HIRDETMÉNY

Hajdúhadház Város településrendezési eszközeinek módosítása –  4. számú főút, Kossuth utca, 11908/12 és a 11908/15 helyrajzi számú utak által határolt területen belül a 11908/8 és a 11908/9 helyrajzi számú ingatlanokat érintően, valamint a biológiai aktivitásérték szinten tartása érdekében a 049 hrsz-ú út – 044 hrsz-ú út – közigazgatási határ – 053 hrsz.-ú csatorna által határolt területen belül a 050/8 hrsz-ú ingatlanra vonatkozóan – a 314/2012. (XI.8.) Korm. rendelet 32.§ 1.a.) pontja szerinti teljes eljárás véleményezési tervdokumentációja.

Hajdúhadház-Kossuth-u.-déli-terület-rendezési-terv-mód.-véleményezési-dok.pdf

Kategória: Nincs kategorizálva | Szóljon hozzá most!

Gyermekrajz pályázati felhívás

Kategória: Nincs kategorizálva | Szóljon hozzá most!

Tájékoztatás szociális ügyek ügyintézésének rendjéről

Hajdúhadház Város Önkormányzata Polgármesterének
9/2020. (V.25.) utasítása
Hajdúhadház Város Önkormányzatánál
a szociális ügyek teljeskörű ügyintézésének elrendeléséről

A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 23. § (4) bekezdés j) pontja rendelkezéseire hivatkozással – figyelemmel a Koronavírus-járvány Elleni Védekezésért Felelős Operatív Törzs ajánlásaira – a Korona-vírus járvány megelőzéséhez szükséges védőintézkedések betartása mellett – elrendelem, hogy Hajdúhadház Város Önkormányzatánál az összes szociális ügy, támogatás vonatkozásában 2020. június 1. napjától teljeskörű ügyintézésre kerüljön sor az alábbiak szerint.

A 2/2020. (III.20.) polgármesteri utasítással felfüggesztett

– fiatalok lakáshoz jutásának támogatása,

– rendkívüli települési támogatás keretében biztosított közművesítési támogatás, kerítésépítési- és felújítási támogatás, valamint járdaépítési és felújítási támogatás,

– Homlokzat hőszigetelési- és felújítási támogatás

ügykörben új kérelemek befogadhatóak, a kérelmek elbírálhatóak és a támogatások kifizethetőek.

Jelen utasítás 2020. június 1. napján lép hatályba.

Jelen utasítással egyidejűleg hatályát veszti Hajdúhadház Város Önkormányzata Polgármesterének 2/2020. (III.20.) utasítása.

Csáfordi Dénes
polgármester

Kategória: Nincs kategorizálva | Szóljon hozzá most!

Védett a tőrösdarázs

Nagy tömegben is keringhetnek májustól a méretes tőrösdarazsak a kertek, parkok gyepén, egy korhadó fa közelében vagy a komposztnál. Az ártalmatlan rovarok könnyen pánikot kelthetnek, mert összetéveszthetők a valóban veszélyes lódarazsakkal. Pedig a tőrösdarazsak az emberekre, háziállatokra nem veszélyesek, ugyanakkor biológiai úton segítenek kordában tartani például a cserebogár-szaporulatot is.

Irtásuk nemcsak azért problémás, mert ártalmatlanok és hasznosak, hanem azért is, mert az óriás tőrösdarázs védett, természetvédelmi értéke 50 000 forint.

Kategória: Nincs kategorizálva | Szóljon hozzá most!

HADHÁZI LAPOS KÁPOSZTA PALÁNTA ÁRUSÍTÁSA

Hajdúhadház Város Önkormányzata kiváló minőségű hadházi lapos káposzta palántát kínál értékesítésre 10,-Ft/db áron.

Érdeklődni a Hajdúhadházi Polgármesteri Hivatal titkárságán
Telefon: 06-52-583-411
E-mail: titkarsag@hajduhadhaz.hu

Kategória: Nincs kategorizálva | Szóljon hozzá most!

TÁJÉKOZTATÓ

A Hajdúhadházi Járási Hivatal Kormányablak Osztálya 2020. május 25. (hétfő) napjától ismét a megszokott rendben fogadja az ügyfeleket. Ennek megfelelően ettől az időponttól előzetes időpontfoglalás nélkül is lehetséges az ügyintézés. Az ügyféltérben tartózkodók között továbbra is szükséges a 1,5 méteres távolság megtartása és a maszk viselése. A biztonságos távolság megtarthatósága érdekében az ügyféltérben egy időben várakozó személyek száma maximum 5 fő. Az átvételi elismervényt nem igénylő ügyfelek számára a személyes kontaktusok elkerülése céljából bevezetett úgynevezett „kérelemgyűjtő doboz” a Kormányablak bejáratánál továbbra is az ügyfelek rendelkezésére áll. A gyorsabb ügyintézés és a sorban állás elkerülése érdekében továbbra is javasoljuk az elektronikus ügyintézési lehetőségek igénybevételét.
Időpontfoglalás és információ a magyarorszag.hu, kormanyablak.hu oldalakon és a 1818 kormányzati ügyfélvonalon lehetséges.

