Juhhús kapható

Kategória: Nincs kategorizálva | Szóljon hozzá most!

Pályázati kiírás civil szervezeteknek 2021.

PÁLYÁZATI KIÍRÁS CIVIL SZERVEZETEK
2021. évi támogatására

Hajdúhadház Város Önkormányzata pályázatot hirdet az Önkormányzat költségvetésében civil szervezetek számára elkülönített keret terhére.

Támogatási cél:

Pályázat alapján a civil szervezetek részére támogatás nyújtható az alábbi tevékenységekre:

 1. a) kulturális örökség helyi védelme; a helyi közművelődési tevékenység támogatása: kulturális tevékenység, hagyományőrzés
 2. b) egészséges életmód segítését célzó szolgáltatások, egészségmegőrzés
 3. c) sport, ifjúsági ügyek, tömegsport, versenysport, látványsport
 4. d) közreműködés a település közbiztonságának biztosításában, közrend, közbiztonság védelme.

Pályázók köre:  

Hajdúhadház város közigazgatási területén működő, az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról szóló 2011. évi CLXXV. törvény (továbbiakban: Ectv.) alapján Magyarországon nyilvántartásba vett civil szervezet, civil társaság.

A pályázat benyújtásának határideje: 2021. március 8.

A pályázat elbírálásának határideje: Benyújtási határidőt követő 15 napon belül.

A pályázat benyújtásának módja:

A pályázatot a mellékelt pályázati adatlapon, papírformátumban a pályázati felhívásban megjelölt mellékletekkel együtt kell benyújtani a Hajdúhadházi Polgármesteri Hivatalnak címezve vagy elektronikus úton a titkarsag@hajduhadhaz.hu email címre megküldve.

A pályázati adatlap beszerezhető a Polgármesteri Hivatalban, valamint letölthető a www.hajduhadhaz.hu internetes oldalról.

A pályázati támogatással történő elszámolás

A támogatott a támogatás összegével köteles a képviselőtestületnek – legkésőbb a tárgyévet követő év január 31. napjáig elszámolni. A pénzügyi elszámoláshoz részletes szakmai és pénzügyi beszámolót kell mellékelni. 

A pályázati támogatás felhasználásának, elszámolásának rendje: Hajdúhadház Város Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2014. (II.4.) önkormányzati rendelet alapján

Pályázati adatlaphoz csatolandó mellékletek:

 1. a) pénzügyi terv a megvalósítandó programra vonatkozóan,
 2. b) a pályázó nyilatkozata arra vonatkozóan, hogy nincs lejárt köztartozása,
 3. c) a pályázó nyilatkozata arra vonatkozóan, hogy a korábban kapott támogatással elszámolt,
 4. d) a pályázó nyilatkozata arra vonatkozóan, hogy nincs folyamatban a pályázóval szemben tartozás rendezésére, a szerveződés megszűntetésére irányuló, valamint törlés iránti eljárás,
 5. e) a pályázó nyilatkozata arra vonatkozóan, hogy a program megvalósításához mekkora önerővel rendelkezik,
 6. f) a pályázó nyilatkozata arra vonatkozóan, hogy Hajdúhadház Város Önkormányzatát a rendezvényen, programon támogatóként tünteti fel.
 7. g) a tárgyévet megelőző évről készített beszámoló, közhasznú szervezet esetén a közhasznú jelentés letétbe helyezéséről kiadott bírósági igazolás
 8. h) civil szervezet alapdokumentumai.

Pályázati adatlap letölthető innen: Pályázati adatlap

 

Kategória: Nincs kategorizálva | Szóljon hozzá most!

Tájékoztatás az általános iskolai felvételi körzetekről

A Hajdúböszörményi Tankerületi Központ a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 50.§ (8) bekezdése, a nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról szóló 20/2012. (VIII.31.) EMMI rendelet 24.§ (1)-(3) bekezdései szerint eljárva felülvizsgálta a Hajdúböszörményi Tankerületi Központ illetékességi területén lévő települések általános iskolai felvételi körzeteit. A beérkező vélemények figyelembevételével  kijelölte a 2021/2022. tanévben érvényes általános iskolai felvételi körzeteket.

