Meghívó

Kategória: Ajánló, Kultúra | Szóljon hozzá most!

Meghívó

Csáfordi Dénes polgármester tisztelettel meghívja Önt, Hajdúhadház Város Önkormányzata képviselő-testületének 2017. március 14-én (kedden) de. 8 órakor a Városháza dísztermében tartandó rendkívüli ülésére.

 

 

 

 

Bővebben

Kategória: Ajánló, Hírek, Meghívók (testületi) | Szóljon hozzá most!

Tájékoztatás általános iskolai beiratkozásról

HAJDÚ-BIHAR MEGYEI KORMÁNYHIVATAL

HIRDETMÉNY

a Hajdú-Bihar Megyei Kormányhivatal járási hivatalai Illetékességi területén működő általános Iskolák 1. évfolyamára  történő beiratkozásról

A Hajdú-Bihar Megyei Kormányhivatal járási hivatalai a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény (továbbiakban: Nkt.) 50. § (7) bekezdése alapján, valamint a nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról szóló 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet (továbbiakban: EMMI rendelet) 22. § (1) bekezdése alapján jelen hirdetményben közzéteszik az iskolai beiratkozás idejét, az erről való döntés és a jogorvoslat benyújtásának határidejét.

Beiratkozás az általános iskola 1. évfolyamára: 2017. április 20-21.

A beiratkozás időpontjának meghatározására jogosult szervek:

Hajdú-Bihar Megyei Kormányhivatal járási hivatalai

A beiratkozás idejét meghatározó döntés ideje: 2017. február 28.

A beiratkozás helyszíne: az általános iskola székhelye, ahová a tanuló felvételt nyert. Jogorvoslati eljárás:

  • Az EMMI rendelet § (3) bekezdése szerint az iskolai felvételről hozott döntést írásba

kell foglalni, és a 83. § (1) bekezdése szerint a tanulót, a kiskorú tanuló szülőjét írásban értesíteni kell.

  • Az 37. § (3) bekezdése b) pontja szerint a tanulói jogviszony létesítésével kapcsolatban érdeksérelemre hivatkozással a szülő kérelmet nyújthat be az általános iskola fenntartójának. Az érdeksérelemre hivatkozással benyújtott kérelem tekintetében a fenntartó jár el, és hoz másodfokú döntést.
  • A kérelmet a felvételről vagy annak elutasításáról szóló döntés közlésétől számított 15 napon belül lehet benyújtani.

– Az EMMI rendelet 83. § (5) bekezdése szerint a jogorvoslati eljárásban a gyermeket, a kiskorú tanulót szülője képviselheti.

Debrecen, 2017. február 28.

Kategória: Hírek, Közérdekű | Szóljon hozzá most!

Tájékoztatás óvodai beiratkozásról

Hajdúhadház Város Önkormányzatának

 H I R D E T M É N Y E

Értesítjük a Tisztelt Szülőket, hogy a Hajdúhadház Város Önkormányzata fenntartásában működő óvodákban

a 2017/2018. nevelési évre történő óvodai beiratkozás időpontja:

2017. április 25. – április 26. (8.00 – 16.00 óráig)

A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény (a továbbiakban Nkt.) 49. § (1) bekezdése értelmében az óvodai felvétel jelentkezés alapján történik. Az Nkt. 49. § (2) bekezdése alapján a gyermeket elsősorban a lakóhelye vagy a szülő munkahelye szerinti körzeti óvodába kell felvenni.

Az Nkt. 8. § (2) bekezdése alapján a gyermek abban az évben, amelynek augusztus 31. napjáig a harmadik életévét betölti, a nevelési év kezdő napjától legalább napi négy órában óvodai foglalkozáson vesz részt.

Az Nkt. 8. § (1) bekezdése alapján az óvoda felveheti azt a gyermeket is, aki a harmadik életévét a felvételétől számított fél éven belül betölti, feltéve, hogy minden, a településen lakóhellyel, ennek hiányában tartózkodási hellyel rendelkező hároméves és annál idősebb gyermek óvodai felvételi kérelme teljesíthető.

