Adatvédelmi tájékoztató

Adatvédelmi tájékoztató a szavazatszámláló bizottság választott tagjaival kapcsolatos adatkezelésről

Jelen Adatvédelmi tájékoztató az Adatkezelő által a szavazatszámláló bizottság választott tagjaival kapcsolatban kezelt személyes adatok adatkezelésére vonatkozik, és 2022. február 04. napjától hatályos.

Jelen tájékoztató a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről (általános adatvédelmi rendelet, a továbbiakban GDPR) szóló az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendelete (2016.április 27.) rendelkezéseinek figyelembe vétekével készült.

 

  1. Adatkezelő adatai

Adatkezelő: Hajdúhadház Városi Helyi Választási Iroda

Adatkezelő képviselője: Dr. Kiss-Kazsuk Katalin jegyző

Levelezési cím és székhely: 4242 Hajdúhadház, Bocskai tér 1.

E-mail cím: valasztasiiroda@hajduhadhaz.hu

Honlap: www.hajduhadhaz.hu

  1. Adatvédelmi tisztviselő

Dr. Olajos József

Székhely: 4400 Nyíregyháza, Fürj u. 53.

E-mail: info@drolajosjozsef.hu

  1. Az adatkezelés jogalapja

 

  • Az adatkezelés jogalapja: a GDPR 6. cikk (1) bekezdése e) pontja alapján, az adatok kezelése az Adatkezelő közérdekű vagy az Adatkezelőre ruházott közhatalmi jogosítvány gyakorlásának keretében végzett feladat végrehajtásához szükséges.

A választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény (a továbbiakban: Ve.) 24. §-a értelmében a szavazatszámláló bizottságok tagját a szükséges számban a települési önkormányzat képviselő-testülete az országgyűlési képviselők általános választásának kitűzését követően, legkésőbb a szavazás napja előtti huszadik napon választja meg, személyükre a helyi választási iroda vezetője tesz indítványt. A Ve. 17. § (1) bekezdése a) pontja szerint a szavazatszámláló bizottságnak csak a településen lakcímmel rendelkező, a központi névjegyzékben szereplő választópolgár lehet tagja. Az adatkezelés tagállami jogalapja: a Ve. 17. § (1) bek. a) pontja, a Ve. 24. § (a) bekezdése, az összeférhetetlenségi nyilatkozat tekintetében a Ve. 18. §-a.

3.2. Az adatkezelés jogalapja a kapcsolattartáshoz kapcsolódó adatok tekintetében: a GDPR 6. cikk (1) bekezdése a) pontja alapján az Érintett hozzájárulását adta személyes adatainak egy vagy több konkrét célból történő kezeléséhez.

Az érintett a hozzájárulását bármely időpontban visszavonhatja. A visszavonás joga nem érinti a visszavonás előtt a hozzájárulás alapján a végrehajtott adatkezelés jogszerűségét.

  1. Tájékoztatás az adatkezelésről

 

4.1. A jelölt (továbbiakban: Érintett) tekintetében az Adatkezelő az alábbi adatokat kezeli:

 

Az érintettről kezelt személyes adat

Az adatkezelés célja

Név, lakcím, személyi azonosító, jelöltség ténye, aláírás

A szavazatszámláló bizottság megválasztott tagja törvényben írt feltételeknek való megfelelésének ellenőrzése.

4.2. A szavazatszámláló bizottság megválasztott tagja tekintetében Adatkezelő az alábbi adatokat kezeli:

 

Az érintettről kezelt személyes adat

Az adatkezelés célja

Név, magyarországi lakcím, személyi azonosító, szavazatszámláló bizottsági választott tagságának ténye, összeférhetetlenségi nyilatkozat kiállításának ténye, aláírás

A szavazás lebonyolítása a Ve. által szabályozottak szerint.