Ezek Hajdúhadházon a következők:

 • Földi János Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola (4242 Hajdúhadház, Bocskai tér 14.)
  Fenntartó: Hajdúböszörményi Tankerületi Központ
 • Rózsai Tivadar Református Általános Iskola és Óvoda (4242 Hajdúhadház, Kossuth u. 3.)
  Fenntartó:
   Hajdúhadházi Református Egyházközség
Kategória: Nincs kategorizálva | Szóljon hozzá most!

TÁJÉKOZTATÁS SZOCIÁLIS FÖLDPROGRAMRÓL

TÁJÉKOZTATÓ

 a helyi Családi Portaprogram-Szociális földprogramról

Hajdúhadház Város Önkormányzata Képviselő-testülete a helyi Családi Portaprogram-Szociális földprogramról a 25/2020.(XI.05.) önkormányzati rendeletében rendelkezett. A rendelet 2021. március 1. napján lép hatályba.

Hajdúhadház Város Önkormányzata a szociálisan rászoruló személyek részére természetbeni ellátásként Családi portaprogram-szociális földprogramot indít. A Családi Portaprogram-Szociális földprogram célja, hogy elősegítse a szociálisan hátrányos helyzetű, rászoruló emberek, családok konyhakertjeinek megművelését, hozzájáruljon a kisállattartási gyakorlat megerősítéséhez, ezáltal az érintett személyek, családok megélhetésének elősegítéséhez, életminőségének javulásához, az önellátás alapjainak megszilárdulásához, önálló egzisztenciateremtési esélyeinek növeléséhez.

A Családi Portaprogram-Szociális földprogrammal kapcsolatos hatáskört a polgármester gyakorolja, aki döntésre jogosult az ellátás megállapítása és megszüntetése, valamint a Családi Portaprogram-szociális földprogramban való részvétel iránti kérelem elutasítása vonatkozásában.

Bővebben

Kategória: Nincs kategorizálva | Szóljon hozzá most!

Hirdetmény óvodai beiratkozásról

Hajdúhadház Város Önkormányzata

 H I R D E T M É N Y E

Értesítjük a Tisztelt Szülőket, hogy a Hajdúhadház Város Önkormányzata fenntartásában működő Hajdúhadházi Városi Óvodában

a 2021/2022. nevelési évre történő óvodai beiratkozás időpontja:

2021. április 27 – április 28. (8.00 – 16.00 óráig)

 A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény (a továbbiakban Nkt.) 49. § (1) bekezdése értelmében az óvodai felvétel jelentkezés alapján történik. Az Nkt. 49. § (2) bekezdése alapján a gyermeket elsősorban a lakóhelye vagy a szülő munkahelye szerinti körzeti óvodába kell felvenni.

Az Nkt. 8. § (2) bekezdése alapján a gyermek abban az évben, amelynek augusztus 31. napjáig a harmadik életévét betölti, a nevelési év kezdő napjától legalább napi négy órában óvodai foglalkozáson vesz részt.

 Az Nkt. 8. § (1) bekezdése alapján az óvoda felveheti azt a gyermeket is, aki a harmadik életévét a felvételétől számított fél éven belül betölti, feltéve, hogy minden, a településen lakóhellyel, ennek hiányában tartózkodási hellyel rendelkező hároméves és annál idősebb gyermek óvodai felvételi kérelme teljesíthető.

 A szülő – a bölcsődei ellátásban részesülő gyermek kivételével – az óvodai nevelésben történő részvételre jogszabály alapján kötelezett gyermekét köteles beíratni a települési önkormányzat vagy a fenntartó által közzétett közleményben vagy hirdetményben meghatározott időpontban, vagy az óvodalátogatási kötelezettség alól felmentését kérni.

Amennyiben a napi négy órában óvodai nevelésre kötelezett gyermek az óvodakötelezettségét külföldön teljesíti, a szülő köteles arról az óvodai beiratkozás idejének – jogszabályban előírt – utolsó határnapját (2021. május 20.) követő tizenöt napon belül, azaz 2021. június 4-ig írásban értesíteni az Oktatási Hivatalt.

A szülő előzetesen köteles értesíteni az óvodavezetőt, ha a napi négy órában óvodai nevelésre kötelezett, az óvodával jogviszonyban álló gyermeke az óvodakötelezettségét a jövőben külföldön teljesíti.

A szülő – tárgyév május 25. napjáig benyújtott – kérelme alapján a gyermek jogos érdekét szem előtt tartva, annak az évnek az augusztus 31. napjáig, amelyben a gyermek a negyedik életévét betölti, a fővárosi és megyei kormányhivatal általános illetékességgel eljáró járási hivatala felmentheti az óvodai foglalkozáson való részvétel alól, ha a gyermek családi körülményei, sajátos helyzete indokolja.

