Pályázati felhívása a Bocskai tér 13. sz. alatti ingatlan értékesítésre

FELHÍVÁS

HAJDÚHADHÁZ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

helyi lakó ingatlanok számának növelése érdekében

pályázati felhívást tesz közzé önkormányzati tulajdonú

 ingatlan értékesítésére, belvárosi akció területen

 

1. számú városfejlesztési terület – Bocskai tér

Cím Hrsz Értékesítéssel érintett telekrész (m2) Értékesítéssel érintett ingatlanrész (m2)
Hajdúhadház, Bocskai tér 13. szám 12048 1787 1787

 

A pályázatokat Hajdúhadházi Polgármesteri Hivatal 4242 Hajdúhadház, Bocskai tér 1. (titkárság) vagy elektronikus úton: titkarsag@hajduhadhaz.hu kell benyújtani

2023. szeptember 30-án 16.00 óráig

 A Részletes pályázati kiírás a Hajdúhadházi Polgármesteri Hivatal 4242 Hajdúhadház, Bocskai tér 1. (titkárság) vehető át és a www.hajduhadhaz.hu internetes oldalról tölthető le. Tájékoztatást telefonon: 06/52-538-411, e-mailen: titkarsag@hajduhadhaz.hu.

Részletes pályázati kiírás

Hajdúhadház Város Önkormányzat tulajdonában álló ingatlan nyilvános pályázat útján történő értékesítésére – az adott ingatlanon megvalósuló építési beruházás céljából

 

 1. A pályázatot kiíró neve, székhelye:

Hajdúhadház Város Önkormányzata, 4242 Hajdúhadház, Bocskai tér 1.

Telefonszám: 52/583-411

Fax szám: 52/384-295

 

 1. A pályázat célja:

Önkormányzati tulajdonú ingatlan értékesítése építési beruházás céljából

 

 1. A pályázat jellege:

A pályázat nyilvános, egy fordulós.

 

 1. Pályáztatásra kerülő ingatlan adatai: 
Cím Hrsz Értékesítéssel érintett telek

(m2)

Hajdúhadház, Bocskai tér 13. szám 12048 1787
 1. Pályázati biztosíték

Nem kerül meghatározásra

 1. Pályázati feltételek:

Ajánlattételre jogosult azon jogi személy, melynek főtevékenysége lakó- és nem lakó épület építése, és legalább 1 éve működő, lakó és nem lakó ingatlan építés tevékenységet folytat azzal a feltétellel, hogy a pályázónak az Önkormányzattal és a Magyar Állammal szemben az ajánlat benyújtásának időpontjáig semmilyen lejárt esedékességű tartozása nem áll fenn.

Jogi személy csak a törvényes képviselője vagy a Ptk. előírásainak megfelelő meghatalmazással rendelkező meghatalmazottja útján vehet részt a pályázaton.

A pályázó vállalja, hogy az adásvételi szerződés megkötésétől számított 1 éven belül az építkezést elkezdi, 4 éven belül az ingatlanon a megépített ingatlan tekintetében a használatbavétellel kapcsolatos eljárásokat megindítja. Hajdúhadház Város Önkormányzatának jelentős érdeke fűződik a beruházás megvalósulásához, ezért erre tekintettel, amennyiben a pályázó a fenti feltételeket nem teljesíti, úgy a vételár 20%-nak megfelelő összegű kötbér az adásvételi szerződés megkötésének időpontjától számított késedelmi kamatokkal megemelt összegének a megfizetésére köteles.

A pályázó vállalja, hogy az ingatlanon építendő építmény tekintetében, abban az esetben, ha társasház építésre pályázna, annak különálló lakásai albetét számot kapnak az illetékes földhivatal előtti eljárásban.

A pályázó kötelezettséget vállal arra vonatkozóan, hogy az érintett ingatlanon építendő építmény értékesítése esetén Hajdúhadház Város Önkormányzat részére elővásárlási jogot biztosít lakás és üzlethelyiség vonatkozásában, a pályázó által megajánlott vételáron.

Az adásvételi szerződés megkötéséig az önkormányzat nyilatkozik, hogy kíván-e elővételi jogával élni a vevő által megajánlott vételáron.

A pályázati felhívás feltételes, Hajdúhadház Város Képviselő-testületének döntése szükséges a nyertes pályázat elfogadásáról.

A nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 14.§ (2) pontja alapján a helyi önkormányzat tulajdonában lévő ingatlan értékesítése esetén – a (3)-(4) bekezdésben foglalt kivétellel – az államot minden más jogosultat megelőző elővásárlási jog illeti meg. Továbbá az (5) bekezdés alapján az elővásárlási jog gyakorlására külön törvényben meghatározott szerv – amennyiben törvény a nyilatkozattételi határidőre vonatkozóan eltérően nem rendelkezik – az átruházás valamennyi lényeges elemét tartalmazó ajánlat vagy az elővásárlási jog jogosultjával szemben még hatályba nem lépett a nemzeti vagyon értékesítésére irányuló szerződés részére történő megküldéstől számított 35 napon belül nyilatkozik, hogy kíván-e élni elővásárlási jogával az állam nevében.

 1. Az ajánlatok benyújtásának helye:

Hajdúhadházi Polgármesteri Hivatal 4242 Hajdúhadház, Bocskai tér 1. (titkárság) vagy elektronikus úton: titkarsag@hajduhadhaz.hu.

 1. Az ajánlatok benyújtásának módja:

Az ajánlatok benyújthatók személyesen, elektronikus vagy postai úton. Az ajánlatot zárt borítékban, vagy pdf formátumban kell benyújtani, melynek minden oldalát aláírással kell ellátni. A borítékon a következő szövegrészt kérjük feltüntetni: „Pályázati ajánlat Hajdúhadház Város Önkormányzat tulajdonában álló ingatlan nyilvános pályázat útján történő értékesítésére”

 1. A pályázatok elbírálásának szempontja, szerződéskötés:

Az ingatlanra vonatkozó adásvételi szerződést az Önkormányzat a pályázat nyertesével köti meg,

az adásvételi szerződés lényeges elemei:

 • A Vevő nyilatkozta, hogy az épülő Társasházban … emeleti …m2 alapterületű használatbavételre alkalmas társasházi lakás tulajdonjogát ……………..-Ft+ÁFA vételáron kínálja fel az önkormányzatnak. A vételárat az önkormányzat elfogadja, az ingatlan vásárlására a felek külön szerződést kötnek.
 • A Vevő nyilatkozta, hogy az épülő Társasházban … emeleti …m2 alapterületű használatbavételre alkalmas társasházi üzlet tulajdonjogát ……………..-Ft+ÁFA vételáron kínálja fel az önkormányzatnak. A vételárat az önkormányzat elfogadja, az ingatlan vásárlására a felek külön szerződést kötnek.
 • A Vevő kötelezettséget vállalt az ajánlatában, hogy 3 éven belül Társasházat épít az ingatlanon, az ingatlan birtokbavételét követő 4 éven belül a használatbavételi engedélyezési eljárást megindítja, valamint a lakások külön albetét számot kapnak az ingatlan-nyilvántartásban.
 • Azon tényre tekintettel, hogy a jelen adásvételi szerződéssel érintett ingatlanra a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI tv. 14. § (2) bekezdésében foglaltak szerint a Magyar Államot elővásárlási jog illeti meg, e tényből következően az adásvételi szerződés hatályba lépésének feltétele a Magyar Állam nevében elővásárlási jog gyakorlására meghatalmazott szerv, azaz MNV Zrt. nemleges nyilatkozata, vagy az elővásárlási jog gyakorlására meghatározott 35 napos nyilatkozattételi határidő eredménytelen eltelte. Jelen szerződés hatályba lépésének időpontja az elővásárlási jog gyakorlására nyitva álló határidő leteltét követő nap, illetve amennyiben az MNV Zrt. nemleges nyilatkozatot tesz, ezen nyilatkozat kézhezvételét követő nap. Az Eladó kötelezettséget vállal arra, hogy az elővásárlásra jogosult felé az elővásárlási jog gyakorlására történő felhívást megküldi.
 • Az eladó eladja a vevő megvásárolja az ingatlant a rajta lévő felépítményekkel együtt.
 • Az ingatlan egy része kerítéssel körbekerített, a közművek (víz, csatorna, villany, gáz) az utcákban találhatóak. Az esetleges közmű bekötés vagy áthelyezés a vevőt terheli.
 • vételár fizetés ütemezése: a vételárat a vevő egyösszegben fizeti meg az Eladó részére:
 • az ingatlan birtokbaadására a vételár kifizetésével egyidőben kerül sor. A Vevő a birtokátadás időpontjától kezdve jogosult az ingatlan hasznainak szedésére és köteles viselni az azzal járó terheket. A vételár megfizetése után a vevőnek jogában áll megkezdeni az építkezéshez szükséges engedélyezési folyamatokat, illetve építkezési munkálatokat.
 • Eladó szavatosságot vállal az átruházott ingatlan és hozzá kapcsolódó per-, teher- és igénymentességéért, valamint azért, hogy a Vevő az ingatlan per-, teher- és igénymentes tulajdonjogát szerezze meg. Az Eladó szavatolja, hogy 3. személynek nincs az ingatlan vonatkozásában olyan joga, amely a Vevő tulajdonszerzését vagy birtoklását akadályozná, illetve korlátozná.
 • A Vevő a fizetendő tulajdonszerzési illeték mértékével tisztában van.
 • A szerződő felek kijelentik, hogy mindannyian Magyarországon nyilvántartásba vett jogi személyek, a felek szerződéskötési képessége korlátozva nincsen és nem kizárt.