 

4.3. Az Adatkezelő a szavazatszámló bizottság választott tagjának hozzájárulása alapján az alábbi adatokat kezeli:

Az érintettről kezelt személyes adat

Az adatkezelés célja

E-mail cím, telefonszám (otthoni vezetékes, munkahelyi vezetékes és mobil), levelezési cím

A szavazás lebonyolítása érdekében történő kapcsolattartás.

 

4.4. A személyes adatok kezelésére az alábbiak szerint kerül sor:

– Adatkezelő a személyes adatokat az iratkezelési szabályzatban foglaltak szerint az ügyiratban, papír alapon, illetve a választási informatikai rendszerben kezeli.

4.5. A személyes adat megismerésére a választási iroda tagjai jogosultak.

4.6. Az adatkezeléssel összefüggésben profilalkotás, automatizált döntéshozatal nem történik.

4.7. A személyes adatok forrása az Érintett.

 

  1. Adattovábbítás

A központi névjegyzék, valamint egyéb választási nyilvántartások vezetéséről szóló 17/2013. (VII.17.) KIM rendelet 1.§ (2) bekezdése alapján a Nemzeti Választási Iroda működteti a választási kommunikációs és információs rendszert, valamint a választási pénzügyi-logisztikai rendszert, a személyes adatokat feladatai ellátásával összefüggésben kezeli. A rendszerben kezelt adatokat a rendszer fejlesztéséért, karbantartásáért és üzemeltetéséért felelős NISZ Nemzeti Infokommunikációs Szolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság (székhely: 1081 Budapest, Csokonai u. 3.) e feladatának ellátásával összefüggésben kezeli.

A személyes adatok harmadik személyek részére, harmadik országba vagy nemzetközi szervezet részére – jogszabályban, illetve az Európai Unió kötelező jogi aktusában meghatározott azon közhatalmi szervek kivételével, akik egyedi ügyben folytatott vizsgálatukhoz igényelnek személyes adatok az Adatkezelőtől – a fentieken túl nem kerülnek továbbításra.

  1. Az adatkezelés időtartama

6.1. Adatkezelő a 4.1. pontban megjelölt személyes adatokat a jelölt megválasztása hiányában a Közgyűlés választásról rendelkező határozatának napjáig kezeli, ezt követően azok haladéktalanul törlésre kerülnek.

Adatkezelő a 4.2. pontban megjelölt személyes adatokat az adott választással kapcsolatos dokumentumok megsemmisítéséig kezeli.

A 4.3. pontban megjelölt személyes adtok a 6.1. pontban körülírt esetben az egyéb személyes adatokkal együttesen kerülnek törlésre, a jelölt megválasztása esetén az Adatkezelő az adatokat a hozzájárulás visszavonásáig kezeli. A hozzájárulás a titkarsag@hajduhadhaz.hu címen vonható vissza.

 

  1. Az adatkezeléssel kapcsolatos jogok

7.1. Érintett az Adatkezelőtől az 1. pontban foglalt elérhetőségeken keresztül írásban tájékoztatást kérhet arra vonatkozóan, az Adatkezelő milyen személyes adatát, milyen adatkezelési célból, milyen forrásból, várhatóan mennyi ideig kezeli, ha ez nem lehetséges, melyek a megőrzési idő meghatározásának szempontjai. Az Érintett tájékoztatást kérhet továbbá arra vonatkozóan, hogy az Adatkezelő mely címzettekkel, címzetti kategóriákkal közölte, illetve fogja közölni a személyes adatát, különös tekintettel a harmadik országbeli címzettekre és nemzetközi szervezetre, történik-e automatizált döntéshozatal, profilalkotás a személyes adatok kezelésével kapcsolatban.

7.2. Az érintett az Adatkezelőktől az 1. pontban foglalt elérhetőségeken keresztül írásban kérheti a rá vonatkozó személyes adatok helyesbítését (módosítását), az adatkezelés céljára tekintettel azok kiegészítését, törlését az ilyen személyes adatok kezelése ellen.

