Városüzemeltetési iroda

Név Szakterület Iroda, telefon, e-mail
Suhaj Enikő irodavezető Polgármesteri Hivatal 21-es iroda 06 (52) 583-417
uzemeltetes@hajduhadhaz.hu
Kemény Erzsébet közfoglalkoztatási referens Polgármesteri Hivatal 17-es iroda 06 (52) 583-412
kemeny.erzsebet@hajduhadhaz.hu
Gergely Imre mezőőr 06 (30) 501-0264
Kiss Gyula közterület-felügyelő Polgármesteri Hivatal 17-es iroda 06 (52) 583-412
kozterulet@hajduhadhaz.hu
Lovas Viktor turisztikai referens Polgármesteri Hivatal 17-es iroda 06 (52) 583-412
lovas.viktor@hajduhadhaz.hu
Takács Lajos mezőőr 06 (30) 229-4446
Walke Károly startmunka irányító walke.karoly@hajduhadhaz.hu
Zales Sándor közterület-felügyelő Polgármesteri Hivatal 17-es iroda 06 (52) 583-412
kozterulet@hajduhadhaz.hu

Városüzemeltetési Iroda feladatai:

Gondnoksági feladatok:

 • A hivatal és az önkormányzat munkavégzéséhez szükséges eszközök tárolása, raktározása, kiadása.
 • Gondoskodik a takarítás, telefonközpont ellátásáról.
 • Gondoskodik a testületi, bizottsági ülések, egyéb rendezvények megtartásához szükséges helyiségekről, valamint tárgyi, technikai feltételekről.
 • Gondoskodik a hivatalban lévő telefonok, faxok, fénymásolók működőképességéről.
 • Gondoskodik a Hivatal illetve Önkormányzat tulajdonában lévő járművek, gépek, berendezések működőképességéről
 • Gondoskodik az illetékes hatóságok által előírt biztonságtechnikai vizsgálatok elvégeztetéséről és a hiányosságok megszüntetéséről.
 • Gondoskodik a hivatal és az önkormányzat által használt épületek kisebb karbantartási munkáinak elvégzéséről.
 • Gondoskodik az Önkormányzat tulajdonában lévő köztemető üzemeltetési feladatairól
 • Informatikai feladatok ellátása.

Vagyongazdálkodási feladatok:

 • Önkormányzati tulajdonban lévő ingatlanvagyon műszaki állapotának teljes körű felmérése és naprakész nyilvántartása, rövid- (1 éves) és középtávú (4 éves) felújítási tervek készítése (ütemezés).
 • Az ingatlanok felújításához szükséges engedélyezési tervek elkészítése, építési engedélyek beszerzése, kivitelezési munkálatok lebonyolíttatása (pályáztatás, stb.).
 • Önkormányzati tulajdonú ingatlanok létesítésére, felújítására, bővítésére, stb. vonatkozó pályázatokon való részvétel.
 • Az önkormányzat tulajdonában lévő üzleti vagyon részét képező forgalomképes ingatlanok hasznosítására vonatkozó koncepció kialakítása és erre vonatkozó önkormányzati rendeletben, határozatban foglaltak végrehajtása.
 • Nem lakás céljára szolgáló helyiségek üzemeltetésével, működtetésével, kapcsolatos feladatok ellátása:
 • A polgármester, vagy a Képviselő-testület döntésének előkészítése az értékhatártól függően.
 • Gondoskodik a szerződés megkötéséhez szükséges intézkedések megtételéről.
 • Önkormányzati tulajdonú szociális és piaci alapú bérlakások teljes körű nyilvántartása, bérbeadás, értékesítés előkészítése:
 • A polgármester, döntésének előkészítése a bérlő kijelölésről.
 • Gondoskodik a szerződés megkötéséhez szükséges intézkedések megtételéről.
 • Közreműködik a vagyongazdálkodási koncepció, illetve a vagyongazdálkodási terv elkészítésében.
 • Önkormányzati vagyongazdálkodással kapcsolatos önkormányzati rendeletek előkészítése, hatályos rendeletek karbantartása.
 • Stratégiai tervezéssel kapcsolatos feladatok ellátása.
 • A város hosszú- és középtávú stratégiájának megalkotása és kezelése.
 • Bentlakó bérlő részére történő értékesítés esetén a testületi előterjesztés előkészítése. 

