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
helyi lakó ingatlanok számának növelése érdekében pályázati felhívást tesz közzé önkormányzati tulajdonú ingatlan és ingatlanrész értékesítésére, belvárosi akció területen

 1 számú városfejlesztési terület – Bocskai tér

Cím

hrsz

Értékesítéssel érintett telekrész

Övezeti besorolás

értékesítéssel érintett ingatlanrész

Hajdúhadház, Bocskai tér 13. szám

12048

1437

Vt-2

1437 négyzetméter

Hajdúhadház, Földi János utca 4. szám- ingatlan rész

12046

345

Vt-2

345
négyzetméter

összesen

 

1782

 

1782
négyzetméter

2. számú városfejlesztési terület – Mester utca 33-35 szám

Cím

hrsz

értékesítéssel érintett ingatlanrész négyzetméter

Övezeti besorolás

Hajdúhadház, Mester utca 33

10002

1101

Vt-2

Hajdúhadház, Mester utca 35

10003

1238

Vt-2

Összesen

 

2339

 

A pályázatokat Hajdúhadházi Polgármesteri Hivatal 4242 Hajdúhadház, Bocskai tér 1. (titkárság) vagy elektronikus úton: titkarsag@hajduhadhaz.hu kell benyújtani

 1. augusztus11. 10.00 percig

 A Részletes pályázati kiírást a Hajdúhadházi Polgármesteri Hivatal 4242 Hajdúhadház, Bocskai tér 1. (titkárság) vehető át és a  www.hajduhadhaz.hu internetes oldalról tölthető le. Tájékoztatást telefonon: 06/52-538-411, e-mailen: titkarsag@hajduhadhaz.hu

  

Részletes pályázati kiírás

Hajdúhadház Város Önkormányzat tulajdonában álló ingatlan nyilvános pályázat útján történő értékesítésére – az adott ingatlanon megvalósuló építési beruházás céljából

  1.A pályázatot kiíró neve, székhelye:

Hajdúhadház Város Önkormányzata, 4242 Hajdúhadház, Bocskai tér 1.
Telefonszám: 52/ 583-411
Fax szám: 52/ 384 295

 1. A pályázat célja:

 Önkormányzati tulajdonú ingatlan értékesítése építési beruházás céljából

 1. A pályázat jellege:

 A pályázat nyilvános, egy fordulós.

 Pályáztatásra kerülő ingatlanok adatai:

     4.1: – Bocskai tér

Cím

hrsz

Értékesítéssel érintett telek, telekrész
négyzetméter

Övezeti besorolás

Hajdúhadház, Bocskai tér 13.szám

12048

1437

Vt-2

Hajdúhadház, Földi János utca 4. szám

12046

345

Vt-2

4.2:  Mester utca 33-35 szám

Cím

hrsz

Értékesítéssel érintett telek, telekrész négyzetméter

Övezeti besorolás

Hajdúhadház, Mester utca 33

10002

1101

Vt-2

Hajdúhadház, Mester utca 35

10003

1238

Vt-2

 1. Pályázati biztosíték

 Nem kerül meghatározásra

 1. Pályázati feltételek:

 Ajánlattételre jogosult azon jogi személy, melynek főtevékenysége lakó- és nem lakó épület építése, és legalább 1 éve működő, lakó és nem lakó ingatlan építés tevékenységet folytat azzal a feltétellel, hogy a pályázónak az Önkormányzattal és a Magyar Állammal szemben az ajánlat benyújtásának időpontjáig semmilyen lejárt esedékességű tartozása nem áll fenn.

Jogi személy csak a törvényes képviselője vagy a Ptk. előírásainak megfelelő meghatalmazással rendelkező meghatalmazottja útján vehet részt a pályázaton.

 A pályázó vállalja, hogy az adásvételi szerződés megkötésétől számított 4 éven belül az ingatlanon az építendő ingatlan tekintetében a használatbavételi engedélyezési eljárását megindítja.

A pályázó vállalja, hogy az ingatlanon építendő építmény tekintetében, abban az esetben, ha társasház építésre pályázna, annak különálló lakásai albetét számot kapnak az illetékes földhivatal előtti eljárásban.