 Beiratkozáshoz szükséges közokiratok, dokumentumok:

– a gyermek nevére kiállított személyazonosságot igazoló hatósági igazolvány és  lakcímet igazoló hatósági igazolvány,

– a gyermek születési anyakönyvi kivonata,

– a szülő személyazonosságot igazoló hatósági igazolványa és lakcímet igazoló hatósági igazolványa.

Az integráltan nevelhető sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai felvételére, nevelésükre az alapító okiratuk szerint jogosult óvoda:

            – Hajdúhadházi Városi Óvoda (Hajdúhadház, Szilágyi Dániel u. 2-4.)

            – Hajdúhadházi Városi Óvoda Petőfi Utcai Telephely (Hajdúhadház, Petőfi u. 1/A.)

              – Hajdúhadházi Városi Óvoda Bercsényi Utcai Telephely (Hajdúhadház, Bercsényi utca 23.)

 Óvodai felvételi körzetek:

A Hajdúhadházi Városi Óvoda – Szivárvány Épület (4242 Hajdúhadház, Szilágyi Dániel utca 2-4. szám) felvételi körzetébe tartozó utcák:

Álmos utca, Árpád utca, Attila utca, Bem József utca, Damjanich utca, Deák Ferenc utca, Diófa utca, Dobó utca, Epres utca, Fényestelep, Fényestelep-Péterkert, Festő utca, Hajdú utca, Hajnal utca, Honvéd utca, Hunyadi utca, Ibolya utca, Klapka utca, Kölcsey utca, Kunkert, Lorántffy utca, Nefelejcs utca, Nyárfa utca, Petőfi utca, Rákóczi utca, Széchenyi utca, Szilágyi Dániel utca, Szőlős utca, Temető utca, Téglási utca, Tó utca, Vásártér utca, Vasút utca, Vénkert utca, Viola utca.

A Hajdúhadházi Városi Óvoda Petőfi Utcai Telephelyének – Három Szirom Épület (4242 Hajdúhadház, Petőfi utca 1/A. szám) felvételi körzetébe tartozó utcák:

Bajcsy Zsilinszky utca, Bánomkert utca, Bedő Albert utca, Béke utca, Bocskai tér, Botond utca, Dr. Madai Gyula utca, Dr. Földi János utca, Erdő utca, Erdőalja utca, Galambos utca, Görgey utca, István király utca, Jászai Mari utca, Kalapács utca, Károlyi Gáspár utca, Katona utca, Kereszt utca, Keskeny utca, Kinizsi utca, Levente utca, Malom utca, Mester utca, Móricz Zsigmond utca,  Munkácsy utca, Nap utca,  Nyíl utca, Pallagi utca, Rhénes utca, Szabó Gábor utca, Szélső utca, Táncsics Mihály utca, Vadas utca, Vasvári Pál utca, Vécsey Károly utca.

A Hajdúhadházi Városi Óvoda Bercsényi Utcai Telephelyének – Aranykapu Épület (4242 Hajdúhadház, Bercsényi utca 23. szám) felvételi körzetébe tartozó utcák:

Akácfa utca, Arany János utca, Batthyány utca, Bercsényi utca, Bethlen utca, Bezerédi utca, Csokonai utca, Dorogi utca, Dorogiás utca, Dr. É. Kiss Sándor utca, Erzsébet utca,  Gárdonyi Géza utca,  Homok utca, Irinyi utca, Jókai utca, Kazinczy utca, Kertalja utca, Kiság utca, Kiss Ernő utca, Kossuth utca, Lázár Vilmos utca, Lehel utca,  Nagyág utca, Nagysándor József utca, Óvoda utca, Pély Nagy Gábor utca, Radnóti utca, Rózsa utca, Méhészkert utca, Sillye Gábor utca, Sirály utca, Sugár utca, Szív utca, Szűk utca, Toldi utca, Tompa Mihály utca, Török Ignác utca, Városkert utca, Vértanuk utca, Virág utca, Vörösmarty utca, Zöldfa utca, Zrínyi utca.

Az óvodai felvételről az óvoda vezetője dönt, melyről legkésőbb 2021. május 28-ig írásban értesíti a szülőt.