Egyéb feladat:

 • közfoglalkoztatáshoz kapcsolódó pályázati anyagok előkészítse, megvalósítása, elszámolása.
 • a közfoglalkoztatottak munkájának megszervezése, irányítása, ellenőrzése
 • az Önkormányzat tulajdonában, vagyonkezelésében lévő mezőgazdasági területek hasznosítása, illetve az önkormányzat tulajdonában álló állatállománnyal kapcsolatos a munka megszervezése, dokumentálása, a dolgozók irányítása
 • ebrendészeti feladatok,: Önkormányzati tulajdonú ebrendészeti telep üzemeltetése szolgáltató útján. Szolgáltató neve: HADÉP Kft (tulajdonos: Hajdúhadház Város Önkormányzata)
 • önkormányzati tulajdonú törmelék lerakó üzemeltetése
 • szárító berendezés üzemeltetése

Zöldterület kezelési feladatok:

 • a közterületek gondozottságának, hulladékmentességének biztosítása
 • játszóterek, parkok zöldterületeinek gondozása (gyepfenntartás, metszések, tápanyag utánpótlás, hiánypótlások)
 • a főbb útvonalak, csomópontok és az önkormányzati intézmények előtt található járdák avar- illetve hó- és jégmentesítése

Közbiztonsági feladatok:

Közterület-felügyelői feladatok:

A közterület felügyelők feladatukat a közterület-felügyeletről szóló 1999.évi LXIII. törvény alapján látják el.

 • A település útjainak, járdáinak, közterületeinek folyamatos ellenőrzése, az észlelt hiányosságok megszüntetése.
 • A közterületen folytatott – engedélyhez kötött – kereskedelmi tevékenység jogszerűségének ellenőrzése.
 • Közterületen hagyott üzemképtelen gépjárművek tulajdonosainak felkutatása, tulajdonos hiányában a gépjárművek elszállíttatása, őrzésének megszervezése.
 • A járdák tisztántartására, síkosság mentesítésére felszólítja az ingatlan tulajdonosokat és visszaellenőrzi a közterület állapotát.
 • A közterületen elhelyezett bútorok, hulladékgyűjtő edények, felszerelési tárgyak, valamint a zöldterületek rongálóival szemben szabálysértési eljárást kezdeményeznek.
 • Városi rendezvényeken közreműködnek az árusítóhelyek kijelölésében, a szükséges engedélyek kiadásában és ellenőrzik az előírások betartását.
 • Felderítik az engedély nélküli közterület-használatokat.
 • Együttműködnek a Rendőrkapitánysággal, a Polgárőrséggel és egyéb más társhatóságokkal a közterület rendjének megőrzése érdekében.
 • A szabályok tetten ért megszegőivel szemben a jogszabályban előírt módon és összeghatárig helyszíni bírságot állapítanak meg.
 • A napi munkáról és a kiadott engedélyekről nyilvántartást vezetnek.

Mezőőri feladatok:

A mezőőrök a feladatukat a fegyveres biztonsági őrségről, a természetvédelmi és a mezei őrszolgálatról szóló 1997. évi CLIX. törvény alapján látják el.

 •  Hajdúhadház város közigazgatási területéhez tartozó, külterületi fekvésű termőföldek – ide nem értve az erdőt, a halastavat – őrzése,
 • a termőföldeken lévő, illetve azokhoz tartozó termények és termékek, felszerelések, eszközök, haszonállatok, továbbá mezőgazdasági építmények, egyéb művelési ágú ingatlanok földmérési jelek védelme,
 •  az illegális hulladéklerakó helyek kialakulásának megakadályozása,
 • a külterület közrendjének, közbiztonságának biztosítása.

 

Elnézést, a hozzászólás ezen a részen nem engedélyezett.

Megszakítás