Ipar, kereskedelem, mezőgazdaság

Ügyintéző: Balogh Balázs Imre
Hajdúhadház, Mester u. 26.
Tel.: 06-52-277-512
E-mail: balogh.balazs@hajduhadhaz.hu

 

Ügyleírás:

Ipari tevékenység (termelő és szolgáltató tevékenység) gyakorlása

Hajdúhadház Város jegyzőjének illetékessége kiterjed a Hajdúhadházi Többcélú Kistérség településeinek területére.

Termelő és szolgáltató tevékenységek (ipari tevékenység) telepengedély, vagy  telep létesítésének bejelentése alapján gyakorolhatóak.

Szakhatóságok:

A Kormány a telep ügyekben szakhatóságként jelöli ki:

a) a higiénés és egészségvédelmi, az ivóvíz-minőségi, a települési szilárd és folyékony hulladékkal kapcsolatos közegészségügyi, járványügyi vonatkozású követelmények, valamint a kémiai biztonságra vonatkozó jogszabályi előírások érvényesítésével kapcsolatos, jogszabály által az egészségügyi hatóság jogkörébe utalt szakkérdésben az első fokú eljárásban a fővárosi és megyei kormányhivatal telep fekvése szerint illetékes kistérségi népegészségügyi intézetét, a másodfokú eljárásban a fővárosi és megyei kormányhivatal telep fekvése szerint illetékes megyei népegészségügyi szakigazgatási szervét;

b) annak elbírálása kérdésében, hogy

ba) a telepen a hulladékgyűjtés és -tárolás eszközei, valamint a hulladékkezelés módja megfelel-e a hulladékgazdálkodási követelményeknek, okoz-e a telepen történő hulladékkezelés környezetterhelést, biztosított-e a telep hulladékszállítási szempontból történő megközelíthetősége,

bb) a tevékenység zajkibocsátása megfelel-e a környezeti zaj- és rezgés elleni védelem követelményeinek,

bc) a tevékenység megfelel-e az elérhető legjobb technika alapján meghatározott levegővédelmi követelményeknek és előírásoknak, valamint a védelmi övezet kijelölési szabályainak,

bd) országos jelentőségű védett természeti területen, NATURA 2000 területen, vagy barlang védőövezetében annak elbírálása kérdésében, hogy a tevékenység a természet védelmére vonatkozó nemzeti és közösségi jogi követelményeknek a kérelemben foglaltak szerint, vagy további feltételek mellett megfelel-e,

be) a földtani közeg és a vizek védelme érdekében megfelelő műszaki védelmet alkalmaznak-e és a tevékenységből eredően a földtani közeget és a vizeket érő terhelés alatta marad-e a vizek védelmére vonatkozó követelményeknek, valamint ivóvízbázisok érintettsége esetén megfelel-e az ivóvízbázis védelmi előírásoknak az első fokú eljárásban a telep fekvése szerint illetékes környezetvédelmi, természetvédelmi és vízügyi felügyelőséget, a másodfokú eljárásban az Országos Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Főfelügyelőséget;

c) az 5. melléklet I. pontjában meghatározott tevékenységeknél – annak elbírálása kérdésében, hogy a telep a tűzvédelmi követelményeknek a kérelemben foglaltak szerint vagy további feltételek mellett megfelel-e – az első fokú eljárásban a telep fekvése szerint illetékes hivatásos önkormányzati tűzoltóságot, a másodfokú eljárásban a telep fekvése szerint illetékes megyei katasztrófavédelmi igazgatóságot, Budapesten az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóságot;

d) termőfölddel közvetlenül szomszédos földrészleten álló telep engedélyezése esetén annak elbírálása kérdésében, hogy az ipari tevékenység a termőföld talajának szennyeződésére, károsodására, roncsolására, valamint az ott folytatott mezőgazdasági tevékenységre, továbbá a növényvédőszerekkel folytatott ipari tevékenységek engedélyezése esetén a kezelőszemélyzet kitettségére, a lehetséges humán- és környezeti toxicitásra, terhelésre hatással van-e, első fokú eljárásban a telep fekvése szerint illetékes megyei kormányhivatal növény- és talajvédelmi igazgatóságát, másodfokú eljárásban a Mezőgazdasági Szakigazgatási Hivatalt;

e) ha a telepen az ipari tevékenységgel összefüggésben külön jogszabály alapján hatósági felügyelet alá tartozó nyomástartó berendezést, éghető vagy veszélyes folyadék tárolására szolgáló tartályt, ipari vagy mezőgazdasági gázfogyasztó készüléket, legalább 50 kVA beépített összteljesítményű, 0,4 kV vagy nagyobb feszültségű villamos berendezést, rendszert, nem közforgalmú üzemanyagtöltő állomáson cseppfolyós- vagy cseppfolyósított-, illetve sűrítettgáz-üzemanyag-töltő berendezést használnak – az ezen építményekkel, berendezésekkel összefüggő műszaki biztonsági követelményeknek való megfelelés kérdésében – első fokú eljárásban a telep fekvése szerint illetékes fővárosi és megyei kormányhivatal mérésügyi és műszaki biztonsági hatóságát, másodfokú eljárásban a Magyar Kereskedelmi Engedélyezési Hivatal központi szervét;

f) ha az engedélyezés tárgyául szolgáló ingatlan műemléki védelem alatt áll – annak elbírálása kérdésében, hogy tevékenység a kérelemben foglaltak szerint vagy további feltételek mellett megfelel-e a kulturális örökség védelme jogszabályban rögzített követelményeinek -, első fokon a kulturális örökségvédelmi szakigazgatási szervet, másodfokon a Kulturális Örökségvédelmi Hivatalt

Telep létesítésének bejelentése

A bejelentést a jegyző nyilvántartásba veszi, a bejelentés másolatát a nyilvántartási számmal együtt megküldi a bejelentőnek és az érdekelt szakhatóságoknak.

A tevékenység már ekkor folytatható.

