Önkormányzati Iroda

Név Szakterület Iroda, telefon, e-mail
Szaniszló Tamás aljegyző Polgármesteri Hivatal
06 (52) 583-419 
aljegyzo@hajduhadhaz.hu
dr. Brátán Mihály András jogi-és beszerzési referens Polgármesteri Hivatal 17-es iroda
06 (52) 583-412
drbratan.mihaly@hajduhadhaz.hu
Tóth Zsuzsa Krisztina munkaügyi ügyintéző Polgármesteri Hivatal 15-ös iroda
06 (52) 583-413
toth.zsuzsa@hajduhadhaz.hu
Hadházi Mária munkaügyi ügyintéző Polgármesteri Hivatal 15-ös iroda
06 (52) 583-413
human@hajduhadhaz.hu
Takácsné Juhász Szabina munkaügyi ügyintéző Polgármesteri Hivatal 18-as iroda
06 (52) 384-245
hr@hajduhadhaz.hu
Ábrók Edina iktató és nyilvántartási ügyintéző Polgármesteri Hivatal 24-es iroda
06 (52) 582-342
abrok.edina@hajduhadhaz.hu
Makrainé Kontrás Melinda leíró, jegyzőkönyvvezető Polgármesteri Hivatal 104-es iroda
06 (52) 384-334
kontras.melinda@hajduhadhaz.hu
Juhász-Nagy Valéria  titkársági ügyintéző Polgármesteri Hivatal
nagy.valeria@hajduhadhaz.hu
Mezei Renáta titkárság, szociális asszisztens és közösségi koordinátor Polgármesteri Hivatal titkárság     06 (52) 583-411
titkarsag@hajduhadhaz.hu
Kövér Ilona munkaügyi számviteli ügyintéző Polgármesteri Hivatal Mester u. 26. 06 (52) 276-199
kozfoglalkoztatas@hajduhadhaz.hu

 

Önkormányzati Iroda feladatai:

Az aljegyző munkaszervezete, a jegyzőhöz közvetlenül tartozó szervezetek és a jegyzőhöz magasabb rendű jogszabály alapján közvetlenül ellátandó feladatok elvégzésének felelőseiből áll. Feladata, hogy munkájával a Hivatal működését zökkenőmentessé és hatékonnyá tegye folyamatosan. Az Önkormányzati Irodát az aljegyző vezeti.

A Képviselő-testület és bizottságok működésével kapcsolatos feladatok:

 • Összeállítja a Képviselő-testület munkatervét.
 • Ellátja a Képviselő-testület, a bizottságok, szükség szerint a helyi nemzetiségi önkormányzat üléseinek előkészítését, gondoskodik a testületi, bizottsági napirendek, meghívók összeállításáról.
 • Gondoskodik a meghívókban szereplő napirendek előterjesztéseinek rendszerezéséről, és az érintettek részére történő megküldéséről.
 • Jegyzőkönyvet készít a testületi, továbbá a bizottsági ülésekről, szükség esetén egyéb ülésekről.
 • A Képviselő-testület ülésének jegyzőkönyvéből kivonatolja a határozatokat.
 • Nyilvántartást vezet a képviselő testület határozatairól, az önkormányzati rendeletekről, azt az érintettek részére kézbesíti.
 • Gondoskodik a rendeletek kihirdetéséről.
 • Gondoskodik a Képviselő-testület és valamennyi bizottsága üléséről készült jegyzőkönyvek jogszabály szerinti továbbításáról a Hajdú-Bihar Vármegyei Kormányhivatal részére.
 • Gondoskodik a képviselők és bizottságok tagjainak havi tiszteletdíj elszámolásáról.
 • Nyilvántartást vezet a Képviselő-testület által adományozott kitüntetésekről.

Személyzeti és munkaügyi feladatok:

 • Kiállítja és kezeli a közszolgálati jogviszony és munkaviszony keletkezésével, módosításával, megszűnésével kapcsolatos adatokat, nyilvántartásokat.
 • Ellátja a közfoglalkoztatással kapcsolatos munkaügyi feladatokat.
 • Ellátja a köztisztviselői munkakörök betöltéséhez szükséges pályázatok előkészítését és gondoskodik ezek meghirdetéséről.
 • Ellátja a vagyonnyilatkozat átvételével és őrzésével kapcsolatos feladatokat.
 • Szervezi a köztisztviselők kötelező továbbképzését, közigazgatási alapvizsgán, szakvizsgán és ügykezelői vizsgán való részvételt.
 • Ellátja a személyi anyagok nyilvántartását, gondoskodik az adatvédelmi követelmények betartásáról.
 • Nyilvántartja és vezeti a hivatalban foglalkoztatottak részére a kötelezően előírt munkakör alkalmassági, valamint az egészségügyi szűrővizsgálatokat.
 • Felméri és nyilvántartja a képernyő előtti munkavégzéssel összefüggésben a védőszemüveg juttatásra jogosultak, illetve juttatásban részesülők körét.
 • Előkészíti és nyilvántartja a tanulmányi szerződéseket és figyelemmel kíséri az abban foglaltak teljesülését.
 • Közreműködik és figyelemmel kíséri a köztisztviselők teljesítmény-követelményeinek évenkénti meghatározását és ennek értékelését.
 • Ellátja a közszolgálati adatnyilvántartás vezetését, és teljesíti a szükséges adatszolgáltatást.
 • Előkészíti a köztisztviselői, illetve a munkajogviszonyhoz fűződő egyes juttatások nyújtásával és nyilvántartásával kapcsolatos feladatokat.
 • Biztosítja a jelenléti ívek vezetésének feltételeit, ellenőrzi azok havi zárását, gondoskodik őrzéséről.
 • Munkavállalók éves szabadságának megállapítása, nyilvántartás vezetése.