A pályázat nyertesének az minősül, aki a kiírásban szereplő feltételeknek megfelel és a legelőnyösebb ajánlatot teszi. A pályázat nyertesével az ingatlan-nyilvántartási bejegyzésre alkalmas okiratot (adásvételi szerződést) az ajánlattevő köteles kihirdetésétől történő értesítés kézhezvételétől számított 30 napon belül megkötni.

Az adásvételi szerződés a törvényben meghatározott szerv részére szerződéskötést követően részünkről megküldésre kerül. A nemzeti vagyon értékesítésére irányuló szerződés részére történő megküldéstől számított 35 napon belül nyilatkozik, hogy kíván-e élni elővásárlási jogával az állam nevében.

A kiíró csak a pályázat nyertesével – vagy annak visszalépése esetén a második legelőnyösebb ajánlatot tevő személlyel – köt szerződést.

 1. Pályázati ajánlat:
 • pályázó neve, címe, beruházó/ vevő bemutatása
 • cégkivonatot és aláírási címpéldányt bemutatása
 • a terület hasznosítási koncepciójának bemutatása
 • építendő ingatlanok bemutatása látványtervvel
 • műszaki leírás
 • a pályázónak nyilatkoznia kell arra vonatkozóan, hogy elfogadja-e a pályázati feltételeket,
 • a pályázónak nyilatkoznia kell, hogy ajánlatához a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 14. § (5) bekezdésében meghatározott határidő lejártáig kötve van.
 • a pályázó nyilatkozatát arra vonatkozóan, hogy átlátható szervezetnek minősül.
 • a pályázó nyilatkozata arra vonatkozóan, hogy köztartozása nincs, illetve ellene csődeljárás nincs folyamatban.
 • a pályázó nyilatkozata arra vonatkozóan, hogy milyen összegű vételárat kínál az ingatlanért nettó összeg+ ÁFA bontásban
 • nyilatkozat arra vonatkozóan, hogy a Hajdúhadház Városi Önkormányzat Képviselő-testületének Hajdúhadház Város Helyi Építési Szabályzatáról szóló 23/2022.(VIII.25.) önkormányzati rendeletét megismerte, továbbá a települési rendezési eszközök módosítását, és amennyiben szükséges a telekalakítás módosításának költségeit viseli.
 • nyilatkozat, hogy a pályázó kötelezettséget vállal arra vonatkozóan, hogy az érintett ingatlanon építendő építmény értékesítése esetén Hajdúhadház Város Önkormányzat részére elővásárlási jogot biztosít.
 1. Az ajánlati kötöttség minimális időtartama:

A pályázó ajánlatához a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 14. § (5) bekezdésében meghatározott határidő lejártáig kötve van.

 1. Pályázatok elbírálása:

A pályázat bontásának időpontja: 2023. október 02. 10.00 óra

Helye: Hajdúhadház Város Önkormányzata, 4242 Hajdúhadház, Bocskai tér 1.

A pályázat bontása külön meghívó nélkül a megjelent pályázók jelenlétében történik.