A szülő a döntés ellen a közléstől, ennek hiányában a tudomására jutásától számított tizenöt napon belül jogorvoslati kérelmet nyújthat be. A kérelmet írásban, a Hajdúhadházi Polgármesteri Hivatal Jegyzőjének címezve, a döntést hozó óvoda vezetőjénél kell 1 példányban benyújtani. A másodfokú eljárás során a jegyző a kérelmet elutasíthatja, a döntést megváltoztathatja vagy megsemmisítheti és a nevelési-oktatási intézményt új döntés meghozatalára utasíthatja.

A szabálysértésekről, a szabálysértési eljárásról és a szabálysértési nyilvántartási rendszerről szóló 2012. évi II. törvény 247. § (1) bekezdés a) pontja értelmében az a szülő vagy törvényes képviselő, aki a szülői felügyelete vagy gyámsága alatt álló gyermeket kellő időben az óvodába nem íratja be, szabálysértést követ el. A szabálysértés pénzbírsággal is büntethető, mely 5.000,- forinttól 150.000,- forintig terjedhet.

Hajdúhadház, 2021. február 10.                                                                                

Dr. Kiss Katalin
jegyző

Kategória: Nincs kategorizálva | Szóljon hozzá most!

Hivatalos értesítő – Gátfelhajtási engedély kiváltása

Ezúton tájékoztatjuk, és egyben értesítjük Önöket, hogy 2021. január 1-től a Nyugati főcsatorna használatához szükséges Gátfelhajtási engedélyek (Gátközlekedési engedélyek) kizárólagosan az alábbiak szerint vásárolhatók meg (bankkártyás fizetéssel, On-Line vásárlással, Applikáción keresztül):
A szükséges Gátfelhajtási engedély jelenleg az elektronikus jegyvásárlási platformon keresztül vásárolható meg, hamarosan elérhetővé válik a jegy fizikai megvásárlásának lehetősége. Az értékesítési partnereink listájáról hamarosan értesítjük Önöket!.

A bevezetésre kerülő új rendszer első komponense a Nyugati főcsatorna, amelyen a közlekedéshez kiadott, névre és adott járműre szóló engedély vagy vendégkártya szükséges.

A gátközlekedési, gátfelhajtási engedély megvásárlásának On-Line felülete a: http://gatfelhajtasiengedely.hu/  weboldalon érhető el.

Amennyiben az Engedély kérő még nem vásárolt a gatfelhajtasiengedely.hu weboldalon, akkor a vásárlási folyamat megkezdésének érdekében először regisztrálnia szükséges magát!

A sikeres regisztrációt, és annak megerősítését követően tud bejelentkezni a felületre, és megvásárolni a kiválasztott Gátfelhajtási engedély típust.

A Gátfelhajtási engedély megvásárlását, és elektronikus úton történő kifizetését követően a Számla automatikusan kiállításra kerül az Engedély megvásárlójának részére, melyet emailben küld meg a rendszer.

Felhívjuk szíves figyelmét arra, hogy a Nyugati főcsatorna töltése kiemelt, és folyamatos ellenőrzés alatt áll, mely ellenőrzések során az illetékes szervek, hatóságok, és feljogosított személyek ellenőrzik a szükséges Gátfelhajtási engedély meglétét, és annak érvényességét.

Kérjük, kímélje meg Magát az ezzel járó kellemetlenségektől, birságtól, eltiltástól!
Az okos telefonokra letölthető applikáció hamarosan elérhető lesz Android és iOS eszközön egyaránt.
Amennyiben 3.5 tonna összsúlytól nagyobb járművel, vagy mezőgazdasági területművelés céljából szeretne a töltésen közlekedni, kérjük, vegye fel a kapcsolatot Ügyfélszolgálatunkkal!

Kategória: Nincs kategorizálva | Szóljon hozzá most!

Jelentkezz tartalékos katonának!

Kategória: Nincs kategorizálva | Szóljon hozzá most!

Jelentkezz szerződéses katonának!

Kategória: Nincs kategorizálva | Szóljon hozzá most!

Partnerségi egyeztetés

Kategória: Nincs kategorizálva | Szóljon hozzá most!

HAJDÚHADHÁZ TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI DOKUMENTUMAINAK ÉS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZEINEK FELÜLVIZSGÁLATA

Hajdúhadház településrendezésiterv vizsgalata-I.-rész.pdf

Kategória: Nincs kategorizálva | Szóljon hozzá most!