Pályázat a Hajdúhadházi Család- és Gyermekjóléti Központ intézményvezetői álláshely betöltésére

Hajdúhadház Város Önkormányzata Képviselő-testülete
a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján
pályázatot hirdet
Hajdúhadházi Család- és Gyermekjóléti Központ
intézményvezető (magasabb vezető)
munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:
Határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

Foglalkoztatás jellege:
Teljes munkaidő

A vezetői megbízás időtartama:
A vezetői megbízás határozott időre, 2020. szeptember 1-től – 2025. augusztus 31-ig szól.

A munkavégzés helye:
Hajdú-Bihar megye, 4242 Hajdúhadház, Béke utca 54/B.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:
Az intézmény személyes gondoskodást nyújtó szociális és gyermekjóléti alapellátásainak, ennek keretében a család- és gyermekjóléti szolgáltatás, a család- és gyermekjóléti központ feladatai ellátásának biztosítása. A szociális szakképzésben tanulmányokat folytató tanulók szakmai gyakorlati oktatásával kapcsolatos feladatok ellátásának biztosítása. Az intézmény irányítási, ellenőrzési és munkáltatói feladatainak ellátása, kapcsolattartás a fenntartóval és a többi városi intézménnyel.

Illetmény és juttatások:
Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései , valamint a(z) közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvénynek a szociális, valamint a gyermekjóléti és gyermekvédelmi ágazatban történő végrehajtásáról szóló 257/2000. (XII.26.) Korm. rendelet rendelkezései az irányadók.               

Pályázati feltételek:

 •       Főiskola,
 •       Felsőfokú iskolai végzettség, a 15/1998. (IV.30.) NM rendelet 2. számú mellékletének I. Rész I/1. pontjában előírt felsőfokú végzettség,
 •       legalább 3 éves szakirányú vezetői tapasztalat,
 •       Szociális szakvizsga vagy nyilatkozat arról, hogy vállalja a szociális szakvizsga 2 éven belül történő megszerzését,
 •       A 257/2000. (XII.26.) Korm. rendelet 3. § (3) bekezdése alapján legalább 5 év felsőfokú végzettséget vagy felsőfokú szakmai képesítést igénylő, a gyermekvédelem, a szociális ellátás, az egészségügyi ellátás, illetve a közoktatás területén betöltött munkakörben szerzett szakmai gyakorlat,
 •       Magasabb vezetői megbízást az kaphat, aki a munkáltatóval közalkalmazotti jogviszonyban áll, vagy a megbízással egyidejűleg közalkalmazotti munkakörbe kinevezhető,
 •       magyar állampolgárság, büntetlen előélet, cselekvőképesség,
 •       vagyonnyilatkozat-tételi eljárás lefolytatása.

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

 •       fényképes szakmai önéletrajz,
 •       végzettséget, szakképzettséget igazoló oklevél másolata,
 •       szociális szakvizsgát igazoló oklevél másolata vagy nyilatkozat arról, hogy vállalja a szociális szakvizsga 2 éven belül történő megszerzését,
 •       szakmai gyakorlatot igazoló dokumentumok,
 •       3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány, amellyel a pályázó igazolja, hogy büntetlen előéletű, továbbá, hogy nem áll a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20. § (2) bekezdés d) pontja szerinti büntetőeljárás hatálya alatt, és vele szemben nem állnak fenn a Kjt. 20. § (2d) és (2e) bekezdésében foglalt kizáró okok, valamint nem áll olyan foglalkozástól eltiltás hatálya alatt, amely a közalkalmazotti jogviszony létesítését nem teszi lehetővé,
 •       az intézmény vezetésére vonatkozó program, szakmai helyzetelemzésre épülő fejlesztési elképzeléssel,
 •       nyilatkozat arról, hogy a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 15. § (8) bekezdésében meghatározott kizáró ok vele szemben nem áll fenn,
 •       nyilatkozat arról, hogy nem áll cselekvőképességet érintő gondnokság alatt,
 •       nyilatkozat arról, hogy nyílt vagy zárt ülésen kéri a pályázat megtárgyalását,
 •       nyilatkozat arról, hogy a pályázati anyagban foglalt személyes adatoknak a pályázati eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez hozzájárul,
 •       nyilatkozat a vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettség teljesítésének vállalásáról,
 •       hozzájáruló nyilatkozat arról, hogy a pályázati eljárásban részt vevők a teljes pályázati anyagba betekinthetnek.

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban 2020. szeptember 1. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2020. július 15.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Dr. Szabó Erika nyújt, a 06-52-277-512 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

 •       Postai úton, a pályázatnak a Hajdúhadház Város Önkormányzata Képviselő-testülete címére történő megküldésével (4242 Hajdúhadház, Bocskai tér 1.szám. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: PH/6199/2020. , valamint a munkakör megnevezését: intézményvezető (magasabb vezető).
 •       Személyesen: Csáfordi Dénes polgármester, Hajdú-Bihar megye, 4242 Hajdúhadház, Bocskai tér 1. szám.

A pályázat elbírálásának módja, rendje:
A pályázatokat egy szakmai bizottság véleményezi. A kinevezésről Hajdúhadház Város Önkormányzatának Képviselő-testülete dönt, a Kjt., a 257/2000. (XII.26.) Korm. rendelet, a 15/1998. (IV.30.) NM rendelet és az 1/2000. (I.7.) SzCsM rendelet alapján. A pályázat kiírója fenntartja magának a jogot, hogy a pályázati eljárást eredménytelennek nyilvánítsa.

A pályázat elbírálásának határideje: 2020. augusztus 14.

Kategória: Nincs kategorizálva | A közvetlen link.

Elnézést, a hozzászólás ezen a részen nem engedélyezett.