A benyújtott pályázatokat a Munkacsoport megvizsgálja, amennyiben a pályázati felhívásban szerepelt feltételeknek megfelelt, abban az esetben a pályázati felhívást előterjeszti Hajdúhadház Város Képviselő-testületének arra vonatkozóan, hogy a pályázati kiírásról, a nyertes pályázatról és annak elfogadásáról döntsön. A pályázat eredményét a Munkacsoport által készített összegzés alapján a Képviselő-testület állapítja meg a pályázat bontását követő soron következő ülésén. Indokolt esetben a további 60 nappal a döntés határidejét meghosszabbíthatja. A bírálat eredményéről az ajánlattevőket az elbírálást követő 15 napon belül írásban értesíti a Kiíró.

A nyertes pályázóval az Önkormányzat által kötött adásvételi szerződés aláírására a polgármester jogosult a Képviselő-testület jóváhagyásával.

 1. Egyéb információ:

Az ingatlan igény szerint a kiíróval egyeztetett időpontban a helyszínen megtekinthető.

A pályázati eljárásban csak olyan jogi személy vagy gazdasági társaság vehet részt pályázóként, aki vállalja, hogy az Önkormányzattal szemben bármilyen jogügyletből kifolyó lejárt tartozását legkésőbb a pályázatok benyújtásának határidejéig teljes egészében kiegyenlíti. Ennek elmaradása esetén a pályázót ki kell zárni a pályázati eljárásból.

A tulajdonjog változás ingatlan-nyilvántartásban történő átvezetésének és a földmérésnek, az építési engedélyezési eljáráshoz kapcsolódó építési szabályzat, rendezési terv módosításának költségei a vevőt terhelik. Az önkormányzat a vételár  kiegyenlítéséig kiköti a tulajdonjog fenntartását, és a vételár az adásvételi szerződésben megjelölt időpontban történő meg nem fizetése esetére foglaló megtartása mellett az elállási jogot, melyet az Önkormányzat, mint az eladó a vevőhöz címzett egyoldalú írásbeli nyilatkozatával gyakorolhat.

A késve érkezett pályázatokat a kiíró érvénytelennek minősíti.

A pályázati kiírás a Hajdúhadházi Polgármesteri Hivatal hirdetőtábláján, az Önkormányzat honlapján (www.hajduhadhaz.hu), kerül meghirdetésre.

Hajdúhadház Város Önkormányzata fenntartja magának azt a jogot, hogy a pályázatot bármikor indoklás nélkül, valamint bármilyen költség, kiadás megtérítése nélkül visszavonhatja, illetve eredménytelennek nyilváníthatja, az ebből eredő esetleges károkért való felelősségét kifejezetten kizárja.   

 

Kategória: Nincs kategorizálva | Szóljon hozzá most!

Meghívó

MEGHÍVÓ

Hajdúhadház Város Önkormányzata Képviselő-testületének
2023. augusztus 15-én (kedden) de. 7,15 órakor
a Városháza dísztermében tartandó rendkívüli ülésére

tisztelettel meghívja Önt Csáfordi Dénes polgármester

 

Napirendi pontok:

1./ Hajdúhadház város 0284 hrsz-ú, a 0289 hrsz-ú és a 0300 hrsz-ú külterületi mezőgazdasági utak pályázat keretében történő fejlesztésével összefüggő településrendezési eszközök módosítása kapcsán tervezési szerződésre vonatkozó árajánlat elfogadása, szerződés megkötése
Előadó: Csáfordi Dénes polgármester, Biró-Balogh Anikó mb. főépítész
Véleményező:

2./ Hajdúhadház város 0284 hrsz-ú, a 0289 hrsz-ú és a 0300 hrsz-ú külterületi mezőgazdasági utak pályázat keretében történő fejlesztésével összefüggő településrendezési eszközök módosításával összefüggő együttes döntés meghozatala
Előadó: Csáfordi Dénes polgármester, Biró-Balogh Anikó mb. főépítész
Véleményező:

3./ DAKAR RING motoros sportpálya fejlesztéséhez szükséges területrendezési eszközök módosítása – a Hajdúhadház 4. sz. főút, Bercsényi utca és Silye Gábor utcák által határolt területeket érintő módosításával összefüggő együttes döntés meghozatala
Előadó: Csáfordi Dénes polgármester, Biró-Balogh Anikó mb. főépítész
Véleményező:

4./ Hajdúhadház város településrendezési eszközének módosítása – a településközpont területén a Kossuth u. – Béke útja – Nagyág u. – Kazinczy u. által határolt telektömbön belül az építési övezet határának pontosítása és a Vt-2 építési övezet területén a kialakítható legkisebb telekméretre vonatkozó szabályozási határérték, valamint a különleges beépítésre nem szánt növénykert övezeti jelét érintő elírás javítása kapcsán együttes döntés meghozatala
Előadó: Csáfordi Dénes polgármester, Biró-Balogh Anikó mb. főépítész
Véleményező:

5./ Hajdúhadház, Szélső utca 29. szám alatti ingatlan megvásárlása
Előadó: Csáfordi Dénes polgármester, Szaniszló Tamás mb. jegyző
Véleményező:

6./ Tájékoztatás a Hajdúhadházi I. számú gyermekorvosi körzet vonatkozásában
Előadó: Csáfordi Dénes polgármester, Szaniszló Tamás mb. jegyző
Véleményező:

7./ A Hajdúhadház, Bocskai tér 13. szám alatti önkormányzati tulajdonú ingatlan értékesítésére irányuló pályázati felhívás jóváhagyása
Előadó: Csáfordi Dénes polgármester, Szaniszló Tamás mb. jegyző
Véleményező:

8./ A Hajdúhadház, Dr. Földi János utca 56. szám alatti önkormányzati tulajdonú ingatlan bérbeadására irányuló pályázati felhívás jóváhagyása
Előadó: Csáfordi Dénes polgármester, Szaniszló Tamás mb. jegyző
Véleményező:

9./TOP-4.3.1.-16-HB1-2020-00017 „Leromlott városi területek rehabilitációja Hajdúhadházon” című pályázatról szóló tájékoztatás
Előadó: Csáfordi Dénes polgármester, Berencsiné Veres Mónika pályázati referens
Véleményező:

10./ Általános tájékoztatás a folyamatban lévő pályázatokról
Előadó: Szaniszló Tamás mb. jegyző, Szőke Miklós polgármesteri koordinációs irodavezető
Véleményező:

11./ Fiatalok lakáshoz jutásának támogatásával kapcsolatos ügyben érkezett jogorvoslati kérelem elbírálása (zárt)
Előadó: Csáfordi Dénes polgármester, Dr. Tóth Judit hatósági irodavezető
Véleményező:

 

Kategória: Nincs kategorizálva | Szóljon hozzá most!

Tájékoztatás

T Á J É K O Z T A T Á S !

 

A 2023. augusztus hónapban esedékes
Rendszeres Gyermekvédelmi kedvezményben
részesülő gyermekek pénzbeli támogatásának
készpénz formájában  történő kifizetése:

4242 Hajdúhadház, Mester u. 26.
volt Városgondnokság épülete

 

2023. augusztus 14-én (hétfő)     A-J
(A-B-C-CS-D-E-F-G-H-I-J)
8:00 – 12:00 óra és 13:00-15:30 óra között

2023. augusztus 15-én (kedd)    K-L
(K-L)
8:00 – 12:00 óra és 13:00-15:30 óra között

2023. augusztus 16-án (szerda) M-Sz
(M-N-O-Ö-P-R-S-Sz)
8:00 – 12:00 óra és 13:00-16:00 óra között

2023. augusztus 17-én (csütörtök) T-Zs
(T-U-Ü-V-Z-Zs)
8:00 – 12:00 óra és 13:00-15:30 óra között

 

2023. augusztus 18-án (péntek)

Pótkifizetés  8:00 – 11:30 óra között

 

Kérjük, szíveskedjenek elhozni az érvényben lévő rendszeres gyermekvédelmi kedvezményről szóló határozatot és a személyi igazolványt, lakcímigazoló kártyával együtt.

Kategória: Nincs kategorizálva | Szóljon hozzá most!

Tervezet rendelet módosításról

TERVEZET!

HAJDÚHADHÁZ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

…../2021. (.… ….) önk. rendelete

Hajdúhadház Város településképének védelméről szóló 28/2017. (X.26.) önk. rendelet
módosításáról

Hajdúhadház Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a településkép védelméről szóló 2016. évi LXXIV. törvény (továbbiakban: Tktv.) 12. § (2) bekezdésében, továbbá az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXIII. tv. 57. § (3) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában és Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1)  bekezdés 1. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva – a településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint egyes  településrendezési  sajátos jogintézményekről szóló 314/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet 43/A.§(6) c) pontban biztosított véleményezési jogkörében eljáró

