Meghívó

Csáfordi Dénes polgármester tisztelettel meghívja Önt, Hajdúhadház Város Önkormányzata képviselő-testületének 2017. március 30-án (csütörtök) de. 8 órakor a Városháza dísztermében tartandó rendkívüli ülésére.

 

 

 

Bővebben

Kategória: Nincs kategorizálva | Szóljon hozzá most!

LAKOSSÁGI FELHÍVÁS

Hajdúhadház Város Önkormányzata ebben az évben csatlakozik a WWF Magyarország a „Föld Órája Magyarország 2017” kezdeményezéséhez, amelyet március 25-én rendeznek.

Ezen a napon, helyi idő szerint 20:30 és 21:30 között a világ 178 országának több mint 7000 települése, az éghajlatváltozás elleni küzdelem jegyében, egy órára lekapcsolja épületei díszkivilágítását.

Kérjük Önöket, hogy saját fényeik lekapcsolásával minél többen csatlakozzanak a mozgalomhoz!

Legyünk együtt részesei a világ legnagyobb önkéntes akciójának, amelynek célja a Föld egészségének – és ezzel a saját jövőnk – biztosítása.

Kategória: Ajánló, Közérdekű | Szóljon hozzá most!

Hulladékszállítással kapcsolatos tájékoztatás

Értesítjük a Tisztelt Lakosságát, hogy 2017. március 15-én (szerdán) a hulladékszállítás az ünnepre való tekintettel elmarad.

Helyette 2017. március 18-án (szombat) történik a hulladékszállítás.

Az elszállítani kívánt hulladékot kérjük reggel 6 óráig helyezzék ki!

 

Kategória: Hírek, Közérdekű | Szóljon hozzá most!

Meghívó

Kategória: Ajánló, Kultúra | Szóljon hozzá most!

Meghívó

Csáfordi Dénes polgármester tisztelettel meghívja Önt, Hajdúhadház Város Önkormányzata képviselő-testületének 2017. március 14-én (kedden) de. 8 órakor a Városháza dísztermében tartandó rendkívüli ülésére.

 

 

 

 

Bővebben

Kategória: Ajánló, Hírek, Meghívók (testületi) | Szóljon hozzá most!

Tájékoztatás általános iskolai beiratkozásról

HAJDÚ-BIHAR MEGYEI KORMÁNYHIVATAL

HIRDETMÉNY

a Hajdú-Bihar Megyei Kormányhivatal járási hivatalai Illetékességi területén működő általános Iskolák 1. évfolyamára  történő beiratkozásról

A Hajdú-Bihar Megyei Kormányhivatal járási hivatalai a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény (továbbiakban: Nkt.) 50. § (7) bekezdése alapján, valamint a nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról szóló 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet (továbbiakban: EMMI rendelet) 22. § (1) bekezdése alapján jelen hirdetményben közzéteszik az iskolai beiratkozás idejét, az erről való döntés és a jogorvoslat benyújtásának határidejét.

Beiratkozás az általános iskola 1. évfolyamára: 2017. április 20-21.

A beiratkozás időpontjának meghatározására jogosult szervek:

Hajdú-Bihar Megyei Kormányhivatal járási hivatalai

A beiratkozás idejét meghatározó döntés ideje: 2017. február 28.

A beiratkozás helyszíne: az általános iskola székhelye, ahová a tanuló felvételt nyert. Jogorvoslati eljárás:

  • Az EMMI rendelet § (3) bekezdése szerint az iskolai felvételről hozott döntést írásba

kell foglalni, és a 83. § (1) bekezdése szerint a tanulót, a kiskorú tanuló szülőjét írásban értesíteni kell.

  • Az 37. § (3) bekezdése b) pontja szerint a tanulói jogviszony létesítésével kapcsolatban érdeksérelemre hivatkozással a szülő kérelmet nyújthat be az általános iskola fenntartójának. Az érdeksérelemre hivatkozással benyújtott kérelem tekintetében a fenntartó jár el, és hoz másodfokú döntést.
  • A kérelmet a felvételről vagy annak elutasításáról szóló döntés közlésétől számított 15 napon belül lehet benyújtani.

– Az EMMI rendelet 83. § (5) bekezdése szerint a jogorvoslati eljárásban a gyermeket, a kiskorú tanulót szülője képviselheti.

Debrecen, 2017. február 28.

Kategória: Hírek, Közérdekű | Szóljon hozzá most!

