TÁJÉKOZTATÓ LAKHATÁSI (FŰTÉSI) TÁMOGATÁSRÓL

Tájékoztató
lakhatási (fűtési) támogatásról

Hajdúhadház Város Önkormányzata Képviselő-testületének a települési támogatás megállapításának, kifizetésének, folyósításának, valamint felhasználása ellenőrzésének szabályairól szóló 2/2015.(II.13.) önkormányzati rendelete (a továbbiakban: Rendelet) alapján települési támogatás keretében igényelhető támogatás a lakhatási (fűtési) támogatás.

A támogatás iránti igényeket minden év szeptember 1. napjától kezdődően lehet benyújtani. A támogatás a jogosultat a kérelem benyújtását követő hónap első napjától, de legkorábban a tárgyév november hónap első napjától illeti meg, a fűtési időszak végéig.

A fűtési időszak az adott év november 1. napjától a következő év március 31. napjáig tart.

A jegyző lakhatási támogatásra való jogosultságot állapít meg a szociálisan rászoruló személy által lakott lakás fűtési kiadásának viseléséhez. Lakhatási támogatás a fűtési időszakban, kizárólag a lakás fűtési költségeihez nyújtható.

A Rendelet 5.§ (3) bekezdése alapján lakhatási támogatásra jogosult az a személy,

 1. a) aki a kérelemben megjelölt lakásban bejelentett lakóhellyel rendelkezik, abban életvitelszerűen lakik, és annak tulajdonosa, haszonélvezője, bérlője vagy az önkormányzat tulajdonában álló lakás bérlője, és
 2. b) háztartásban az egy főre jutó havi jövedelem egyszemélyes háztartás esetén az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 280%-át (2021. évben: 79.800,- Ft-ot, kétszemélyes háztartás esetén 230%-át (2021. évben: a 65.550,- Ft-ot), többszemélyes háztartás esetén a 150%-át (2021. évben: a 42.750,- Ft-ot) nem haladja meg és
 3. c) a háztartása egyik tagjának sincs vagyona.

A Rendelet 9. §-a alapján a lakhatási (fűtési) támogatás megállapításának további feltétele a LAKÓKÖRNYEZET RENDEZETTSÉGE.

A lakókörnyezet a kérelmező által életvitelszerűen lakott lakás vagy ház és annak udvara, kertje, valamint az ingatlan előtti járdaszakasz – annak hiányában az ingatlan előtti 1,5 méteres terület.

A Rendelet értelmében a lakókörnyezet akkor rendezett, ha

 1. a) az udvar nem szemetes, lombtól, hulladéktól, építési törmeléktől mentes,
 2. b) a ház kertjében parlagfű nem található, a kert gyommentesített, gaztalanított,
 3. c) az ingatlan előtti járda vagy annak hiányában az ingatlan előtti 1,5 méteres terület tiszta, a szeméttől, gyomtól – télen a hótól, síkosságtól- folyamatosan mentesített,
 4. d) az ingatlan teljes területe olyan állapotú, hogy az egészségügyi veszélyt magában hordozó rágcsálók és egyéb kártevők jelenlétének nyoma nem észlelhető.

A lakókörnyezet rendezettségét az Önkormányzat környezettanulmány készítésével vizsgálja. Amennyiben megállapítást nyer, hogy a lakókörnyezet nem rendezett – minimum 8 napos határidő mellett – az ingatlan és környezete rendezetté tételére hívja fel a kérelmezőt a hatáskört gyakorló szerv.

Ha a határidő leteltét követően lefolytatott környezettanulmány továbbra is a lakókörnyezet rendezetlenségét állapítja meg, akkor a kérelem benyújtásával érintett fűtési időszakban – a kérelmezett ingatlan vonatkozásában – támogatás nem adható.

A Rendelet 5. § (4) bekezdése szerint nem jogosult lakhatási támogatásra, aki lakásfenntartási támogatásban részesül.

A Rendelet 5. § (5) bekezdése alapján a lakhatási támogatás összege 8.000,-Ft/hó, amely a kérelem benyújtását követő teljes hónapokra, de legkorábban a tárgyév november hónap első napjától, a fűtési időszak teljes hátralévő tartalmára egy összegben kerül megállapításra és folyósításra.

