Katasztrófavédelem tájékoztatása

Tájékoztató a meteorológiai veszélyjelzés rendszeréről és az azzal kapcsolatos teendőkről

 1. A tájékoztató célja

A tájékoztató célja, hogy a lakosság a kritikus időjárási helyzetekben, illetve ezeket megelőzően a helyi védelmi bizottságon és a polgármesteri hivatalokon keresztül ezen tájékoztatók tartalmát minél többen megismerjék és tudják alkalmazni. A tájékoztató megismerése után a www.met.hu/idojaras/veszelyjelzes/ illetve a veszelyjelzes.met.hu oldalon található információkat könnyebben elsajátítsák, tudják alkalmazni.

Bővebben

Kategória: Nincs kategorizálva | Szóljon hozzá most!

LAKOSSÁGI FÓRUM

Értesítjük a tisztelt lakosságot, hogy 2019. május 06-án hétfőn 15 órai kezdettel LAKOSSÁGI FÓRUM kerül megrendezésre.

Tárgy: a 28/2017. (X.26.) önkormányzati rendelettel elfogadott Hajdúhadház Város településkép védelméről szóló rendelet módosítása.

Helyszín: Hajdúhadház Polgármesteri Hivatal ( 4242. Hajdúhadház, Bocskai tér 1.sz. ) díszterem   ( I.em. )

Minden érdeklődőt szeretettel várunk!

                                                                                                                               Csáfordi Dénes polgármester

Kategória: Nincs kategorizálva | Szóljon hozzá most!

Meghívó

MEGHÍVÓ

Hajdúhadház Város Önkormányzata Képviselő-testületének
2019. április 25-én (csütörtökön) de. 8 órakor
a Városháza dísztermében tartandó ülésére
tisztelettel meghívja Önt Csáfordi Dénes polgármester


Napirendi pontok:

Bővebben

Kategória: Közérdekű, Meghívók (testületi) | Szóljon hozzá most!

Áramszünet értesítő

Értesítjük a lakosságot, hogy az E-ON tájékoztatása szerint 2019. április 29-én 08:00 órától várhatóan 16:00 óráig nem lesz áram a következő megjelölt helyeken Hajdúhadházon: Nagyág u. teljes szakasza, Kazinczy u. 1-13., Kazinczy u. 2-24., Sirály u. teljes szakasza, Toldi M. u. 1-21., Óvoda u. teljes szakasza, Csokonai u. 1-27., Csokonai u. 4-26., Szív u. teljes szakasza, Lázár V. u. teljes szakasza, Jókai u. 2-26., Kiság u. teljes szakasza, Toldi M. u. 2-10., Arany J. u. 24., Zrínyi u. 2-4., Kossuth u. 5/A.

Kategória: Hírek | Szóljon hozzá most!

Tájékoztatás

Tisztelt Lakosok!

Tájékoztatjuk Önöket, hogy 2019. április 18-án (csütörtök) délelőtt 8-12 óráig a Dr. Földi János utcán (Vásártér utca és Határ utca közötti szakaszán) a vízszolgáltatás szünetelni fog közműfejlesztés miatt. A város többi részén ebből kifolyólag nyomásingadozás várható.

Megértésüket és türelmüket előre is köszönjük.

Kategória: Nincs kategorizálva | Szóljon hozzá most!

Tájékoztatás plakát elhelyezéséről

A kampányidőszakban a jelölő szervezetek és a jelöltek engedély és bejelentés nélkül készíthetnek plakátot. Plakátnak minősül a választási falragasz, felirat, szórólap, vetített kép, embléma mérettől és hordozóanyagtól függetlenül.

Plakát a kampányidőszakban – az alábbi kivételekkel – korlátozás nélkül elhelyezhető.

 Épület falára, kerítésre plakátot elhelyezni kizárólag a tulajdonos, a bérlő, illetőleg – állami vagy önkormányzati tulajdonban lévő ingatlan esetén – a vagyonkezelői jog gyakorlójának hozzájárulásával lehet.

 Egyes középületeken vagy a közterület meghatározott részén plakát, illetve óriásplakát elhelyezését a helyi önkormányzat, a fővárosban a fővárosi önkormányzat műemlékvédelmi, környezet-védelmi okból rendeletben megtilthatja. Állami vagy önkormányzati hatóság elhelyezésére szolgáló épületen vagy azon belül plakátot elhelyezni tilos.

 A választási kampányt szolgáló önálló hirdető-berendezés elhelyezésére, valamint az óriásplakátok vonatkozásában a közterület-használatról szóló jogszabályokat kell alkalmazni. Az erre irányuló kérelmet a Polgármesteri Hivatal titkárságán lehet benyújtani.