A jegyző meggyőződik arról, hogy az adott tevékenység a helyi építésügyi szabályzat, szabályozási terv, meghatározott övezeti besorolás, illetőleg azok hiányában az épített környezet alakításáról és védelméről szóló törvény előírásai szerint a bejelentésben feltüntetett telepen végezhető-e. Ezt a telep fekvése szerint illetékes jegyző igazolja.

A bejelentés másolatot a jegyző az érintett szakhatóságoknak is megküldi. A szakhatóság a bejelentés kézhezvételétől számított harminc napon belül ellenőrzést végez a telepen. Az ellenőrzést követő 8 napon belül annak eredményéről tájékoztatják a jegyzőt.

Amennyiben a telep fekvése szerinti jegyző igazolása alapján az adott területen a helyi építésügyi szabályzat szerint a tevékenység nem végezhető, vagy valamely szakhatóság ahhoz nem járul hozzá a jegyző a tevékenység folytatását megtiltja és elrendeli a telep bezárását.

Bejelentés-köteles tevékenységek

1. alsóruházat gyártása
2. ágybetét gyártása
3. áramelosztó, -szabályozó készülék gyártása
4. bőr, szőrme kikészítése
5. bőrruházat gyártása
6. csap, szelep gyártása
7. csapágy, erőátviteli elem gyártása
8. csiszolótermék gyártása
9. csomagolás
10. egészségügyi kerámia gyártása
11. egyéb beton-, gipsz-, cementtermék gyártása
12. egyéb bútor gyártása
13. egyéb elektronikus, villamos vezeték, kábel gyártása
14. egyéb fa-, parafatermék, fonottáru gyártása
15. egyéb kerámiatermék gyártása
16. egyéb kötött, hurkolt ruházati termékek gyártása, kivéve a kézi kötésű, horgolású ruházati termékek gyártása
17. egyéb műanyag termék gyártása
18. egyéb nem vas fém gyártása
19. egyéb papír-, kartontermék gyártása
20. egyéb ruházat, kiegészítők gyártása
21. egyéb szárazföldi személyszállítás vagy közúti áruszállítás, költöztetés alágazatba tartozó tevékenységek közül azon tevékenységek, amelyek esetében a tevékenységhez igénybe vett gépjárműv(ek)et külön jogszabály szerint telephelyen kell tárolni
22. egyéb textiláru gyártása m. n. s., kivéve a kéziszőttes-, necceltáru- és csipkekészítés, kézi hímzés
23. egyéb szivattyú, kompresszor gyártása
24. elektronikus orvosi berendezés gyártása
25. emelő-, anyagmozgató gép gyártása
26. evőeszköz gyártása
27. élelmiszer-, dohányipari gép gyártása
28. építési betontermék gyártása
29. építési gipsztermék gyártása
30. épületasztalos-ipari termék gyártása
31. falemezgyártás
32. felsőruházat gyártása (kivéve: munkaruházat)
33. fűtőberendezés, kemence gyártása
34. gépi meghajtású hordozható kézi szerszámgép gyártása
35. gépjárműjavítás, -karbantartás
36. gumiabroncs újrafutózása, felújítása
37. háztartási kerámia gyártása
38. háztartási villamos készülék gyártása
39. hangszergyártás
40. illóolajgyártás
41. irodabútor gyártása
42. irodagép gyártása (kivéve: számítógép és perifériái)
43. irodai papíráru gyártása
44. járművillamossági, -elektronikai készülékek gyártása
45. játékgyártás
46. kerámiacsempe, -lap gyártása
47. kerámia szigetelő gyártása
48. kerékpár, mozgássérültkocsi gyártása
49. konfekcionált textiláru gyártása (kivéve: ruházat)
50. konyhabútorgyártás
51. kőmegmunkálás
52. kötéláru gyártása
53. kötött, hurkolt harisnyafélék gyártása, kivéve a kézi kötésű, horgolású harisnyafélék gyártása
54. kötött, hurkolt kelme gyártása
55. lábbeligyártás
56. lakat-, zárgyártás
57. munkaruházat gyártása
58. műszaki kerámia gyártása
59. műszaki textiláru gyártása
60. nem szőtt textília és termék gyártása (kivéve: ruházat)
61. nem veszélyes hulladékok gyűjtése
62. nem veszélyes hulladék kezelése, ártalmatlanítása
63. nem villamos háztartási készülék gyártása
64. nyomdai tevékenység alágazatba tartozó tevékenységek
65. orvosi eszköz gyártása
66. papír csomagolóeszköz gyártása
67. parkettagyártás
68. raktározás, tárolás (kivéve mezőgazdasági termények, mezőgazdasági vegyi termékek, műtrágya, nitrogénvegyület raktározása, tárolása)
69. síküveg továbbfeldolgozás
70. sportszergyártás, kivéve úszómedence gyártása
71. számítógép, perifériás egység gyártása
72. szárazföldi szállítást kiegészítő szolgáltatások közül a parkoló, parkolóhely, garázs üzemeltetése, kivéve a közút kezelője által üzemeltetett, közút területén vagy a közút területén kívüli közterületen létesített, illetőleg kijelölt várakozóhely
73. szerszámgyártás
74. szőrmecikk gyártása
75. tároló fatermék gyártása
76. testápolási cikk gyártása
77. textil-, ruházati, bőripari gép gyártása
78. táskafélék, szíjazat gyártása
79. textilszálak fonása
80. textilszövés
81. textil, szőrme mosása, tisztítása
82. tűzálló termék gyártása
83. villamos világítóeszköz gyártása

Telepengedélyezési eljárás

Telepengedély köteles ipari tevékenység végzését megkezdeni és folytatni csak jogerős telepengedély birtokában lehet.

Az eljárást a Hajdúhadházi Többcélú Kistérség székhelytelepülése Hajdúhadház Város jegyzőjénél kell megindítani.

A jegyző beszerzi a telep fekvése szerint illetékes jegyző igazolását arról, hogy a helyi építésügyi szabályzat alapján az adott területen a tevékenység folytatható-e, majd helyszíni szemlét tart, melynek időpontjáról értesíti a kérelmezőt,  a szakhatóságokat, a teleppel szomszédos ingatlanok tulajdonosait. A helyszíni szemléről jegyzőkönyv készül, a szakhatóság állásfoglalását jegyzőkönyvbe mondhatja.

