TÁJÉKOZTATÓ LAKHATÁSI (FŰTÉSI) TÁMOGATÁSRÓL

Tájékoztató
lakhatási (fűtési) támogatásról

Hajdúhadház Város Önkormányzata Képviselő-testületének a települési támogatás megállapításának, kifizetésének, folyósításának, valamint felhasználása ellenőrzésének szabályairól szóló 2/2015.(II.13.) önkormányzati rendelete (a továbbiakban: Rendelet) alapján települési támogatás keretében igényelhető támogatás a lakhatási (fűtési) támogatás.

A támogatás iránti igényeket minden év szeptember 1. napjától kezdődően lehet benyújtani. A támogatás a jogosultat a kérelem benyújtását követő hónap első napjától, de legkorábban a tárgyév november hónap első napjától illeti meg, a fűtési időszak végéig.

A fűtési időszak az adott év november 1. napjától a következő év március 31. napjáig tart.

A jegyző lakhatási támogatásra való jogosultságot állapít meg a szociálisan rászoruló személy által lakott lakás fűtési kiadásának viseléséhez. Lakhatási támogatás a fűtési időszakban, kizárólag a lakás fűtési költségeihez nyújtható.

A Rendelet 5.§ (3) bekezdése alapján lakhatási támogatásra jogosult az a személy,

  1. a) aki a kérelemben megjelölt lakásban bejelentett lakóhellyel rendelkezik, abban életvitelszerűen lakik, és annak tulajdonosa, haszonélvezője, bérlője vagy az önkormányzat tulajdonában álló lakás bérlője, és
  2. b) háztartásban az egy főre jutó havi jövedelem egyszemélyes háztartás esetén az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 280%-át (2021. évben: 79.800,- Ft-ot, kétszemélyes háztartás esetén 230%-át (2021. évben: a 65.550,- Ft-ot), többszemélyes háztartás esetén a 150%-át (2021. évben: a 42.750,- Ft-ot) nem haladja meg és
  3. c) a háztartása egyik tagjának sincs vagyona.

A Rendelet 9. §-a alapján a lakhatási (fűtési) támogatás megállapításának további feltétele a LAKÓKÖRNYEZET RENDEZETTSÉGE.

A lakókörnyezet a kérelmező által életvitelszerűen lakott lakás vagy ház és annak udvara, kertje, valamint az ingatlan előtti járdaszakasz – annak hiányában az ingatlan előtti 1,5 méteres terület.

A Rendelet értelmében a lakókörnyezet akkor rendezett, ha

  1. a) az udvar nem szemetes, lombtól, hulladéktól, építési törmeléktől mentes,
  2. b) a ház kertjében parlagfű nem található, a kert gyommentesített, gaztalanított,
  3. c) az ingatlan előtti járda vagy annak hiányában az ingatlan előtti 1,5 méteres terület tiszta, a szeméttől, gyomtól – télen a hótól, síkosságtól- folyamatosan mentesített,
  4. d) az ingatlan teljes területe olyan állapotú, hogy az egészségügyi veszélyt magában hordozó rágcsálók és egyéb kártevők jelenlétének nyoma nem észlelhető.

A lakókörnyezet rendezettségét az Önkormányzat környezettanulmány készítésével vizsgálja. Amennyiben megállapítást nyer, hogy a lakókörnyezet nem rendezett – minimum 8 napos határidő mellett – az ingatlan és környezete rendezetté tételére hívja fel a kérelmezőt a hatáskört gyakorló szerv.

Ha a határidő leteltét követően lefolytatott környezettanulmány továbbra is a lakókörnyezet rendezetlenségét állapítja meg, akkor a kérelem benyújtásával érintett fűtési időszakban – a kérelmezett ingatlan vonatkozásában – támogatás nem adható.

A Rendelet 5. § (4) bekezdése szerint nem jogosult lakhatási támogatásra, aki lakásfenntartási támogatásban részesül.

A Rendelet 5. § (5) bekezdése alapján a lakhatási támogatás összege 8.000,-Ft/hó, amely a kérelem benyújtását követő teljes hónapokra, de legkorábban a tárgyév november hónap első napjától, a fűtési időszak teljes hátralévő tartalmára egy összegben kerül megállapításra és folyósításra.

A lakhatási támogatás ugyanazon lakásra csak egy jogosultnak állapítható meg, függetlenül a lakásban élő személyek és háztartások számától.

A Rendelet alkalmazásában külön lakásnak kell tekinteni a társbérletet, az albérletet és a jogerős bírói határozattal megosztott lakás lakrészeit.

A támogatás iránti kérelem formanyomtatvány átvehető a Hajdúhadházi Polgármesteri Hivatal Szociális Irodájában (4242 Hajdúhadház, Mester utca 26. szám) vagy elérhető a www.hajduhadhaz.hu internetes oldalon a Dokumentumok/Nyomtatványok/Szociális nyomtatványok/lakhatási támogatás (fűtési) menüpontokra kattintva.

A papíralapú kérelmet a Hajdúhadházi Polgármesteri Hivatal Szociális Iroda épületében (4242 Hajdúhadház, Mester utca 26. szám) személyesen lehet benyújtani, vagy az elektronikus ügyintézés keretei között e-mailen a szocial@hajduhadhaz.hu címre vagy ügyfélkapu használatával a www.epapir.gov.hu internetes oldalon elérhető üzenetküldő alkalmazáson keresztül nyújtható be. A kérelemre minden esetben írják rá a telefonszámukat.

A támogatással kapcsolatosan bővebb felvilágosítás, további információ a Hajdúhadházi Polgármesteri Hivatal Szociális Irodája (4242 Hajdúhadház, Mester utca 26. szám; Telefon: 06 (52) 212-327) munkatársaitól kérhető.

 

 

Kategória: Nincs kategorizálva | A közvetlen link.

Elnézést, a hozzászólás ezen a részen nem engedélyezett.