É. KISS SÁNDOR ÖSZTÖNDÍJ

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS

É. Kiss Sándor családja pályázatot hirdet tanulmányi ösztöndíjra olyan szerény körülmények közt élő hajdúhadházi tanulók számára, akik az előző tanévben kiemelkedő teljesítményt nyújtottak.

Az ösztöndíjat tanévenként két diák nyerheti el:

– egy 7-8. osztályt befejező általános iskolai tanuló

– egy középiskolai tanuló

Az ösztöndíjat évente lehet megpályázni, és egy tanévre nyerhető el.

Az ösztöndíj teljes összege 100 000 – 100 000 Ft, amelyet az ösztöndíjat elnyert tanulók

a tanév tíz hónapja során havi 10 000 forintos átutalás formájában kapnak meg.

A pályázathoz mellékelni kell a bizonyítvány, és az iskolán kívüli eredmények (tanulmányi verseny, művészet, sport, közösségi munka…) másolatát, és az osztályfőnök ajánlását.

A pályázatokat elbíráló bizottság elnöke É. Kiss Piroska.

A pályázatokat minden tanév évzárójáig kell benyújtani az érintett iskolák igazgatóságának. A bizottság a következő tanév tanévnyitójáig meghozza döntését, amelyet az évnyitó ünnepélyen hoz nyilvánosságra az iskola igazgatója.

É. Kiss Sándor tehetségén és szorgalmán kívül annak köszönheti tudós tanárrá válását, hogy olyan kiváló iskolákban tanulhatott, amelyek lehetővé tették az egyszerű, szegény családok kiváló gyermekeinek továbbtanulását. É. Kiss Sándor maga is szívügyének tekintette a tehetséges fiatalok tanulását, boldogulását. Ezzel az ösztöndíjjal szeretné a család méltóképp életben tartani É. Kiss Sándor szellemét.

 

 É. Kiss Sándorné

 É. Kiss Katalin

É. Kiss Piroska

Kategória: Nincs kategorizálva | Szóljon hozzá most!

FELHÍVÁS

A Helyi Választási Iroda várja a jelentkezéseket a május 26-ai Európai Parlamenti képviselők választása szavazatszámláló bizottságaiba

A választás során kiemelkedő szerepük van a szavazatszámláló bizottságoknak: feladatuk a szavazás lebonyolítása, a választás tisztaságának, törvényességének biztosítása, a pártatlanság érvényesítése és – ha szükséges – a választás törvényes rendjének helyreállítása. A szavazatszámláló bizottság állapítja meg a választás szavazóköri eredményét is.

A szavazatszámláló bizottságok legalább öttagúak, a testületek három tagját – és a póttagokat – a képviselő-testület választja meg a helyi választási iroda javaslatára.

A szavazatszámláló bizottságok választott tagjai és póttagjai oktatáson, felkészítésen vesznek részt. A választott tagok a szavazás napján hajnaltól a szavazatok összeszámlálásig a szavazókörökben segítenek a választás lebonyolításában. Munkájukért díjazást kapnak és mentesülnek a szavazás napját követő munkanapon a munkavégzés alól.

Ki lehet választási bizottsági tag?

 • megfelel a helyben lakás követelményének
 • választójogosultsággal rendelkező lakos
 • nincs összeférhetetlenség (képviselő, (al)polgármester, jegyző, másik VB tagja, VI tagja, honvédséggel szolgálati viszonyban álló, jelölt)
 • Választott tag továbbá nem lehet:
 • párt tagja
 • a választókerületben jelöltet állító jelölő szervezet tagja, a jelölt hozzátartozója
 • központi államigazgatási szervvel vagy a VB illetékességi területén hatáskörrel rendelkező egyéb közigazgatási szervvel szolgálati vagy más munkavégzésre irányuló jogviszonyban álló KIVÉTEL: közalkalmazott
 • önkormányzattal, polgármesteri hivatallal, kormányhivatallal megbízási vagy munkaszerződést kötött (KÖZFOGLALKOZTATOTT SEM!!)
 • egyszerűsített foglalkoztatás keretében foglalkoztatott

A Helyi Választási Iroda vezetője – a jegyző- várja a választókerületben élő választópolgárok jelentkezését a szavazatszámláló bizottságokba 2019. április 30-ig, személyesen a Hajdúhadházi Polgármesteri Hivatal Ügyféltájékoztatási irodájában (4242 Hajdúhadház, Bocskai tér 1.).