A jegyző a telepengedélyről határozatban dönt.

Telepengedély-köteles tevékenységek

1. acélcsőgyártás
2. acél tárolóeszköz gyártása
3. alumínium gyártása, kivéve a timföld (alumínium- oxid) gyártása
4. bányászati, építőipari gép gyártása
5. dohánytermék gyártása
6. egyéb gumitermék gyártása
7. előre kevert beton gyártása
8. égetett agyag építőanyag gyártása
9. festék, bevonóanyag gyártása
10. fémalakítás, porkohászat
11. fém épületelem gyártása
12. fémfelület-kezelés
13. fémmegmunkálás
14. fémöntés alágazatba tartozó tevékenységek
15. fémszerkezet gyártása
16. fémtartály gyártása
17. fűrészárugyártás
18. gépjármű-karosszéria, pótkocsi gyártása
19. gőzkazán gyártása
20. gumiabroncs, gumitömlő gyártása
21. habarcsgyártás
22. háztartási, egészségügyi papírtermék gyártása
23. hidegen hajlított acélidom gyártása
24. hidegen hengerelt keskeny acélszalag gyártása
25. hidegen húzott acélhuzal gyártása
26. hidegen húzott acélrúd gyártása
27. hidraulikus, pneumatikus berendezés gyártása
28. huzaltermék gyártása
29. kohászati gép gyártása
30. könnyűfém csomagolóeszköz gyártása
31. kötőelem, csavar gyártása
32. központi fűtési kazán, radiátor gyártása
33. közúti jármű, járműmotor alkatrészeinek gyártása
34. kőolaj-feldolgozás
35. máshová nem sorolt egyéb általános rendeltetésű gép gyártása
36. máshová nem sorolt egyéb fémfeldolgozási termék gyártása
37. máshová nem sorolt egyéb jármű gyártása
38. máshová nem sorolt egyéb nemfém ásványi termék gyártása
39. máshová nem sorolt egyéb speciális gép gyártása
40. máshová nem sorolt egyéb vegyi termék gyártása
41. mezőgazdasági vegyi termék gyártása, raktározása, tárolása
42. mezőgazdasági, erdészeti gép gyártása
43. mész-, gipszgyártás
44. motorkerékpár gyártása
45. motor, turbina gyártása (kivéve: légi, közútijármű- motor)
46. műanyag csomagolóeszköz gyártása
47. műanyag építőanyag gyártása
48. műanyag lap, lemez, fólia, cső, profil gyártása
49. műanyag-, gumifeldolgozó gép gyártása
50. műtrágya, nitrogénvegyület gyártása, raktározása, tárolása
51. nem háztartási hűtő, légállapot-szabályozó gyártása
52. nemesfémgyártás
53. ólom, cink, ón gyártása
54. papírgyártás
55. papíripari gép gyártása
56. ragasztószergyártás
57. rézgyártás
58. szálerősítésű cement gyártása
59. száloptikai kábel gyártása
60. szintetikus kaucsuk alapanyag gyártása
61. szőnyeggyártás
62. tapétagyártás
63. tisztítószer gyártása
64. vas-, acél-, vasötvözet-alapanyag gyártása
65. vegyi szál gyártása
66. villamos motor, áramfejlesztő gyártása

A beljelentésköteles és engedélyköteles ipari tevékenység végzése iránti eljárás kérelemre indul.

Az alábbi adattartalomnak megfelelő kérelem nyomtatvány beszerezhető a Polgármesteri Hivatalban, vagy letölthető.

A bejelentés-köteles ipari tevékenység folytatásáról szóló bejelentés kötelező adattartalma

I. Az ipari tevékenység végzőjének adatai
1. Az ipari tevékenység végzőjének
1.1. neve:
1.2. székhelye:
1.3. cégjegyzékszáma, illetve vállalkozói nyilvántartási száma:

II. Telep adatai
1. Telep
1.1. tulajdonosa:
1.2. címe:
1.3. helyrajzi száma:
1.4. használatának jogcíme
2. Telepen folytatni kívánt ipari tevékenység(ek):
3. Használnak-e a telepen az ipari tevékenységgel összefüggésben

a) külön jogszabály alapján hatósági felügyelet alá tartozó nyomástartó berendezést: Igen / Nem

b) külön jogszabály alapján hatósági felügyelet alá tartozó éghető vagy veszélyes folyadék tárolására szolgáló tartályt: Igen / Nem

c) ipari vagy mezőgazdasági gázfogyasztó készüléket: Igen / Nem

d) legalább 50 kVA beépített összteljesítményű, 0,4 kV, vagy nagyobb feszültségű villamos berendezést, rendszert: Igen ( Nem

e) nem közforgalmú üzemanyagtöltő állomáson cseppfolyós vagy cseppfolyósított, illetve sűrítettgáz-üzemanyagtöltő-berendezést: Igen / Nem

4. Telep üzemeltetésének időtartama, műszakonként a napi munkavégzés idejének megjelölésével:

III. Csatolt okiratok:

1. nem a kérelmező tulajdonában lévő telep esetében a telep használatának jogcímére (bérlet stb.) vonatkozó igazoló okirat (a tulajdoni lap kivételével)

2. haszonélvezet esetében a haszonélvező, illetve közös tulajdon esetében a tulajdonostárs hozzájárulását igazoló okirat

IV. Keltezés, a bejelentő aláírása (bélyegzője)

A telepengedély-köteles ipari tevékenység folytatásának engedélyezéséről szóló kérelem kötelező adattartalma

I. Az ipari tevékenység végzőjének adatai

1. Az ipari tevékenység végzőjének

1.1. neve:

1.2. székhelye:

1.3. cégjegyzékszáma, illetve vállalkozói nyilvántartási száma:

II. Telep adatai

1. Telep

1.1. tulajdonosa:

1.2. címe:

1.3. helyrajzi száma:

1.4. használatának jogcíme

2. Telepen folytatni kívánt ipari tevékenység(ek):

3. Használnak-e a telepen az ipari tevékenységgel összefüggésben

a) külön jogszabály alapján hatósági felügyelet alá tartozó nyomástartó berendezést: Igen / Nem

b) külön jogszabály alapján hatósági felügyelet alá tartozó éghető vagy veszélyes folyadék tárolására szolgáló tartályt: Igen / Nem

c) ipari vagy mezőgazdasági gázfogyasztó készüléket: Igen / Nem

d) legalább 50 kVA beépített összteljesítményű, 0,4 kV vagy nagyobb feszültségű villamos berendezést, rendszert: Igen / Nem

e) nem közforgalmú üzemanyagtöltő állomáson cseppfolyós vagy cseppfolyósított, illetve sűrítettgáz-üzemanyagtöltő-berendezést: Igen / Nem

4. Telep üzemeltetésének időtartama, műszakonként a napi munkavégzés idejének megjelölésével:

III. Csatolt okiratok:

1. a telep helyszínrajza

2. nem a kérelmező tulajdonában lévő telep esetében a telep használatának jogcímére (bérlet stb.) vonatkozó igazoló okirat (a tulajdoni lap kivételével)

3. haszonélvezet esetében a haszonélvező, illetve közös tulajdon esetében a tulajdonostárs hozzájárulását igazoló okirat

IV. Keltezés, a bejelentő aláírása (bélyegzője) a kérelmező aláírása (bélyegzője)

Az ipari tevékenységben bekövetkezett változásokat, így

–          a nyilvántartási adatokban bekövetkezett változást,

–          a jogosult személyében bekövetkezett változást,

–          vagy az ipari tevékenység megszüntetését

az illetékes jegyzőhöz be kell jelenteni.

Tűzvédelmi hatóság ellenőrzéséhez, illetve szakhatósági állásfoglalásához kötött tevékenységek

I. Szakhatósági állásfoglaláshoz kötött tevékenységek

1. egyéb gumitermék gyártása

2. festék, bevonóanyag gyártása

3. fűrészárugyártás

4. gépjármű-karosszéria, pótkocsi gyártása

5. gumiabroncs, gumitömlő gyártása, kivéve gumiabroncs újrafutózása, felújítása

6. háztartási, egészségügyi papírtermék gyártása

7. közúti jármű, járműmotor alkatrészeinek gyártása

8. kőolaj-feldolgozás

9. máshová nem sorolt egyéb vegyi termék gyártása

10. mezőgazdasági vegyi termék gyártása, raktározása, tárolása

11. motorkerékpár gyártása

12. műanyag csomagolóeszköz gyártása

13. műanyag építőanyag gyártása

14. műanyag lap, lemez, fólia, cső, profil gyártása

15. műtrágya, nitrogénvegyület gyártása, raktározása, tárolása

16. papírgyártás

17. ragasztószergyártás

18. szőnyeggyártás

19. tapétagyártás

20. tisztítószer gyártása

21. szintetikus kaucsuk alapanyag gyártása

22. vegyi szál gyártása

II. Ellenőrzéshez kötött tevékenységek

1. egyéb bútor gyártása

2. egyéb fa-, parafatermék, fonott áru gyártása

3. egyéb papír-, kartontermék gyártása

4. épületasztalos-ipari termék gyártása

5. falemezgyártás

6. gépjárműjavítás, karbantartás

7. hangszergyártás

8. illóolajgyártás

9. irodabútor gyártása

10. irodai papíráru gyártása

11. játékgyártás

12. konfekcionált textiláru gyártása (kivéve: ruházat)

13. konyhabútorgyártás

14. kötött, hurkolt kelme gyártása

15. nyomdai tevékenység alágazatba tartozó tevékenységek

16. papír csomagolóeszköz gyártása

17. sportszergyártás, kivéve úszómedence gyártása

18. tároló fatermék gyártása

19. testápolási cikk gyártása

20. textilszálak fonása

21. textilszövés

22. textil, szőrme mosása, tisztítása

Az ipari tevékenységben bekövetkezett változásokat, így

–          a nyilvántartási adatokban bekövetkezett változást,

–          a jogosult személyében bekövetkezett változást,

–          vagy az ipari tevékenység megszüntetését

az illetékes jegyzőhöz be kell jelenteni.

 

A telepengedélyezési eljárás igazgatási szolgáltatási díja: 5000.- Ft

A fellebbezési eljárás díja: 6000.- Ft

Vonatkozó jogszabályok

 

A telepengedély, illetve a telep létesítésének bejelentése alapján gyakorolható egyes termelő és egyes szolgáltató tevékenységekről, valamint a telepengedélyezés rendjéről és a bejelentés szabályairól szóló 358/2008. (XII.31.)Korm.rendelet

A telepengedélyezési eljárásért fizetendő igazgatási szolgáltatási díjról szóló 35/1999 (X.13.)BM rendelet

Kereskedelmi tevékenység gyakorlása (üzletműködési eljárás)

 

Aki kereskedelmi tevékenységet kíván folytatni, köteles az erre irányuló szándékát a kereskedelmi hatóságnak bejelenteni. Az első fokon eljáró kereskedelmi hatóság a kereskedelmi tevékenység folytatása helye szerint illetékes Önkormányzat jegyzője.