Tájékoztatás óvodai beiratkozásról

Hajdúhadház Város Önkormányzatának

 H I R D E T M É N Y E

Értesítjük a Tisztelt Szülőket, hogy a Hajdúhadház Város Önkormányzata fenntartásában működő óvodákban

a 2017/2018. nevelési évre történő óvodai beiratkozás időpontja:

2017. április 25. – április 26. (8.00 – 16.00 óráig)

A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény (a továbbiakban Nkt.) 49. § (1) bekezdése értelmében az óvodai felvétel jelentkezés alapján történik. Az Nkt. 49. § (2) bekezdése alapján a gyermeket elsősorban a lakóhelye vagy a szülő munkahelye szerinti körzeti óvodába kell felvenni.

Az Nkt. 8. § (2) bekezdése alapján a gyermek abban az évben, amelynek augusztus 31. napjáig a harmadik életévét betölti, a nevelési év kezdő napjától legalább napi négy órában óvodai foglalkozáson vesz részt.

Az Nkt. 8. § (1) bekezdése alapján az óvoda felveheti azt a gyermeket is, aki a harmadik életévét a felvételétől számított fél éven belül betölti, feltéve, hogy minden, a településen lakóhellyel, ennek hiányában tartózkodási hellyel rendelkező hároméves és annál idősebb gyermek óvodai felvételi kérelme teljesíthető.

A szülő – a családi napköziben vagy a bölcsődében ellátásban részesülő gyermek, továbbá a 20/2012. (VIII.31.) EMMI rendelet 20. § (2a) bekezdésében foglaltak kivételével – az óvodai nevelésben történő részvételre jogszabály alapján kötelezett gyermekét köteles beíratni a települési önkormányzat vagy a fenntartó által közzétett közleményben vagy hirdetményben meghatározott időpontban.

Amennyiben a napi négy órában óvodai nevelésre kötelezett gyermek az óvodakötelezettségét külföldön teljesíti, a szülő köteles arról az óvodai beiratkozás idejének utolsó határnapját követő tizenöt napon belül írásban értesíteni a gyermek lakóhelye, annak hiányában tartózkodási helye szerint illetékes jegyzőt.

A szülő előzetesen köteles értesíteni a gyermek lakóhelye, annak hiányában tartózkodási helye szerint illetékes jegyzőt, ha a napi négy órában óvodai nevelésre kötelezett, az óvodával jogviszonyban álló gyermeke az óvodakötelezettségét a jövőben külföldön teljesíti.

Bővebben

Kategória: Hírek, Közérdekű | Szóljon hozzá most!

Tájékoztatás

A Földművelésügyi Minisztérium azonnali hatállyal tűzgyújtási tilalmat rendel el az ország teljes területén lévő erdőkre és fásításokra, valamint az erdők és fásítások határától számított 200 méteren belüli területre.

A fenti időponttól kezdődően tilos a tűzgyújtás a felsorolt területeken a kijelölt tűzrakó helyeken is, valamint a közút- és vasút menti fásításokban, beleértve a parlag és gazégetést is.

Felhívják az erdőben kiránduló, a mezőgazdasági területeken dolgozók, valamint a közúton és vasúton utazók figyelmét, hogy égő cigarettát és dohányneműt ne dobjanak el, azt minden esetben oltsák el. Aki a tűzvédelmi rendelkezéseket megszegi erdővédelmi bírsággal sújtható.

Kategória: Hírek, Közérdekű | Szóljon hozzá most!

Tájékoztatás

Kategória: Hírek, Közérdekű | Szóljon hozzá most!

LAKOSSÁGI TÁJÉKOZTATÓ

Az avar és kerti hulladék égetés, valamint a szabadtéri tűzgyújtás helyi szabályairól

Értesítjük a Tisztelt lakosságot, hogy a 2015. március 05-én hatályba lépett az Országos Tűzvédelmi Szabályzatról szóló 54/2014. (XII.5.) BM. rendelet. A rendelet 225. § (1) bekezdésében foglaltak szerint „ha jogszabály másként nem rendelkezik, a lábon álló növényzet, tarló, növénytermesztéssel összefüggésben és a belterületi ingatlanok használata során keletkezett hulladék szabadtéri égetése tilos.”
A környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény 48. § (4) bekezdés b) pontja alapján a települési önkormányzat képviselő-testületének hatáskörébe tartozik a háztartási tevékenységgel okozott légszennyezésre vonatkozó egyes sajátos, valamint az avar és kerti hulladék égetésére vonatkozó szabályok rendelettel történő megállapítása.

Bővebben

Kategória: Hírek, Közérdekű | Szóljon hozzá most!