Pályázati felhívás – Önkormányzati ingatlan és a hozzá kapcsolódó vagyonelem értékesítésére

Pályázati felhívás – Önkormányzati ingatlan és a hozzá kapcsolódó vagyonelem értékesítésére

Az önkormányzat vagyonáról és a vagyonnal való gazdálkodás szabályairól szóló 10/2012. (III.29.) önkormányzati rendelt 16.§ (4) és (5) bekezdései alapján a következő pályázati felhívást teszi közzé:

 1. A pályázatot kiíró neve, székhelye:

Hajdúhadház Város Önkormányzata, 4242 Hajdúhadház, Bocskai tér 1.

Telefonszám: 52/ 583-411

Fax szám: 52/ 384 295

 1. A pályázat célja:

Önkormányzati tulajdonú ingatlan értékesítése, társasház építése céljából.

 1. A pályázat jellege:

A pályázat nyilvános, egy fordulós.

 

 1. Pályáztatásra kerülő ingatlan adatai:

Hajdúhadház Kossuth utca 12. szám alatti 12088 helyrajzi számú 2.225 m2 nagyságú kivett gazdasági épület, udvar megnevezésű terület és a hozzá kapcsolódó vagyonelemek (építési engedély, engedélyes és kiviteli terv) értékesítése.

 

 1. Pályázati biztosíték

Nem kerül meghatározásra

 

 1. Pályázati feltételek:

Azon jogi személy(ek), illetve gazdasági társaság(ok) pályázhat(nak),  akik:

 • Főtevékenysége: 4120 Lakó- és nem lakó épület építése
 • legalább 5 éve működő, lakó és nem lakó ingatlan tevékenységet folytató, Magyarországon bejegyzett gazdasági társaság
 • évben a statisztikai létszáma, legalább 10 fő
 • évben az értékesítésének nettó árbevétele a 100 millió forintot meghaladta
 • gazdasági társaság csak a törvényes képviselője vagy a Ptk. előírásainak megfelelő meghatalmazással rendelkező meghatalmazottja útján vehet részt a pályázaton
 • A pályázó vállalja, hogy az adásvételi szerződés megkötésétől számított 3 éven belül az ingatlanon legalább 7 lakásos társasházat épít fel, a szerződés megkötésétől számított 3 év 180 napon belül a társasház használatbavételi engedélyezési eljárását megindítja. A pályázó vállalja, hogy az ingatlanon építendő társasház különálló lakásai albetét számot kapnak az illetékes földhivatal előtti eljárásban.

 

 1. Az ajánlatok benyújtásának helye:

Hajdúhadházi Polgármesteri Hivatal 4242 Hajdúhadház, Bocskai tér 1. (titkárság) vagy elektronikus úton: titkarsag@hajduhadhaz.hu.

 

 1. Az ajánlatok benyújtásának módja:

Az ajánlatok benyújthatók személyesen, elektronikus vagy postai úton. Az ajánlatot zárt borítékban, vagy pdf formátumban kell benyújtani, melynek minden oldalát aláírással kell ellátni. A borítékon a következő szövegrészt kérjük feltüntetni: „Pályázati ajánlat a Hajdúhadház 12088 helyrajzi számú ingatlan és a hozzá kapcsolódó vagyonelemek értékesítésére”

 

 1. A pályázatok elbírálásának szempontja:

A pályázat nyertese az az ajánlattevő lesz, aki a pályázati feltételeknek megfelel és a legelőnyösebb ajánlatot teszi.

A pályázat nyertesével adásvételi szerződést legkésőbb a Magyar Állam elővételre vonatkozó nyilatkozat kézhezvételétől számított 10. napon köti meg az Önkormányzat. A kiíró csak a pályázat nyertesével – vagy annak visszalépése esetén a második legelőnyösebb ajánlatot tevő személlyel – köt szerződést.

 

 1. Az ajánlat minimális tartalmi elemei a következők:

– pályázó neve, címe,

– cégkivonatot és aláírási címpéldányt bemutatni,

– 2019.  évi egyszerűsített beszámoló

– a pályázónak nyilatkoznia kell arra vonatkozóan, hogy elfogadja-e a pályázati feltételeket,

– a pályázó nyilatkozzon az ajánlat elbírálását követő 90 napos ajánlati kötöttség elfogadására vonatkozóan,

– a pályázó nyilatkozatát arra vonatkozóan, hogy átlátható szervezetnek minősül.

– a pályázó nyilatkozata arra vonatkozóan, hogy köztartozása nincs, illetve ellene csődeljárás nincs folyamatban.