A kereskedelmi tevékenységek formái:

– üzletben folytatott kereskedelmi tevékenység

– mozógóbolt utján folytatott kereskedelmi tevékenység

– bevásárlóközpontban folytatott kereskedelmi tevékenység

– vásáron, piacon folytatott kereskedelmi tevékenység

– közterületi értékesítés

– közvetlen értékesítés

– üzleten kívüli kereskedelem

– csomagküldő kereskedelem

– automatából történő értékesítés

 

 

 

 

 

Bejelentésköteles kereskedelmi tevékenység

A bejelentésköteles kereskedelmi tevékenység folytatásáról szóló bejelentés kötelező adattartalma

I. A kereskedő és a kereskedelmi tevékenység adatai

1. a kereskedő neve, címe, illetve székhelye;

2. a kereskedő cégjegyzékszáma, az egyéni vállalkozó nyilvántartási száma, illetve a kistermelő regisztrációs száma;

3. a kereskedő statisztikai száma;

4. a folytatni kívánt kereskedelmi tevékenység helye az alábbiak szerint:

4.1. a kereskedelmi tevékenység címe (több helyszín esetében címek),

4.2. mozgóbolt esetében a működési terület és az útvonal jegyzéke,

4.3. üzleten kívüli kereskedés és csomagküldő kereskedelem esetében a működési terület jegyzéke, a működési területével érintett települések, vagy – ha a tevékenység egy egész megyére vagy az ország egészére kiterjed – a megye, illetve az országos jelleg megjelölése;

5. a kereskedelmi tevékenység helye szerinti bontásban a folytatni kívánt kereskedelmi tevékenység formája a Kertv. 3. § (4) bekezdése szerint;

6. amennyiben a kereskedelmi tevékenység üzletben történik, az üzlet

6.1. a napi/heti nyitva tartási ideje,

6.2. tulajdonosa,

6.3. címe, helyrajzi száma,

6.4. használatának jogcíme,

6.5. elnevezése,

6.6. alapterülete (m2),

6.7. vendéglátó üzlet esetén befogadóképessége,

6.8. a 25. § (4) bekezdés szerinti esetben a vásárlók könyve nyomtatvány azonosító adatai és használatba vételének időpontja;

7. az egyes kereskedelmi formák és helyek szerinti bontásban a forgalmazni kívánt

7.1. termékek megnevezése és sorszáma a 6. melléklet alapján, illetve ebből

7.2. a Jöt. 3. § (2) bekezdése szerinti termékek;

8. az egyes kereskedelmi formák és helyek szerinti bontásban a folytatni kívánt kereskedelmi tevékenység jellege:

8.1. kereskedelmi ügynöki tevékenység (Kertv. 2. § 10. pont)

8.2. kiskereskedelem (Kertv. 2. § 13. pont), megjelölve a vendéglátást (Kertv. 2. § 30. pont), amennyiben ilyen tevékenységet folytat,

8.3. nagykereskedelem (Kertv. 2. § 18. pont);

9. a kereskedő nyilatkozata kereskedelmi formák és helyek szerinti bontásban arról, hogy

9.1. kíván-e szeszesital-kimérést folytatni, illetve

9.2. kíván-e az üzletben a 22. § (1) bekezdésben meghatározott tevékenységet folytatni.

II. Csatolt okiratok

1. nem a kérelmező tulajdonában lévő üzlet esetében az üzlet használatának jogcímére vonatkozó igazoló okirat (a tulajdoni lap kivételével);

2. haszonélvezet esetében – ha nem a tulajdonos vagy a haszonélvező a kérelmező – a haszonélvező hozzájárulását igazoló okirat;

3. közös tulajdonban álló üzlet esetében, ha nem a tulajdonostársak közössége a kérelmező, a tulajdonostársak hozzájárulását igazoló okirat.

III. Keltezés, a bejelentő aláírása (bélyegzője)

A fenti adattartalmú nyomtatvány beszerezhető a Polgármesteri Hivatalban, vagy letölthető.

Ha a kereskedő a bejelentésköteles kereskedelmi tevékenység megkezdését a jegyzőnek bejelenti, a jegyző a bejelentés másolatát a nyilvántartásba vételt követően a nyilvántartási számmal együtt megküldi  az illetékes szakhatóságoknak, a fogyasztóvédelmi hatóságnak, munkavédelmi felügyelőségnek, illetékes rendőrkapitányságnak, jövedéki termék esetében az illetékes vámhatóságnak.

A szakhatóságok a bejelentés kézhezvételét követő 30 napon belül hatósági ellenőrzést folytatnak le, melynek eredményéről a jegyzőt 8 napon belül tájékoztatják.

A jegyző által vezetett nyilvántartás adataiban bekövetkezett változást a kereskedő köteles a jegyzőnek bejelenteni.

 

Engedélyköteles kereskedelmi tevékenység

Az engedélyköteles tevékenység  működési engedélye iránti kérelem kötelező adattartalma

I. A kereskedő és az üzlet adatai

1. a kereskedő neve, címe, illetve székhelye;

2. a kereskedő cégjegyzékszáma, az egyéni vállalkozói nyilvántartási száma, illetve a kistermelő regisztrációs száma;

3. a kereskedő statisztikai száma;

4. az üzlet

4.1. a napi/heti nyitva tartási ideje,

4.2. tulajdonosa,

4.3. címe, helyrajzi száma,

4.4. használatának jogcíme,

4.5. elnevezése,

4.6. alapterülete (m2);

5. üzletek szerinti bontásban a forgalmazni kívánt

5.1. üzletköteles termékek, megnevezése, sorszáma a 3. melléklet alapján,

5.2. egyéb termékek megnevezése, sorszáma a 6. melléklet alapján, illetve ebből,

5.3. a Jöt. 3. § (2) bekezdése szerinti termékek megnevezése;

6. üzletek szerinti bontásban a folytatni kívánt kereskedelmi tevékenység jellege:

6.1. kiskereskedelem (Kertv. 2. § 13. pont),

6.2. nagykereskedelem (Kertv. 2. § 18. pont);

7. üzletek szerinti bontásban a kereskedő nyilatkozata arról, hogy kéri-e az engedélyezési eljárásban szemle megtartását.

II. Csatolt okiratok

1. nem a kérelmező tulajdonában lévő üzlet esetében az üzlet használatának jogcímére (bérlet stb.) vonatkozó igazoló okirat (a tulajdoni lap kivételével);

2. haszonélvezet esetében – ha nem a tulajdonos vagy a haszonélvező a kérelmező – a haszonélvező hozzájárulását igazoló okirat;

3. közös tulajdonban álló üzlet esetében, ha nem a tulajdonostársak közössége a kérelmező, a tulajdonostársak hozzájárulását igazoló okirat.

