Pályázati felhívás mentori munkakör betöltésére

Hajdúhadház Város Önkormányzata álláslehetőséget kínál Humán szolgáltatások fejlesztése térségi szemléletben – kedvezményezett térségek c. felhívására benyújtott, EFOP-1.5.3-16-2017-00121 azonosító számú projekt keretében, határozott időre, mentor munkakörbe

Projekt célja:

A projekt célja a közszolgáltatások minőségi fejlesztését és hozzáférhetőségének javítása. A cél elérését a kedvezményezett járások besorolásáról szóló 290/2014. (XI. 26.) Korm. rendelet szerint kedvezményezett járásokban érintett települési önkormányzatok (Hajdúhadház Város Önkormányzata, Létavértes Városi Önkormányzat, Téglás Város Önkormányzata, Bocskaikert Község Önkormányzata, Újléta Község Önkormányzata), a Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat együttműködésével tervezi megvalósítani jelen Felhívásban foglalt feltételek mentén. A 24-36 hónapra tervezett képzések és programok hozzájárulnak, a területi különbségek csökkentéséhez a humán közszolgáltatások tekintetében, a társadalmi felzárkózás folyamatához, a minőségi közszolgáltatásokhoz való hozzáférés javításával, a hátrányos helyzetű társadalmi csoportok felzárkózásához, a hátrányos helyzetű csoportok foglalkoztathatóságának javításával munkaerőpiaci helyzetük erősítéséhez, a az egyes közszolgáltatások minőségének és hatékonyságának fejlesztéséhez, ágazatközi együttműködések, integrált megoldások kialakításához, az országosan homogén szolgáltatások differenciálásához. A támogatási kérelemben résztvevő települések helyi esélyegyenlőségi programjaikban (HEP), az esélyegyenlőségi célcsoportok helyzetének javítása érdekében tervezett intézkedések megvalósításának végrehajtása, kiegészítve, illetve megerősítve az egyéb humán ágazati fejlesztési programok által megfogalmazott célok elérését is. A támogatási kérelem komplex megközelítése hatékony, a társadalmi felzárkózást erősítő beavatkozásokat teszi lehetővé. Lehetőséget nyújt, a helyi szükségleteken és igényeken alapuló, a helyi közösségek által kialakított, a helyi társadalom fejlődését szolgáló szolgáltatások bevezetésére, fejlesztésére, a közszolgáltatások elérésére.

 1. A munkakör célja:

A mentor célja az EFOP-1.5.3.-16-2017-00121 azonosító számon nyilvántartott projekt keretein belül a hátrányos helyzetű aktív korú lakosság aktív munkaerő-piaci eszközökben való részesedésének elősegítése: a hátrányos helyzetből adódó sajátosságok kezelése, a munkakörnyezetbe való beilleszkedés érdekében. A munkavállalóvá vált hátrányos helyzetű személyek mentorálása (munkában és azon kívül).

