Hirdetmény

Hajdúhadház Város Önkormányzata tájékoztatja az érintetteket, hogy az Önkormányzat képviselő – testülete Hajdúhadház Város településszerkezeti tervéről szóló 170/2011. (VIII.17.) számú határozat, illetve a helyi építési szabályzatáról és szabályozási tervéről szóló 21/2011. (VIII.18.) önkormányzati rendelet –Hajdúhadház Város településrendezési eszközeinek módosítása –  4. számú főút, Kossuth utca, 11908/12 és a 11908/15 helyrajzi számú utak által határolt területen belül a 11908/8 és a 11908/9 helyrajzi számú ingatlanokat érintően, valamint a biológiai aktivitásérték szinten tartása érdekében a 049 hrsz-ú út – 044 hrsz-ú út – közigazgatási határ – 053 hrsz.-ú csatorna által határolt területen belül a 050/8 hrsz-ú ingatlanra vonatkozó módosítása kapcsán döntött a környezeti vizsgálat szükségességéről, mellyel kapcsolatban a 17/2020. (IV.30.) számú polgármesteri határozatában foglaltak szerint nem tartotta indokoltnak a környezeti vizsgálat elvégzését.

Hajdúhadház, 2020. május 08.

Biró-Balogh Anikó
főépítész

 

Kategória: Nincs kategorizálva | Szóljon hozzá most!

Pályázat a Hajdúhadházi Család- és Gyermekjóléti Központ intézményvezetői álláshely betöltésére

Hajdúhadház Város Önkormányzata Képviselő-testülete
a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján
pályázatot hirdet
Hajdúhadházi Család- és Gyermekjóléti Központ
intézményvezető (magasabb vezető)
munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:
Határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

Foglalkoztatás jellege:
Teljes munkaidő

A vezetői megbízás időtartama:
A vezetői megbízás határozott időre, 2020. szeptember 1-től – 2025. augusztus 31-ig szól.

A munkavégzés helye:
Hajdú-Bihar megye, 4242 Hajdúhadház, Béke utca 54/B.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:
Az intézmény személyes gondoskodást nyújtó szociális és gyermekjóléti alapellátásainak, ennek keretében a család- és gyermekjóléti szolgáltatás, a család- és gyermekjóléti központ feladatai ellátásának biztosítása. A szociális szakképzésben tanulmányokat folytató tanulók szakmai gyakorlati oktatásával kapcsolatos feladatok ellátásának biztosítása. Az intézmény irányítási, ellenőrzési és munkáltatói feladatainak ellátása, kapcsolattartás a fenntartóval és a többi városi intézménnyel.

Illetmény és juttatások:
Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései , valamint a(z) közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvénynek a szociális, valamint a gyermekjóléti és gyermekvédelmi ágazatban történő végrehajtásáról szóló 257/2000. (XII.26.) Korm. rendelet rendelkezései az irányadók.               

Pályázati feltételek:

 •       Főiskola,
 •       Felsőfokú iskolai végzettség, a 15/1998. (IV.30.) NM rendelet 2. számú mellékletének I. Rész I/1. pontjában előírt felsőfokú végzettség,
 •       legalább 3 éves szakirányú vezetői tapasztalat,
 •       Szociális szakvizsga vagy nyilatkozat arról, hogy vállalja a szociális szakvizsga 2 éven belül történő megszerzését,
 •       A 257/2000. (XII.26.) Korm. rendelet 3. § (3) bekezdése alapján legalább 5 év felsőfokú végzettséget vagy felsőfokú szakmai képesítést igénylő, a gyermekvédelem, a szociális ellátás, az egészségügyi ellátás, illetve a közoktatás területén betöltött munkakörben szerzett szakmai gyakorlat,
 •       Magasabb vezetői megbízást az kaphat, aki a munkáltatóval közalkalmazotti jogviszonyban áll, vagy a megbízással egyidejűleg közalkalmazotti munkakörbe kinevezhető,
 •       magyar állampolgárság, büntetlen előélet, cselekvőképesség,
 •       vagyonnyilatkozat-tételi eljárás lefolytatása.

