Álláspályázat

A Hajdúhadházi Mikrotérségi Szociális Gondozási Központ
 a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. §-a alapján
 pályázatot hirdet
Hajdúhadházi Mikrotérségi Szociális Gondozási Központ
Intézményvezető-helyettes (magasabb vezető)
munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:
határozott idejű, a kinevezéstől számított 5 évig tartó közalkalmazotti jogviszony
Foglalkoztatás jellege:
Teljes munkaidő
A vezetői megbízás időtartama:
határozott idejű, a kinevezéstől számított 5 évig tartó közalkalmazotti jogviszony 
A munkavégzés helye:
Hajdú-Bihar megye, 4242 Hajdúhadház, Kossuth utca 11/A. szám


A munkakörbe tartozó, illetve a vezető helyettesi megbízással járó lényeges feladatok: 

Az intézményvezető munkájának támogatása, pályázatok, jogszabályok követése. Hajdúhadház ellátási területen az intézmény által biztosított alapellátások, a házi segítségnyújtás, a jelzőrendszeres házi segítségnyújtás, a szociális étkeztetés, a támogató szolgáltatás, idősek nappali ellátásának a koordinálása.

A munkakörébe tartozó feladatok esetében a döntések előkészítése és előterjesztése az intézményvezető felé. A hatályos jogszabályoknak megfelelő, valamint a munkaköri leírásban meghatározott intézményvezető helyettesi feladatok ellátása az intézmény Szervezeti- és Működési Szabályzatában foglaltak szerint. Feladata az operatív irányítás a munkaköri leírásban meghatározott területeken.

Jogállás, illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

Pályázati feltételek:

 magyar állampolgárság,

 • cselekvőképesség,
 • büntetlen előélet,
 • Az 1/2000. (I.7.) SzCsM rendelet 3. mellékletében az intézményvezető munkakörre irányadó szociális ellátás területére vonatkozó felsőfokú végzettség,
 • Szociális intézményben eltöltött legalább 5 év felsőfokú végzettséget vagy felsőfokú szakmai képesítést igénylő, a szociális ellátás területén betöltött munkakörben szerzett szakmai gyakorlat,
 • A magasabb vezetői beosztás ellátására megbízást az kaphat, aki a munkáltatóval közalkalmazotti jogviszonyban áll, vagy a megbízással egyidjűleg közalkalmazotti munkakörbe kinevezhető,
 • Felhasználói szintű MS Office (irodai alkalmazások),
 • A határozott időre szóló közalkalmazotti jogviszony teljes munkaidőben, egy hónap próbaidő kikötésével jön létre.

Elvárt kompetenciák:

 • Kiváló szintű kommunikációs készség,
 • Megfelelő koordináló képesség, szervező készség,
 • Kimagasló problémamegoldó képesség.

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

 • Szociális alap vezetőképzés teljesítése.

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

 Fényképes szakmai önéletrajz, az előző munkaviszonyainak és munkaköreinek részletes megjelölésével,

 • iskolai végzettséget, képzettséget tanúsító okiratok másolata,
 • szakmai gyakorlatot igazoló dokumentumok,
 • 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány, amellyel a pályázó igazolja, hogy büntetlen előéletű, a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20. § (2) bekezdés d) pontjában meghatározott bűncselekmények tekintetében büntetőeljárás hatálya alatt nem áll és vele szemben nem állnak fenn a 20. § (2d) és (2e) bekezdésben foglalt kizáró okok, valamint nem áll olyan foglalkozástól eltiltás hatálya alatt, amely a jogviszony létesítését nem teszi lehetővé, vagy az igénylésről szóló postai feladóvevény másolata,
 • nyilatkozat arról, hogy a pályázati anyagban foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez hozzájárul,
 • nyilatkozat arról, hogy nem áll cselekvőképességet érintő gondnokság alatt,
 • nyilatkozat a vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettség teljesítésének vállalásáról,
 • hozzájáruló nyilatkozat arról, hogy a pályázati eljárásban résztvevők a teljes pályázati anyagba betekinthetnek.

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2021. augusztus 31.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Chebliné Kocsis Erzsébet intézményvezető nyújt, a 06-52-384-318-as telefonszámon.

 A pályázatok benyújtásának módja:

 Postai úton, a pályázat Hajdúhadházi Mikrotérségi Szociális Gondozási Központ Téglási Telephelyére történő megküldésével (4243 Téglás, Liget utca 1. szám). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 25/2021., valamint a munkakör megnevezését: intézményvezető-helyettes

 • Személyesen Chebliné Kocsis Erzsébet intézményvezető, Hajdú-Bihar megye, 4243 Téglás, Liget utca 1. szám.

A pályázati eljárás, a pályázat elbírálásának módja, rendje:

A benyújtott pályázat és szakmai önéletrajzok alapján előválogatás, majd a kiválasztottak szóbeli meghallgatása után döntés. A szóbeli meghallgatás időpontjáról az érintettek telefonon kapnak értesítést.

 A pályázat elbírálásának határideje: 2021. szeptember 15.

A pályázati kiírás további közzétételének helye:

Kategória: Nincs kategorizálva | A közvetlen link.

Elnézést, a hozzászólás ezen a részen nem engedélyezett.