 

Kategória: Nincs kategorizálva | Szóljon hozzá most!

Hirdetmény

Hajdúhadház Város Önkormányzata tájékoztatja az érintetteket, hogy az Önkormányzat képviselő – testülete Hajdúhadház Város településszerkezeti tervéről szóló 170/2011. (VIII.17.) számú határozat, illetve a helyi építési szabályzatáról és szabályozási tervéről szóló 21/2011. (VIII.18.) önkormányzati rendelet –Hajdúhadház Város településrendezési eszközeinek módosítása –  4. számú főút, Kossuth utca, 11908/12 és a 11908/15 helyrajzi számú utak által határolt területen belül a 11908/8 és a 11908/9 helyrajzi számú ingatlanokat érintően, valamint a biológiai aktivitásérték szinten tartása érdekében a 049 hrsz-ú út – 044 hrsz-ú út – közigazgatási határ – 053 hrsz.-ú csatorna által határolt területen belül a 050/8 hrsz-ú ingatlanra vonatkozó módosítása kapcsán döntött a környezeti vizsgálat szükségességéről, mellyel kapcsolatban a 17/2020. (IV.30.) számú polgármesteri határozatában foglaltak szerint nem tartotta indokoltnak a környezeti vizsgálat elvégzését.

Hajdúhadház, 2020. május 08.

Biró-Balogh Anikó
főépítész

 

Kategória: Nincs kategorizálva | Szóljon hozzá most!

Pályázat a Hajdúhadházi Család- és Gyermekjóléti Központ intézményvezetői álláshely betöltésére

Hajdúhadház Város Önkormányzata Képviselő-testülete
a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján
pályázatot hirdet
Hajdúhadházi Család- és Gyermekjóléti Központ
intézményvezető (magasabb vezető)
munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:
Határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

Foglalkoztatás jellege:
Teljes munkaidő

A vezetői megbízás időtartama:
A vezetői megbízás határozott időre, 2020. szeptember 1-től – 2025. augusztus 31-ig szól.

A munkavégzés helye:
Hajdú-Bihar megye, 4242 Hajdúhadház, Béke utca 54/B.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:
Az intézmény személyes gondoskodást nyújtó szociális és gyermekjóléti alapellátásainak, ennek keretében a család- és gyermekjóléti szolgáltatás, a család- és gyermekjóléti központ feladatai ellátásának biztosítása. A szociális szakképzésben tanulmányokat folytató tanulók szakmai gyakorlati oktatásával kapcsolatos feladatok ellátásának biztosítása. Az intézmény irányítási, ellenőrzési és munkáltatói feladatainak ellátása, kapcsolattartás a fenntartóval és a többi városi intézménnyel.

Illetmény és juttatások:
Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései , valamint a(z) közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvénynek a szociális, valamint a gyermekjóléti és gyermekvédelmi ágazatban történő végrehajtásáról szóló 257/2000. (XII.26.) Korm. rendelet rendelkezései az irányadók.               

Pályázati feltételek:

 •       Főiskola,
 •       Felsőfokú iskolai végzettség, a 15/1998. (IV.30.) NM rendelet 2. számú mellékletének I. Rész I/1. pontjában előírt felsőfokú végzettség,
 •       legalább 3 éves szakirányú vezetői tapasztalat,
 •       Szociális szakvizsga vagy nyilatkozat arról, hogy vállalja a szociális szakvizsga 2 éven belül történő megszerzését,
 •       A 257/2000. (XII.26.) Korm. rendelet 3. § (3) bekezdése alapján legalább 5 év felsőfokú végzettséget vagy felsőfokú szakmai képesítést igénylő, a gyermekvédelem, a szociális ellátás, az egészségügyi ellátás, illetve a közoktatás területén betöltött munkakörben szerzett szakmai gyakorlat,
 •       Magasabb vezetői megbízást az kaphat, aki a munkáltatóval közalkalmazotti jogviszonyban áll, vagy a megbízással egyidejűleg közalkalmazotti munkakörbe kinevezhető,
 •       magyar állampolgárság, büntetlen előélet, cselekvőképesség,
 •       vagyonnyilatkozat-tételi eljárás lefolytatása.

