Szeretettel várunk mindenkit!

Kategória: Nincs kategorizálva | Szóljon hozzá most!

Szeretettel várunk minden érdeklődőt!

Kategória: Nincs kategorizálva | Szóljon hozzá most!

Várunk minden kedves érdeklődőt!

Kategória: Nincs kategorizálva | Szóljon hozzá most!

Lakáspályázati kiírás

LAKÁSPÁLYÁZATI KIÍRÁS

Hajdúhadház Város Önkormányzata a tulajdonában lévő lakások bérbeadására pályázatot hirdet.

 

I. A pályázaton való részvétel általános feltételei

 1. A pályázat nyilvános, azon bárki részt vehet, aki a kiírt pályázati feltételeknek maradéktalanul megfelel.
 2. A pályázaton részt vehet az a cselekvőképes személy:
 • aki a pályázat beadási határidőig betöltötte a 18. életévét, (vagy házasságkötés útján nagykorúvá vált),
 • akinek az állandó bejelentett lakóhelye, vagy tartózkodási helye az elmúlt 1 évben Hajdúhadházon volt és életvitelszerűen a 3-as vagy 4-es szegregátumban/szegregációval veszélyeztetett területen él az alábbi utcákon: Pély-Nagy Gábor utca, Bercsényi utca, Dorogiás utca, Sillye Gábor utca, Gárdonyi utca, Munkácsy M. utca, Radnóti M. utca, Görgey utca, Jászai M. utca, Zöldfa utca, Méhészkert utca, Akácfa utca, Homok utca, Irinyi J. utca vagy korábban a megpályázható lakások egyikében volt bejelentett állandó lakcíme,
 • akinek nem áll fenn helyi adó-tartozása,
 • akinek nem áll fenn lakbér-, és bármilyen tartozása, amely az önkormányzattal kötött szerződésből vagy jogügyletből ered,
 • aki vállalja, hogy lakásbérlet teljes időtartama alatt a lakásbérlethez kapcsolódó lakbér és közműszolgáltatási díjakat megfizeti,
 • akivel szemben a kérelem benyújtását megelőző két éven belül nem került sor a lakókörnyezet rendezetlen állapota miatt a 30/2015.(X.01.) önkormányzat rendeletben előírt kötelezettségek megszegése miatt szankció kiszabására.
 • aki jövedelmét igazolja, a pályázó és a vele jogszerűen együtt költözők együttes jövedelméből számított egy főre jutó nettó jövedelem a pályázat benyújtásának időpontjában meghaladja az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének:
  300%-át –                                     (85.500,- Ft/hó/fő).
 • aki a jövedelmét alátámasztó munkáltatói igazolást, vagy egyéb tevékenységből származó jövedelem esetén az azt bizonyító hiteles dokumentumot benyújtja,
 • aki nincs előzetes letartóztatásban vagy nem tölti szabadságvesztés büntetését,
 • a pályázóval együtt költöző kiskorú személy óvodai vagy iskolalátogatási igazolását bemutatja,
 • akinek (vagy a vele együtt költöző családtagjának) a pályázat benyújtásának napjától a tulajdonában, haszonélvezetében nincs beköltözhető lakóingatlan.
 • vállalja, hogy részt vesz a helyi Családi portaprogram – Szociális Földrogram pályázaton
 • előny, ha korábban részt vett a helyi Családi portaprogram – Szociális Földrogram pályázaton
 • nyilatkozat arra vonatkozóan, hogy hány havi lakbér fizetését vállalja előre.

Bővebben

Kategória: Hírek, Közérdekű | Szóljon hozzá most!

Szeretettel várunk mindenkit!

Kategória: Nincs kategorizálva | Szóljon hozzá most!

Környezeti vizsgálat

 

 

 

HIRDETMÉNY

Hajdúhadház Város Önkormányzata tájékoztatja az érintetteket, hogy az Önkormányzat képviselő – testülete a helyi építési szabályzatáról és szabályozási tervéről szóló 23/2022. (VIII.25.)  rendelet – a településközpont területén a Kossuth u. – Béke útja – Nagyág u. – Kazinczy u. által határolt telektömbön belül az építési övezet határának pontosítása és a Vt-2 építési övezet területén a kialakítható legkisebb telekméretre vonatkozó szabályozási határértékre, valamint a különleges beépítésre nem szánt növénykert övezeti jelét érintő elírás javítása kapcsán döntött a környezeti vizsgálat szükségességéről, mellyel kapcsolatban a 193/2023. (XI.15.) határozatában foglaltak szerint nem tartotta indokoltnak a környezeti vizsgálat elvégzését.

