Pályázat jogi referens munkakör betöltésére

Hajdúhadházi Polgármesteri Hivatal 
a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 45. § (1) bekezdése alapján
pályázatot hirdet

jogi referens 

munkakör betöltésére.

 

A jogviszony időtartama:
Határozatlan idejű közszolgálati jogviszony

Foglalkoztatás jellege:
Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:
Hajdú-Bihar megye, 4242 Hajdúhadház, Bocskai tér 1. szám

A munkakörhöz tartozó főbb tevékenységi körök:
A jegyző operatív munkájának segítése, közreműködik a jegyzői, illetve polgármesteri utasítások kodifikálásban. Ellátja Hajdúhadház Város Önkormányzata és intézményei vonatkozásában az esélyegyenlőségi munkatárs feladatait, gondoskodik a Helyi Esélyegyenlőségi Intézkedési Terv elkészítéséről, 2 évenkénti felülvizsgálatáról. Polgármesteri beszámoló előkészítése a Képviselő-testület rendes üléseire. Intézményfenntartó társulási ülések előkészítése, kapcsolattartás az intézményvezetőkkel, a fenntartott intézmények működési engedélyével kapcsolatos ügyintézés, működési engedély módosítása, intézmények feladatalapú elszámolásának koordinálása. Közreműködik az önkormányzat és az önkormányzat társulásai által fenntartott intézmények létesítésével, átszervezésével, irányításával, működésével, ellenőrzésével kapcsolatos feladatok ellátásában. Az intézményfenntartó társulás és az önkormányzat intézményeinek alapító okiratainak módosítása, egységes szerkezetbe foglalása, gondoskodik az alapító okiratok továbbításáról, a MÁK és egyéb illetékes szervek felé. Gondoskodik az önkormányzati rendeletek egységes szerkezetbe foglalásáról, előkészíti a rendeletek, határozatok határidőben történő honlapra történő feltöltését, nyomon követi a honlapon való megjelenést. Gondoskodik az önkormányzati rendeletek Nemzeti Jogszabálytárba történő rögzítéséről. Ellátja az óvodai nevelés vonatkozásában az oktatási referensi feladatokat. Gondoskodik a munkaköri leírásába tartozó feladatok vonatkozásában szükséges előterjesztések előkészítéséről. A képviselő-testület működésével kapcsolatos feladatok ellátása. Birtokvédelmi eljárások lefolytatása. Családvédelmi koordinációs feladatok ellátása.

Jogállás, illetmény és juttatások:
A jogállásra, az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény rendelkezései az irányadók.

Pályázati feltételek:

 • magyar állampolgárság,
 • cselekvőképesség,
 • büntetlen előélet,
 • Felsőoktatásban szerzett jogi, közszolgálati szakképzettség.
 • Vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása.
 • A határozatlan időre szóló köztisztviselői jogviszony teljes munkaidőben, hat hónap próbaidő kikötésével jön létre.

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

 • Közigazgatásban szerzett legalább 1-3 év szakmai tapasztalat.

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

 • A 87/2019. (IV.23.) Korm. rendelet 1. melléklete szerinti fényképes szakmai önéletrajz,
 • iskolai végzettséget, szakirányú képzettséget, nyelvismeretet tanúsító okiratok másolata,
 • szakmai gyakorlatot igazoló dokumentumok,
 • 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány, amellyel a pályázó igazolja a büntetlen előéletét és azt, hogy nem áll büntetőeljárás hatálya alatt, valamint olyan foglalkozástól eltiltás hatálya alatt, amely a jogviszony létesítését nem teszi lehetővé, vagy az igénylésről szóló postai feladóvevény másolata,
 • nyilatkozat arról, hogy a pályázati anyagban foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez hozzájárul,
 • hozzájáruló nyilatkozat arról, hogy a pályázati eljárásban résztvevők a teljes pályázati anyagba betekinthetnek.
 • hozzájáruló nyilatkozat a vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatásához.

A munkakör betölthetőségének időpontja:
A munkakör a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2022. május 10.
A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Dr. Tóth Judit nyújt, a 06-52-279-381-es telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

 • Elektronikus úton a Hajdúhadházi Polgármesteri Hivatal részére a titkarsag@hajduhadhaz.hu e-mail címen keresztül. Kérjük a jelentkezés során feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: PH/4607/2022., valamint a munkakör megnevezését: jogi referens.

 

A pályázati eljárás, a pályázat elbírálásának módja, rendje:
A pályázatot a Hajdúhadházi Polgármesteri Hivatal Jegyzője bírálja el.  A pályázat kiírója fenntartja magának a jogot, hogy a pályázatot eredménytelennek nyilvánítsa.

A pályázat elbírálásának határideje: 2022. május 20.

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:
A jogi referensi munkakör betöltése közszolgálati jogviszonyban, határozatlan időre, hat hónap próbaidő kikötésével történne.

 

Elnézést, a hozzászólás ezen a részen nem engedélyezett.

Megszakítás