Tájékoztatás az avar és kerti hulladék égetés, valamint a szabadtéri tűzgyújtás helyi szabályairól

 

Az avar és kerti hulladék égetés, valamint a szabadtéri tűzgyújtás helyi szabályairól

Értesítjük a Tisztelt lakosságot, hogy a 2015. március 05-én hatályba lépett az Országos Tűzvédelmi Szabályzatról szóló 54/2014. (XII.5.) BM. rendelet. A rendelet 225. § (1) bekezdésében foglaltak szerint „ha jogszabály másként nem rendelkezik, a lábon álló növényzet, tarló, növénytermesztéssel összefüggésben és a belterületi ingatlanok használata során keletkezett hulladék szabadtéri égetése tilos.”
A környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény 48. § (4) bekezdés b) pontja alapján a települési önkormányzat képviselő-testületének hatáskörébe tartozik a háztartási tevékenységgel okozott légszennyezésre vonatkozó egyes sajátos, valamint az avar és kerti hulladék égetésére vonatkozó szabályok rendelettel történő megállapítása.

Hajdúhadház Város Önkormányzata Képviselő-testülete 20/2015. (IV.30.) számmal rendeletet hozott az avar és kerti hulladék égetés, valamint a szabadtéri tűzgyújtás helyi szabályairól Hajdúhadház város belterületén belül.

Eszerint:
– Az avar és kerti hulladék (falomb, kaszálék, nyesedék, ág, gally, fű, szár, levél, gyökér és egyéb növényi maradványok) megsemmisítése elsősorban helyben történő komposztálással történhet.
– Az ártalmatlanítás történhet a szervezett hulladékgazdálkodási közszolgáltatás keretében történő elszállítással is.
– A lakosság egészségének és a környezet tisztaságának védelme érdekében a nem komposztálható, illetve a komposztálásra alkalmatlan avar és kerti hulladék égetése minden év március 1. napjától április 30. napjáig végezhető el.
– A napi égetést 8-18 óra közötti időszakban lehet végezni. Ünnepnapokon az égetés tilos.
– Égetni csak száraz kerti hulladékot lehet.
– Avar és kerti hulladék égetését úgy kell végezni, hogy a környezetét erősen zavaró, ingerlő füst, bűz, pernye és hőtermelés hatása ne álljon fenn, az tűz-és robbanásveszélyt ne jelentsen.
– Tilos az avar és kerti hulladék égetése párás, tartósan ködös, esős időben, füstköd-riadó és erős szél esetén, illetve hatóságilag elrendelt tűzgyújtási tilalom esetén.
– Avart, kerti hulladékot csak olyan helyen és területen szabad elégetni, ahol az égetés személyi biztonságot nem veszélyeztet, vagyoni és környezeti kárt nem okoz.. Égetni a szomszédos telken lévő épülettől 10 méter, saját telken lévő épülettől 5 méter távolságon belül nem szabad.
– Tilos égetni egészségügyi, oktatási, kulturális és szociális intézmények, nyitott sportlétesítmények 100 méteres körzetébe az intézmény működésének ideje alatt, valamint az
egyházi és vallási rendeltetésű ingatlanok 100 méteres körzetében az egyházi szertartások, rendezvények ideje alatt.
– Az égetést csak 18 éven felüli cselekvőképes személy végezheti.
– Az avar és kerti hulladék meggyújtásához nem használható olaj, benzin vagy más vegyi adalékanyag és az égetendő hulladék nem tartalmazhat kommunális, ipari eredetű vagy veszélyes hulladékot (műanyagot, gumit, vegyszert, festéket vagy ezek maradékait).
– Az avar és kerti hulladék közterületen történő elégetése tilos.
– Tilos az égetés közút mellett, az út tengelyétől számított 20 méteren belül.

– Tilos olyan időszakban égetni, amikor az erre feljogosított szerv a város területén vízkorlátozást rendel el vagy az égetés helyszínén a vízszolgáltatás bármely okból szünetel vagy korlátozott.
– A tűz őrzéséről és veszély esetén annak eloltásáról az égetést végző köteles gondoskodni.
– Amennyiben a tűz elterjed és az égetést végző azt nem tudja megfékezni, köteles haladéktalanul bejelenteni a tűz terjedését a tűzoltóságnak.

– A külterületen lévő lábon álló növényzet, tarló illetve a növénytermesztéssel összefüggésben keletkezett hulladék szabadtéri égetését a tűzvédelmi hatósággal előzetesen engedélyeztetni kell.