 • az állami főépítészi hatáskörében eljáró Hajdú-Bihar Vármegyei Kormányhivatal,
 • Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság,
 • Hortobágyi Nemzeti Park Igazgatóság,
 • a világörökségi, műemléki és régészeti egyeztetési szakterület tekintetében eljáró Hajdú-Bihar Vármegyei Kormányhivatal Debreceni Járási Hivatala Hatósági Főosztály Építésügyi és Örökségvédelmi Osztály,
 • Honvédelmi Minisztérium, mint a honvédelemért felelős miniszter,
 • Hajdúhadház Város a településfejlesztési koncepció, integrált településfejlesztési stratégia és a településrendezési eszközök, valamint településképi arculati kézikönyv és településképi rendelet készítésével, módosításával összefüggő partnerségi egyeztetés szabályai szerint bevont partnerek

véleményének kikérésével – a Hajdúhadház Város településképének védelméről szóló 28/2017. (X.26.)

önkormányzati rendelet módosításáról a következőket rendeli el:”

1. §

A Rendelet 27. § (2) pontja helyébe az alábbi rendelkezés lép:

Hírközlési adótornyok zártkertben, külterületen helyezhetők el úgy, hogy az elhelyezett antennatartó szerkezet (torony) és a lakóterület között legalább 250 méter távolságnak kell lennie.

 

2. §

Záró rendelkezések

 • Ez a rendelet . ………………………  lép hatályba, és a hatálybalépést követő napon hatályát

veszti.

PH

 

Szaniszló Tamás                                                          Csáfordi Dénes
jegyző                                                                        polgármester

A módosított rendelet tervezetet összeállította:

Biró-Balogh Anikó mb. főépítész                                Hajdúhadház, 2023. 07. 10.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kategória: Nincs kategorizálva | Szóljon hozzá most!

Partnerségi egyeztetés

Hajdúhadház Város településképének védelméről szóló 28/2017. (X.26.) önkormányzati rendelet módosítása van folyamatban

– PARTNERSÉGI EGYEZTETÉS –

Hajdúhadház Város Polgármesteri Hivatala tájékoztatja az érintetteket, hogy a rendelet módosításához a partnerek javaslatokat, észrevételeket tehetnek, véleményt nyilváníthatnak.

A településtervek tartalmáról, elkészítésének és elfogadásának rendjéről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 419/2021. (VII.15.) Korm. rendelet t szabályozza a településképi rendelet módosításának egyeztetését. A jogszabályi előírásnak eleget téve Hajdúhadház Város Önkormányzata megalkotta a 16/2017. (IV.27.) önkormányzati rendelettel elfogadott a településfejlesztési koncepció, az integrált településfejlesztési stratégia és a településrendezési eszközök egyeztetésének szabályairól szóló Partnerségi Egyeztetés Szabályzatot.

Amennyiben a partnerségi egyeztetés keretén belül partnerként részt kíván a településrendezési eszközök módosításának egyeztetési eljárásában, úgy a településtervek tartalmáról, elkészítésének és elfogadásának rendjéről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 419/2021. (VII.15.) Korm. rendelet 64.§., továbbá Hajdúhadház Város Önkormányzat által a 16/2017. (IV.27.) önkormányzati rendelettel elfogadott Partnerségi Egyeztetés Szabályzata szerint,

a honlapon megtalálható vagy a Hajdúhadház Polgármesteri Hivatal 102. sz. irodájában megtekinthető dokumentációban foglaltakat figyelembe véve ezen közzététel megjelenésétől számított

2023. augusztus 02.-től 2023. augusztus 14.-ig

szempontjából javaslatait, észrevételeit, véleményeit.

A tervezett módosításokkal kapcsolatos javaslatot, észrevételt tenni, illetve véleményt nyilvánítani írásban, a fent ismertetett határidőig az alábbi módokon lehet:

− papír alapú levélben a Hajdúhadház Polgármesteri Hivatal címére / 4242. Hajdúhadház, Bocskai tér 1. sz./ történő megküldésével, személyes leadásával, vagy

−  elektronikus levélben történő megküldésével a biro.balogh.aniko@hajduhadhaz.hu mail címre.

A szóbeli tájékoztatás érdekében

LAKOSSÁGI FÓRUM

kerül megrendezésre, melynek

időpontja: 2023. augusztus 08. (kedd) 930,

helyszíne: Hajdúhadház Polgármesteri Hivatal 4242. Hajdúhadház, Bocskai tér 1. sz.

Díszterem (I. em.)