– a pályázó nyilatkozata arra vonatkozóan, hogy milyen összegű vételárat kínál az ingatlanért és a hozzá kapcsolódó vagyonelemekért nettó összeg+ ÁFA bontásban

 • ha a vételár nem az adásvételi szerződés megkötésekor kerül megfizetésre, hanem a pályázó az épülő társasházban biztosít tulajdonjogot az önkormányzatnak, abban az esetben nyilatkozat arra vonatkozóan, hogy mely épülő, használatbavételre alkalmas társasházi lakás (emelet, négyeztméter megjelölésével) tulajdonjogát milyen értéken (nettó összeg+ ÁFA bontásban) kínálja fel az önkormányzatnak. Nyilatkozat, hogy a lakás értékének megfelelő összegű, Hajdúhadház Város Önkormányazt nevére szóló (lakás nettó értékének összegével megegyező) bankgaranciával, garancia szervezet, vagy biztosító által adott kezessége vállalással, vagy ügyvédi vagy közjegyzői letéttel biztosítja, arra az esetre, ha a szerződéskötéstől számított 3 év 180 napon belül nem indítja meg a társasház használatbavételi engedélyezési eljárását. A garanciavállalást igazoló dokumentum önkormányzat részére történő átadást követően kerülhet sor a tulajdonjog bejegyzésére. Határidő elmulasztásának esetében nyertes pályázó által vállalt garanciából által nyer kielégítést Hajdúhadház Város Önkormányzata az ingatlan eladásából.

– nyilatkozat arra vonatkozóan, hogy a pályázó vállalja, az adásvételi szerződés megkötésétől számított 3 éven belül az ingatlanon legalább 7 lakásos társasházat épít fel, a szerződés megkötésétől számított 3 év 180 napon belül a társasház használatbavételi engedélyezési eljárását megindítja. A pályázó vállalja, hogy az ingatlanon építendő társasház különálló lakásai albetét számot kapnak az illetékes földhivatal előtti eljárásban.

– nyilatkozat arra vonatkozóan, hogy az engedélyes és a kiviteli terveket megismerte

 

 1. Az ajánlatok benyújtásának határideje:
 2. október hónap 7 nap 12 óra 00 perc (a postai úton feladott pályázatoknak ezen időpontig be kell érkezniük).

 

 1. Az ajánlati kötöttség minimális időtartama:

A pályázó ajánlatához a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi törvény 14. § (5) bekezdésében meghatározott határidő lejártáig kötve van.

 

 1. Pályázatok elbírálása:

A nyertes pályázóval az Önkormányzat által kötött adásvételi szerződés aláírására a polgármester jogosult a Képviselő-testület jóváhagyásával.

 

 1. Egyéb információ:

Felhívjuk a pályázók figyelmét, hogy a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 14.§ (2) bekezdése alapján a helyi önkormányzat tulajdonában lévő ingatlan értékesítése esetén az államot minden más jogosultat megelőző elővásárlási jog illeti meg.

Az ingatlan igény szerint a kiíróval egyeztetett időpontban a helyszínen megtekinthető. Az Önkormányzat fenntartja magának azt a jogot, hogy a pályázati eljárást akár indokolás nélkül is eredménytelenné nyilváníthatja.

A pályázati eljárásban csak olyan jogi személy vagy gazdasági társaság vehet részt pályázóként, aki vállalja, hogy az Önkormányzattal szemben bármilyen jogügyletből kifolyó lejárt tartozását legkésőbb a pályázatok benyújtásának határidejéig teljes egészében kiegyenlíti. Ennek elmaradása esetén a pályázót ki kell zárni a pályázati eljárásból.

A tulajdonjog változás ingatlan-nyilvántartásban történő átvezetésének és a földmérésnek a költségei a vevőt terhelik.

A pályázat kiírója az engedélyes és a kiviteli terveket kizárólag elektronikus formában biztosítja az ajánlattevők részére.

A késve érkezett pályázatokat a kiíró érvénytelennek minősíti.

A pályázati kiírás a Hajdúhadházi Polgármesteri Hivatal hirdetőtábláján, az Önkormányzat honlapján (www.hajduhadhaz.hu), kerül meghirdetésre.

IRATMINTAK-ingatlan-ertekesites-versenyeztetesehez-12088-hrsz-u-ingatlan

Kategória: Nincs kategorizálva | A közvetlen link.

Elnézést, a hozzászólás ezen a részen nem engedélyezett.