A lakhatási támogatás ugyanazon lakásra csak egy jogosultnak állapítható meg, függetlenül a lakásban élő személyek és háztartások számától.

A Rendelet alkalmazásában külön lakásnak kell tekinteni a társbérletet, az albérletet és a jogerős bírói határozattal megosztott lakás lakrészeit.

A támogatás iránti kérelem formanyomtatvány átvehető a Hajdúhadházi Polgármesteri Hivatal Szociális Irodájában (4242 Hajdúhadház, Mester utca 26. szám) vagy elérhető a www.hajduhadhaz.hu internetes oldalon a Dokumentumok/Nyomtatványok/Szociális nyomtatványok/lakhatási támogatás (fűtési) menüpontokra kattintva.

A papíralapú kérelmet a Hajdúhadházi Polgármesteri Hivatal Szociális Iroda épületében (4242 Hajdúhadház, Mester utca 26. szám) személyesen lehet benyújtani, vagy az elektronikus ügyintézés keretei között e-mailen a szocial@hajduhadhaz.hu címre vagy ügyfélkapu használatával a www.epapir.gov.hu internetes oldalon elérhető üzenetküldő alkalmazáson keresztül nyújtható be. A kérelemre minden esetben írják rá a telefonszámukat.

A támogatással kapcsolatosan bővebb felvilágosítás, további információ a Hajdúhadházi Polgármesteri Hivatal Szociális Irodája (4242 Hajdúhadház, Mester utca 26. szám; Telefon: 06 (52) 212-327) munkatársaitól kérhető.

 

 

Kategória: Nincs kategorizálva | Szóljon hozzá most!

TÁJÉKOZTATÁS IGAZGATÁSI SZÜNETRŐL

Tájékoztatjuk Önöket, hogy Hajdúhadház Város Önkormányzata Képviselő-testületének feladat- és hatáskörében – a 6/2021.(I.25.) sz. polgármesteri határozata alapján- a Hajdúhadházi Polgármesteri Hivatalban

2021. augusztus 23. napjától 2021. augusztus 31. napjáig (7 munkanap)

igazgatási szünet lesz.

A Hajdúhadházi Polgármesteri Hivatal az igazgatási szünet tartama alatt ügyeleti rendszerben gondoskodik az anyakönyvi igazgatási feladatok ellátásáról.
Halaszthatatlan esetben (születés és haláleset anyakönyvezése) a 06-30-663-3868-as telefonszám hívható.

Városüzemeltetési ügyelet (vagyonbiztonságot érintő ügyekben) a 06-30-349-1706-os telefonszám érhető el.

Az igazgatási szünet ideje alatt a Hajdúhadházi Polgármesteri Hivatal munkavállalói a rendes szabadságukat veszik igénybe.

Az igazgatási szünet előtti utolsó ügyfélfogadási nap: 2021. augusztus 18. (szerda).
Az igazgatási szünet utáni első ügyfélfogadási nap: 2021. szeptember 01. (szerda).

Megértésüket köszönjük!

 

Kategória: Nincs kategorizálva | Szóljon hozzá most!

Útfelújítás

Hosszas előkészítő munka, tervezés és egyeztetés eredményeként újabb útrehabilitációra kerül sor Hajdúhadházon.  A Hunyadi utca és a Ligeti út 3462 méter hosszúságú szakasza kap új útburkolatot.

A munkaterületet július 21-én adta át az önkormányzat a kivitelezőnek és e hét elején elkezdődtek a munkálatok.

Az útfelújítás során a Hunyadi utcán a kiemelt szegélyeket kicserélik és új kopó aszfaltréteget terítenek le 6,5 méter szélességben.

A vasúti átjáró utáni beterületi, szegély nélküli szakaszon 6 méteres szélességben kerül új kopó aszfalréteg az útburkolatra és itt a vízelvezetést padka nyesésével és a meglévő földárkok  profilozásával oldják meg. A meglévő padkát 0,5-0,5 m szélességben zúzottkővel stabilizálják.