 A plakátot úgy kell elhelyezni, hogy az ne fedje más jelölt vagy jelölő szervezet plakátját, és károkozás nélkül eltávolítható legyen. A plakátot az, aki elhelyezte, vagy akinek érdekében elhelyezték, a szavazást követő 30 napon belül köteles eltávolítani, vagy ennek elmaradása esetén az eltávolítás költségét viselni.

 

Hajdúhadház, 2019. 04. 12.

Kategória: Nincs kategorizálva | Szóljon hozzá most!

Pályázati felhívás – Önkormányzati tulajdonú ingatlan értékesítésére

Hajdúhadház Város Önkormányzata az önkormányzati tulajdonú ingatlan értékesítésére 2019. április 1. napján kiírt pályázati felhívással kapcsolatosan tájékoztatja Önöket, hogy a pályázati felhívás határideje 30 nappal meghosszabbításra került. Az ajánlatok benyújtására nyitva álló határidő: 2019. május 16. 14 óra 00 perc.

 

Pályázati felhívás – Önkormányzati tulajdonú ingatlan értékesítésére

Az önkormányzat vagyonáról és a vagyonnal való gazdálkodás szabályairól szóló 10/2012. (III.29.) önkormányzati rendelt 16.§ (4) és (5) bekezdései alapján a következő pályázati felhívást teszi közzé:

 1. A pályázatot kiíró neve, székhelye:

Hajdúhadház Város Önkormányzata, 4242 Hajdúhadház, Bocskai tér 1.

Telefonszám: 52/ 583-411

Fax szám: 52/ 384 295

 1. A pályázat célja:

Önkormányzati tulajdonú ingatlan értékesítése, munkahely teremtés céljából.

 1. A pályázat jellege:

A pályázat nyilvános, egy fordulós.

 1. Pályáztatásra kerülő ingatlan adatai:

Hajdúhadház Arany János utca 80. szám alatti 11908/55 helyrajzi számú 54715 m2 nagyságú ingatlanból 10. 000 m2 nagyságú kivett beépítetlen terület értékesítése.

 1. Pályázati biztosíték

Nem kerül meghatározásra

 1. Pályázati feltételek:

Bármely természetes vagy jogi személy, illetve gazdasági társaság pályázhat. Amennyiben gazdasági társaság a pályázó, köteles:

– a 30 napnál nem régebbi eredeti cégkivonatot és aláírási címpéldányt bemutatni,

– gazdasági társaság csak a törvényes képviselője vagy a Ptk. előírásainak megfelelő meghatalmazással rendelkező meghatalmazottja útján vehet részt a pályázaton

– A pályázó vállalja, hogy az adásvételi szerződés megkötésétől számított 60 hónapon belül legalább 10 fő foglalkoztatásra alkalmas üzemet létesít az ingatlanon, melyet legalább 5 évig 10 fő helyben történő foglalkoztatásával működtet.

 

 1. Az ajánlatok benyújtásának helye:

Hajdúhadházi Polgármesteri Hivatal 4242 Hajdúhadház, Bocskai tér 1. (titkárság) vagy elektronikus úton: titkarsag@hajduhadhaz.hu.

 1. Az ajánlatok benyújtásának módja:

Az ajánlatok benyújthatók személyesen, elektronikus vagy postai úton. Az ajánlatot zárt borítékban, vagy pdf formátumban kell benyújtani, melynek minden oldalát aláírással kell ellátni. A borítékon a következő szövegrészt kérjük feltüntetni: „Pályázati ajánlat a Hajdúhadház 11908/55 helyrajzi számú ingatlanból 10.000 m2 nagyságú területre”

 1. A pályázatok elbírálásának szempontja:

A pályázat nyertese az az ajánlattevő lesz, aki a pályázati feltételeknek megfelel és összességében a legelőnyösebb ajánlatot teszi.

A pályázat nyertesével adásvételi szerződést legkésőbb a Magyar Állam elővételre vonatkozó nyilatkozat kézhezvételétől számított 10. napon köti meg az Önkormányzat. A kiíró csak a pályázat nyertesével – vagy annak visszalépése esetén a második legelőnyösebb ajánlatot tevő személlyel – köt szerződést.

 1. Az ajánlat minimális tartalmi elemei a következők:

– pályázó neve, címe,

– a pályázónak nyilatkoznia kell arra vonatkozóan, hogy elfogadja-e a pályázati feltételeket,

– a pályázó nyilatkozzon az ajánlati kötöttség elfogadására vonatkozóan,

– nem természetes személy esetén a pályázó nyilatkozatát arra vonatkozóan, hogy  átlátható szervezetnek minősül.