A szülő – a családi napköziben vagy a bölcsődében ellátásban részesülő gyermek, továbbá a 20/2012. (VIII.31.) EMMI rendelet 20. § (2a) bekezdésében foglaltak kivételével – az óvodai nevelésben történő részvételre jogszabály alapján kötelezett gyermekét köteles beíratni a települési önkormányzat vagy a fenntartó által közzétett közleményben vagy hirdetményben meghatározott időpontban.

Amennyiben a napi négy órában óvodai nevelésre kötelezett gyermek az óvodakötelezettségét külföldön teljesíti, a szülő köteles arról az óvodai beiratkozás idejének utolsó határnapját követő tizenöt napon belül írásban értesíteni a gyermek lakóhelye, annak hiányában tartózkodási helye szerint illetékes jegyzőt.

A szülő előzetesen köteles értesíteni a gyermek lakóhelye, annak hiányában tartózkodási helye szerint illetékes jegyzőt, ha a napi négy órában óvodai nevelésre kötelezett, az óvodával jogviszonyban álló gyermeke az óvodakötelezettségét a jövőben külföldön teljesíti.

Bővebben

Kategória: Hírek, Közérdekű | Szóljon hozzá most!

Tájékoztatás

A Földművelésügyi Minisztérium azonnali hatállyal tűzgyújtási tilalmat rendel el az ország teljes területén lévő erdőkre és fásításokra, valamint az erdők és fásítások határától számított 200 méteren belüli területre.

A fenti időponttól kezdődően tilos a tűzgyújtás a felsorolt területeken a kijelölt tűzrakó helyeken is, valamint a közút- és vasút menti fásításokban, beleértve a parlag és gazégetést is.

Felhívják az erdőben kiránduló, a mezőgazdasági területeken dolgozók, valamint a közúton és vasúton utazók figyelmét, hogy égő cigarettát és dohányneműt ne dobjanak el, azt minden esetben oltsák el. Aki a tűzvédelmi rendelkezéseket megszegi erdővédelmi bírsággal sújtható.

Kategória: Hírek, Közérdekű | Szóljon hozzá most!

Tájékoztatás

Kategória: Hírek, Közérdekű | Szóljon hozzá most!

LAKOSSÁGI TÁJÉKOZTATÓ

Az avar és kerti hulladék égetés, valamint a szabadtéri tűzgyújtás helyi szabályairól

Értesítjük a Tisztelt lakosságot, hogy a 2015. március 05-én hatályba lépett az Országos Tűzvédelmi Szabályzatról szóló 54/2014. (XII.5.) BM. rendelet. A rendelet 225. § (1) bekezdésében foglaltak szerint „ha jogszabály másként nem rendelkezik, a lábon álló növényzet, tarló, növénytermesztéssel összefüggésben és a belterületi ingatlanok használata során keletkezett hulladék szabadtéri égetése tilos.”
A környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény 48. § (4) bekezdés b) pontja alapján a települési önkormányzat képviselő-testületének hatáskörébe tartozik a háztartási tevékenységgel okozott légszennyezésre vonatkozó egyes sajátos, valamint az avar és kerti hulladék égetésére vonatkozó szabályok rendelettel történő megállapítása.

Bővebben

Kategória: Hírek, Közérdekű | Szóljon hozzá most!

Hajdú és Bihar Megyei Borverseny – Eredmények

 

A 2. Hajdú és Bihar Megyei Borverseny eredményei az alábbiakban találhatóak. Ifj. Kamocsay Ákos borász irányításával szigorú, következetes és magas minőségi elvárásokat támasztó értékelő munka zajlott két napon keresztül. 

