Pályázati felhívás – Önkormányzati tulajdonú ingatlan értékesítésére

Hajdúhadház Város Önkormányzata az önkormányzati tulajdonú ingatlan értékesítésére 2019. április 1. napján kiírt pályázati felhívással kapcsolatosan tájékoztatja Önöket, hogy a pályázati felhívás határideje 30 nappal meghosszabbításra került. Az ajánlatok benyújtására nyitva álló határidő: 2019. május 16. 14 óra 00 perc.

 

Pályázati felhívás – Önkormányzati tulajdonú ingatlan értékesítésére

Az önkormányzat vagyonáról és a vagyonnal való gazdálkodás szabályairól szóló 10/2012. (III.29.) önkormányzati rendelt 16.§ (4) és (5) bekezdései alapján a következő pályázati felhívást teszi közzé:

 1. A pályázatot kiíró neve, székhelye:

Hajdúhadház Város Önkormányzata, 4242 Hajdúhadház, Bocskai tér 1.

Telefonszám: 52/ 583-411

Fax szám: 52/ 384 295

 1. A pályázat célja:

Önkormányzati tulajdonú ingatlan értékesítése, munkahely teremtés céljából.

 1. A pályázat jellege:

A pályázat nyilvános, egy fordulós.

 1. Pályáztatásra kerülő ingatlan adatai:

Hajdúhadház Arany János utca 80. szám alatti 11908/55 helyrajzi számú 54715 m2 nagyságú ingatlanból 10. 000 m2 nagyságú kivett beépítetlen terület értékesítése.

 1. Pályázati biztosíték

Nem kerül meghatározásra

 1. Pályázati feltételek:

Bármely természetes vagy jogi személy, illetve gazdasági társaság pályázhat. Amennyiben gazdasági társaság a pályázó, köteles:

– a 30 napnál nem régebbi eredeti cégkivonatot és aláírási címpéldányt bemutatni,

– gazdasági társaság csak a törvényes képviselője vagy a Ptk. előírásainak megfelelő meghatalmazással rendelkező meghatalmazottja útján vehet részt a pályázaton

– A pályázó vállalja, hogy az adásvételi szerződés megkötésétől számított 60 hónapon belül legalább 10 fő foglalkoztatásra alkalmas üzemet létesít az ingatlanon, melyet legalább 5 évig 10 fő helyben történő foglalkoztatásával működtet.

 

 1. Az ajánlatok benyújtásának helye:

Hajdúhadházi Polgármesteri Hivatal 4242 Hajdúhadház, Bocskai tér 1. (titkárság) vagy elektronikus úton: titkarsag@hajduhadhaz.hu.

 1. Az ajánlatok benyújtásának módja:

Az ajánlatok benyújthatók személyesen, elektronikus vagy postai úton. Az ajánlatot zárt borítékban, vagy pdf formátumban kell benyújtani, melynek minden oldalát aláírással kell ellátni. A borítékon a következő szövegrészt kérjük feltüntetni: „Pályázati ajánlat a Hajdúhadház 11908/55 helyrajzi számú ingatlanból 10.000 m2 nagyságú területre”

 1. A pályázatok elbírálásának szempontja:

A pályázat nyertese az az ajánlattevő lesz, aki a pályázati feltételeknek megfelel és összességében a legelőnyösebb ajánlatot teszi.

A pályázat nyertesével adásvételi szerződést legkésőbb a Magyar Állam elővételre vonatkozó nyilatkozat kézhezvételétől számított 10. napon köti meg az Önkormányzat. A kiíró csak a pályázat nyertesével – vagy annak visszalépése esetén a második legelőnyösebb ajánlatot tevő személlyel – köt szerződést.

 1. Az ajánlat minimális tartalmi elemei a következők:

– pályázó neve, címe,

– a pályázónak nyilatkoznia kell arra vonatkozóan, hogy elfogadja-e a pályázati feltételeket,

– a pályázó nyilatkozzon az ajánlati kötöttség elfogadására vonatkozóan,

– nem természetes személy esetén a pályázó nyilatkozatát arra vonatkozóan, hogy  átlátható szervezetnek minősül.

– a pályázó nyilatkozata arra vonatkozóan, hogy köztartozása nincs, illetve ellene (nem természetes személy esetén) csődeljárás nincs folyamatban.

 1. Az ajánlatok benyújtásának határideje:
 2. május hónap 16. nap 14 óra 00 perc (a postai úton feladott pályázatoknak ezen időpontig be kell érkezniük).
 3. A nyilvános bontás ideje, helye:
 4. május hónap 16. nap 14 óra 00 perc Hajdúhadházi Polgármesteri Hivatal (4242 Hajdúhadház, Bocskai tér 1) aljegyzői iroda.
 5. Az ajánlati kötöttség minimális időtartama:

A pályázó ajánlatához a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi törvény 14. § (5) bekezdésében meghatározott határidő lejártáig kötve van.

 1. Pályázatok elbírálása:

A nyertes pályázóval az Önkormányzat által kötött adásvételi szerződés aláírására a polgármester jogosult a Képviselő-testület jóváhagyásával.

 1. Egyéb információ:

Felhívjuk a pályázók figyelmét, hogy a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 14.§ (2) bekezdése alapján a helyi önkormányzat tulajdonában lévő ingatlan értékesítése esetén az államot minden más jogosultat megelőző elővásárlási jog illeti meg.

Az ingatlan igény szerint a kiíróval egyeztetett időpontban a helyszínen megtekinthető. Az Önkormányzat fenntartja magának azt a jogot, hogy a pályázati eljárást akár indokolás nélkül is eredménytelenné nyilváníthatja.

A pályázati eljárásban csak olyan természetes, jogi személy vagy gazdasági társaság vehet részt pályázóként, aki vállalja, hogy az Önkormányzattal szemben bármilyen jogügyletből kifolyó lejárt tartozását legkésőbb a pályázatok benyújtásának határidejéig teljes egészében kiegyenlíti. Ennek elmaradása esetén a pályázót ki kell zárni a pályázati eljárásból.

A tulajdonjog változás ingatlan-nyilvántartásban történő átvezetésének és a földmérésnek a költségei a vevőt terhelik.

A késve érkezett pályázatokat a kiíró érvénytelennek minősíti.

 

IRATMINTÁK-ingatlan-értékesítés-versenyeztetéséhez-1.pdf

Kategória: Nincs kategorizálva | A közvetlen link.

Elnézést, a hozzászólás ezen a részen nem engedélyezett.