– a pályázó nyilatkozata arra vonatkozóan, hogy köztartozása nincs, illetve ellene (nem természetes személy esetén) csődeljárás nincs folyamatban.

 1. Az ajánlatok benyújtásának határideje:
 2. május hónap 16. nap 14 óra 00 perc (a postai úton feladott pályázatoknak ezen időpontig be kell érkezniük).
 3. A nyilvános bontás ideje, helye:
 4. május hónap 16. nap 14 óra 00 perc Hajdúhadházi Polgármesteri Hivatal (4242 Hajdúhadház, Bocskai tér 1) aljegyzői iroda.
 5. Az ajánlati kötöttség minimális időtartama:

A pályázó ajánlatához a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi törvény 14. § (5) bekezdésében meghatározott határidő lejártáig kötve van.

 1. Pályázatok elbírálása:

A nyertes pályázóval az Önkormányzat által kötött adásvételi szerződés aláírására a polgármester jogosult a Képviselő-testület jóváhagyásával.

 1. Egyéb információ:

Felhívjuk a pályázók figyelmét, hogy a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 14.§ (2) bekezdése alapján a helyi önkormányzat tulajdonában lévő ingatlan értékesítése esetén az államot minden más jogosultat megelőző elővásárlási jog illeti meg.

Az ingatlan igény szerint a kiíróval egyeztetett időpontban a helyszínen megtekinthető. Az Önkormányzat fenntartja magának azt a jogot, hogy a pályázati eljárást akár indokolás nélkül is eredménytelenné nyilváníthatja.

A pályázati eljárásban csak olyan természetes, jogi személy vagy gazdasági társaság vehet részt pályázóként, aki vállalja, hogy az Önkormányzattal szemben bármilyen jogügyletből kifolyó lejárt tartozását legkésőbb a pályázatok benyújtásának határidejéig teljes egészében kiegyenlíti. Ennek elmaradása esetén a pályázót ki kell zárni a pályázati eljárásból.

A tulajdonjog változás ingatlan-nyilvántartásban történő átvezetésének és a földmérésnek a költségei a vevőt terhelik.

A késve érkezett pályázatokat a kiíró érvénytelennek minősíti.

 

IRATMINTÁK-ingatlan-értékesítés-versenyeztetéséhez-1.pdf

Kategória: Nincs kategorizálva | Szóljon hozzá most!

Meghívó – Közmeghallgatásra

Csáfordi Dénes polgármester tisztelettel meghívja Önt a Hajdúhadház Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2019. május 2-án (csütörtökön) du. 18 órakor a Városháza dísztermében tartandó közmeghallgatására.

Napirendi pont:

1.) Polgármesteri beszámoló

     Előadó: Csáfordi Dénes polgármester

Kategória: Nincs kategorizálva | Szóljon hozzá most!

Meghívó

MEGHÍVÓ

Hajdúhadház Város Önkormányzata Képviselő-testületének
2019. április 16-án (kedden) de. 7:30 órakor
a Városháza dísztermében tartandó rendkívüli
ülésére tisztelettel meghívja Önt Csáfordi Dénes polgármester


Napirendi pontok:

1./ Megbízási szerződés megkötése a Nemzeti Földalapkezelő Szervezettel a 2019. évi közfoglalkoztatási programhoz kapcsolódóan
Előadó: Csáfordi Dénes polgármester, Brátán Mihály András jogi referens

Kategória: Hírek, Meghívók (testületi) | Szóljon hozzá most!

FELHÍVÁS ELEKTRONIKAI HULLADÉK GYŰJTÉSÉRE

Hajdúhadház Város Önkormányzata a lakosság részére elektronikai hulladékgyűjtési akciót szervez.

A gyűjtés helye: Műszaki telephely (4242 Hajdúhadház, Dr. Földi J. u. 57.)

A gyűjtés időpontja: 2019. 04. 26. (péntek) 07:00-16:00A gyűjtőhelyen díjmentesen leadhatók a háztartásokból kikerülő elektromos berendezések.

Elektromos hulladékként leadható eszközök lehetnek:

 • Nagyméretű háztartási berendezések (mosógép, hűtőszekrény…)
 • Kis méretű háztartási berendezések (porszívó, gyorsforraló, konyhai robotgép…)
 • IT és telekommunikációs berendezések (számítógép, nyomtató, mobiltelefon…)
 • Szórakoztató elektronikai berendezések (rádió, TV, HiFi torony…)

Felhívjuk a figyelmet, hogy szétbontott, hiányos állapotú készülékeket nem áll módunkban átvenni!

Kategória: Nincs kategorizálva | Szóljon hozzá most!