Iktatási, postázási feladatok:

 • Elvégzi a Polgármesteri Hivatalhoz beérkező posta bontását, nyilvántartásba vételét, csoportosítását szignáláshoz.
 • Ellátja a központi iktatással, irattározással, selejtezéssel kapcsolatos feladatokat a külön szabályzatban foglaltak szerint.
 • Kezeli a kézi és központi irattárakat.
 • Gondoskodik a hivatalos küldemények kézbesítéséről.

Egyéb feladatok:

 • Közterület-használati engedélyek kiadása és nyilvántartása.
 • Katasztrófavédelemmel, polgári védelemmel kapcsolatos feladatok ellátása
 • Ügyfélszolgálati feladatok ellátása, melyet a Polgármesteri Hivatal épületében az ügyfélszolgálati ügyintéző lát el. Az ügyfélszolgálati ügyintéző feladatkörébe tartozik, hogy az információs ablakban személyesen közreműködve, irányítja az ügyfélforgalmat, fogadja az ügyfeleket, felvilágosítást, szakmai tájékoztatást nyújt számukra a Polgármesteri Hivatalnál intézhető ügyekről, segíti az ügyfeleket a beadványok, kérelmek kitöltésében, az ügyfélfogadási időn kívül érkező ügyfelektől átveszi a beadványokat és továbbítja az arra illetékes személy részére, elintézi a helyben elintézhető kérelmeket. Az ügyfélszolgálati ügyintéző az ügyfélfogadási időben és ügyfélfogadási időn kívül a Polgármesteri Hivatalba érkező ügyfeleknek tájékoztatást nyújt az ügyfélfogadás idejéről, a Hivatal irodáinak működési helyéről, a Hivatalban intézhető ügyekről, az ügyintézéshez szükséges benyújtandó dokumentumokról. Az ügyfélszolgálati ügyintéző az ügyfél szóbeli kérelméről, illetve panaszáról jegyzőkönyvet vesz fel, intézkedik annak elbírálásáról, illetve gondoskodik arról, hogy elintézésre, az arra illetékes személyhez kerüljön.
 • Titkársági feladatok ellátása
 • Stratégiai tervezéssel és városmarketinggel kapcsolatos feladatok:
  1. Előkészíti, végzi és ellenőrzi a várossal kapcsolatos stratégiai tervezési feladatokat.
  2. A város hosszú- és középtávú stratégiájának megismertetése, hivatali dolgozókkal,  a lakosság számára közérthetővé tétele.
  3. Hadháztáji védjegyrendszer, Helyi Értéktár menedzselése.
 • Termőföldhöz kapcsolódó hirdetmények kifüggesztése
 • A településfejlesztéssel, településrendezéssel, az épített és természeti környezet védelmével kapcsolatos feladatok ellátása.
 • Részt vesz a településfejlesztési koncepció összeállításában, adatokat szolgáltat a településszerkezeti terv és Helyi Építési Szabályzat elkészítéséhez.
 • Védi a helyi építészeti örökséget, javasolja a településrendezési feladatok megvalósítása, továbbá a természeti, környezeti veszélyeztetettség megelőzése érdekében az érintett területre a változtatási, telekalakítási és építési tilalom elrendelését.
 • A településrendezési feladatok megvalósítása érdekében javasolja az elővásárlási jog bejegyeztetését olyan területekre, illetve beépítetlen telkekre, ahol a településrendezési terv intézkedéseket tervez.
 • Feltárja, számba veszi, fenntartja, fejleszti, őrzi és védi a helyi építészeti örökség értékeit, javasolja a védetté nyilvánítást. Korlátozásokat, kötelezettségeket, támogatást javasol a helyi építészeti örökség védelmével összefüggésben.
 • Kiemelt figyelmet fordít a település, a területrendezés és fejlesztés, különösen a terület-felhasználás, a telekalakítás, az építés, a használat során a természeti értékek és rendszerek tájképi adottságok és az egyedi tájértékek megőrzésére.
 • Önkormányzati tulajdonú ingatlanok (épületek, építmények, építési telkek, termőföldek) elidegenítésével kapcsolatos Képviselő-testületi anyagok, előterjesztések elkészítése, a testületi döntések végrehajtása:
 • Értékbecslések elkészítése, illetve elkészíttetése.
 • Az önkormányzat vagyonrendelete alapján a helyben szokásos módon az ingatlanok elidegenítésre történő meghirdetése.
 • Adásvételi szerződések elkészíttetése.
 • A tulajdonjog változásának az ingatlan-nyilvántartáson történő átvezettetése.
 • Önkormányzati tulajdonú ingatlanok (épületek, építmények, építési telkek, termőföldek) megvásárlásával kapcsolatos Képviselő-testületi anyagok, előterjesztések elkészítése, a testületi döntések végrehajtása:
 • Adásvételi szerződések elkészíttetése.
 • A tulajdonjog változásának az ingatlan-nyilvántartáson történő átvezettetése.
 • Iskolavédőnői feladatok ellátása

Elnézést, a hozzászólás ezen a részen nem engedélyezett.

Megszakítás