8 arany, 16 ezüst és 30 bronz minősítés került odaítélésre. 15 bor került kizárásra különböző borhibák miatt. Ezek nem voltak súlyos hibák, de mindegyiknél megfigyelhető volt valamilyen erjesztési, kezelési, vagy tárolási problémákra visszavezethető borhiba.
Összességében elmondható, hogy a múlt évi versenyhez viszonyítva kevesebb, de sokkal jobb minőségű bor lett nevezve a versenyre.
Köszönjük a borkészítők és a bort értékelők áldozatos munkáját! A díjazottaknak gratulálunk!

Bővebben

Kategória: Nincs kategorizálva | Szóljon hozzá most!

PÁLYÁZATI KIÍRÁS

PÁLYÁZATI KIÍRÁS CIVIL SZERVEZETEK 

2017. évi támogatására

Hajdúhadház Város Önkormányzatának Képviselő-testülete pályázatot hirdet az Önkormányzat költségvetésében civil szervezetek számára elkülönített keret terhére.

Támogatási cél:
Pályázat alapján a civil szervezetek részére támogatás nyújtható az alábbi tevékenységekre:
a) kulturális örökség helyi védelme; a helyi közművelődési tevékenység támogatása: kulturális tevékenység, hagyományőrzés
b) egészséges életmód segítését célzó szolgáltatások, egészségmegőrzés
c) sport, ifjúsági ügyek, tömegsport, versenysport, látványsport
d) közreműködés a település közbiztonságának biztosításában, közrend, közbiztonság védelme.

Pályázók köre: 
Hajdúhadház város közigazgatási területén működő, az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról szóló 2011. évi CLXXV. törvény (továbbiakban: Ectv.) alapján Magyarországon nyilvántartásba vett civil szervezet, civil társaság.

A pályázat benyújtásának, elbírálásának határideje: 2017. március 3. Pályázatok elbírálása benyújtási határidőt követő 15 napon belül

A pályázat benyújtásának módja:
A pályázatot a mellékelt pályázati adatlapon, papírformátumban a pályázati felhívásban megjelölt mellékletekkel együtt kell benyújtani a Hajdúhadházi Polgármesteri Hivatalnak címezve.

A pályázati adatlap beszerezhető a Polgármesteri Hivatalban, valamint letölthető erről a link-ről.

A pályázati támogatás felhasználásának, elszámolásának rendje: Hajdúhadház Város Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2014. (II.4.) önkormányzati rendelet alapján

Pályázati adatlaphoz csatolandó mellékletek:
a) Pályázati adatlap
b) pénzügyi terv a megvalósítandó programra vonatkozóan,
c) a pályázó nyilatkozata arra vonatkozóan, hogy nincs lejárt köztartozása,
d) a pályázó nyilatkozata arra vonatkozóan, hogy a korábban kapott támogatással elszámolt,
e) a pályázó nyilatkozata arra vonatkozóan, hogy nincs folyamatban a pályázóval szemben tartozás rendezésére, a szerveződés megszűntetésére irányuló, valamint törlés iránti eljárás,
f) a pályázó nyilatkozata arra vonatkozóan, hogy a program megvalósításához mekkora önerővel rendelkezik,
g) a pályázó nyilatkozata arra vonatkozóan, hogy Hajdúhadház Város Önkormányzatát a rendezvényen, programon támogatóként tünteti fel.
h) a tárgyévet megelőző évről készített beszámoló, közhasznú szervezet esetén a közhasznú jelentés letétbe helyezéséről kiadott bírósági igazolás
i) civil szervezet alapdokumentumai

Kategória: Hírek, Közérdekű | Szóljon hozzá most!

Meghívó

Csáfordi Dénes polgármester tisztelettel meghívja Önt, Hajdúhadház Város Önkormányzata képviselő-testületének 2017. február 17-én (pénteken) de. 8 órakor a Városháza dísztermében tartandó rendkívüli ülésére.

 

 

Bővebben

Kategória: Ajánló, Hírek, Meghívók (testületi) | Szóljon hozzá most!