Szabadtéri tűzgyújtásra vonatkozó szabályok:

– Főzés és sütés céljából szabadtéren tüzet gyújtani és tüzelő berendezést használni csak szélmentes időben, a környezet zavarása nélkül lehet
– A szabadban tüzet és üzemeltetett tüzelő berendezést őrizetlenül hagyni nem szabad, veszély esetén vagy ha arra szükség nincsen a tüzet azonnal el kell oltani.
– A tüzelés és a tüzelő berendezés használatának helyszínén olyan eszközöket és felszereléseket kell készenlétben tartani, amelyekkel a tűz terjedése megakadályozható, illetőleg a tűz eloltható.

Jogkövetkezmények:

– Amennyiben az avar és kerti hulladék égetésre nem az e rendeletben meghatározott időszakon belül kerül sor, a tűzgyújtási tevékenység tűzvédelmi bírságot von maga után.
– Aki az avar és kerti hulladék égetésére vonatkozó előírásokat nem tartja be hulladékgazdálkodási bírsággal sújtható.
– Hatósági engedély hiányában végzett tűzgyújtási tevékenység külterületen, tűzvédelmi bírságot von maga után.

Kérjük a Tisztelt lakosságot az avar és kerti hulladékok égetéséről, valamint a szabadtéri tűzgyújtás helyi szabályairól szóló 20/2015(IV.30.) rendeletben meghatározott rendelkezések betartására!

Dr. Kiss Katalin
jegyző

Kategória: Közérdekű | Szóljon hozzá most!

Bontási jegyzőkönyv

A „TOP-2.1.3-15-HB1-2016-00006 azonosítószámú, „Belvíz elvezetés Hajdúhadházon II. ütem” című projekttel kapcsolatos építési kivitelezési feladatok ellátása 2” közbeszerzési eljárása.

Bontási_jegyzőkönyv

Ajánlattételre_felhívott_gazdasági_szereplők

 

Kategória: Nincs kategorizálva | Szóljon hozzá most!

Hirdetmény

Kategória: Közérdekű | Szóljon hozzá most!

Meghívó

MEGHÍVÓ

Hajdúhadház Város Önkormányzata Képviselő-testületének
2019. február 28-án (csütörtökön) de. 8:30 órakor
a Városháza dísztermében tartandó rendkívüli
ülésére tisztelettel meghívja Önt Csáfordi Dénes polgármester


Napirendi pontok:

1./ Likvid hitel szerződés
Előadó: Csáfordi Dénes polgármester, Fórián Albert PB elnöke

2./ Ütemterv készítése a bölcsődei csoportszoba bővítés pályázathoz
Előadó: Csáfordi Dénes polgármester, Fórián Albert PB elnöke

3./ Festmény tulajdonjogának ajándékként történő elfogadása
Előadó: Csáfordi Dénes polgármester, Fórián Albert PB elnöke

4./ HRNÖ kérelme
Előadó: Csáfordi Dénes polgármester, Antal Ferenc ÜEKNB tag

5./ Hajdúhadház Város Önkormányzata – „Beruházási célú közfoglalkoztatási mintaprogram keretében kiskapacitású vágóhíd építésével kapcsolatos építési kivitelezési feladatok ellátása” tárgyú közbeszerzési eljárás – Előterjesztés eljárást lezáró döntéshez (zárt)
Előadó: Csáfordi Dénes polgármester, Fórián Albert PB elnöke

Kategória: Ajánló, Hírek, Meghívók (testületi) | Szóljon hozzá most!

Közbeszerzési eljárás

A „TOP-2.1.2-15-HB1-2016-00018 azonosítószámú, „Zöld város kialakítása Hajdúhadházon” című projekttel kapcsolatos építési kivitelezési feladatok ellátása” közbeszerzési eljárása.

Ajánlattételi felhívás

Közbeszerzési dokumentumok

Kategória: Nincs kategorizálva | Szóljon hozzá most!

Módosított ajánlattételi felhívás

A „TOP-2.1.3-15-HB1-2016-00006 azonosítószámú, „Belvíz elvezetés Hajdúhadházon II. ütem” című projekttel kapcsolatos építési kivitelezési feladatok ellátása 2” közbeszerzési eljárása.

Módosított Ajánlattételi felhívás

Módosított Közbeszerzési dokumentumok

Kategória: Hírek, Közbeszerzés | Szóljon hozzá most!

Felhívás közbeszerzési eljárásról

VP6-7.2.1-7.4.1.2-16 számú, „Külterületi helyi közutak fejlesztése, önkormányzati utak kezeléséhez, állapotjavításához, karbantartásához szükséges erő- és munkagépek beszerzése” című projekt és a Belügyminisztérium 406182 azonosító számú „Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatása” című pályázat keretében építési beruházások közbeszerzési eljárása.