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

 •       fényképes szakmai önéletrajz,
 •       végzettséget, szakképzettséget igazoló oklevél másolata,
 •       szociális szakvizsgát igazoló oklevél másolata vagy nyilatkozat arról, hogy vállalja a szociális szakvizsga 2 éven belül történő megszerzését,
 •       szakmai gyakorlatot igazoló dokumentumok,
 •       3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány, amellyel a pályázó igazolja, hogy büntetlen előéletű, továbbá, hogy nem áll a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20. § (2) bekezdés d) pontja szerinti büntetőeljárás hatálya alatt, és vele szemben nem állnak fenn a Kjt. 20. § (2d) és (2e) bekezdésében foglalt kizáró okok, valamint nem áll olyan foglalkozástól eltiltás hatálya alatt, amely a közalkalmazotti jogviszony létesítését nem teszi lehetővé,
 •       az intézmény vezetésére vonatkozó program, szakmai helyzetelemzésre épülő fejlesztési elképzeléssel,
 •       nyilatkozat arról, hogy a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 15. § (8) bekezdésében meghatározott kizáró ok vele szemben nem áll fenn,
 •       nyilatkozat arról, hogy nem áll cselekvőképességet érintő gondnokság alatt,
 •       nyilatkozat arról, hogy nyílt vagy zárt ülésen kéri a pályázat megtárgyalását,
 •       nyilatkozat arról, hogy a pályázati anyagban foglalt személyes adatoknak a pályázati eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez hozzájárul,
 •       nyilatkozat a vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettség teljesítésének vállalásáról,
 •       hozzájáruló nyilatkozat arról, hogy a pályázati eljárásban részt vevők a teljes pályázati anyagba betekinthetnek.

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban 2020. szeptember 1. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2020. július 15.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Dr. Szabó Erika nyújt, a 06-52-277-512 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

 •       Postai úton, a pályázatnak a Hajdúhadház Város Önkormányzata Képviselő-testülete címére történő megküldésével (4242 Hajdúhadház, Bocskai tér 1.szám. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: PH/6199/2020. , valamint a munkakör megnevezését: intézményvezető (magasabb vezető).
 •       Személyesen: Csáfordi Dénes polgármester, Hajdú-Bihar megye, 4242 Hajdúhadház, Bocskai tér 1. szám.

A pályázat elbírálásának módja, rendje:
A pályázatokat egy szakmai bizottság véleményezi. A kinevezésről Hajdúhadház Város Önkormányzatának Képviselő-testülete dönt, a Kjt., a 257/2000. (XII.26.) Korm. rendelet, a 15/1998. (IV.30.) NM rendelet és az 1/2000. (I.7.) SzCsM rendelet alapján. A pályázat kiírója fenntartja magának a jogot, hogy a pályázati eljárást eredménytelennek nyilvánítsa.

A pályázat elbírálásának határideje: 2020. augusztus 14.

Kategória: Nincs kategorizálva | Szóljon hozzá most!

Tájékoztatás a Szederjes Sport és Konferencia Központ nyitva tartásának rendjéről

Hajdúhadház Város Önkormányzata Polgármesterének
8/2020. (V.14) utasítása
a városi játszóterek és kondipark nyitva tartásának rendjéről

 1. május 04-től megkezdődött a koronavírus-járvány elleni védekezés új szakasza új szabályokkal. Figyelembe véve az Operatív Törzs ajánlását és a Kormány Gazdaságvédelmi irányelveit, a Korona- vírus járvány megelőzéséhez szükséges védőintézkedések betartása mellett, lehetővé teszi a közterületek, parkok látogatását.

