HIRDETMÉNY ÓVODAI BEIRATKOZÁSRÓL

Hajdúhadház Város Önkormányzata

H I R D E T M É N Y E

Értesítjük a Tisztelt Szülőket, hogy a Hajdúhadház Város Önkormányzata fenntartásában működő Hajdúhadházi Városi Óvodában

a 2022/2023. nevelési évre történő óvodai beiratkozás időpontja:

2022. április 27 – április 28. (8.00 – 16.00 óráig)

 

A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény (a továbbiakban Nkt.) 49. § (1) bekezdése értelmében az óvodai felvétel jelentkezés alapján történik. Az Nkt. 49. § (3) bekezdése alapján az óvoda köteles felvenni azt a gyermeket, aki életvitelszerűen az óvoda körzetében lakik (a továbbiakban: kötelező felvételt biztosító óvoda).

Az Nkt. 8. § (2) bekezdése alapján a gyermek abban az évben, amelynek augusztus 31. napjáig a harmadik életévét betölti, a nevelési év kezdő napjától legalább napi négy órában óvodai foglalkozáson vesz részt.

Az Nkt. 8. § (1) bekezdése alapján az óvoda felveheti azt a gyermeket is, aki a harmadik életévét a felvételétől számított fél éven belül betölti, feltéve, hogy minden, a településen lakóhellyel, ennek hiányában tartózkodási hellyel rendelkező hároméves és annál idősebb gyermek óvodai felvételi kérelme teljesíthető.

A szülő – a bölcsődei ellátásban részesülő gyermek kivételével – az óvodai nevelésben történő részvételre jogszabály alapján kötelezett gyermekét köteles beíratni a települési önkormányzat vagy a fenntartó által közzétett közleményben vagy hirdetményben meghatározott időpontban, vagy az óvodalátogatási kötelezettség alól felmentését kérni.

Amennyiben a napi négy órában óvodai nevelésre kötelezett gyermek az óvodakötelezettségét külföldön teljesíti, a szülő köteles arról az óvodai beiratkozás idejének – jogszabályban előírt – utolsó határnapját (2022. május 20.) követő tizenöt napon belül, azaz 2022. június 4-ig írásban értesíteni az Oktatási Hivatalt.

A szülő előzetesen köteles értesíteni az óvodavezetőt, ha a napi négy órában óvodai nevelésre kötelezett, az óvodával jogviszonyban álló gyermeke az óvodakötelezettségét a jövőben külföldön teljesíti.

A szülő – tárgyév április 15. napjáig benyújtott – kérelme alapján a gyermek jogos érdekét szem előtt tartva, annak az évnek az augusztus 31. napjáig, amelyben a gyermek a negyedik életévét betölti, különös méltánylást érdemlő esetben, újabb kérelem alapján annak az évnek az augusztus 31. napjáig, amelyben a gyermek az ötödik életévét betölti a Kormány rendeletében kijelölt szerv (a továbbiakban: felmentést engedélyező szerv) felmentheti az óvodai foglalkozáson való részvétel alól, ha a gyermek családi körülményei, sajátos helyzete indokolja.

Beiratkozáshoz szükséges közokiratok, dokumentumok:

– a gyermek nevére kiállított személyazonosságot igazoló hatósági igazolvány és lakcímet igazoló hatósági igazolvány,

– a gyermek születési anyakönyvi kivonata,

– a szülő személyazonosságot igazoló hatósági igazolványa és lakcímet igazoló hatósági igazolványa.

Az integráltan nevelhető sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai felvételére, nevelésükre az alapító okiratuk szerint jogosult óvoda:

            – Hajdúhadházi Városi Óvoda (Hajdúhadház, Szilágyi Dániel u. 2-4.)

            – Hajdúhadházi Városi Óvoda Petőfi Utcai Telephely (Hajdúhadház, Petőfi u. 1/A.)

              – Hajdúhadházi Városi Óvoda Bercsényi Utcai Telephely (Hajdúhadház, Bercsényi utca 23.)

Óvodai felvételi körzetek:

A Hajdúhadházi Városi Óvoda – Szivárvány Épület (4242 Hajdúhadház, Szilágyi Dániel utca 2-4. szám) felvételi körzetébe tartozó utcák:

Álmos utca, Árpád utca, Attila utca, Bem József utca, Damjanich utca, Deák Ferenc utca, Diófa utca, Dobó utca, Epres utca, Fényestelep, Fényestelep-Péterkert, Festő utca, Hajdú utca, Hajnal utca, Honvéd utca, Hunyadi utca, Ibolya utca, Klapka utca, Kölcsey utca, Kunkert, Lorántffy utca, Nefelejcs utca, Nyárfa utca, Petőfi utca, Rákóczi utca, Széchenyi utca, Szilágyi Dániel utca, Szőlős utca, Temető utca, Téglási utca, Tó utca, Vásártér utca, Vasút utca, Vénkert utca, Viola utca.