III. Keltezés, a kérelmező (bejelentő) aláírása (bélyegzője)

A fenti adattartalmú nyomtatvány beszerezhető a Polgármesteri Hivatalban, vagy letölthető.

A kizárólag üzletben forgalmazható termékek árusítására szolgáló üzlet működésére a kereskedőnek üzletműködési engedélyt kell kérni. A kereskedelmi tevékenység, csak jogerős üzletműködési engedély alapján folytatható.

A jegyző a kereskedő kérelmére köteles helyszíni szemlét tartani, melyre a szakhatóságokat is meghívja. A szakhatóság állásfoglalását jegyzőkönyvbe mondhatja.

Ha a kereskedő a helyszíni szemle megtartását nem kéri, a kérelem benyújtását követően a jegyző szerzi be a szükséges szakhatósági állásfoglalásokat, melynek eredményétől függően dönt az üzletműködési engedély kiadása ügyében.

A jegyző a működési engedély tárgyában hozott döntését közli:

– fogyasztóvédelmi felügyelőséggel

– munkavédelmi, munkaügyi felügyelőséggel

– jövedéki termék esetén vámhatósággal,

– élelmiszer esetén az állami népegészségügyi szervvel

A jegyző a müködési engedély kiadásáról igazolást ad ki, egyben az üzletet bevezeti az általa vezetett nyilvántartásba.

A kizárólag üzletben forgalmazható termékek

1. dohánytermékek;

2. a kémiai biztonságról szóló törvény szerinti veszélyes anyagok és keverékek, kivéve a Jöt. szerinti tüzelőolaj, propán vagy propán-bután gáz és az üzemanyag;

3. az egyes festékek, lakkok és járművek javító fényezésére szolgáló termékek szerves oldószer tartalmának szabályozásáról szóló kormányrendelet hatálya alá tartozó termékek;

4. állatgyógyászati készítmények és hatóanyagaik;

5. fegyver, lőszer, robbanó- és robbantószer, gázspray, pirotechnikai termék, a polgári célú pirotechnikai tevékenységek felügyeletéről szóló kormányrendelet szerinti játékos pirotechnikai termékek, valamint a kis és a közepes tűzijáték termékek kivételével, az ott meghatározott feltételekkel;

6. növényvédő szerek és hatóanyagaik;

7. nem veszélyes hulladék;

8. „A” és „B” tűzveszélyességi osztályba sorolt anyag, kivéve a Jöt. szerinti tüzelőolaj, propán vagy propán-bután gáz és az üzemanyag.

AZ EGYES KERESKEDELMI FORMÁKRA VONATKOZÓ RENDELKEZÉSEK

Közterületi értékesítés keretében forgalmazható termékek

Közterületi értékesítés keretében a húsvéti, karácsonyi és szilveszteri ünnepeken, évente egy alkalommal kizárólag az adott ünnepen és az azt megelőző 20 napban az adott ünneppel, illetve az adott alkalomhoz  kapcsolódó helyi hagyománnyal összefüggő termékek forgalmazhatóak.

 

A fenti – ünnepekhez köthető termékeken kívül – bármikor közterületen forgalmazható termékek az alábbiak:

1. napilap és hetilap, folyóirat, könyv;

2. levelezőlap;

3. virág;

4. léggömb;

5. zöldség, gyümölcs;

6. pattogatott kukorica;

7. főtt kukorica;

8. sült gesztenye;

9. pirított tökmag, napraforgómag, földimogyoró, egyéb magvak;

10. vattacukor, cukorka;

11. fagylalt, jégkrém;

12. ásványvíz, üdítőital, kávéital, nyers tej;

13. büfétermék;

14. sütőipari termékek;

15. előrecsomagolt sütemények, édességek.

A közterületi értékesítést a kereskedő a termékre vonatkozó hatósági engedélyek birtokában, nevének és székhelyének feltüntetésével folytathatja.

Automatából nem értékesíthető:

Nemesfémből készült ékszer, díszműáru és egyéb tárgy, szeszes ital, élő állat, szexuális termék.

Automatából történő értékesítés a forgalmazott termékre vonatkozó külön jogszabályok alapján szükséges hatósági engedélyek birtokában forgalmazható. A kereskedő köteles az automatán nevét és székhelyét feltüntetni.

Mozgóbolt

Mozgóbolt útján élő állat, nemesfémből készült ékszer, díszműáru és egyéb tárgy nem forgalmazható.

A kereskedőnek a termékre vonatkozó hatósági engedéllyel rendelkeznie kell, nevét és székhelyét a mozgóbolton fel kell tüntetni.

Alkalmi árusítás

Alkalmi rendezvényen történő árusítás során a kereskedőnek rendelkeznie kell a termékre vonatkozó külön jogszabályok alapján szükséges hatósági engedélyekkel, továbbá köteles feltüntetni nevét és székhelyét.

Szeszesital alkalmi rendezvényen, vásáron- piacon közterületen az alábbi feltételek szerint árusítható:

Az értékesítés megkezdése előtt három munkanappal be kell jelenteni az értékesítés helye szerint illetékes vámhatósághoz az értékesítés helyét és időpontját,  rendszeres időközönként ismétlődő értékesítés esetén az értékesítési napokat és az egyes napokon az értékesítés kezdő és befejező időpontját, valamint a jövedéki termék raktározására használt épület, épületrész címét.