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

 •       fényképes szakmai önéletrajz,
 •       végzettséget, szakképzettséget igazoló oklevél másolata,
 •       szociális szakvizsgát igazoló oklevél másolata vagy nyilatkozat arról, hogy vállalja a szociális szakvizsga 2 éven belül történő megszerzését,
 •       szakmai gyakorlatot igazoló dokumentumok,
 •       3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány, amellyel a pályázó igazolja, hogy büntetlen előéletű, továbbá, hogy nem áll a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20. § (2) bekezdés d) pontja szerinti büntetőeljárás hatálya alatt, és vele szemben nem állnak fenn a Kjt. 20. § (2d) és (2e) bekezdésében foglalt kizáró okok, valamint nem áll olyan foglalkozástól eltiltás hatálya alatt, amely a közalkalmazotti jogviszony létesítését nem teszi lehetővé,
 •       az intézmény vezetésére vonatkozó program, szakmai helyzetelemzésre épülő fejlesztési elképzeléssel,
 •       nyilatkozat arról, hogy a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 15. § (8) bekezdésében meghatározott kizáró ok vele szemben nem áll fenn,
 •       nyilatkozat arról, hogy nem áll cselekvőképességet érintő gondnokság alatt,
 •       nyilatkozat arról, hogy nyílt vagy zárt ülésen kéri a pályázat megtárgyalását,
 •       nyilatkozat arról, hogy a pályázati anyagban foglalt személyes adatoknak a pályázati eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez hozzájárul,
 •       nyilatkozat a vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettség teljesítésének vállalásáról,
 •       hozzájáruló nyilatkozat arról, hogy a pályázati eljárásban részt vevők a teljes pályázati anyagba betekinthetnek.

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban 2020. szeptember 1. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2020. július 15.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Dr. Szabó Erika nyújt, a 06-52-277-512 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

 •       Postai úton, a pályázatnak a Hajdúhadház Város Önkormányzata Képviselő-testülete címére történő megküldésével (4242 Hajdúhadház, Bocskai tér 1.szám. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: PH/6199/2020. , valamint a munkakör megnevezését: intézményvezető (magasabb vezető).
 •       Személyesen: Csáfordi Dénes polgármester, Hajdú-Bihar megye, 4242 Hajdúhadház, Bocskai tér 1. szám.

A pályázat elbírálásának módja, rendje:
A pályázatokat egy szakmai bizottság véleményezi. A kinevezésről Hajdúhadház Város Önkormányzatának Képviselő-testülete dönt, a Kjt., a 257/2000. (XII.26.) Korm. rendelet, a 15/1998. (IV.30.) NM rendelet és az 1/2000. (I.7.) SzCsM rendelet alapján. A pályázat kiírója fenntartja magának a jogot, hogy a pályázati eljárást eredménytelennek nyilvánítsa.

A pályázat elbírálásának határideje: 2020. augusztus 14.

Kategória: Nincs kategorizálva | Szóljon hozzá most!

Tájékoztatás a Szederjes Sport és Konferencia Központ nyitva tartásának rendjéről

Hajdúhadház Város Önkormányzata Polgármesterének
8/2020. (V.14) utasítása
a városi játszóterek és kondipark nyitva tartásának rendjéről

 1. május 04-től megkezdődött a koronavírus-járvány elleni védekezés új szakasza új szabályokkal. Figyelembe véve az Operatív Törzs ajánlását és a Kormány Gazdaságvédelmi irányelveit, a Korona- vírus járvány megelőzéséhez szükséges védőintézkedések betartása mellett, lehetővé teszi a közterületek, parkok látogatását.

Hajdúhadház Város Önkormányzat polgármestereként tulajdonosi jogkörben eljárva,

elrendelem a Szederjes Sport és Konferencia Központ kültéri létesítményeinek kinyitását az alábbiak szerint 2020. 05.16. naptól

az alábbi szabályok maradéktalan megtartása mellett:

 • nyitvatartási idő: minden nap 08.00 órától 20.00 óráig
 • a létesítményt csak egészséges emberek látogathatják
 • a létesítményt látogatók 1, 5 méter távolságot kötelesek tartani egymástól
 • gumikesztyű, maszk használata a létesítmény területén javasolt.

A fenti helyszín minden nap 11.00 és 14.00 óra között fertőtlenítve lesz, a fertőtlenítés ideje alatt a szabadtéri létesítmény nem használható.

Jelen utasítás a kihirdetését követő napon lép hatályba.


Csáfordi Dénes
polgármester

 

Kategória: Nincs kategorizálva | Szóljon hozzá most!

Tájékoztató a veszélyhelyzet alatti engedélykötelezettségről, ellenőrzött bejelentésről

TÁJÉKOZTATÓ
a veszélyhelyzet alatti engedélykötelezettségről,
valamint az ellenőrzött bejelentésről

A veszélyhelyzet alatti engedélykötelezettségről, valamint az ellenőrzött bejelentésről szóló 191/2020. (V. 8.) Korm. rendelet 2020. május 18. napjától hatályos, amely eltérést enged az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény szabályaitól.

A rendelet hatálya kiterjed a települési önkormányzat jegyzőjére is azokban a kérelemre induló engedélyezési ügyekben, ahol államigazgatási hatáskörben jár el.

Bővebben

Kategória: Nincs kategorizálva | Szóljon hozzá most!