Hajdúhadház Város Önkormányzat polgármestereként tulajdonosi jogkörben eljárva,

elrendelem a Szederjes Sport és Konferencia Központ kültéri létesítményeinek kinyitását az alábbiak szerint 2020. 05.16. naptól

az alábbi szabályok maradéktalan megtartása mellett:

 • nyitvatartási idő: minden nap 08.00 órától 20.00 óráig
 • a létesítményt csak egészséges emberek látogathatják
 • a létesítményt látogatók 1, 5 méter távolságot kötelesek tartani egymástól
 • gumikesztyű, maszk használata a létesítmény területén javasolt.

A fenti helyszín minden nap 11.00 és 14.00 óra között fertőtlenítve lesz, a fertőtlenítés ideje alatt a szabadtéri létesítmény nem használható.

Jelen utasítás a kihirdetését követő napon lép hatályba.


Csáfordi Dénes
polgármester

 

Kategória: Nincs kategorizálva | Szóljon hozzá most!

Tájékoztató a veszélyhelyzet alatti engedélykötelezettségről, ellenőrzött bejelentésről

TÁJÉKOZTATÓ
a veszélyhelyzet alatti engedélykötelezettségről,
valamint az ellenőrzött bejelentésről

A veszélyhelyzet alatti engedélykötelezettségről, valamint az ellenőrzött bejelentésről szóló 191/2020. (V. 8.) Korm. rendelet 2020. május 18. napjától hatályos, amely eltérést enged az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény szabályaitól.

A rendelet hatálya kiterjed a települési önkormányzat jegyzőjére is azokban a kérelemre induló engedélyezési ügyekben, ahol államigazgatási hatáskörben jár el.

Bővebben

Kategória: Nincs kategorizálva | Szóljon hozzá most!

Értesítés fogorvosi rendelés időpontjának változásáról

Értesítjük a tisztelt lakosságot, hogy május 18-tól a következőképpen alakul a fogorvosok rendelési ideje:

  Dr. Bagdány Beáta Dr. Becsky Gábor Dr. Ozsváth János
május 18.
—- —- 10:00 – 17:30
május 19. 11:00 – 18:30 —- —-
május 20. —- 10:00 – 17:30 —-
május 21. —- —- 08:00 – 15:30
május 22. 08:00 – 15:30 —- —-
       
május 25. —- 10:00 – 17:30 —-
május 26. 11:00 – 18:30 —- —-
május 27. —- 10:00 – 17:30 —-
május 28. 11:00 – 18:30 —- —-
május 29. —- —- 08:00 – 15:30
       
június 01. Pünkösd
június 02. 11:00 – 18:30 —- —-
június 03 —- 10:00 – 17:30 —-
június 04 —- —- 08:00 – 15:30
június 05. —- 10:00 – 17:30 —-
Kategória: Nincs kategorizálva | Szóljon hozzá most!

Tájékoztatás a helyi piac nyitvatartásának rendjéről

Hajdúhadház Város Önkormányzata Polgármesterének
7/2020. (V. 07.) utasítása
a helyi piac nyitva tartásának rendjéről szóló
5/2020. (IV.21.) utasítás módosítása

Figyelembe véve az Operatív Törzs ajánlását és a Kormány Gazdaságvédelmi irányelveit, a Korona- vírus járvány megelőzéséhez szükséges védőintézkedések betartása mellett, lehetővé téve, hogy az embereknek szabadtéren tudjanak hozzájutni a mindennapi életükhöz szükséges fogyasztási cikkekhez, élelmiszerhez, zöldséghez, gyümölcshöz, növénypalántához, szaporító anyaghoz:

Hajdúhadház Város Önkormányzat polgármestereként tulajdonosi jogkörben eljárva,

elrendelem a városi piac (Hajdúhadház, Hajdú u. 16.) kinyitását 2020. 04. 25. naptól, az alábbi szabályok maradéktalan megtartása mellett:

 • nyitvatartási idő: minden szerdán és szombaton 06.00 órától 12.00 óráig
 • a piacot csak egészséges emberek látogathatják
 • szociális helyiség (illemhely) használata a veszélyhelyzet ideje alatt ingyenes
 • árusok és a vevők 1, 5 méter távolságot kötelesek tartani egymástól,
 • május 09-től a piac területén a gumikesztyű használata javasolt,

a maszk használata kötelező.