Kategória: Nincs kategorizálva | Szóljon hozzá most!

Bontási jegyzőkönyv

„TOP-2.1.2-15-HB1-2016-00018 azonosítószámú, „Zöld város kialakítása Hajdúhadházon” című projekttel kapcsolatos építési kivitelezési feladatok ellátása” közbeszerzési eljárása

Bontási jegyzőkönyv_

Ajánlattételre_felhívott_gazdasági_szereplők

Kategória: Nincs kategorizálva | Szóljon hozzá most!

Pályázati felhívás Egészségfejlesztési iroda munkatárs

 

Hajdúhadház Város Önkormányzata álláslehetőséget kínál, 1 fő részére, az  EFOP-1.8.20-17 – Az alapellátás és népegészségügy rendszerének átfogó fejlesztése -népegészségügy helyi kapacitás fejlesztése a mentális egészség területén- A mentális egészség fejlesztése Hajdúhadház városában projekt keretében, határozott időre, egészségfejlesztési iroda munkatárs munkakörbe 
 
A megvalósítandó pályázat fő célja, hogy a népegészségügyi hálózaton belül jöjjön létre egy olyan humánerőforrás fejlesztés, amely lehetővé teszi a mentális problémák megelőzését, azok időbeli kiszűrését, kezelését. A projekt célja a mentális egészség megőrzése valamit a mentális egészség problémák korai felismerése és a páciensek ellátórendszerrel való összekapcsolása ellátását lehetővé tevő egészségfejlesztési, betegségmegelőzési tevékenységekkel.
 

Egészségfejlesztési iroda munkatárs

FŐBB FELADATOK:

  • Az egészségfejlesztési programtervben foglalt programok megvalósítása

  • A projekt szakmai indikátorai teljesüléséhez szükséges tevékenységekkel kapcsolatos tervezés, információáramoltatás.

  • A pályázati dokumentáció előírásai szerint az indikátorok ismerete, a projekt végrehajtása során a kitűzött cél elérésének elősegítése, ellenőrzése.

  • Kapcsolattartás a közreműködő szervezettel, az irányító hatósággal, valamint a projekt célcsoportját jelentő képzésben résztvevőkkel, dolgozókkal.

  • A szakmai közreműködés során, szükség esetén elkészíti a programhoz kapcsolódó dokumentációt, szakmai beszámolót.

  • Kapcsolódó jogszabályok ismerete, és azok alkalmazása a szakmai megvalósítók munkájának koordinálása.

  • A projekt szakmai feladattervének ismerete.
  • A projektben résztvevők munkájának segítése.
  • Megvalósítás koordinálása
  • Szakmai tevékenység nyomon követése
  • Szakmai megvalósítók munkájának ellenőrzése
  • Programok időbeliségének biztosítása
  • Segíti a projektben résztvevők tájékoztatását.
  • A projekt szakmai megvalósításával kapcsolatos eredmények, témák, információk ismertetése, szakmai beszámolók készítése a kért időpontokra, vezeti a dokumentációt.
  • Segíti a projekt előrehaladási jelentések elkészítését.
  • A toborzás előkészítésének vezetése, részvétel a megvalósításban, annak felügyelete, a folyamat értékelésének vezetése.
  • A projektben résztvevők a projekt által nyújtott szolgáltatásokba történő irányítása.
  • Koordinálja, irányítja, szervezi és ellenőrzi a projektek feladatainak végrehajtását, az egyes tevékenységeket megvalósítók munkáját.
  • Elkészíti a szakmai jelentést a projekt eredményeiről

EFI MUNKATÁRSAK VÉGZETTSÉGE ÉS TAPASZTALATA:

  • klinikai szakpszichológus vagy
  • egészségpszichológus vagy
  • egészségfejlesztő szakpszichológus vagy
  • pszichológus vagy
  • mentálhigiénikus vagy
  • addiktológiai konzultáns vagy
  • szociális munkás.            