 • szoros együttműködés a projekt szakmai megvalósításában résztvevő személyekkel: szakmai vezetővel, közösségszervezővel, családsegítő munkatársaival, egyéb szakmai megvalósításban résztvevő szakemberekkel;
 • közreműködés a projektben résztvevő célcsoportok toborzásában, a tervezett programok megvalósításában;
 • a képzéseken résztvevő, és humán közszolgáltatásban foglalkoztatott hátrányos helyzetű személyek mentorálása: munkaszervezetbe való beilleszkedés segítése, szervezetei kultúra megismertetése, karriertámogatás;
 • közreműködés egyéni fejlesztési tervek készítésében, és az abban megfogalmazott célok megvalósításában (pl. elhelyezkedés, munkába való beilleszkedés, képzés stb.), egyéni fejlesztési tervek felülvizsgálatában.
 1. A munkakörhöz kapcsolódó feladatok:
 • Az egyéni és társas kompetenciák felmérése.
 • Munkaszocializáció megszerzését segítő konstruktív és értékteremtő tevékenységek.
 • Csoportmunkában történő együttműködés kompetencia fejlesztése.
 • Munkára való képességet javító intézkedések a meglévő és a térségbe érkező, létrehozandó új munkáltatók munkaerő bázisának folyamatos minőségi biztosítása érdekében.
 • Az önálló életvitelre képessé tevő programok.
 • Az álláskereséshez felkészítő tanácsadás.
 1. A mentor munkájának részfeladatai:
 • A pályázat keretein belül megvalósuló hátrányos helyzetű célcsoporttagokhoz kapcsolódó programelemek teljes körű lebonyolítása, vagy aktív részvétele a szolgáltatások megvalósításában.
 • A tervezett foglalkozások, tanácsadások szakszerű és hatékony megvalósítása.
 • A jellemző csoportfoglalkozásokhoz, fejlesztésekhez rendelt, egyéni, társas és módszerkompetenciák átadása a foglalkozásokon résztvevők részére.
 • A mentorok kiválasztása a projekt megvalósítási szakaszában történik a megfelelő szakmai végzettséggel és tapasztalattal rendelkező mentorok a projekt megvalósítási helyszínéről kerülnek kiválasztásra, mert egy helyi lakos a közösség része, és a mentor által végzett munka megköveteli a helyismeretet és a közösségi tevékenységet.
 • A bevont célcsoporttagok, a leendő munkavállalók gyakorlati ismereteinek, társadalmi és munkavállalói kulcskompetenciáinak fejlesztésére irányuló, munkaszocializáció megszerzését segítő informális és formális képzési tanácsadási lehetőségek népszerűsítése, a mentorok által végzett feladat, a bevont célcsoporttaggal történő folyamatos fejlesztési feladatok, gyakorlatok, szituációs szerepjátékok kiscsoportos formában. Egyéni és csoport tanácsadás, melynek eredménye, konstruktív, értékteremtő, lényege az együttműködési készség, konfliktuskezelés, kommunikációs, és problémamegoldó képességek fejlesztése informális módon. Foglalkozások tartása, diákmunkák felderítése, diákszövetkezetekkel való együttműködés.
 • A mentor nem csak a közösségfejlesztési folyamat kezdetén, hanem később is jelen van a terepen, szakmai tudásával támogatja a folyamatot, résztvevő megfigyelést folytat, amelyről mentorálási munkanaplót készít, és amely beépül a mérés-értékelésbe.
 • Részt vesz a projektmegbeszéléseken, képviseli a projektben résztvevők véleményét a projekt megbeszélésein.
 • Részt vesz, a szakmai jelentés előkészítésében a tevékenységeinek eredményeiről a kért időpontokra beszámolót készít.
 • Jelenléti íveket készít a vonatkozó programokhoz kapcsolódóan.
 • Elvégez minden olyan feladatot, amivel a projekt szakmai vezetője megbízza.
 • Szakmai munkájáról folyamatosan beszámol a szakmai vezetőnek.
 • Az egyéni igények szerint foglalkozásokra (klubok, képzések, foglalkoztatás) irányítja a résztvevőket.
 • Workshopok témavezetése és moderálása.
 • Aktív közreműködés a következő programok megvalósításában, résztvevők toborzásában: pályaorientációs foglalkozások, munkaerő piaci tanácsadás, Egészségnapok, Életminőség javító program, Diákszövetség kialakítása stb.

Előírt végzettség és tapasztalat:

Felsőfokú:

Szociális munkás, szociálpedagógus szociálpolitikus, védőnő, mentálhigiénés szakember, pedagógus, vagy pszichológus felsőfokú végzettség

(folyamatban lévő tanulmányokat is elfogadunk)

Elvárt képességek:

 • precizitás, etikus magatartás, szakmai igényesség, megbízhatóság;
 • logikus gondolkodásmód, gyors problémafelismerő- és megoldó készség;
 • önálló munkavégzés, rendszerben való gondolkodás képessége;
 • stressz-tűrő képesség, hatékony időgazdálkodás, felelősségtudat;
 • teherbírás, különböző munkafolyamatok egyidejű kezelésének képessége;
 • jó szervező-, kapcsolatteremtő és kommunikációs készség (írásban és szóban egyaránt);

Feltételek:

 • magyar állampolgárság;
 • cselekvőképesség;
 • büntetlen előélet.
 • konzorcium területén végzett szakmai munka

Előny:

 • európai uniós forrásból megvalósított projektben szerzett tapasztalat;
 • koordinálásban szerzett tapasztalat;
 • helyismeret,
 • közösségekkel végzett munkában való tapasztalat

Jogviszony:

Munka Törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. tv. rendelkezése szerint, 3 hónapos próbaidő kikötésével.

Foglalkoztatás időtartalma: Határozott idejű, a belépéstől számított várhatóan 30 hónap időtartamban.

Foglalkoztatás jellege: teljes munkaidő (heti 40 óra)

Munkavégzés helye: Hajdúhadház,

Jelentkezés: elektronikus úton, a titkarsag@hajduhadhaz.hu címen, az elektronikus levél tárgyában kérjük feltüntetni: „EFOP-1.5.3-16-2017-00121 Mentor”

Jelentkezéshez csatolandó:

 • fényképes, részletes önéletrajz;
 • motivációs levél, melynek kötelező tartalmi eleme a fizetési igény megjelölése;
 • végzettségekről, szakképzettségekről szóló okiratok másolatai;
 • hozzájáruló nyilatkozat arról, hogy a pályázatot az elbírálásban részt vevő személyek megismerjék; hozzájáruló nyilatkozat arról, hogy a pályázó a pályázati anyagban foglalt személyes adatainak – a pályázati eljárással összefüggésben szükséges – kezeléséhez hozzájárul.

Jelentkezési határidő: 2018. július 2. 

Kategória: Közérdekű | A közvetlen link.

Elnézést, a hozzászólás ezen a részen nem engedélyezett.