A településrendezési eszközök módosításával összefüggésben a partneri egyeztetés kapcsán partneri észrevétel nem érkezett a véleményezés során partner nem jelentkezett be.

A beérkezett véleményeket és a partnerségi egyeztetés tárgyában adott tájékoztatásban foglaltakat, – mely szerint nem történt partneri bejelentkezés, észrevétel nem érkezett a módosítással kapcsolatban –a Hajdúhadház Város Önkormányzata képviselő-testülete ének feladat és hatáskörében a 192/2023. (XI.15.) határozatával fogadta el.

Hajdúhadház, 2023. november 27.

Biró-Balogh Anikó
mb. főépítész

 

Kategória: Nincs kategorizálva | Szóljon hozzá most!

Meghívó

MEGHÍVÓ

Hajdúhadház Város Önkormányzata Képviselő-testületének
2023. november 30-án (csütörtök) 7,30 órakor
a Városháza dísztermében tartandó rendes ülésére

tisztelettel meghívja Önt Csáfordi Dénes polgármester

 

Napirendi pontok:

1./ Polgármesteri tájékoztató a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról és a két ülés között tett fontosabb intézkedésekről
Előadó: Csáfordi Dénes polgármester
Véleményezi:

2./ Hajdúhadház Város Önkormányzata Képviselő-testületének a helyi kitüntetések és elismerő címek alapításáról és adományozásuk rendjéről szóló 25/2014.(XI.28.) önkormányzati rendeletének módosítása
Előadó: Csáfordi Dénes polgármester, Dr. Tóth Judit hatósági irodavezető
Véleményezi: Szociális és Családvédelmi Bizottság

3./ Hajdúhadház Város Önkormányzata Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 26/2019. (XI.14.) önkormányzati rendeletének módosítása
Előadó: Csáfordi Dénes polgármester, Dr. Tóth Judit hatósági irodavezető
Véleményezi: Ügyrendi, Etikai Bizottság

4./ 1/2023. (II.09.) 2023. évi költségvetési rendelet 3. módosítása
Előadó: Csáfordi Dénes polgármester, Ölveti Zsolt pénzügyi irodavezető
Véleményezi: Pénzügyi Bizottság

5./ Hajdúhadház Város Önkormányzata Képviselő-testületének a köztemető használatának szabályairól szóló 35/2020. (XII.22.) önkormányzati rendeletének módosítása
Előadó: Csáfordi Dénes polgármester, dr. Brátán Mihály András jogi referens
Véleményezi: Pénzügyi Bizottság

6./ 2024. évi átmeneti gazdálkodásról szóló rendelet megalkotása
Előadó: Csáfordi Dénes polgármester, Ölveti Zsolt pénzügyi irodavezető
Véleményezi: Pénzügyi Bizottság

7./ az önkormányzat tulajdonában álló lakások és nem lakás céljára szolgáló helyiségek bérbeadásának és elidegenítésének helyi szabályairól szóló 30/2006.(XII.08.) sz. rendelet módosítása – a helyiségek bérleti díjainak felülvizsgálata
Előadó: Csáfordi Dénes polgármester, Szaniszló Tamás aljegyző
Véleményezi: Pénzügyi Bizottság

8./ A közterületek használatáról és a közterületek rendjéről szóló 11/2019. (IV.25.) önkormányzati rendelet módosítása
Előadó: Csáfordi Dénes polgármester, Szaniszló Tamás aljegyző
Véleményezi: Pénzügyi Bizottság

9./ Hajdúhadház Város Önkormányzata Képviselő-testületének az önkormányzat közművelődési feladatainak ellátásáról szóló 2/2019. (I.23.) önkormányzati rendeletének módosítása
Előadó: Dr. Juhász Marica jegyző, Konyári Ferenc hatósági ügyintéző
Véleményezi: Pénzügyi Bizottság

