Hatósági Iroda

 

Név Szakterület Iroda, telefon, e-mail
Dr. Tóth Judit irodavezető Polgármesteri Hivatal – Mester u. 26.; 06 (52) 279-381
toth.judit@hajduhadhaz.hu
Dobiné Beke Dóra Edina szociálpolitikai ügyintéző Polgármesteri Hivatal – Mester u. 26.; 06 (52) 212-326
beke.dora@hajduhadhaz.hu
Elek Istvánné adóügyi ügyintéző Polgármesteri Hivatal – Mester u. 26.; 06 (52) 583-051
varga.monika@hajduhadhaz.hu
Kegyes Attila hatósági ügyintéző Polgármesteri Hivatal – Mester u. 26.; 06 (52) 277-512
jog@hajduhadhaz.hu
Kiss Beáta adóügyi ügyintéző Polgármesteri Hivatal – Mester u. 26.; 06 (52) 583-051
kiss.beata@hajduhadhaz.hu
Lakatos Istvánné szociálpolitikai ügyintéző Polgármesteri Hivatal – Mester u. 26.; 06 (52) 279-381
lakatos.istvanne@hajduhadhaz.hu
Mező-Bede Gyöngyi anyakönyvvezető Polgármesteri Hivatal 16. iroda 06 (52) 583-415
anyakonyv@hajduhadhaz.hu
Mizsákné Dobos Magdolna hatósági ügyintéző Polgármesteri Hivatal – Mester u. 26.; 06 (52) 277-512
mizsakne.magdolna@hajduhadhaz.hu
Nagy Balázs adóügyi ügyintéző Polgármesteri Hivatal – Mester u. 26.; 06 (52) 583-051
nagy.balazs@hajduhadhaz.hu
Nagy Lászlóné adóügyi ügyintéző Polgármesteri Hivatal – Mester u. 26.; 06 (52) 583-051
nagy.laszlone@hajduhadhaz.hu
Nemes-Silye Ildikó hatósági ügyintéző Polgármesteri Hivatal – Mester u. 26.; 06 (52) 277-512
silye.ildiko@hajduhadhaz.hu
Pató Miklósné szociálpolitikai ügyintéző Polgármesteri Hivatal – Mester u. 26.; 06 (52) 279-381
pato.miklosne@hajduhadhaz.hu
Sipos Katalin szociálpolitikai ügyintéző Polgármesteri Hivatal – Mester u. 26.; 06 (52) 212-326
sipos.katalin@hajduhadhaz.hu
Uzsoki Lászlóné szociálpolitikai ügyintéző Polgármesteri Hivatal – Mester u. 26.; 06 (52) 279-381
uzsoki.laszlone@hajduhadhaz.hu

 

Hatósági Iroda feladatai:

Közigazgatási (államigazgatási és önkormányzati) hatósági ügyekben való eljárás lefolytatása.

Pénzbeli és természetbeni ellátások:  

 • Rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény
 • Köztemetés
 • Települési támogatás
 • Fiatalok lakáshoz jutásának támogatása
 • Otthonteremtési támogatás helyi támogatása
 • Kistermelővé válás támogatása
 • Vállalkozóvá válás támogatása
 • Családi Portaprogram-Szociális Földprogram
 • Szünidei gyermekétkeztetés
 • kedvezményes tüzifavásárlás

A gyermekvédelmi gondoskodás keretébe tartozó hatósági intézkedések:

 •  a hátrányos és halmozottan hátrányos helyzet fennállásának megállapítása.