Hajdúhadház, 2023. augusztus 01.

Tisztelettel:            

Biró-Balogh Anikó
mb.főépítész

Kategória: Nincs kategorizálva | Szóljon hozzá most!

Várunk minden színházkedvelőt!

Kategória: Nincs kategorizálva | Szóljon hozzá most!

Értesítés éleslövészetről

A Magyar Honvédség Bocskai István 11. Páncélozott Hajdúdandár értesíti a tisztelt lakosságot, hogy a Hajdúhadház helyőrségi lőtéren 2023. augusztus 01-én és augusztus 31-én  08:00-22:00 között éleslövészet végrehajtására kerül sor.
A feladatok biztonságos végrehajtása és a balesetek elkerülése érdekében, a fenti időpontban a lőtér területén (08/1, 08/2, 0111, 0112, 0113 hrsz.) és környékén ne tartózkodjanak magánszemélyek és haszonállatok.
A terület riasztórendszerének biztonságos  működése érdekében az elektromos hálózatot feszültség alá helyezik.

Kategória: Nincs kategorizálva | Szóljon hozzá most!

Várunk mindenkit szeretettel!

Kategória: Nincs kategorizálva | Szóljon hozzá most!

Pályázat Támogató szolgálat gépkocsivezető

A Hajdúhadházi Mikrotérségi Szociális Gondozási Központ Támogató Szolgálat pályázatot hirdet 1 fő gépjárművezetői feladatokat ellátó gondozó munkakör betöltésére, fogyatékkal élő személyek célcsoportja körében.

Munkáltató neve: Hajdúhadházi Mikrotérségi Szociális Gondozási Központ

Munkáltató székhelye: 4242 Hajdúhadház, Kossuth u. 11/A

Feladatellátás helye: HHMIT Szociális Gondozási Központ Támogató Szolgálat ellátási területe

Foglalkoztatás jellege: Teljes munkaidő

Munkaviszony időtartama: Határozatlan idejű munkaviszony

Munkarend és munkaidő: Heti 40 óra

A szociális ellátás célcsoportja: Fogyatékkal élő személyek

Feladatok: A támogató szolgáltatást igénybe vevő személyek és kísérőik szállítása a közszolgáltatások, egyéb szolgáltatások, munkavégzés, közösségi és szabadidős programok, családi kapcsolatok helyszíneire az elérhető legmagasabb fokú önálló életvitel támogatása céljából. A munkakört betöltő munkavállaló szakképzettségét tekintve, eseti jelleggel gondozási feladatokat is elláthat.

A munkakör megnevezése és a feladatok meghatározása az irányadó szakmai rendelet szerinti szakképesítés alapján kerül megállapításra.

Illetmény és juttatások: Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

Az ideális munkatárs: Felelősségteljes és megbízható, a problémákat időben felismeri és képes önállóan kezelni. Társas készségei és kompetenciái magas szintűek, kiváló kommunikációs készséggel rendelkezik, empatikus és elfogadó szemléletű, a szolgáltatást igénybe vevőkkel és munkatársaival gördülékenyen együtt tud működni. Adminisztratív feladatait pontosan és határidőben elvégzi, a szolgáltatásnyújtással összefüggő célokat és feladatokat pontosan és világosan képes megfogalmazni az igénybe vevők és érdeklődők számára.

A munkakör betöltésének feltétele:

 • cselekvőképesség,
 • magyar állampolgárság,
 • büntetlen előélet (3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvánnyal igazolva),
 • „B+C” kategóriás jogosítvány, PAV III.

A munkakör betöltéshez előnyt jelent:

 • elvégzett támogató szolgálattal kapcsolatos gondozó (korábbi megnevezés: személyszállító) képzés
 • hasonló munkakörben/fogyatékos személyek ellátása területén szerzett tapasztalat.

A munkakör betöltésének időpontja: A munkakör betöltése megbeszélés alapján.

Jelentkezés módja: Amennyiben felhívásunk felkeltette érdeklődését, adja be szakmai önéletrajzát Baloghné Svintek Mónika Támogató Szolgálat vezető részére. (4242 Hajdúhadház, Kazinczy u. 2.)

Jelentkezés határideje: 2023. július 31.

Kategória: Nincs kategorizálva | Szóljon hozzá most!

Magyarok Kenyere – 15 millió búzaszem program

Kategória: Nincs kategorizálva | Szóljon hozzá most!