A pályázatot be lehet nyújtani a meghirdetett ütemtervekre külön-külön, vagy együttesen mindre:

 1. számú városfejlesztési terület: Bocskai tér
 2. számú városfejlesztési terület: Mester utca 33-35 szám

Hajdúhadház Város Önkormányzata az értékesítésre szánt ingatlanokon létrejövő egységekből tulajdonjogot kíván szerezni.

A pályázó kötelezettséget vállal arra vonatkozóan, hogy az érintett ingatlanon építendő építmény értékesítése esetén Hajdúhadház Város Önkormányzat részére elővásárlási jogot biztosít lakás és üzlethelyiség vonatkozásában, a pályázó által megajánlott vételáron.

Az adásvételi szerződés megkötéséig az önkormányzat nyilatkozik, hogy  kíván e elővételi jogával élni a  vevő által  megajánlott vételáron.

A pályázati felhívás feltételes Hajdúhadház Város Képviselő testületének a döntése szükséges a pályázati kiírás, és a nyertes pályázatról elfogadásáról.

A nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 14.§ (2) pontja alapján a helyi önkormányzat tulajdonában lévő ingatlan értékesítése esetén – a (3)-(4) bekezdésben foglalt kivétellel – az államot minden más jogosultat megelőző elővásárlási jog illeti meg. Továbbá az (5) bekezdés alapján az elővásárlási jog gyakorolására külön törvényben meghatározott szerv – amennyiben törvény a nyilatkozattételi határidőre vonatkozóan eltérően nem rendelkezik – az átruházás valamennyi lényeges elemét tartalmazó ajánlat vagy az elővásárlási jog jogosultjával szemben még hatályba nem lépett a nemzeti vagyon értékesítésére irányuló szerződés részére történő megküldéstől számított 35 napon belül nyilatkozik, hogy kíván-e élni elővásárlási jogával az állam nevében.

 1. Az ajánlatok benyújtásának helye:

 Hajdúhadházi Polgármesteri Hivatal 4242 Hajdúhadház, Bocskai tér 1. (titkárság) vagy elektronikus úton: titkarsag@hajduhadhaz.hu.

 1. Az ajánlatok benyújtásának módja:

 Az ajánlatok benyújthatók személyesen, elektronikus vagy postai úton. Az ajánlatot zárt borítékban, vagy pdf formátumban kell benyújtani, melynek minden oldalát aláírással kell ellátni. A borítékon a következő szövegrészt kérjük feltüntetni: „Pályázati ajánlat Hajdúhadház Város Önkormányzat tulajdonában álló ingatlan nyilvános pályázat útján történő értékesítésére

 1. A pályázatok elbírálásának szempontja, szerződéskötés:

 A ingatlanokra vonatkozó adásvételi szerződést az Önkormányzat a pályázat nyertesével köti meg,

az adásvételi szerződés lényeges elemei:

 • A Vevő nyilatkozta, hogy az épülő Társasházban … emeleti …m2 alapterületű használatbavételre alkalmas társasházi lakás tulajdonjogát ……………..-Ft+ÁFA vételáron kínálja fel az önkormányzatnak. A vételárat az önkormányzat elfogadja, az ingatlan vásárlására a felek külön szerződést kötnek.
 • A Vevő nyilatkozta, hogy az épülő Társasházban … emeleti …m2 alapterületű használatbavételre alkalmas társasházi üzlet tulajdonjogát ……………..-Ft+ÁFA vételáron kínálja fel az önkormányzatnak. A vételárat az önkormányzat elfogadja, az ingatlan vásárlására a felek külön szerződést kötnek.
 • A Vevő kötelezettséget vállalt az ajánlatában, hogy 3 éven belül legalább hét lakásos Társasházat épít az ingatlanon, az ingatlan birtokbavételét követő 4 éven belül a használatbavételi engedélyezési eljárást megindítja, valamint a lakások külön albetét számot kapnak az ingatlan-nyilvántartásban.
 • Azon tényre tekintettel, hogy a jelen adásvételi szerződéssel érintett ingatlanra A nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI tv. 14. § (2) bekezdésében foglaltak szerint a Magyar Államot elővásárlási jog illeti meg, e tényből következően az adásvételi szerződés hatályba lépésének feltétele a Magyar Állam nevében elővásárlási jog gyakorlására meghatalmazott szerv, azaz MNV Zrt. nemleges nyilatkozata, vagy az elővásárlási jog gyakorlására meghatározott 35 napos nyilatkozattételi határidő eredménytelen eltelte. Jelen szerződés hatályba lépésének időpontja az elővásárlási jog gyakorlására nyitva álló határidő leteltét követő nap, illetve amennyiben az MNV Zrt. nemleges nyilatkozatot tesz, ezen nyilatkozat kézhezvételét követő nap. Az Eladó kötelezettséget vállal arra, hogy az elővásárlásra jogosult felé az elővásárlási jog gyakorlására történő felhívást megküldi.
 • Az eladó eladja a vevő megvásárolja az ingatlant a rajta lévő felépítményekkel együtt.
 • Az ingatlan egy része kerítéssel körbekerített, a közművek (víz, csatorna, villany, gáz) az utcákban találhatóak. Az esetleges közmű bekötés vagy áthelyez a vevőt terheli.
 • vételárér fizetés ütemezése: vételárat a Vevő az alábbiak szerint fizeti meg az Eladó részére:
  • szerződés kötését követő 15 napon belül a vételár 50%-a
  • a birtokba adást követő 90 napon a vételár 25%-a
  • a birtokba adást követő 180 napon a vételár 25%-a
 • ingatlan birtokbaadására az első vételárrészlet kifizetésével egyidőben kerül sor. A Vevő a birtokátadás időpontjától kezdve jogosult az ingatlan hasznainak húzására és köteles viselni az azzal járó terheket. A vételár első részének megfizetése után a vevőnek jogában áll megkezdeni az építkezéshez szükséges engedélyezési folyamatokat illetve építkezési munkálatokat.
 • Eladó szavatosságot vállal az átruházott ingatlan és hozzá kapcsolódó per-, teher- és igénymentességéért, valamint azért, hogy a Vevő az ingatlan per-, teher- és igénymentes tulajdonjogát szerezze meg. Az Eladó szavatol, hogy 3. személynek nincs az ingatlan vonatkozásában olyan joga, amely a Vevő tulajdonszerzését vagy birtoklását akadályozná, illetve korlátozná.
 • A Vevő a fizetendő tulajdonszerzési illeték mértékével tisztában van.
 • A szerződő felek kijelentik, hogy mindannyian Magyarországon nyilvántartásba vett jogi személyek, a felek szerződéskötési képességük korlátozva nincsen és nem kizárt.

 A pályázat nyertesének az minősül, aki a kiírásban szereplő feltételeknek megfelel és a legelőnyösebb ajánlatot teszi. A pályázat nyertesével az ingatlan-nyilvántartási bejegyzésre alkalmas okiratot ( adásvételi szerződést) az ajánlattevő köteles kihirdetésétől történő értesítés kézhezvételétől számított 30 napon belül megkötni.

Az adásvételi szerződést a törvényben meghatározott szerv részére szerződéskötést követően részünkről megküldésre kerül. A nemzeti vagyon értékesítésére irányuló szerződés részére történő megküldéstől számított 35 napon belül nyilatkozik, hogy kíván-e élni elővásárlási jogával az állam nevében.

A kiíró csak a pályázat nyertesével – vagy annak visszalépése esetén a második legelőnyösebb ajánlatot tevő személlyel – köt szerződést.

 Pályázati ajánlat:

 – pályázó neve, címe, beruházó/ vevő bemutatása
– cégkivonatot és aláírási címpéldányt bemutatása
-a terület hasznosítási koncepciójának bemutatása
-építendő ingatlanok bemutatása látványtervvel
-műszaki leírás
– vételár fizetés ütemezésére tett javaslat
– a pályázónak nyilatkoznia kell arra vonatkozóan, hogy elfogadja-e a pályázati feltételeket,
– a pályázó nyilatkoznia kell, hogy ajánlatához a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi  CXCVI. törvény 14. § (5) bekezdésében meghatározott határidő lejártáig kötve van.
 – a pályázó nyilatkozatát arra vonatkozóan, hogy átlátható szervezetnek minősül.
– a pályázó nyilatkozata arra vonatkozóan, hogy köztartozása nincs, illetve ellene csődeljárás nincs folyamatban.
– a pályázó nyilatkozata arra vonatkozóan, hogy milyen összegű vételárat kínál az ingatlanért nettó összeg+ ÁFA bontásban
– nyilatkozat arra vonatkozóan, hogy a  21/2011.(VIII.18.) Hajdúhadház Városi Önkormányzat Képviselő testületének önkormányzati rendeletét a helyi építésügyi szabályzatról és szabályozási tervről megismerte, továbbá a települési rendezési eszközök módosítását, és amennyiben szükséges a telekalakítás módosításának költségeit viseli.
– nyilatkozat, hogy a pályázó kötelezettséget vállal arra vonatkozóan, hogy az érintett ingatlanon építendő építmény értékesítése esetén Hajdúhadház Város Önkormányzat részére elővásárlási jogot biztosít.