10./ Hajdúhadház Város Önkormányzata Képviselő-testületének a közterületek tisztán tartásáról és a közterületen elhagyott hulladék felszámolásához szükséges helyi intézkedésekről szóló 15/2023.(VI.29.) önkormányzati rendeletének módosítása
Előadó: Csáfordi Dénes polgármester, dr. Brátán Mihály András jogi referens
Véleményezi: Ügyrendi, Etikai Bizottság

11./ Hajdúhadház Város Önkormányzata Képviselő-testületének a közösségi együttélés alapvető szabályairól és ezek elmulasztásának jogkövetkezményeiről szóló 30/2015. (X.01.) önkormányzati rendeletének módosítása
Előadó: Dr. Juhász Marica jegyző, Dr. Tóth Judit hatósági irodavezető
Véleményezi: Ügyrendi, Etikai Bizottság

12./ Hajdúhadház Város Önkormányzata Képviselő-testületének a települési támogatás megállapításának, kifizetésének, folyósításának, valamint felhasználása ellenőrzésének szabályairól szóló 2/2015. (II.13.) önkormányzati rendeletének módosítása
Előadó: Csáfordi Dénes polgármester, Dr. Tóth Judit hatósági irodavezető
Véleményezi: Szociális és Családvédelmi Bizottság

13./ Hajdúhadház Város Önkormányzata Képviselő-testületének a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. tv. által szabályozott személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátások helyi szabályairól szóló 37/2013. (X.28.) önkormányzati rendeletének módosítása
Előadó: Csáfordi Dénes polgármester, Dr. Tóth Judit hatósági irodavezető
Véleményezi: Szociális és Családvédelmi Bizottság

14./ 2024. évi belsőellenőrzési terv és kockázat elemzés
Előadó: Dr. Juhász Marica jegyző, Ölveti Zsolt pénzügyi irodavezető
Véleményezi: Pénzügyi Bizottság

15./ A Képviselő-testület 2024. évi munkaterve
Előadó: Csáfordi Dénes polgármester, Szaniszló Tamás aljegyző
Véleményezi: Ügyrendi, Etikai Bizottság

16./ Helyi Választási Bizottság tagjainak, póttagjainak megválasztása
Előadó: Dr. Juhász Marica HVI vezető, Szaniszló Tamás aljegyző
Véleményezi:

17./ Hajdúhadház Város Sportkoncepciója 2024-2028 évekre
Előadó: Csáfordi Dénes polgármester, Suhaj Enikő városüzemeltetési irodavezető
Véleményezi: Oroszné Hadházi Zsuzsánna Ifjúsági, sport és civil kapcsolatok tanácsnoka

18./ A Hajdúhadházi Városi Óvoda alapító okiratának módosítása
Előadó: Csáfordi Dénes polgármester, Dr. Tóth Judit hatósági irodavezető
Véleményezi: Oroszné Hadházi Zsuzsánna Ifjúsági, sport és civil kapcsolatok tanácsnoka

19./ Folyószámla hitelkeret rendelkezésre állás
Előadó: Csáfordi Dénes polgármester, Ölveti Zsolt pénzügyi irodavezető
Véleményezi: Pénzügyi Bizottság

20./ Ingatlanhasználati megállapodás
Előadó: Csáfordi Dénes polgármester, Szaniszló Tamás aljegyző
Véleményezi: Pénzügyi Bizottság

21./ Hajdúhadház, 13.175 helyrajzi számú ingatlanrész értékesítése
Előadó: Csáfordi Dénes polgármester, Szaniszló Tamás aljegyző
Véleményezi: Pénzügyi Bizottság

22./ Települési főépítész tájékoztatása a rendezési eszközök hatályosulásának tapasztalatairól
Előadó: Csáfordi Dénes polgármester, Biró-Balogh Anikó mb. főépítész
Véleményezi: Biró István Város- és gazdaságfejlesztési tanácsnok

23./ Hajdúhadház Város településrendezési eszközeinek – a 0284 hrsz-ú, a 0289 hrsz-ú és a 0300 hrsz-ú külterületi mezőgazdasági utak pályázat keretében történő fejlesztésével összefüggő módosítása kapcsán a partnerségi egyeztetéssel kapcsolatos tájékoztatás, vélemények elfogadása
Előadó: Csáfordi Dénes polgármester, Biró-Balogh Anikó mb. főépítész
Véleményezi: Biró István Város- és gazdaságfejlesztési tanácsnok