Termékkörök

1. Élelmiszer

1.1. Meleg-, hideg étel,

1.2. Kávéital, alkoholmentes- és szeszes ital,

1.3. Csomagolt kávé, dobozos, illetve palackozott alkoholmentes- és szeszes ital,

1.4. Cukrászati készítmény, édesipari termék,

1.5. Hús-és hentesáru,

1.6. Hal,

1.7. Zöldség- és gyümölcs,

1.8. Kenyér- és pékáru, sütőipari termék,

1.9. Édességáru (csokoládé, desszert, nápolyi, cukorkaáru, előrecsomagolt fagylalt és jégkrém stb.),

1.10. Tej, tejtermék (vaj, sajt, túró, savanyított tejtermék stb.),

1.11. Egyéb élelmiszer (tojás, étolaj, margarin és zsír, olajos és egyéb magvak, cukor, só, száraztészta, kávé, tea, fűszer, ecet, méz, bébiétel stb.),

1.12. Közérzetjavító és étrend-kiegészítő termék (gyógynövény, biotermék, testépítő szer stb.);

2. Dohányáru (dohánytermék, dohányzáshoz szükséges kellék);

3. Textil (szövet, ruházati méteráru, háztartási textiltermék, lakástextília, ágynemű, asztalterítő, törölköző, kötőfonal, hímzéshez, valamint takaró és szőnyeg készítéséhez szükséges alapanyag, rövidáru, tű, varrócérna, gomb stb.);

4. Ruházat (gyermek, női, férfi ruházati cikk, bőrruházat és szőrmeáru, ruházati kiegészítő);

5. Babatermék (csecsemő- és kisgyermek-ruházati cikk, babakocsi, babaülés, babaágy, babaápolási cikk stb.);

6. Lábbeli- és bőráru;

7. Bútor, lakberendezés, háztartási felszerelés, világítástechnikai cikk;

8. Hangszer;

9. Villamos háztartási készülék és villamossági cikk;

10. Audió- és videóberendezés;

11. Audiovizuális termék (zenei- és videó felvétel, CD, DVD stb.);

12. Telekommunikációs cikk;

13. Festék, lakk;

14. Vasáru, barkács, és építési anyag;

15. Szaniteráru;

16. Könyv;

17. Újság, napilap, folyóirat, periodikus kiadvány;

18. Papír- és írószer, művészellátó cikk (vászon, állvány stb.);

19. Számítógépes hardver- és szoftver termék;

20. Illatszer, drogéria;

21. Háztartási tisztítószer, vegyi áru;

22. Gépjármű- és motorkerékpár-üzemanyag, motorbenzin, gázolaj, autógáz, gépjármű-kenőanyag, -hűtőanyag és adalékanyag;

23. Háztartási tüzelőanyag;

24. Palackos gáz;

25. Óra- és ékszer;

26. Sportszer, sporteszköz (horgászfelszerelés, kempingcikk, csónak, kerékpár és alkatrész, tartozék, lovas felszerelés, kiegészítők stb.);

27. Játékáru;

28. Közérzettel kapcsolatos nem élelmiszer termék (vérnyomásmérő, hallókészülék, ortopéd cipő, mankó stb.);

29. Tapéta, padlóburkoló, szőnyeg, függöny;

30. Virág és kertészeti cikk;

31. Kedvtelésből tartott állat;

32. Állateledel, takarmány;

33. Állatgyógyászati termék;

34. Szexuális termék;

35. Fegyver és lőszer,

36. Pirotechnikai termék;

37. Mezőgazdasági, méhészeti és borászati cikk, növényvédő szer, termésnövelő anyag, a tevékenységhez szükséges eszköz, kisgép (pincegazdasági felszerelés, vetőmag, tápszer, kötözőfonal, zsineg stb.);

38. Fotócikk;

39. Optikai cikk;

40. Kegytárgy, kegyszer, egyházi cikk;

41. Temetkezési kellék;

42. Díszműáru, műalkotás, népművészeti és iparművészeti áru;

43. Emlék- és ajándéktárgy;

44. Numizmatikai termék;

45. Kreatív-hobbi és dekorációs termék;

46. Használtcikk (használt könyv, ruházati cikk, sportszer, bútor, egyéb használtcikk, régiség);

47. Személygépjármű;

48. Egyéb gépjármű (tehergépjármű, lakókocsi, 3,5 tonnánál nehezebb jármű);

49. Személygépjármű és egyéb gépjármű-alkatrész és -tartozék;

50. Motorkerékpár, motorkerékpár-alkatrész és -tartozék;

51. Mezőgazdasági nyersanyag, termék (gabona, nyersbőr, toll stb.);

52. Mezőgazdasági ipari gép, berendezés;

53. Irodagép, -berendezés, irodabútor;

54. Speciális gép, berendezés (ipari robot, emelőgép, mérőberendezés, professzionális elektromos gép, berendezés, hajó, repülőgép stb.);

55. Ipari vegyi áru;

56. Egyéb termelési célú alapanyag termék (műanyag-alapanyag, nyersgumi, ipari textilszál, textilipari rostanyag, kartonpapír, drágakő);

57. Nem veszélyes, újrahasznosítható hulladék termék;

58. Zálogház által, a tevékenysége keretén belül felvett és ki nem váltott zálogtárgy;

59. Egyéb (jelölje meg).

A kereskedő a kereskedelmi nyilvántartásban szereplő adatainak megváltozását haladéktalanul, míg az üzlet nyitvatartási idejének változását az azt megelőző nyolc napon belül köteles bejelenteni a jegyzőnek.

Az üzlet működési engedélye iránti eljárás illetéke 10.000.-Ft. Az adatmódosítás illetéke 3000,-Ft, a megrongálódott, megsemmisült, elveszett működési engedélyről kiállított másodlat illetéke 3000,-Ft.