 

A Hajdúhadházi Városi Óvoda Petőfi Utcai Telephelyének – Három Szirom Épület (4242 Hajdúhadház, Petőfi utca 1/A. szám) felvételi körzetébe tartozó utcák:

Bajcsy Zsilinszky utca, Bánomkert utca, Bedő Albert utca, Béke utca, Bocskai tér, Botond utca, Dr. Madai Gyula utca, Dr. Földi János utca, Erdő utca, Erdőalja utca, Galambos utca, Görgey utca, István király utca, Jászai Mari utca, Kalapács utca, Károlyi Gáspár utca, Katona utca, Kereszt utca, Keskeny utca, Kinizsi utca, Levente utca, Malom utca, Mester utca, Móricz Zsigmond utca,  Munkácsy utca, Nap utca,  Nyíl utca, Pallagi utca, Rhénes utca, Szabó Gábor utca, Szélső utca, Táncsics Mihály utca, Vadas utca, Vasvári Pál utca, Vécsey Károly utca.

 

A Hajdúhadházi Városi Óvoda Bercsényi Utcai Telephelyének – Aranykapu Épület (4242 Hajdúhadház, Bercsényi utca 23. szám) felvételi körzetébe tartozó utcák:

Akácfa utca, Arany János utca, Batthyány utca, Bercsényi utca, Bethlen utca, Bezerédi utca, Csokonai utca, Dorogi utca, Dorogiás utca, Dr. É. Kiss Sándor utca, Erzsébet utca,  Gárdonyi Géza utca,  Homok utca, Irinyi utca, Jókai utca, Kazinczy utca, Kertalja utca, Kiság utca, Kiss Ernő utca, Kossuth utca, Lázár Vilmos utca, Lehel utca,  Nagyág utca, Nagysándor József utca, Óvoda utca, Pély Nagy Gábor utca, Radnóti utca, Rózsa utca, Méhészkert utca, Sillye Gábor utca, Sirály utca, Sugár utca, Szív utca, Szűk utca, Toldi utca, Tompa Mihály utca, Török Ignác utca, Városkert utca, Vértanuk utca, Virág utca, Vörösmarty utca, Zöldfa utca, Zrínyi utca.

Az óvodai felvételről az óvoda vezetője dönt, melyről legkésőbb 2022. május 28-ig írásban értesíti a szülőt.

A szülő a döntés ellen a közléstől, ennek hiányában a tudomására jutásától számított tizenöt napon belül jogorvoslati kérelmet nyújthat be. A kérelmet írásban, a Hajdúhadházi Polgármesteri Hivatal Jegyzőjének címezve, a döntést hozó óvoda vezetőjénél kell 1 példányban benyújtani. A másodfokú eljárás során a jegyző a kérelmet elutasíthatja, a döntést megváltoztathatja vagy megsemmisítheti és a nevelési-oktatási intézményt új döntés meghozatalára utasíthatja.

A szabálysértésekről, a szabálysértési eljárásról és a szabálysértési nyilvántartási rendszerről szóló 2012. évi II. törvény 247. § (1) bekezdés a) pontja értelmében az a szülő vagy törvényes képviselő, aki a szülői felügyelete vagy gyámsága alatt álló gyermeket kellő időben az óvodába nem íratja be, szabálysértést követ el. A szabálysértés pénzbírsággal is büntethető, mely 5.000,- forinttól 150.000,- forintig terjedhet.

Kategória: Nincs kategorizálva | Szóljon hozzá most!

Majális Hajdúhadházon

Kategória: Nincs kategorizálva | Szóljon hozzá most!

Felhívás

Felhívás

a 2022. évi népszámlálás lebonyolításában közreműködő számlálóbiztosok jelentkezésére

 

A Hajdúhadházi Polgármesteri Hivatal számlálóbiztosok jelentkezését várja a 2022. október-november hónapokban bonyolítandó országos népszámláláshoz.

A népszámlálás terepen történő adatgyűjtését a számlálóbiztosok látják el a 2022. október 17. – 2022. november 20. közötti időszakban.

A számlálóbiztos feladata a körzet bejárása, a körzethez tartozó internetes önkitöltési időszakban le nem zárt címek  felkeresése, az adatfelvétel lebonyolítása, a címek pontosítása, esetleges új címek felvétele. A számlálóbiztosnak a terepmunka során kb. 130-150 címen kell kérdőívet elektronikus formában kitöltenie.