Ajánlattételi felhívás

Információk-ajánlattevők részére

Közbeszerzési dokumentum

1.-rész-VP-út-kiviteli-2-ütemre-bontva

2.-rész-BM-út-Bocskai-tér-Lórántffy-utca

1.-rész-Hajdúhadház_külterület_bontott_árazatlan

2.-rész-HH_Bocskai-tér-Lóránffy_árazatlan

Nyilatkozat minták

 

 

Kategória: Nincs kategorizálva | Szóljon hozzá most!

HAJDÚHADHÁZI BORMUSTRA

Kategória: Ajánló | Szóljon hozzá most!

PÁLYÁZATI KIÍRÁS CIVIL SZERVEZETEKNEK

PÁLYÁZATI KIÍRÁS CIVIL SZERVEZETEK

2019. évi támogatásra

Hajdúhadház Város Önkormányzatának Képviselő-testülete pályázatot hirdet az Önkormányzat költségvetésében civil szervezetek számára elkülönített keret terhére.

Támogatási cél:

Pályázat alapján a civil szervezetek részére támogatás nyújtható az alábbi tevékenységekre:

 1. a) kulturális örökség helyi védelme; a helyi közművelődési tevékenység támogatása: kulturális tevékenység, hagyományőrzés
 2. b) egészséges életmód segítését célzó szolgáltatások, egészségmegőrzés
 3. c) sport, ifjúsági ügyek, tömegsport, versenysport, látványsport
 4. d) közreműködés a település közbiztonságának biztosításában, közrend, közbiztonság védelme.

Pályázók köre:  

Hajdúhadház város közigazgatási területén működő, az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról szóló 2011. évi CLXXV. törvény (továbbiakban: Ectv.) alapján Magyarországon nyilvántartásba vett civil szervezet, civil társaság.

A pályázat benyújtásának határideje: 2019. március 01.

Pályázatok elbírálása: benyújtási határidőt követő 15 napon belül.

A pályázat benyújtásának módja:

A pályázatot a mellékelt pályázati adatlapon, papírformátumban a pályázati felhívásban megjelölt mellékletekkel együtt kell benyújtani a Hajdúhadházi Polgármesteri Hivatalnak címezve vagy elektronikus úton a titkarsag@hajduhadhaz.hu email címre megküldve.

A pályázati adatlap beszerezhető a Polgármesteri Hivatalban, valamint letölthető innen.

 

A pályázati támogatással történő elszámolás

A támogatott a támogatás összegével köteles a képviselőtestületnek – legkésőbb a tárgyévet követő év január 31. napjáig elszámolni. A pénzügyi elszámoláshoz részletes szakmai és pénzügyi beszámolót kell mellékelni. 

A pályázati támogatás felhasználásának, elszámolásának rendje: Hajdúhadház Város Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2014. (II.4.) önkormányzati rendelet alapján.

Pályázati adatlaphoz csatolandó mellékletek:

 1. a) pénzügyi terv a megvalósítandó programra vonatkozóan,
 2. b) a pályázó nyilatkozata arra vonatkozóan, hogy nincs lejárt köztartozása,
 3. c) a pályázó nyilatkozata arra vonatkozóan, hogy a korábban kapott támogatással elszámolt,
 4. d) a pályázó nyilatkozata arra vonatkozóan, hogy nincs folyamatban a pályázóval szemben tartozás rendezésére, a szerveződés megszűntetésére irányuló, valamint törlés iránti eljárás,
 5. e) a pályázó nyilatkozata arra vonatkozóan, hogy a program megvalósításához mekkora önerővel rendelkezik,
 6. f) a pályázó nyilatkozata arra vonatkozóan, hogy Hajdúhadház Város Önkormányzatát a rendezvényen, programon támogatóként tünteti fel.
 7. g) a tárgyévet megelőző évről készített beszámoló, közhasznú szervezet esetén a közhasznú jelentés letétbe helyezéséről kiadott bírósági igazolás
 8. h) civil szervezet alapdokumentumai.
Kategória: Közérdekű | Szóljon hozzá most!

Módosított ajánlattételi felhívás

A „TOP-2.1.3-15-HB1-2016-00006 azonosítószámú, „Belvíz elvezetés Hajdúhadházon II. ütem” című projekttel kapcsolatos építési kivitelezési feladatok ellátása 2” közbeszerzési eljárása.

Módosított-Ajánlattételi-felhívás

Kategória: Nincs kategorizálva | Szóljon hozzá most!