A piacon 9.00 óra és 12.00 óra közötti időben az árusok kivételével kizárólag 65. életévét betöltött személy tartózkodhat.

Jelen utasítás a kihirdetését követő napon lép hatályba.

Csáfordi Dénes  
polgármester                                                                          

                                                                                   

 

Kategória: Nincs kategorizálva | Szóljon hozzá most!

Tájékoztatás a városi játszótér nyitva tartásának rendjéről

Hajdúhadház Város Önkormányzata Polgármesterének
6/2020. (V.07.) utasítása
a városi játszóterek és kondipark nyitva tartásának rendjéről

2020. május 04-től megkezdődött a koronavírus-járvány elleni védekezés új szakasza új szabályokkal. Figyelembe véve az Operatív Törzs ajánlását és a Kormány Gazdaságvédelmi irányelveit, a Korona- vírus járvány megelőzéséhez szükséges védőintézkedések betartása mellett, lehetővé teszi a közterületek, parkok látogatását.

Hajdúhadház Város Önkormányzat polgármestereként tulajdonosi jogkörben eljárva,

elrendelem a Hajdúhadházon működő játszóterek és kondipark kinyitását az alábbiak szerint:

2020.05. 09. naptól
–  Dr. Földi János utca 4. szám alatti játszótér (hrsz. 12046)

2020. 05.16. naptól
– Béke utcai játszótér és Skate park (hrsz 12641)

– Táncsics Mihály u. 14. szám alatti játszótér (hrsz 11442)

– Kossuth utcai kondipark (hrsz 12282)

az alábbi szabályok maradéktalan megtartása mellett:

 • nyitvatartási idő: minden nap 08.00 órától 20.00 óráig
 • a játszótereket és a parkokat csak egészséges emberek látogathatják
 • a játszótereket és a parkokat látogatók 1, 5 méter távolságot kötelesek tartani egymástól
 • gumikesztyű használata a játszóterek és parkok területén javasolt.

A fenti helyszínek minden nap 11.00 és 14.00 óra között fertőtlenítve lesznek, a fertőtlenítés ideje alatt ezek a szabadtéri létesítmények nem használhatók.

Jelen utasítás a kihirdetését követő napon lép hatályba, hatálybalépésével egyidőben a 2020. március 16-án kelt tájékoztatóban foglaltak visszavonásra kerülnek.

Csáfordi Dénes
polgármester

 

                                                                                  

                                                                                   

Kategória: Nincs kategorizálva | Szóljon hozzá most!

Tájékoztatás


Tájékoztatjuk a Tisztelt Lakosokat, hogy Ügyfélszolgálati irodánkat
2020. május 11. napján megnyitjuk.
Munkatársaink, ügyfeleink és hozzátartozóik egészségének megóvása érdekében az ügyféltérben egyszerre egy ügyfél tartózkodhat.
Az ügyintézés során szájmaszk használata kötelező!


Online történő ügyintézésre továbbra is van lehetőség az alábbi elérhetőségeinken:
email: ugyfelszolgalat@hhgkft.hu
telefon: +36 52/219-489


Megértésüket köszönjük!
Hajdúsági Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft.

Kategória: Nincs kategorizálva | Szóljon hozzá most!

Tájékoztató vészhelyzeti krízistámogatásról

Hajdúhadház Város Önkormányzata veszélyhelyzeti krízistámogatásról szóló 10/2020. (IV.30.) önkormányzati rendelete alapján az Önkormányzat 2020. május 1. napjától bevezeti a veszélyhelyzeti krízistámogatást.