A számlálóbiztosnak az alábbi feltételeknek kell megfelelniük:

 • legalább középfokú végzettség,
 • magabiztos alapvető számítógépes ismeretek (tablet kezeléséhez),
 • jó fellépés, beszédkészség, kapcsolatteremtő képesség,
 • konfliktuskezelő készség, motiváltság, precizitás
 • megfelelő helyismeret,
 • titoktartás
 • vállalja a felkészülés során az új ismeretek önálló elsajátítását és a vizsgázást,
 • a felkészüléshez rendelkezik saját eszközzel (PC, laptop, tablet) és internet eléréssel,
 • a folyamatos és hatékony kapcsolattartás érdekében rendelkezik mobiltelefonnal és e-mail címmel.

A számlálóbiztosok kiválasztása a helyi népszámlálási felelős feladata.

Elektronikus oktatási rendszerben (e-learning) történő egyéni felkészülést követően tett sikeres vizsga után történik meg a szerződéskötés a számlálóbiztosi feladatok ellátására.

Amennyiben úgy érzi, hogy szívesen venne részt a népszámlálási munkában, a felsorolt feltételeknek megfelel, és számlálóbiztosnak jelentkezne, a kitöltött és aláírt jelentkezési lapot leadhatja személyesen a Hajdúhadház Polgármesteri Hivatala titkárságán, elküldheti postai úton 4242 Hajdúhadház, Bocskai tér 1. levélcímre, vagy a titkarsag@hajduhadhaz.hu e-mail címre.

Jelentkezési határidő: 2022. 04. 30.

Dr. Kiss-Kazsuk Katalin
helyi népszámlálási felelős

 

Kategória: Nincs kategorizálva | Szóljon hozzá most!

Április 11. a magyar költészet napja

Kategória: Nincs kategorizálva | Szóljon hozzá most!

Hadháztáji húsvéti prémium termékek a Hajdúhadházi Vágóhídon

Kategória: Nincs kategorizálva | Szóljon hozzá most!

Meghívó

 

MEGHÍVÓ

Hajdúhadház Város Önkormányzata Képviselő-testületének
2022. április 14-én (csütörtökön) de. 8,30 órakor
a Városháza dísztermében tartandó ülésére

tisztelettel meghívja Önt Csáfordi Dénes polgármester

 

Napirendi pontok:

1./ Hajdúkerületi és Bihari Víziközmű Szolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság alapszabályának módosítása, egységes szerkezetben történő elfogadása
Előadó: Csáfordi Dénes polgármester, Szaniszló Tamás aljegyző

2./ Építési törmelék és zöldhulladék lerakó telephely működtetése
Előadó: Csáfordi Dénes polgármester, Fórián Albert PB elnök

3./ Hajdúhadház közlekedési rendjének felülvizsgálata
Előadó: Csáfordi Dénes polgármester, Fórián Albert PB elnöke

4./ A szavazatszámláló bizottsági tagok és póttagok megválasztásával kapcsolatos határozat módosítása
Előadó: dr. Kiss-Kazsuk Katalin HVI vezető, Szaniszló Tamás aljegyző

5./ Hajdúsági Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft. létesítő okiratának módosítása, egységes szerkezetben történő elfogadása
Előadó: Csáfordi Dénes polgármester, Szaniszló Tamás aljegyző

6./ Intézményátszervezési javaslatok véleményezése
Előadó: Csáfordi Dénes polgármester, Oroszné Hadházi Zsuzsánna Ifjúsági, sport és civil kapcsolatok tanácsnok

7./ TOP Plusz-1.2.2-21 Szociális célú városrehabilitáció (ERFA) pályázat benyújtása c. felhívás keretében támogatási kérelem benyújtása (lakóingatlan kialakítása)
Előadó: Csáfordi Dénes polgármester, Garda Szabolcs műszaki referens

8./ TOP Plusz-3.1.2-21 Szociális célú városrehabilitáció (ESZA+) c. felhívás keretében támogatási kérelem benyújtása
Előadó: Csáfordi Dénes polgármester, Berencsiné Veres Mónika pályázati referens

 

Kategória: Nincs kategorizálva | Szóljon hozzá most!

Eboltás Hajdúhadházon

Kategória: Nincs kategorizálva | Szóljon hozzá most!

