Tájékoztatás a téli rezsicsökkentésről

A téli rezsicsökkentés végrehajtását követően szükségessé váló további intézkedésekről szóló 1364//2018. (VII.27.) Korm. határozat alapján a Kormány egyetértett azzal, hogy a téli rezsicsökkentésben korábban nem részesült, a vezetékes gáz- vagy távfűtéstől eltérő fűtőanyagot felhasználó háztartások is egyszeri természetbeni támogatásban részesüljenek a fűtési költségek viselésével összefüggésben.

A Korm. határozat 3. pontja felkérte az érintett helyi önkormányzatokat – a kiépített gázhálózattal nem rendelkező települések esetében a téli rezsicsökkentés kiterjesztéséről szóló 1210/2018. (IV. 6.) Korm. határozat 2. mellékletében szereplőket kivéve -, hogy tegyék lehetővé, összesítsék és haladéktalanul továbbítsák a Belügyminisztériumnak az igénybejelentést a téli rezsicsökkentés korábbi intézkedéseiben nem részesült, gáz- vagy távhő-szolgáltatási szerződéssel nem rendelkező háztartásokról.

 

Az igénybejelentéssel kapcsolatosan felhívom a figyelmet, hogy

  1. a) háztartás: a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 4. § (1) bekezdésének f) pontja szerint az egy lakásban együtt lakó, ott bejelentett lakóhellyel vagy tartózkodási hellyel rendelkező személyek közössége értendő.
  2. b) A felmérés keretében az igénybejelentő lap benyújtási határideje 2018. október 15. napja, mely határidő elmulasztása jogvesztő.

Az igénybejelentő lap átvehető a Hajdúhadházi Polgármesteri Hivatal Szociális Irodájában (4242 Hajdúhadház, Mester utca 26. szám) vagy letölthető erről a linkről: igénybejelentő lap Adatkezelési tájékoztató

Háztartásonként 1 darab igénybejelentő lap nyújtható be a Hajdúhadházi Polgármesteri Hivatal Szociális Irodájában (4242 Hajdúhadház, Mester utca 26. szám).

Az igénybejelentő lapon meg kell jelölni az igényelt fűtőanyag fajtáját, mely később nem módosítható. A kérelmező személynek az adott háztartás a bejelentett lakóhelye vagy bejelentett tartózkodási helye kell, hogy legyen.

 

Nem felel meg a feltételeknek az a háztartás, amely:

  • gáz- vagy távhőszolgáltatási szerződéssel rendelkezik és korábban már részesült téli rezsicsökkentési támogatásban,
  • kizárólag elektromos fűtési móddal rendelkezik.

 

Tájékoztatom a Tisztelt Lakosságot, hogy az önkormányzat a benyújtott igénylések vonatkozásában előszűrést köteles végezni. Amennyiben az önkormányzat megállapítja, hogy az igénybejelentéssel érintett háztartás a távhőszolgáltatóval közszolgáltatási szerződéses jogviszonyban áll, vagy az adott háztartásra már nyújtottak be igénybejelentést, akkor a további igénybejelentést nem fogadja be.

  1. c) Az igénybejelentés feltétele annak tudomásul vétele a bejelentő részéről, hogy az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság ellenőrzi, hogy a bejelentő háztartása korábban téli rezsicsökkentésben nem részesült. 

A Belügyminisztérium Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatósága adminisztratív és helyszíni, szúrópróbaszerű vizsgálatot végez. A katasztrófavédelmi szerv a vizsgálati összefoglaló adatlapot megküldi az önkormányzat részére. Amennyiben a vizsgálat eredményeként valószínűsíthető, hogy az igénybejelentő rosszhiszeműen járt el, az önkormányzatnak szabálysértési vagy – minősítő körülmény fennállása esetén- büntető eljárást kell kezdeményeznie.

 

A természetbeni támogatás a fűtőanyagra vonatkozik, a támogatás nem fedezi az egyéb, például a szállítási, darabolási költségeket.

A beérkezett igényeket az önkormányzat továbbítja a Belügyminisztérium és a Magyar Államkincstár felé. A Kormány 2018. október 31-ét követően dönt az önkormányzatonkénti támogatási összegről.

Az önkormányzat kiválasztja azon vállalkozásokat, ahol az igényelt fűtőanyagot majd át lehet venni. Az ügyfél részére az önkormányzat hivatalos igazolást állít ki, mely tartalmazza az igénybejelentő adatait és alkalmas az igényjogosultság igazolására.

Hajdúhadház, 2018. 08. 13.

 

                                                           Csáfordi Dénes polgármester

Kategória: Hírek, Közérdekű | A közvetlen link.

Elnézést, a hozzászólás ezen a részen nem engedélyezett.