A város határát jelző táblától a laktanyáig húzódó 3,5 – 4 m széles útszakasz mindkét oldalát kiszélesítik, így ennek eredményeként 5 m burkolatszélesség könnyíti meg majd a közlekedést. Ezen felül kap még az útszakasz 1-1m stabilizált útpadkát, így a teljes koronaszélesség 7 méter lesz, mely kényelmes forgalmat biztosít  a katonai járművek  részére is. A megújuló út állapotának hosszú távon történő megőrzését a csapadékvíz elvezetéssel oldják meg, mely a meglévő szikkasztó árkok felújításával történik.

Az útépítésen felül hírközlési alépítmény is kialakításra kerül, melybe később kábelbehúzással infokommunikációs hálózatot építenek majd ki. A földkábeles alépítmény hossza 2325 méter.

A projekt megvalósításához Magyarország Kormánya Hajdúhadház Város Önkormányzata részére 600 millió forint vissza nem térítendő támogatást biztosít.

Kategória: Nincs kategorizálva | Szóljon hozzá most!

Tájékoztatás

A 2021. augusztus hónapban esedékes Rendszeres Gyermekvédelmi kedvezményben részesülő gyermekek pénzbeli támogatásának készpénz formájában történő kifizetése:
4242 Hajdúhadház, Mester u. 26. volt Városgondnokság épülete

 1. augusztus 9-én (hétfő)     A-J (A-B-C-CS-D-E-F-G-H-I-J)
 2. 8:00 – 12:00 óra és 13:00-15:00 óra között
 1. augusztus 10-én (kedd)K-L (K-L)
  8:00 – 12:00 óra és 13:00-15:00 óra között
 1. augusztus 11-én (szerda) M-Sz (M-N-O-Ö-P-R-S-Sz)
  8:00 – 12:00 óra és 13:00-16:00 óra között
 1. augusztus 12-én (csütörtök) T-Zs (T-U-Ü-V-Z-Zs)
  8:00 – 12:00 óra és 13:00-15:00 óra között
 1. augusztus 13-án (péntek)
  Pótkifizetés  8:00 – 12:00

Kérjük, szíveskedjenek elhozni az érvényben lévő rendszeres gyermekvédelmi kedvezményről szóló határozatot és a személyi igazolványt, lakcímigazoló kártyával együtt.

Kategória: Nincs kategorizálva | Szóljon hozzá most!

Álláspályázat

A Hajdúhadházi Mikrotérségi Szociális Gondozási Központ
 a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. §-a alapján
 pályázatot hirdet
Hajdúhadházi Mikrotérségi Szociális Gondozási Központ
Intézményvezető-helyettes (magasabb vezető)
munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:
határozott idejű, a kinevezéstől számított 5 évig tartó közalkalmazotti jogviszony
Foglalkoztatás jellege:
Teljes munkaidő
A vezetői megbízás időtartama:
határozott idejű, a kinevezéstől számított 5 évig tartó közalkalmazotti jogviszony 
A munkavégzés helye:
Hajdú-Bihar megye, 4242 Hajdúhadház, Kossuth utca 11/A. szám

Bővebben

Kategória: Nincs kategorizálva | Szóljon hozzá most!

Ismét harmadfokú hőségriadó

Az Országos Tisztifőorvos az Országos Meteorológiai Szolgálat előrejelzési adatai, valamint a Nemzeti Népegészségügyi Központ szakmai ajánlásait figyelembe véve az ország egész területére vonatkozóan 2021. július 26-án (hétfő) 00.00 órától 2021. július 30-án (péntek) 24.00 óráig a Ill.fokú hőségriasztást adott ki.
A hőség fokozottan megviseli szervezetünket. A különösen veszélyeztetettekre (csecsemőkre, kisgyermekekre, 65 évnél idősebbekre és a szív- és érrendszeri betegségben szenvedőkre) fokozott veszélyt jelent a kánikula, ugyanakkor a lakosság többi részének is jobban oda kell figyelnie a fokozott vízpótlásra, valamint testük hűtésére. Kérjük a lakosságot fokozottan vigyázzanak magukra és egymásra!
Kategória: Nincs kategorizálva | Szóljon hozzá most!