 1. Az ajánlatok benyújtásának határideje:

 (Ajánlattételi határidő testületi döntés elfogadását követő 15. nap) 2021. augusztus hónap 11. nap 10 óra 00 perc (a postai úton feladott pályázatoknak ezen időpontig be kell érkezniük).

 1. Az ajánlati kötöttség minimális időtartama:

 A pályázó ajánlatához a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi  CXCVI. törvény 14. § (5) bekezdésében meghatározott határidő lejártáig kötve van.

 1. Pályázatok elbírálása:

 A pályázat bontásának időpontja: 2021. augusztus 11. 10.00
Helye: Hajdúhadház Város Önkormányzata, 4242 Hajdúhadház, Mester u. 26.
A pályázat bontása külön meghívó nélkül a megjelent pályázók jelenlétében történik.

A benyújtott pályázatokat a Munkacsoport megvizsgálja, amennyiben a pályázati felhívásban szerepelt feltételeknek megfelelt, abban az esetben a pályázati felhívást előterjeszti Hajdúhadház Város Képviselő testületének, arra vonatkozóan, hogy a pályázati kiírásról, a nyertes pályázatról és annak elfogadásáról döntsön. A pályázat eredményét a Munkacsoport által készített összegzés alapján a Képviselő-testület állapítja meg a pályázat bontását követő soron követő ülésén. Indokolt esetben a további 60 nappal a döntés határidejét meghosszabbíthatja. A bírálat eredményéről az ajánlattevőket az elbírálást követő 15 napon belül írásban értesíti a Kiíró.

A nyertes pályázóval az Önkormányzat által kötött adásvételi szerződés aláírására a polgármester jogosult a Képviselő-testület jóváhagyásával.

 1. Egyéb információ:

Az ingatlan igény szerint a kiíróval egyeztetett időpontban a helyszínen megtekinthető.

A pályázati eljárásban csak olyan jogi személy vagy gazdasági társaság vehet részt pályázóként, aki vállalja, hogy az Önkormányzattal szemben bármilyen jogügyletből kifolyó lejárt tartozását legkésőbb a pályázatok benyújtásának határidejéig teljes egészében kiegyenlíti. Ennek elmaradása esetén a pályázót ki kell zárni a pályázati eljárásból.

A tulajdonjog változás ingatlan-nyilvántartásban történő átvezetésének és a földmérésnek, az építési engedélyezési eljáráshoz kapcsolódó építési szabályzat, rendezési terv módosításának költségei a vevőt terhelik. Az önkormányzat a vételár teljes kiegyenlítéséig kiköti a tulajdonjog fenntartását, és a teljes vételár az adásvételi szerződésben megjelölt időpontban történő meg nem fizetése esetére foglaló megtartása mellett az elállási jogot, melyet az Önkormányzat, mint az eladó a vevőhöz címzett egyoldalú írásbeli nyilatkozatával gyakorolhat.

A késve érkezett pályázatokat a kiíró érvénytelennek minősíti.

A pályázati kiírás a Hajdúhadházi Polgármesteri Hivatal hirdetőtábláján, az Önkormányzat honlapján (www.hajduhadhaz.hu), kerül meghirdetésre.

Hajdúhadház Város Önkormányzata fenntartja magának azt a jogot, hogy a pályázatot bármikor indoklás nélkül, valamint bármilyen költség, kiadás megtérítése nélkül visszavonhatja, illetve eredménytelennek nyilváníthatja, az ebből eredő esetleges károkért való felelősségét kifejezetten kizárja.    

Kategória: Nincs kategorizálva | A közvetlen link.

Elnézést, a hozzászólás ezen a részen nem engedélyezett.