24./ Hajdúhadház Város településrendezési eszközeinek – a 0284 hrsz-ú, a 0289 hrsz-ú és a 0300 hrsz-ú külterületi mezőgazdasági utak pályázat keretében történő fejlesztésével összefüggő módosítása kapcsán kapcsán a 2/2005. (I. 11.) Korm. rendelet szerinti környezeti vizsgálat szükségességének eldöntése
Előadó: Csáfordi Dénes polgármester, Biró-Balogh Anikó mb. főépítész
Véleményezi: Biró István Város- és gazdaságfejlesztési tanácsnok

25./ Bercsényi 13. szám alatti ingatlan akadálymentesítése
Előadó: Csáfordi Dénes polgármester, Garda Szabolcs fejlesztési referens
Véleményezi: Pénzügyi Bizottság

26./ Lakáspályázati kiírás jóváhagyása
Előadó: Csáfordi Dénes polgármester, Szaniszló Tamás aljegyző
Véleményezi: Szociális és Családvédelmi Bizottság

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kategória: Nincs kategorizálva | Szóljon hozzá most!

Ünnepi Várakozás Hajdúhadházon

Várunk mindenkit sok szeretettel Ünnepi Várakozás Hajdúhadházon című programsorozatunkon!
Gájer Bálint „Swing Karácsony” duó koncertjét 2023. november 26-án vasárnap 18.00 órakkor a Városháza Dísztermében tekinthetik meg az érdeklődők.
A Belépőjegy ára 1000 Ft, megvásárolható elővételben a Csokonai Művelődési Házban (Hajdúhadház, Bocskai tér 3.)
hétfő – péntek: 8:00-18:00
szombat: 8:00-15:00
és a koncert napján, a helyszínen.
Kategória: Nincs kategorizálva | Szóljon hozzá most!

Meghívó

MEGHÍVÓ

Hajdúhadház Város Önkormányzata Képviselő-testületének
2023. november 15-én (szerdán) 9 órakor
a Városháza dísztermében tartandó rendkívüli ülésére

tisztelettel meghívja Önt Csáfordi Dénes polgármester

 

Napirendi pontok:

1./ Hajdúhadház Város Önkormányzata Képviselő-testületének a helyi kitüntetések és elismerő címek alapításáról és adományozásuk rendjéről szóló 25/2014.(XI.28.) önkormányzati rendeletének módosítása
Előadó: Csáfordi Dénes polgármester, dr. Brátán Mihály András jogi referens
Véleményezi: Ügyrendi, Etikai Bizottság

2./ A Hajdúhadházi Mikrotérségi Szociális Gondozási Intézményfenntartó Társulás Társulási Megállapodásának 2024. január 1-jei hatállyal történő módosítása (jelzőrendszeres házi segítségnyújtás megszüntetése miatt)
Előadó: Csáfordi Dénes polgármester, Dr. Tóth Judit hatósági irodavezető
Véleményezi: Szociális és Családvédelmi Bizottság

3./ A Hajdúhadházi Mikrotérségi Szociális Gondozási Központ alapító okiratának 2024. január 1-jei hatállyal történő módosítása (jelzőrendszeres házi segítségnyújtás megszüntetése miatt)
Előadó: Csáfordi Dénes polgármester, Dr. Tóth Judit hatósági irodavezető
Véleményezi: Szociális és Családvédelmi Bizottság

4./ A Hajdúhadházi Mikrotérségi Szociális Gondozási Intézményfenntartó Társulás Társulási Megállapodásának 2024. február 1-jei hatállyal történő módosítása (demens személyek nappali ellátása miatt)
Előadó: Csáfordi Dénes polgármester, Dr. Tóth Judit hatósági irodavezető
Véleményezi: Szociális és Családvédelmi Bizottság

5./ A Hajdúhadházi Mikrotérségi Szociális Gondozási Központ alapító okiratának 2024. február 1-jei hatállyal történő módosítása (demens személyek nappali ellátása miatt)
Előadó: Csáfordi Dénes polgármester, Dr. Tóth Judit hatósági irodavezető
Véleményezi: Szociális és Családvédelmi Bizottság