A 2022. évi országgyűlési képviselők választása és országos népszavazás hajdúhadházi eredményei

Jegyzokonyv_nsz_001.pdf

Jegyzokonyv_evk_001.pdf

Jegyzokonyv_listas_001.pdf

Jegyzőkönyv_evk_002.pdf

Jegyzokonyv_listas_002.pdf

Jegyzokonyv_nsz_002.pdf

Jegyzokonyv_-evk_003.pdf

Jegyzokonyv_listas_003.pdf

Jegyzokonyv_nsz_003.pdf

Jegyzokonyv_evk_004.pdf

Jegyzokonyv_listas_004.pdf

Jegyzokonyv_nsz_004.pdf

Jegyzokonyv_evk_005.pdf

Jegyzokonyv_listas_005.pdf

Jegyzokonyv_nsz_005.pdf

Jegyzokonyv_evk_006.pdf

Jegyzokonyv_listas_006.pdf

Jegyzokonyv_nsz_006.pdf

Jegyzokonyv_evk_007.pdf

Jegyzokonyv_listas_007.pdf

Jegyzokonyv_nsz_007.pdf

Jegyzokonyv_evk_008.pdf

Jegyzokonyv_listas_008.pdf

Jegyzokonyv_nsz_008.pdf

Jegyzokonyv_evk_009.pdf

Jegyzokonyv_listas_009.pdf

Jegyzokonyv_nsz_009.pdf

 

Kategória: Nincs kategorizálva | Szóljon hozzá most!

Értesítés éleslövészetről

A Magyar Honvédség 5. Bocskai Lövészdandárja értesíti a tisztelt lakosságot, hogy a Hajdúhadház helyőrségi lőtéren 2022. április 05-én, 12-13-14-én, 21-én, 26-27-28-án 08:00-22:00 között éleslövészet végrehajtására kerül sor.
A feladatok biztonságos végrehajtása és a balesetek elkerülése érdekében, a fenti időpontban a lőtér területén (08/1, 08/2, 0111, 0112, 0113 hrsz.) és környékén ne tartózkodjanak magánszemélyek és haszonállatok.
A terület riasztórendszerének biztonságos  működése érdekében az elektromos hálózatot feszültség alá helyezik.

Kategória: Nincs kategorizálva | Szóljon hozzá most!

Tájékoztató tavaszi szünidei gyermekétkeztetésről

TÁJÉKOZTATÓ

TAVASZI SZÜNIDEI GYERMEKÉTKEZTETÉSRŐL
2022. április 14. és 2022. április 19.

Kedves Szülők!

A tavaszi szünet a tanév rendje szerint, 2022. április 14-19. között lesz. A szünet utáni első tanítási nap 2022. április 20. (szerda).

Hajdúhadház Város Önkormányzata a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról rendelkező 1997. évi XXXI. törvény (továbbiakban: Gyvt.) 21/C.§ alapján a szünidei gyermekétkeztetés keretében a szülő, törvényes képviselő kérelmére a déli meleg főétkezést a hátrányos helyzetű gyermek és a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő, halmozottan hátrányos helyzetű gyermek részére ingyenesen biztosítja.

A települési önkormányzat a szünidei gyermekétkeztetést

 1. a) a bölcsődei ellátásban, óvodai nevelésben részesülő gyermekek számára a bölcsődei ellátást nyújtó intézmény és az óvoda zárva tartásának időtartama alatt valamennyi munkanapon,
 2. b) az a) pont alá nem tartozó gyermekek számára a tavaszi szünetben a tanév rendjéhez igazodóan szünetenként az adott tanítási szünet időtartamára eső valamennyi munkanapon

köteles megszervezni, és ennek keretén belül a szülő, törvényes képviselő kérelmének megfelelő időtartamban az adott gyermek részére biztosítani.

A Gyvt. alapján a települési önkormányzat a tavaszi szünetben a szülő, törvényes képviselő kérelmére a 3-18 év közötti hátrányos helyzetű és a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő, halmozottan hátrányos helyzetű gyermek részére a déli meleg főétkezést (ebéd) az alábbi munkanapokon biztosítja:

 

– 2022. április 14. (csütörtök)

– 2022. április 19. (kedd)

Az ételt a gyermek/ek törvényes képviselője:

– a 1-700 sorszám között a Földi János Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola és AMI-ben (Hajdúhadház, Bocskai tér 14. szám), míg

701-      sorszámtól a volt Bocskai István Két Tanítási Nyelvű Általános Iskolában (4242 Hajdúhadház, Szilágyi Dániel u. 2-4. szám) étkezési jegy ellenében – naponta 11.00-13.00 óra között – egyszer használatos ételhordóban veheti át. A fogyasztás otthon történik.

A tavaszi szünidei étkeztetéssel kapcsolatosan az étel átvételére szolgáló étkezési jegyeket a jegyek sorszámától függetlenül az alábbi időpontokban lehet átvenni:

a Hajdúhadházi Polgármesteri Hivatal Szociális Irodájában (4242 Hajdúhadház, Mester u. 26. szám)

        – 2022. április 04. (hétfő)                 8.00-12.00 és 12.30-15.30 óra között

        – 2022. április 05. (kedd)                 8.00-12.00 és 12.30-15.30 óra között

         – 2022. április 06. (szerda)              8.00-12.00 és 12.30-17.30 óra között

Kategória: Nincs kategorizálva | Szóljon hozzá most!