Pályázati felhívás

 

 

 

 

 FELHÍVÁS

 HAJDÚHADHÁZ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
helyi lakó ingatlanok számának növelése érdekében pályázati felhívást tesz közzé önkormányzati tulajdonú ingatlan és ingatlanrész értékesítésére, belvárosi akció területen

 1 számú városfejlesztési terület – Bocskai tér

Cím

hrsz

Értékesítéssel érintett telekrész

Övezeti besorolás

értékesítéssel érintett ingatlanrész

Hajdúhadház, Bocskai tér 13. szám

12048

1437

Vt-2

1437 négyzetméter

Hajdúhadház, Földi János utca 4. szám- ingatlan rész

12046

345

Vt-2

345
négyzetméter

összesen

 

1782

 

1782
négyzetméter

2. számú városfejlesztési terület – Mester utca 33-35 szám

Cím

hrsz

értékesítéssel érintett ingatlanrész négyzetméter

Övezeti besorolás

Hajdúhadház, Mester utca 33

10002

1101

Vt-2

Hajdúhadház, Mester utca 35

10003

1238

Vt-2

Összesen

 

2339

 

A pályázatokat Hajdúhadházi Polgármesteri Hivatal 4242 Hajdúhadház, Bocskai tér 1. (titkárság) vagy elektronikus úton: titkarsag@hajduhadhaz.hu kell benyújtani

 1. augusztus11. 10.00 percig

 A Részletes pályázati kiírást a Hajdúhadházi Polgármesteri Hivatal 4242 Hajdúhadház, Bocskai tér 1. (titkárság) vehető át és a  www.hajduhadhaz.hu internetes oldalról tölthető le. Tájékoztatást telefonon: 06/52-538-411, e-mailen: titkarsag@hajduhadhaz.hu

   Bővebben

Kategória: Nincs kategorizálva | Szóljon hozzá most!

Új szolgálatvállalási lehetőség a honvédségnél

Önkéntes Katonai Szolgálatra várja a jelentkezőket a Honvédelmi Minisztérium és a Magyar Honvédség. Az Önkéntes Tartalékos Rendszer legújabb elemével elsősorban a fiatalokat szeretnék megszólítani, de nemtől és kortól függetlenül bárki jelentkezhet.

A kiképzés a speciális önkéntes területvédelmi tartalékos szolgálathoz hasonlóan 6 hónapig tart. Az első két hónapban a jelentkezők alapkiképzést kapnak, majd eldönthetik, hogy maradnak a képzési helyszínen, vagy más helyőrségben, speciális területen próbálják ki magukat. Elsősorban olyan fiatalok érdeklődését várják, akik idén nem kerülhettek be a felsőoktatásba. A jelentkezők az önkéntes katonai szolgálat révén lehetőséget kapnak, hogy a honvédség kötelékében helyezkedjenek el és katonai felkészítésen vegyenek részt. 

Minden olyan magyar állampolgár jelentkezését is várják, aki legalább 18 és legfeljebb 65 éves, van bejelentett belföldi lakóhelye, rendelkezik erkölcsi bizonyítvánnyal és minimum általános iskolai végzettséggel. A szerződéskötést egészségügyi és pszichológiai vizsgálat előzi meg.

A kiképzések szeptember 15-én kezdődnek, ehhez a tervek szerint az ország minden megyéjében és Budapesten is biztosítanak helyszínt. A résztvevők az MH 2. vitéz Vattay Antal Területvédelmi Ezred és az MH 6. Sipos Gyula Területvédelmi Ezred katonáitól sajátíthatják el a legfontosabb ismereteket. A második hónap után az önkéntesek ugyanott folytathatják az általános kiképzést, vagy specializálódhatnak egy szakterületre, így akár ejtőernyős vagy búvár képzést is kaphatnak, de megtanulhatnak harcjárművet kezelni is. A hat hónap alatt (és utána is) bárki választhat más szolgálati formát: dönthet úgy, hogy szerződéses katona lesz, pályáját műveleti tartalékosként vagy területvédelmi tartalékosként folytatja.