6./ Hajdúhadház város településrendezési eszközének módosítása – a településközpont területén a Kossuth u. – Béke útja – Nagyág u. – Kazinczy u. által határolt telektömbön belül az építési övezet határának pontosítása és a Vt-2 építési övezet területén a kialakítható legkisebb telekméretre vonatkozó szabályozási határérték, valamint a különleges beépítésre nem szánt növénykert övezeti jelét érintő elírás javítása kapcsán a partnerségi egyeztetéssel kapcsolatos tájékoztatás, vélemények elfogadása
Előadó: Csáfordi Dénes polgármester, Biró-Balogh Anikó mb. főépítész
Véleményezi: Biró István Város- és gazdaságfejlesztési tanácsnok

7./ Hajdúhadház város településrendezési eszközének módosítása – a településközpont területén a Kossuth u. – Béke útja – Nagyág u. – Kazinczy u. által határolt telektömbön belül az építési övezet határának pontosítása és a Vt-2 építési övezet területén a kialakítható legkisebb telekméretre vonatkozó szabályozási határérték, valamint a különleges beépítésre nem szánt növénykert övezeti jelét érintő elírás javítása kapcsán a 2/2005. (I. 11.) Korm. rendelet szerinti környezeti vizsgálat szükségességének eldöntése
Előadó: Csáfordi Dénes polgármester, Biró-Balogh Anikó mb. főépítész
Véleményezi: Biró István Város- és gazdaságfejlesztési tanácsnok

8./ Piaci helypénz és illemhely használati díjak felülvizsgálata
Előadó: Csáfordi Dénes polgármester, Szaniszló Tamás aljegyző
Véleményezi: Pénzügyi Bizottsá

9./ 2024.évi start közfoglalkoztatási programok indítása
Előadó: Csáfordi Dénes polgármester, Kemény Erzsébet közfoglalkoztatási koordinátor
Véleményezi: Pénzügyi Bizottság

10./ 2023. évi hosszabb időtartamú közfoglalkoztatási program folytatása
Előadó: Csáfordi Dénes polgármester, Kemény Erzsébet közfoglalkoztatási koordinátor
Véleményezi: Pénzügyi Bizottság

Kategória: Nincs kategorizálva | Szóljon hozzá most!

Partnerségi egyeztetés

PARTNERSÉGI EGYEZTETÉS

Hajdúhadház Város Polgármestere tájékoztatja az érintetteket, hogy Hajdúhadház Város településrendezési eszközeinek a módosítása van folyamatban

a 0284 hrsz-ú, a 0289 hrsz-ú és a 0300 hrsz-ú külterületi mezőgazdasági utak pályázat keretében történő fejlesztésével összefüggő módosításra vonatkozóan

A területre vonatkozó településrendezési eszközök módosításának tervezete elkészült.

A településrendezési eszközök módosításával kapcsolatban, a lakossági fórum a veszélyhelyzet ideje alatt egyes szervezetek működésére vonatkozó, továbbá egyes közigazgatási eljárási szabályok megállapításáról szóló 146/2023. (IV. 27.) Korm. rendelet 2. §-ában foglaltak alapján elektronikus úton kerül lefolytatásra, melynek keretében észrevétel, illetve javaslat az alábbi módok valamelyike szerint tehető:

 • a közzétételt követő 10 napban a https://www.e-epites.hu/onkormanyzatok E-TÉR menübe ügyfélkapuval történő belépést követően adhatják meg, továbbá,
 • az elektronikus lakossági fórum ideje 2023. november 10. és 2023. november 20.-a közötti időszak,
 • az észrevételt, javaslatot, véleményt írásban a következő szerint lehet benyújtani:

elektronikus levélben a biro.balogh.aniko@hajduhadhaz.hu e-mail címre.

Tájékoztatom, hogy a módosítással kapcsolatos településrendezési eszköz tervezete a https://www.hajduhadhaz.hu oldalon érhető el.

Hajdúhadház, 2023. november 10.

 

Csáfordi Dénes
polgármester  megbízásából:

Biró-Balogh Anikó
mb. főépítész

 

Kategória: Nincs kategorizálva | Szóljon hozzá most!