7.3. A 4.3. pontban megjelölt adatkezeléshez kapcsolódóan a jelöltet megilleti a hozzájárulás visszavonásának joga, melyet Érintett bármikor benyújthat. A hozzájárulás visszavonása nem érinti a visszavonás előtti adatkezelés jogszerűségét. Érintett hozzájárulását írásbeli nyilatkozatával vonhatja vissza.

7.4. Érintett az Adatkezelőtől az 1. pontban foglalt elérhetőségeken keresztül írásban kérheti, hogy Adatkezelő korlátozza a személyes adatok kezelését, ha Érintett:

– vitatja azok pontosságát, a pontosság Adatkezelő általi ellenőrzésének időtartamára,

– vitatja az adatkezelés jogszerűségét, és az adatok felhasználásnak korlátozását kéri,

– azt jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez kéri, bár az Adatkezelőnek már nincs szüksége a személyes adatokra,

– tiltakozik a személyes adatok kezelése ellen, arra az időtartamra, amíg megállapítására nem kerül, hogy az Adatkezelő jogos indokai elsőbbséget élveznek-e az Érintett jogos indokaival szemben.

 

7.5. Adathordozhatóságához való jog: Érintett jogosult arra, hogy a rá vonatkozó, a 4.3. ponthoz kapcsolódóan az Adatkezelő rendelkezésére bocsátott személyes adatokat tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkapja.

7.6. Adatkezelő a kérelmet indokolatlan késedelem nélkül teljesíti, az intézkedésről, vagy az intézkedés elmaradásának indokáról az érintettet legkésőbb 1 hónapon belül értesíti. Az 1 hónapos határidő a kérelem összetettségére, és a kérelmek számára tekintettel, 2 hónappal meghosszabbítható. A határidő meghosszabbításáról az Adatkezelő a késedelem okainak megjelöléséről a kérelem kézhezvételétől számított 1 hónapon belül tájékoztatja Érintettet.

 

  1. Adatbiztonság

Az Adatkezelő a személyes adatok kezelése során minden szükséges biztonsági lépést, szervezési és technikai intézkedést megtesz annak érdekében, hogy biztosítsa az érintettek magánszférájának védelmét. Az Adatkezelő megfelelő informatikai, technikai és személyi intézkedésekkel gondoskodik arról, hogy az általa kezelt személyes adatokat védje, többek között a jogosulatlan hozzáférés ellen, vagy azok jogosulatlan megváltoztatása ellen (pl. gondoskodik a személyes adatok biztonságos tárolásáról, azokat védett szervereken/fizikai helyiségbe tárolja, az informatikai rendszerben tárolt adatokhoz a hozzáférési jogokat szabályozza, a szükséges mértékű hozzáférésre korlátozza). Az Adatkezelő az állami és önkormányzati szervek elektronikus információbiztonságról szóló 2013. évi I. törvényben meghatározott technológiai biztonsági, valamint a biztonsági információs eszközökre, termékekre, továbbá a biztonsági osztályba és biztonsági szintbe sorolásra vonatkozó követelményekről szóló 41/2015. (VII.15.) BM rendelet követelményei szerint kialakított információbiztonsági irányítási rendszert üzemeltet.

 

  1. Jogorvoslat

Panasztételhez való jog: amennyiben az Érintett megítélése szerint a rá vonatkozó személyes adatok kezelése jogszabálysértő, úgy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz (felügyeleti hatóság) fordulhat. A Felügyeleti hatóság elérhetőségei: székhelye: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C., postai címe: 1530 Budapest, Pf. 5., telefon:+36 1 391-1400, honlap: www. naih.hu, e-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu

Bírósági jogorvoslathoz való jog: amennyiben az Érintett megítélése szerint személyes adatainak nem megfelelő kezelése következtében megsértették jogszabály szerint jogait, akkor a lakóhelye vagy tartózkodási helye szerint illetékes törvényszék előtt pert indíthat (www. birosag.hu/torvenyszekek).

 

Elnézést, a hozzászólás ezen a részen nem engedélyezett.

Megszakítás