Az új támogatás bevezetésével az Önkormányzat a 40/2020. (III.11.) Korm. rendelettel kihirdetetett veszélyhelyzettel összefüggésben, a Hajdúhadház Város Önkormányzata közigazgatási területén élő szociálisan rászoruló egyének és családok szociális biztonságának megőrzését, gondjainak enyhítését kívánja elősegíteni.  

Bővebben

Kategória: Nincs kategorizálva | Szóljon hozzá most!

FELHÍVÁS

Hajdúhadház Város Önkormányzata
 F E L H Í V Á S A
A veszélyhelyzet során a gyermekek napközbeni, munkahelyi felügyeletével kapcsolatos intézkedésekről

Tájékoztatom a Tisztelt Helyi munkáltatókat, hogy a Kormány – 2020. április 30. napján hatályba lépő152/2020. (IV. 27.) Korm. rendelete (a továbbiakban: Korm. rendelet) 3. § (1) bekezdése alapján a veszélyhelyzet időtartamára bármely foglalkoztató megszervezheti a nála keresőtevékenységet folytató személyek gyermekei számára a napközbeni felügyeletet (a továbbiakban: munkahelyi gyermekfelügyelet).

Ennek feltételei a következők:

 • A munkahelyi gyermekfelügyeletet a szülő a legalább 20 hetes, de legfeljebb 14 éves, fertőző betegségben nem szenvedő gyermeke felügyelete céljából veheti igénybe. A szülőnek írásban kell nyilatkoznia arról, hogy a gyermeke nem szenved fertőző betegségben. 
 • A munkahelyi gyermekfelügyelet a szülő által igényelt időszakban, de legfeljebb munkanapokon 6 és 18 óra között biztosítható, melyet kiscsoportos formában kell megszervezni, csoportonként legfeljebb 5 gyermek felügyelete biztosítható és vegyes életkori csoportokban is megszervezhető.
 • A munkahelyi gyermekfelügyelet olyan végzettséggel, szakképesítéssel végezhető, amely jogszabály alapján feljogosít a bölcsődei ellátás, napközbeni gyermekfelügyelet jogszabályban meghatározott munkaköreinek, vagy köznevelési intézmény pedagógus- vagy nevelő oktató munkát közvetlenül segítő munkaköreinek betöltésére. A munkahelyi gyermekfelügyeletet egyebekben a miniszter által kiadott, és az általa vezetett minisztérium honlapján közzétett szakmai iránymutatásnak megfelelően kell biztosítani.

A Korm. rendelet 3. § (6) bekezdése akként rendelkezik, hogy a munkahelyi gyermekfelügyelet létrehozását legkésőbb a tevékenység megkezdését megelőző napon be kell jelenteni a polgármesternek és a népegészségügyi feladatkörében eljáró járási hivatalnak. A polgármester a bejelentésről tájékoztatja a gyermek- és ifjúságpolitikáért felelős miniszert.

Fentiek alapján felhívom a Tisztelt Helyi munkáltatókat, hogy amennyiben munkáltatói jogkörben eljárva élni kívánnak a Korm. rendeletben szabályozott munkahelyi gyermekfelügyelet létrehozásának lehetőségével, úgy szíveskedjenek ezen szándékukat legkésőbb a tevékenység megkezdését megelőző napon az alábbi elérhetőségeken bejelenteni:

 • Hajdúhadház Város Önkormányzata Polgármestere részére a titkarsag@hajduhadhaz.hu e-mail címen és
 • a Hajdú-Bihar Megyei Kormányhivatal Balmazújvárosi Járási Hivatal Népegészségügyi Osztálya részére a 4028 Debrecen, Rózsahegy utca 4. szám alatti címre vagy Hivatali kapun keresztül a következő KRID azonosítóval rendelkező hivatali kapura: 305241771).

Hajdúhadház, 2020. április 29.

Tisztelettel:                                                                      

Csáfordi Dénes
polgármester

Kategória: Nincs kategorizálva | Szóljon hozzá most!