ELVÁRT KÉPESSÉGEK:

  • precizitás, etikus magatartás, szakmai igényesség, megbízhatóság;
  • logikus gondolkodásmód, gyors problémafelismerő- és megoldó készség;
  • önálló munkavégzés, rendszerben való gondolkodás képessége;
  • stressz-tűrő képesség, hatékony időgazdálkodás, felelősségtudat;
  • teherbírás, különböző munkafolyamatok egyidejű kezelésének képessége;
  • jó szervező-, kapcsolatteremtő és kommunikációs készség (írásban és szóban egyaránt);

FELTÉTELEK:

  • magyar állampolgárság;
  • cselekvőképesség;
  • büntetlen előélet.

ELŐNY:

  • európai uniós forrásból megvalósított projektben szerzett tapasztalat;
  • munkatársak koordinálásában szerzett tapasztalat;

JOGVISZONY:

  • Munka Törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. tv. rendelkezése szerint, 3 hónapos próbaidő kikötésével.

Foglalkoztatás időtartalma:
  •  Határozott idejű, a belépéstől számított várhatóan 24 hónap időtartamban.

  • Foglalkoztatás jellege: teljes munkaidő (heti 40 óra)

JELENTKEZÉSHEZ CSATOLANDÓ:

   • fényképes, részletes  önéletrajz;
   • motivációs levél, melynek kötelező tartalmi eleme a fizetési igény megjelölése;
   •  végzettségekről, szakképzettségekről szóló okiratok másolatai;
   •  hozzájáruló nyilatkozat arról, hogy a pályázatot az elbírálásban részt vevő személyek megismerjék; hozzájáruló nyilatkozat arról, hogy a pályázó a pályázati anyagban foglalt személyes adatainak – a pályázati eljárással összefüggésben szükséges – kezeléséhez hozzájárul.
  •  

Jelentkezési határidő: 2019. április 11. 

ÁLLÁS, MUNKA TERÜLETE(I):

 • Egészségügy, Gyógyszeripar
 • Egészségügyi szakember
 • Pszichológus, Mentálhigiénés szakember
 • Szociális munkás
 • Teljes munkaidő

SZÜKSÉGES TAPASZTALAT:

 • Mindegy, vagy nem igényel tapasztalatot

SZÜKSÉGES NYELVTUDÁS:

 • Nem igényel nyelvtudást
Kategória: Nincs kategorizálva | Szóljon hozzá most!

Mándi László Gyűjteményes kiállítása

Kategória: Nincs kategorizálva | Szóljon hozzá most!

Meghívó

Kategória: Nincs kategorizálva | Szóljon hozzá most!

Bontási jegyzőkönyv

A „VP6-7.2.1-7.4.1.2-16 és BM 406182 építési tev.” projekt
közbeszerzési eljárásban benyújtott ajánlatok bontásáról.

Bontási_jegyzőkönyv

Kategória: Nincs kategorizálva | Szóljon hozzá most!

Meghívó

MEGHÍVÓ

Hajdúhadház Város Önkormányzata Képviselő-testületének
2019. március 7-én (csütörtökön) du. 15 órakor
a Városháza dísztermében tartandó rendkívüli
ülésére tisztelettel meghívja Önt Csáfordi Dénes polgármester


Napirendi pontok:

1./ Hajdúhadház Város Önkormányzat közbeszerzési szabályzatának módosítása
Előadó: dr. Kiss Katalin jegyző, Fórián Albert PB elnöke

2./ Polgármesteri Hivatal homlokzat felújítás
Előadó: Csáfordi Dénes polgármester, Fórián Albert PB elnöke

3./ TOP-2.1.3-15-HB1-2016-00006 azonosító számú Belvíz elvezetés Hajdúhadházon II. ütem című projekttel kapcsolatos építési kivitelezési feladatok ellátása 2 közbeszerzési eljárást lezáró döntés (zárt)
Előadó: Csáfordi Dénes polgármester, Fórián Albert PB elnöke

Kategória: Ajánló, Meghívók (testületi) | Szóljon hozzá most!

Módosított ajánlattételi felhívás

A „TOP-2.1.2-15-HB1-2016-00018 azonosítószámú, „Zöld város kialakítása Hajdúhadházon” című projekttel kapcsolatos építési kivitelezési feladatok ellátása” tárgyú  projekt közbeszerzési eljárása.

Módosított-Ajánlattételi-felhívás

Módosított-Közbeszerzési-dokumentumok.zip

 

 

Kategória: Nincs kategorizálva | Szóljon hozzá most!

Hirdetmény óvodai beiratkozásról

Kategória: Közérdekű | Szóljon hozzá most!