Vonatkozó jogszabályok:

A kereskedelemről szóló 2005. évi CLXIV törvény

A kereskedelmi tevékenységek végzésének feltételeiről szóló 210/2009.(IX.29.) Korm.rendelet

Mezőgazdaság:

Termőföldekre vonatkozó ajánlatok közzététele

2002. február 22-én lépett hatályba a 16/2002. (II.18.) Korm.rendelet, amely a termőföldek és a tanyák elidegenítése és haszonbérbeadása esetére ír elő a tulajdonos számára kötelezettségeket.
A rendelet szerint a termőföld vagy tanya tulajdonosa az ingatlanra vonatkozó vételi vagy haszonbérleti ajánlatot köteles az elővásárlásra vagy előhaszonbérletre jogosultakkal közölni, méghozzá teljes terjedelmében.
Ennek érdekében az ajánlat egy eredeti és másolati példányát – a kifüggesztésre irányuló kérelemmel együtt – tértivevényesen meg kell küldeni az önkormányzat jegyzőjének, vagy átvételi igazolás ellenében át kell adni. Ezt követően az ajánlat 8 napon belül kifüggesztésre kerül az önkormányzat hirdetőtáblájára 15 napig. Az elővásárlásra / előhaszonbérletre jogosultak ezen időszak alatt tehet az ajánlatot elfogadó vagy elutasító nyilatkozatot. Ha nem nyilatkozik, vagy a határidő leteltével teszi, az úgy tekintendő, mintha az elővásárlási/előhaszonbérleti jogáról lemondott volna.
A határidő lejártát követően a jegyző az ajánlatot záradékkel látja el, amely igazolja a kifüggesztés megtörténtét, majd az ajánlat eredeti záradékolt példányát, az esetlegesen beérkezett nyilatkozatokkal és iratjegyzékkel együtt a levételt követő nyolc napon belül tértivevénnyel megküldi a tulajdonosnak, vagy meghatalmazott képviselőjének.

Vonatkozó jogszabályok:

A termőföldre vonatkozó elővásárlási és előhadzonbérleti jog gyakorlásának részletes szabályairól szóló 16/2002.(II.18.)Korm.rendelet

Méhészek és méhvándorlási nyilvántartása

A hatáskör címzettje: a jegyző.

Illetékességi terület: Hajdúhadház Városi Önkormányzat közigazgatási területe.

Az eljárás illetékmentes.

Vonatkozó jogszabályok:

-a méhállományok védelméről és a mézelő méhek egyes betegségeinek megelőzéséről
és leküzdéséről szóló 70/2003. (VI. 27.) FVM rendelet

-Az Állategészségügyi Szabályzat kiadásáról szóló 41/1997. (V. 28.) FM rendelet

Állattartással, állatvédelemmel kapcsolatos hatósági feladatok ellátása

 

Az állattartó köteles a jó gazda gondosságával eljárni, az állat fajának, fajtájának és élettani szükségleteinek megfelelő életfeltételekről gondoskodni.

A fentiek be nem tartása esetén a jegyző az állatvédelmi és az állattartási szabályok megsértése esetén meghatározott cselekmény végzésére, tűrésére vagy abbahagyására kötelezheti az állattartót az állatok védelme érdekében.

Vonatkozó jogszabályok:

-Az állatok védelméről és kíméletéről szóló 1998. évi XXVIII. törvény

-A települési önkormányzat jegyzőjének az állatok védelmével, valamint az állatok nyilvántartásával kapcsolatos egyes feladat- és hatásköreiről szóló 245/1998.(XII.31.)Korm.rendelet

Vadászati törvényből adódó jegyzői feladatok

Vadkár, vadászati kár, valamint vadban okozott kár (továbbiakban együtt: kár) megtérítése iránti igényt a kár bekövetkezésétől – folyamatos kártétel esetén az utolsó kártételtől – számított harminc napon belül kell közölni a kárért felelős személlyel.

Ha a károsult és a kárért felelős személy között a kár közlésétől számított 8 napon belül nem jön létre egyezség a kár megtérítéséről és a kártérítés mértékéről, és a károsult kárának megtérítését nem közvetlenül a bíróságtól kéri, a károsult a károkozás helye szerint illetékes települési önkormányzat jegyzőjétől 8 napon belül írásban vagy szóban kérelmezheti a károsult és a kárért felelős személy közötti egyezség létrehozására irányuló kárbecslési eljárás lefolytatását.

A kár megállapítását a miniszter által rendeletben meghatározott képesítéssel rendelkező kárszakértő végezheti. A kárszakértőt a jegyző 8 napon belül rendeli ki.

A kár becslését – a miniszter által rendeletben megállapított egyszerűsített vadkárbecslési szabályok szerint – a kirendeléstől számított 8 napon belül kell lefolytatni. A kárbecslést akkor is le kell folytatni, ha a kár bejelentése az előírt határidő után történt. Ha késedelmes bejelentés miatt a kár vagy mértékének megállapítása bizonytalanná válik, ezt a bejelentő terhére kell figyelembe venni.

A kárszakértő köteles a kárbecslésről jegyzőkönyvet haladéktalanul átadni a jegyzőnek. A jegyző a kárszakértői vadkárbecslési jegyzőkönyvben foglaltak alapján egyezség létrehozását kísérli meg a felek között a kár megtérítésére vonatkozóan.

Ha a felek között kötött egyezség megfelel a jogszabályokban foglalt feltételeknek, nem sérti a közérdeket, mások jogát vagy jogos érdekét, valamint tartalmazza a kötelezett kártérítésre vonatkozó kötelezettségvállalását, a felek által előlegezett eljárási költség felek általi viselését, a kártérítés módját és határidejét, a jegyző az egyezséget határozatba foglalja és jóváhagyja.

Ha a felek között nem jött létre egyezség vagy az nem hagyható jóvá, a jegyző az eljárást megszünteti.

A károsult az eljárást megszüntető végzés jogerőre emelkedésétől számított 30 napon belül kérheti a bíróságtól kárának megtérítését. A határidő elmulasztása jogvesztéssel jár.

Vonatkozó jogszabályok:

-A közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény
-A vad védelméről, a vadgazdálkodásról, valamint a vadászatról szóló 1996. évi LV. törvény
-Az igazságügyi szakértői működésről szóló 31/2008.(XII.31.)IRM rendelet

A közterületen lévő fás szárú növények kivágásával és pótlásával kapcsolatos eljárás

Vonatkozó jogszabályok:

-A közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény
-A környezetvédelmi, természetvédelmi, vízügyi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 347/2006.(XII.23.)Korm.rendelet
-A fás szárú növények védelméről szóló 346/2008.(XII.30.)Korm.rendelet

vissza az előző oldalra

Elnézést, a hozzászólás ezen a részen nem engedélyezett.

Skip to content