Jegyzői Iroda

Név Szakterület Iroda, telefon, e-mail
Szaniszló Tamás Aljegyző 06 (52) 583-419   aljegyzo@hajduhadhaz.hu
Tóth Zsuzsa Krisztina Személyügy Polgármesteri Hivatal 15-ös iroda
06 (52) 583-413
toth.zsuzsa@hajduhadhaz.hu
Hadházi Mária Személyügy Polgármesteri Hivatal 15-ös iroda
06 (52) 583-413
human@hajduhadhaz.hu
Takácsné Juhász Szabina Személyügy Polgármesteri Hivatal 18-as iroda
06 (52) 384-245
hr@hajduhadhaz.hu
Ábrók Edina
ügykezelő
Iktató Polgármesteri Hivatal 24-es iroda
06 (52) 582-342
abrok.edina@hajduhadhaz.hu
Makrainé Kontrás Melinda Leíró Polgármesteri Hivatal 104-es iroda
06 (52) 384-334
kontras.melinda@hajduhadhaz.hu
Berencsiné Veres Mónika Pályázati referens Polgármesteri Hivatal 19-es iroda
06 (52) 583-410
palyazat@hajduhadhaz.hu
Győri Béla személyi asszisztens Polgármesteri Hivatal Kommunikációs iroda
06 (52) 583-414
gyori.bela@hajduhadhaz.hu
Juhász-Nagy Valéria Ügykezelő Polgármesteri Hivatal titkárság     06 (52) 583-411
titkarsag@hajduhadhaz.hu
     

 

Jegyzői Iroda feladatai:

A jegyző munkaszervezete, a jegyzőhöz közvetlenül tartozó szervezetek és a jegyzőhöz magasabb rendű jogszabály alapján közvetlenül ellátandó feladatok elvégzésének felelőseiből áll. Feladata, hogy munkájával a Hivatal működését zökkenőmentessé és hatékonnyá tegye folyamatosan. Birtokvédelemi ügyek. A jegyzői irodát a jegyző vezeti.

Testületek és bizottságok működésével kapcsolatos feladatok:

 • Összeállítja a Képviselő-testület munkatervét.
 • Ellátja a Képviselő-testület, a bizottságok, szükség szerint a helyi kisebbségi önkormányzat üléseinek előkészítését, gondoskodik a testületi, bizottsági napirendek, meghívók összeállításáról.
 • Gondoskodik a meghívókban szereplő napirendek előterjesztéseinek begyűjtéséről, rendszerezéséről, szükség szerinti sokszorosításáról és az érintettek részére történő megküldéséről.
 • Jegyzőkönyvet készít a testületi, továbbá a bizottsági ülésekről, szükség esetén egyéb ülésekről.
 • A Képviselő-testület ülésének jegyzőkönyvéből kivonatolja a hozott határozatokat.
 • Nyilvántartást vezet a hozott határozatokról, rendeletekről, azt az érintettek részére kézbesíti.
 • Gondoskodik a rendeletek kihirdetéséről.
 • Gondoskodik a Képviselő-testület és valamennyi bizottság üléséről készült jegyzőkönyvek törvényességi ellenőrzéséről és azok Hajdú-Bihar Megyei Kormányhivatal részére történő megküldéséről.
 • Működteti a TERKA programot és a testületi jegyzőkönyvek felterjesztésével egyidejűleg a TERKA rendszerrel készített elektronikus úton történő adatszolgáltatásról is gondoskodik.
 • Ellátja az önkormányzati rendeletek egységes szerkezetbe foglalását, továbbá a rendeletek szükség szerinti deregulációját.
 • A Képviselő-testület jegyzőkönyvéből, igény szerint a bizottságok jegyzőkönyvéből, a döntésekről adatot szolgáltat a képviselők részére, illetve közérdekű adatot szolgáltat más személyek részére.
 • Havi rendszerességgel jelentést készít a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról.
 • Gondoskodik a képviselők és bizottságok tagjainak havi tiszteletdíj elszámolásáról
 • Gondoskodik a testületi jegyzőkönyvek bekötésének folyamatos nyomdai előkészítéséről.
 • Nyilvántartást vezet a Képviselő-testület által adományozott kitüntetésekről.

