Pályázati felhívás – Önkormányzati tulajdonú ingatlan értékesítésére

Pályázati felhívás – Önkormányzati tulajdonú ingatlan értékesítésére

Az önkormányzat vagyonáról és a vagyonnal való gazdálkodás szabályairól szóló 10/2012. (III.29.) önkormányzati rendelt 16.§ (4) és (5) bekezdései alapján a következő pályázati felhívást teszi közzé:

 1. A pályázatot kiíró neve, székhelye:

Hajdúhadház Város Önkormányzata, 4242 Hajdúhadház, Bocskai tér 1.

Telefonszám: 52/ 583-411

Fax szám: 52/ 384 295

 1. A pályázat célja:

Önkormányzati tulajdonú ingatlan értékesítése.

 1. A pályázat jellege:

A pályázat nyilvános, egy fordulós.

 1. Pályáztatásra kerülő ingatlan adatai:

Hajdúhadház 11338 hrsz-ú 678 m2 kivett beépítetlen terület értékesítése.

Hajdúhadház Város Önkormányzata Képviselő-testületének a helyi építésügyi szabályzatról és szabályozási tervről szóló 21/2011.(VIII.18.) számú önkormányzati rendelete 15. § (1)-(3) bekezdései alapján az ingatlan besorolása GKSZ-1, mely alapján a területen nem jelentős zavaró hatású gazdasági tevékenységű épületek helyezhetők el. Az épületen belül a tulajdonos, használó és személyzet számára szolgálati lakások igazgatási és egyéb irodaépület, parkolóház, üzemanyagtöltő, sportlétesítmény.

Kivételesen elhelyezhetők: egyházi, oktatási, egészségügyi, szociális épület, egyéb közösségi szórakoztató épület, azzal, hogy sport, egyházi, oktatási, egészségügyi, szociális épület csak „főrendeltetésű tevékenységhez kapcsolt funkcióként” létesíthető.

Nem helyezhetők el: önálló lakóépület, védőterületet igénylő szennyező tevékenységű épület.

A telken belüli fásítás minden gazdasági övezetben az eltérő rendeltetésű terület-felhasználási egységek felőli telekhatáron háromszintes növényállomány telepítésével kötelező, mely fásítási kötelezettség minimum 5,0 méter széles mértéke az építési övezeti mutatónak minősülő zöldfelület legkisebb mértékébe beleszámít, és az más célra nem használható.

Az építési övezet jele Gksz-1
1.A kialakítható legkisebb telekterület méret 1200 m2
2.A beépítési mód SZ (szabadonálló)
3.A beépítettség megengedett legnagyobb mértéke 45 %
4.A megengedett  legnagyobb építménymagasság  10,5 m (T) a technológia igényelte vertikális elemeket nem kell figyelembe venni
5.A beépítés feltételének közművesítettségi mértéke Teljeskörű
6.A  zöldfelület legkisebb mértéke 20 %

 

 

7.A megengedett igénybevételi, kibocsátási, szennyezettségi  határértékek(környezetszennyezettségi határértékek) Levegőtisztaság-védelem vonatkozásában: hatályos jogszabályok szerint

 

Zaj és rezgésvédelem vonatkozásában: Gazdasági területfelhasználási kategória határértékei

8.Terepszint alatti építmény  Létesíthető a HÉSZ 5. §. (3) bek. b. szerint
 1. Pályázati biztosíték

Nem kerül meghatározásra

 1. Pályázati feltételek:

Bármely természetes vagy jogi személy, illetve gazdasági társaság pályázhat. Amennyiben gazdasági társaság a pályázó, köteles:

– a 30 napnál nem régebbi eredeti cégkivonatot és aláírási címpéldányt bemutatni,

– gazdasági társaság csak a törvényes képviselője vagy a Ptk. előírásainak megfelelő meghatalmazással rendelkező meghatalmazottja útján vehet részt a pályázaton

– A pályázó vállalja, hogy az adásvételi szerződés megkötésétől számított 24 hónapon belül magasépítési beruházást kezd meg. A beruházás megkezdettnek minősül abban, az esetben, ha az e-napló megnyitására sor kerül.