Általános igazgatási feladatok

 • Környezetvédelmi, hulladékgazdálkodási, zaj- és rezgésvédelmi ügyek
 • Vízüggyel kapcsolatos ügyek
 • Környezettanulmány készítése más hatóság részére
 • Hagyatéki leltár felvétele
 • Hatósági bizonyítvány kiállítása
 • Kifüggesztés (árverési hirdetmény, társhatóságok, bíróságok megkeresésére hirdetményi kézbesítés)
 • Termelő- szolgáltató tevékenység gyakorlásával összefüggő telepengedély és teleplétesítés bejelentése, engedélyezése
 • Kereskedelmi tevékenység bejelentése, engedélyezése
 • Vásár- és piactartás
 • Állatok védelmével kapcsolatos ügyek
 • Élelmiszerláncról rendelkező törvényben előírt feladatok
 • Vadvédelmi, vadgazdálkodási ügyek
 • Fás szárú növények védelmével kapcsolatos ügyek
 • Méhvándorlással kapcsolatos ügyek
 • Talált tárgyak kezelése
 • Anyakönyvi ügyintézés
 • Polgárok személyi adat- és lakcímnyilvántartása ügyintézés
 • Birtokvédelmi eljárások lefolytatása.
 • Közösségi együttélés alapvető szabályaival ellentétes magatartások elkövetése miatti eljárások lefolytatása.
 • Elkészíti az éves hatósági statisztikát.

Helyi adókkal, valamint köztartozások adók módjára történő behajtásával kapcsolatos feladatok

 • Ellátja a helyi adókkal (magánszemélyek kommunális adója, építményadó, iparűzési adó), talajterhelési díjjal, mezőőri járulékkal kapcsolatos kivetési, adóbevallás feldolgozási, beszedési, ellenőrzési, végrehajtási feladatokat;
 • Végzi a szabálysértési pénzbírságok behajtásával, helyi önkormányzati hatáskörbe tartozó adók és adók módjára behajtandó köztartozások behajtásával kapcsolatos feladatokat;
 • Adó- és értékbizonyítványt, adóigazolást, vagyoni bizonyítványt készít, illetve ad ki;
 • Előkészíti a helyi adó és a mezőőri járulékkal kapcsolatos helyi rendelet és rendelet-módosítás tervezeteket;
 • Könyveli az adó és adójellegű bevételeket, negyedévente adónemenként kimutatást készít a követelések és kötelezettségek állomány változásáról;
 • Végzi a helyi adó és adójellegű bevételek átutalását, túlfizetések visszautalását, idegen bevételek elutalását;
 • Elkészíti az adó és adójellegű bevételek értékvesztés elszámolására a javaslatot;
 • Elkészíti a zárási összesítőt, azt továbbítja a MÁK illetékes igazgatósága részére;
 • Elkészíti az SZJA igényléshez és elszámoláshoz az iparűzési-adóerőképesség becslést és számítást.

Közneveléssel és intézményfenntartással kapcsolatos feladatok:

Az Önkormányzat intézmény fenntartói jogosítványai gyakorlása érdekében közreműködik: 

 • a településszintű intézkedési tervek elkészítésében,
 • a településszintű esélyegyenlőségi program elkészítésében,
 • közreműködik a köznevelési intézmények körzethatárainak kialakításában,
 • az óvodai beiratkozás előkészítésében,
 • az intézményi dokumentumok elfogadásában, jóváhagyásában,
 • minőségirányítási programok előkészítésében és elfogadásában
 • az intézményi szervezeti és működési szabályzatok elfogadásában,
 • az intézményvezetői pályázatok kiírásában.
 • Az intézményfenntartó társulás és az önkormányzat intézményeinek működési engedélyével kapcsolatos ügyintézés, működési engedély módosítása, intézmények feladatalapú elszámolásának koordinálása.
 • Az intézményfenntartó társulás és az önkormányzat intézményeinek alapító okiratainak módosítása, egységes szerkezetbe foglalása, gondoskodik az alapító okiratok továbbításáról, a MÁK és egyéb illetékes szervek felé.

Egyéb feladatok:

 • Gondoskodik a rendeletek Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó Kft. által üzemeltetett informatikai rendszerben és a város honlapjára történő feltöltéséről.
 • Ellátja az önkormányzati rendeletek egységes szerkezetbe foglalását, továbbá a rendeletek szükség szerinti deregulációját.
 • Jelentést készít a képviselő testület munkaterve szerinti ülésére a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elnézést, a hozzászólás ezen a részen nem engedélyezett.

Megszakítás