A képzés első két hónapjában a fizetés a mindenkori minimálbérnek megfelelő összeg, jelenleg bruttó 167 ezer Ft. Aki a program második részében speciális területet választ, már a garantált bérminimumot kapja havi fizetésként, amely jelenleg bruttó 219 ezer Ft. Ruházati ellátás, napi egyszeri meleg étkezés, utazási költségtérítés, valamint szükség esetén szociális támogatás is jár a résztvevőknek. Jelentkezni legkésőbb augusztus 31-ig lehet a megyeszékhelyek toborzó irodáiban, (Debrecenben a Péterfia utca 58/A szám alatt) vagy a Magyar Honvédség Központi Online Toborzó Irodájában, az onlinetoborzo@mil.hu címen.

Kategória: Nincs kategorizálva | Szóljon hozzá most!

Növényvédelmi alaptanfolyam

Kategória: Nincs kategorizálva | Szóljon hozzá most!

MEGHÍVÓ

MEGHÍVÓ

Hajdúhadház Város Önkormányzata Képviselő-testületének
2021. július 27-én (kedden) de. 8 órakor
a Városháza dísztermében tartandó rendkívüli ülésére

tisztelettel meghívja Önt Csáfordi Dénes polgármester

Napirendi pontok:

1./ 4/2021. (II.19.) 2021. évi költségvetési rendelet 2. módosítása
Előadó: Csáfordi Dénes polgármester, Fórián Albert PB elnöke

2./ Hajdúhadház Város Önkormányzata Képviselő-testületének a köztemető használatának szabályairól szóló 35/2020. (XII.22.) önkormányzati rendeletének módosítása
Előadó: Csáfordi Dénes polgármester, Dr. Tóth Judit hatósági irodavezető

3./ TOP-2.1.3-16-HB1-2021-00020 – kódszámú „Belvíz elvezetése Hajdúhadházon III. ütem” című pályázat keretében támogatói kérelem elbírálásáról
Előadó: Csáfordi Dénes polgármester, Berencsiné Veres Mónika pályázati referens

4./ Hajdúhadház belvárosi akció területen ingatlanok fejlesztésére irányuló értékesítési pályázati felhívás közzétételéről
Előadó: Csáfordi Dénes polgármester, Fórián Albert PB elnöke

5./ A zártkerti besorolású földrészletek mezőgazdasági hasznosítását segítő, infrastrukturális hátterét biztosító fejlesztések támogatására című pályázat benyújtására
Előadó: Csáfordi Dénes polgármester, Berencsiné Veres Mónika pályázati referens

6./ 2021. évi közbeszerzési terv módosítása
Előadó: Csáfordi Dénes polgármester, dr. Kiss Katalin jegyző

7./ A Hajdúhadházi Városi Óvoda 2020/2021-es nevelési évről szóló beszámolója
Előadó: Csáfordi Dénes polgármester, Törökné dr. Petrény Beáta jogi referens

8./ Civil szervezetek támogatása
Előadó: Csáfordi Dénes polgármester, Fórián Albert PB elnöke

9./ 59/2021.(IV.30.) számú határozat módosítása
Előadó: Csáfordi Dénes polgármester, Fórián Albert PB elnöke

10./ Közvilágítás fejlesztés
Előadó: Csáfordi Dénes polgármester, Fórián Albert PB elnöke

11./ Bérlegeltetési pályázat 2021
Előadó: Csáfordi Dénes polgármester, Fórián Albert PB elnöke

12./ HBVSZ Zrt ázsiós alaptőke-emelése, alapszabályának módosítása
Előadó: Csáfordi Dénes polgármester, Fórián Albert PB elnöke

13./ Közösségi együttélés alapvető szabályaival ellentétes magatartás elkövetése miatt PH/6032-6/2021 számú határozat ellen érkezett fellebbezés (zárt ülés)
Előadó: Csáfordi Dénes polgármester, Törökné dr. Petrény Beáta jogi referens

 

Kategória: Nincs kategorizálva | Szóljon hozzá most!