 1. Az ajánlatok benyújtásának helye:

Hajdúhadházi Polgármesteri Hivatal 4242 Hajdúhadház, Bocskai tér 1. (titkárság) vagy elektronikus úton: titkarsag@hajduhadhaz.hu.

 1. Az ajánlatok benyújtásának módja:

Az ajánlatok benyújthatók személyesen, elektronikus vagy postai úton. Az ajánlatot zárt borítékban, vagy pdf formátumban kell benyújtani, melynek minden oldalát aláírással kell ellátni. A borítékon a következő szövegrészt kérjük feltüntetni: „Pályázati ajánlat 11338 hrsz-ú ingatlan értékesítése”

 1. A pályázatok elbírálásának szempontja:

A pályázat nyertese az az ajánlattevő lesz, aki a pályázati feltételeknek megfelel és összességében a legelőnyösebb ajánlatot teszi.

A pályázat nyertesével adásvételi szerződést legkésőbb …. napjáig köti meg az Önkormányzat. A kiíró csak a pályázat nyertesével – vagy annak visszalépése esetén a második legelőnyösebb ajánlatot tevő személlyel – köt szerződést.

 1. Az ajánlat minimális tartalmi elemei a következők:

– pályázó neve, címe,

– a pályázónak nyilatkoznia kell arra vonatkozóan, hogy elfogadja-e a pályázati feltételeket,

– a pályázó nyilatkozzon az ajánlati kötöttség elfogadására vonatkozóan,

– nem természetes személy esetén a pályázó nyilatkozatát arra vonatkozóan, hogy átlátható szervezetnek minősül.

– a pályázó nyilatkozata arra vonatkozóan, hogy köztartozása nincs, illetve ellene (nem természetes személy esetén) csődeljárás nincs folyamatban.

 1. Az ajánlatok benyújtásának határideje:
 2. október hónap 7. nap 10 óra 00 perc (a postai úton feladott pályázatoknak ezen időpontig be kell érkezniük).
 3. A nyilvános bontás ideje, helye:
 4. október hónap 7. nap 11 óra 00 perc Hajdúhadházi Polgármesteri Hivatal (4242 Hajdúhadház, Bocskai tér 1) titkárság.
 5. Az ajánlati kötöttség minimális időtartama:

A pályázó ajánlatához a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi törvény 14. § (5) bekezdésében meghatározott határidő lejártáig kötve van.

 1. Pályázatok elbírálása:

A nyertes pályázóval az Önkormányzat által kötött adásvételi szerződés aláírására a polgármester jogosult a Képviselő-testület jóváhagyásával.

 1. Egyéb információ:

Tekintettel arra, hogy az ingatlan forgalmi értéke igazságügyi szakértői vélemény alapján nettó 1.800.000,- Ft + ÁFA, bruttó 2.268.000,- Ft – így nem éri el a jogszabályban meghatározott, bruttó 5.000.000 millió Ft összegű értékhatárt – a Magyar Államot nem illeti meg a minden más jogosultat megelőző elővásárlási jog.

Az ingatlan igény szerint a kiíróval egyeztetett időpontban a helyszínen megtekinthető. Az Önkormányzat fenntartja magának azt a jogot, hogy a pályázati eljárást akár indokolás nélkül is eredménytelenné nyilváníthatja.

A pályázati eljárásban csak olyan természetes, jogi személy vagy gazdasági társaság vehet részt pályázóként, aki vállalja, hogy az Önkormányzattal szemben bármilyen jogügyletből kifolyó lejárt tartozását legkésőbb a pályázatok benyújtásának határidejéig teljes egészében kiegyenlíti. Ennek elmaradása esetén a pályázót ki kell zárni a pályázati eljárásból.

A tulajdonjog változás ingatlan-nyilvántartásban történő átvezetésének és a földmérésnek a költségei a vevőt terhelik.

A késve érkezett pályázatokat a kiíró érvénytelennek minősíti.

A pályázati kiírás a Hajdúhadházi Polgármesteri Hivatal hirdetőtábláján, az Önkormányzat honlapján (www.hajduhadhaz.hu), kerül meghirdetésre.

IRATMINTAK-ingatlan-ertekesites-11338-hrsz-u-ingatlan

 

Kategória: Nincs kategorizálva | A közvetlen link.

Elnézést, a hozzászólás ezen a részen nem engedélyezett.