Személyzeti és munkaügyi feladatok:

 • Kiállítja és kezeli a közszolgálati jogviszony és munkaviszony keletkezelésével, módosításával, megszűnésével kapcsolatos adatokat, nyilvántartásokat.
 • Ellátja a közcélú, közhasznú foglalkoztatással kapcsolatos feladatokat.
 • Ellátja a köztisztviselői munkakörök betöltéséhez szükséges pályázatok előkészítését és gondoskodik ezek meghirdetéséről.
 • Ellátja a vagyonnyilatkozat átvételével és őrzésével kapcsolatos feladatokat.
 • Szervezi a közigazgatási alapvizsgán, szakvizsgán és ügykezelői vizsgán való részvételt.
 • Ellátja a személyi anyagok nyilvántartását, gondoskodik az adatvédelmi követelmények betartásáról.
 • Évente kiadja a jogosultak részére az „utazási utalványt”.
 • Nyilvántartja és vezeti a hivatalban foglalkoztatottak részére a kötelezően előírt munkakör alkalmassági, valamint az egészségügyi szűrővizsgálatokat.
 • Felméri és nyilvántartja a képernyő előtti munkavégzéssel összefüggésben a védőszemüveg juttatásra jogosultak, illetve juttatásban részesülők körét.
 • Előkészíti és nyilvántartja a tanulmányi szerződéseket és figyelemmel kíséri az abban foglaltak teljesülését.
 • Közreműködik és figyelemmel kíséri a köztisztviselők teljesítmény-követelményeinek évenkénti meghatározását és ennek értékelését.
 • Ellátja a közszolgálati adatnyilvántartás vezetését, s teljesíti a szükséges adatszolgáltatást.
 • Előkészíti a köztisztviselői, illetve a munkajogviszonyhoz fűződő egyes juttatások nyújtásával és nyilvántartásával kapcsolatos feladatokat.
 • Biztosítja a jelenléti ívek vezetésének feltételeit, ellenőrzi azok havi zárását, gondoskodik őrzéséről.
 • Munkavállalók éves szabadságának megállapítása.

Informatikai feladatok:

 • Biztosítja a számítástechnikai eszközök folyamatos működését, a hivatalon belül a jogtiszta szoftver használatát.
 • Javaslatot tesz a számítástechnikai berendezések és programok fejlesztésére.
 • Üzemelteti a szavazatszámlálás számítógépes rendszerét.
 • Üzemelteti a számítógépes hálózatot, gondoskodik a hálózatot érintő hibák kijavításáról.
 • Nyilvántartja a hivatal számítástechnikai eszközeit.
 • Elkészíti az informatikai eszközök, alkalmazások használatának szabályait, gondoskodik ezek betartásáról, illetve betartatásáról.

Gondnoksági feladatok:

 • Biztosítja a hivatal munkavégzéséhez szükséges fogyóeszközöket, irodaszereket, azokat beszerzi, kiadja.
 • Gondoskodik a küldemények postázásáról, illetve kézbesítéséről.
 • Biztosítja a hivatal közlönyökkel, szak- és napilapokkal, szakkönyvekkel való ellátását, azokról nyilvántartást vezet.
 • Gondoskodik a takarítás, porta- és őrszolgálat, telefonközpont ellátásáról.
 • Gondoskodik a testületi, bizottsági ülések, egyéb rendezvények megtartásához szükséges helyiségekről, valamint tárgyi, technikai feltételekről.
 • Gondoskodik a hivatalban lévő telefonok, faxok, fénymásolók működőképességéről.
 • Gondoskodik az illetékes hatóságok által előírt biztonságtechnikai vizsgálatok elvégeztetéséről és a hiányosságok megszüntetéséről.
 • Gondoskodik a hivatal által használt épületek kisebb karbantartási munkáinak elvégzéséről.

Iktatási feladatok:

 • Elvégzi a Polgármesteri Hivatalhoz beérkező posta bontását, nyilvántartásba vételét, csoportosítását szignáláshoz.
 • Ellátja a központi iktatással, irattározással, selejtezéssel kapcsolatos feladatokat a külön szabályzatban foglaltak szerint.
 • Kezeli a kézi és központi irattárakat.
 • Elkészíti az éves hatósági statisztikát.

Közbeszerzéssel kapcsolatos feladatok:

 • közbeszerzési folyamatok lebonyolítás (kiírás, lefolytatás, ellenőrzés),
 • közbeszerzési szabályzat aktualizálása,
 • közbeszerzési terv és az éves statisztikai összegzés elkészítése

Közoktatással, közművelődéssel, ifjúsággal és a sporttal kapcsolatos feladatok.

Fenntartói jogosítványok gyakorlása.

Egyéb feladatok:

 • Megbízás alapján esetenként ellátja a Hivatal jogi képviseletét.
 • Ellátja az országgyűlési és helyi önkormányzati választások, valamint a kisebbségi önkormányzati választások, az Európa parlamenti választások, a népszavazások, helyi népi kezdeményezések előkészítésével és lebonyolításával kapcsolatos feladatokat.
 • Ellátja a bírósági ülnökök választásának előkészítésével kapcsolatos feladatokat.
 • Gondoskodik a közérdekű adatok megjelentetéséről.

Elkészíti és aktualizálja a feladatkörét érintő belső szabályzatokat, terveket, gondoskodik az abban foglaltak betartásáról, illetve betartatásáról.


Elnézést, a hozzászólás ezen a részen nem engedélyezett.

Megszakítás