Pályázati felhívás ingatlan értékesítésére

130.w10/2012.(III.29) az önkormányzat vagyonáról és a vagyonnal való gazdálkodás szabályairól szóló önkormányzati rendelt 16.§ alapján a következő pályázati felhívást teszi közzé:

1. A pályázatot kiíró neve, székhelye:
Hajdúhadház Város Önkormányzata, 4242 Hajdúhadház, Bocskai tér 1.
Tel.szám: 52 583 411
Fax szám: 52 384 295

2. A pályázat célja:
Önkormányzati ingatlan értékesítése.

3. A pályázat jellege:
A pályázat nyilvános, egy fordulós.

4. Pályáztatásra kerülő ingatlan adatai:
Hajdúhadház, Béke u. 2. fsz. 1. szám alatti (10005/A/1 helyrajzi számú, kivett lakás (társasház) művelési ágú. Az ingatlan per, teher és igénymentes, teljesen közművesített határozatlan idejű helyiség bérleti szerződéssel.

5. Pályázati biztosíték:
A pályázat során biztosíték nem kerül kikötésre

6. Pályázati feltételek:
Bármely természetes vagy jogi személy, jogi személyiség nélküli gazdasági társaság pályázhat. Amennyiben gazdasági társaság a pályázó, köteles:
– a 30 napnál nem régebbi eredeti cégkivonatot és aláírási címpéldányt bemutatni,
– gazdasági társaság csak a törvényes képviselője vagy a Ptk. előírásainak megfelelő meghatalmazással rendelkező meghatalmazottja útján vehet részt a pályázaton
– a pályázó tudomásul veszi, hogy az ingatlan vonatkozásában helyiségbérleti szerződés van megkötve, a bérleti díj mértéke: 25.695 ft/hó. A bérleti szerződés határozatlan időre került megkötésre. A pályázó vállalja, hogy a bérleti szerződést az abban foglalt 3 hónapos felmondási időn belül nem szünteti meg. A bérleti díjat kizárólag az infláció mértékével emeli.

7. Az ajánlatok benyújtásának helye:
Hajdúhadházi Polgármesteri Hivatal 4242 Hajdúhadház, Bocskai tér 1. (titkárság jegyzői iroda).

8. Az ajánlatok benyújtásának módja:
Az ajánlatok benyújthatók személyesen vagy postai úton. Az ajánlatot zárt borítékban kell benyújtani, melynek minden oldalát aláírással kell ellátni. A borítékon a következő szövegrészt kérjük feltüntetni: „Pályázati ajánlat a Hajdúhadház, Béke utca 2. fsz.1. szám alatti (10005/A/1 helyrajzi számú) ingatlan megvételére”

9. A pályázatok elbírálásának szempontja:
A pályázat nyertese az az ajánlattevő lesz, aki a pályázati feltételeknek megfelel és összességében a legelőnyösebb ajánlatot teszi. A pályázat elbírálásánál előnyben részesül az az ajánlattevő, aki a vételárat egy összegben fizeti meg.

A pályázat nyertesével az adásvételi szerződést legkésőbb az elbírálást követő 10. napon köti az Önkormányzat. A kiíró csak a pályázat nyertesével – vagy annak visszalépése esetén a második legelőnyösebb ajánlatot tevő személlyel köt szerződést.

10. Az ajánlat minimális tartalmi elemei a következők:
– pályázó neve, címe,
– a pályázónak nyilatkoznia kell arra vonatkozóan, hogy elfogadja-e a pályázati feltételeket,
– a pályázónak egyértelműen nyilatkoznia kell az ingatlanért felkínált vételár nagyságáról
(egyösszegű megajánlást kér a kiíró),
– a pályázó nyilatkozzon az ajánlati kötöttség elfogadására vonatkozóan,
– a pályázó nyilatkozatát arra vonatkozóan, hogy átlátható szervezetnek minősül.

11. Az ajánlatok benyújtásának határideje:
2017. május 09. (kedd) 12:00 óra (a postai úton feladott pályázatoknak ezen időpontig be kell érkezniük).

12. A nyilvános bontás ideje, helye:
2017. május 09. (kedd) 13:00 Hajdúhadházi Polgármesteri Hivatal (4242 Hajdúhadház, Bocskai tér 1) jegyzői iroda.

13. Az ajánlati kötöttség minimális időtartama:
A pályázó ajánlatához 30 napig kötve van. Az ajánlati kötöttség az ajánlatok benyújtására nyitva álló határidő lejártakor kezdődik.

14. A pályázati eljárásra vonatkozóan további információ szerezhető:
Szaniszló Tamás aljegyző 06 30 229 4440

15. Pályázatok elbírálása:
A nyertes pályázóval az Önkormányzat által kötött adásvételi szerződés aláírására a polgármester jogosult, Képviselő-testület jóváhagyásával

16. Egyéb információ:
Felhívjuk a pályázók figyelmét, hogy a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 14.§ (2) bekezdése alapján a helyi önkormányzat tulajdonában lévő ingatlan értékesítése esetén az államot minden más jogosultat megelőző elővásárlási jog illeti meg.

Az ingatlan igény szerint a kiíróval egyeztetett időpontban a helyszínen megtekinthető. Az Önkormányzat fenntartja magának azt a jogot, hogy a pályázati eljárást akár indokolás nélkül is eredménytelenné nyilváníthatja.

A pályázati eljárásban csak olyan természetes vagy jogi személy, jogi személyiség nélküli gazdasági társaság vehet részt pályázóként, aki vállalja, hogy az Önkormányzattal szemben bármilyen jogügyletből kifolyó lejárt tartozását legkésőbb a pályázatok benyújtásának határidejéig teljes egészében kiegyenlíti. Ennek elmaradása esetén a pályázót ki kell zárni a pályázati eljárásból.

Az adásvételi szerződésben rögzítésre kerül, hogy az ingatlan értékesítése a jelenlegi műszaki és jogi állapotban történik.

A tulajdonjog változás ingatlan-nyilvántartásban történő átvezetésének költségei a vevőt terhelik.

A késve érkezett pályázatokat a kiíró érvénytelennek minősíti.

A pályázati kiírás a Hajdúhadházi Polgármesteri Hivatal hirdetőtábláján, az Önkormányzat honlapján (www.hajduhadhaz.hu), kerül meghirdetésre.

Kategória: Ajánló, Hírek, Közérdekű | A közvetlen link.

Elnézést, a hozzászólás ezen a részen nem engedélyezett.