TÁJÉKOZTATÁS

 TÁJÉKOZTATÁS

A Hajdúhadházi Polgármesteri Hivatal ügyfélfogadási rendje 2022. november 1. napjától az alábbiak szerint alakul:

Hétfőn                   8.00 – 12.00 óráig

Kedden                  8.00 – 12.00 óráig

Szerdán                 13.00 – 18.00 óráig

Csütörtökön           nincs ügyfélfogadás

Pénteken                nincs ügyfélfogadás

Az anyakönyvvezető a haláleset bejelentést teljes munkaidőben fogadja.

 

dr. Kiss-Kazsuk Katalin jegyző

Kategória: Nincs kategorizálva | Szóljon hozzá most!

Mesterecset pályázat

A Magyar Államkincstár hetedik alkalommal hirdeti meg Mesterecset elnevezésű országos gyerek- és diákpályázatát.
Várják a hagyományos vagy digitális technikával készült ötletes alkotásokat a “Családom és a Kincstár”, illetve az “Így takarékoskodik egy szuperhős” témakörökben.

További információ a www.mesterecset-palyazat.hu weboldalon található.
 
Kategória: Nincs kategorizálva | Szóljon hozzá most!

Értesítés éleslövészetről

A Magyar Honvédség 5. Bocskai Lövészdandárja értesíti a tisztelt lakosságot, hogy a Hajdúhadház helyőrségi lőtéren 2022. november 03-04-én, 14-15-16-17-18-án, 21-22-23-24-25-én, 28-29-én 08:00-22:00 között éleslövészet végrehajtására kerül sor.
A feladatok biztonságos végrehajtása és a balesetek elkerülése érdekében, a fenti időpontban a lőtér területén (08/1, 08/2, 0111, 0112, 0113 hrsz.) és környékén ne tartózkodjanak magánszemélyek és haszonállatok.
A terület riasztórendszerének biztonságos  működése érdekében az elektromos hálózatot feszültség alá helyezik.

Kategória: Nincs kategorizálva | Szóljon hozzá most!

Tájékoztató lakhatási (fűtési) támogatásról

Hajdúhadház Város Önkormányzata Képviselő-testületének a települési támogatás megállapításának, kifizetésének, folyósításának, valamint felhasználása ellenőrzésének szabályairól szóló 2/2015.(II.13.) önkormányzati rendelete (a továbbiakban: Rendelet) alapján települési támogatás keretében igényelhető támogatás a lakhatási (fűtési) támogatás.

A támogatás iránti igényeket minden év szeptember 1. napjától kezdődően lehet benyújtani. A támogatás a jogosultat a kérelem benyújtását követő hónap első napjától, de legkorábban a tárgyév november hónap első napjától illeti meg, a fűtési időszak végéig.

A fűtési időszak az adott év november 1. napjától a következő év március 31. napjáig tart.

A jegyző lakhatási támogatásra való jogosultságot állapít meg a szociálisan rászoruló személy által lakott lakás fűtési kiadásának viseléséhez. Lakhatási támogatás a fűtési időszakban, kizárólag a lakás fűtési költségeihez nyújtható.

A Rendelet 5.§ (3) bekezdése alapján lakhatási támogatásra jogosult az a személy,

  1. a) aki a kérelemben megjelölt lakásban bejelentett lakóhellyel rendelkezik, abban életvitelszerűen lakik, és annak tulajdonosa, haszonélvezője, bérlője vagy az önkormányzat tulajdonában álló lakás bérlője, és
  2. b) háztartásban az egy főre jutó havi nettó jövedelem egyszemélyes háztartás esetén az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 300 %-át (2022. évben: 85.500,- Ft-ot), kétszemélyes háztartás esetén 230%-át (2022. évben: 65.550,- Ft-ot), többszemélyes háztartás esetén a 170%-át (2022. évben: 48.450,-Ft-ot) nem haladja meg és
  3. c) a háztartása egyik tagjának sincs vagyona.

A Rendelet 5. § (3a) bekezdése szerint különös méltánylást érdemlő esetben is megállapítható a lakhatási támogatás, ha a kérelmező háztartásában az egy főre jutó havi nettó jövedelem maximum 10 %-kal haladja meg az 5. § (3) bekezdés b) pontjában megállapított jövedelemhatárt, feltéve, hogy a kérelem a támogatáshoz kapcsolódó egyéb jogosultsági feltételeknek megfelel.

A Rendelet 9. §-a alapján a lakhatási (fűtési) támogatás megállapításának további feltétele a LAKÓKÖRNYEZET RENDEZETTSÉGE.

Lakókörnyezet a kérelmező által életvitelszerűen lakott lakás vagy ház udvara, kertje, valamint az ingatlan előtti járdaszakasz – annak hiányában az ingatlan előtti 1,5 méteres terület.

A Rendelet értelmében a lakókörnyezet akkor rendezett, ha

  1. a) az udvar nem szemetes, lombtól, hulladéktól, építési törmeléktől mentes,
  2. b) a ház kertjében parlagfű nem található, a kert gyommentesített, gaztalanított,
  3. c) az ingatlan előtti járda vagy annak hiányában az ingatlan előtti 1,5 méteres terület tiszta, a szeméttől, gyomtól – télen a hótól, síkosságtól- folyamatosan mentesített.

A lakókörnyezet rendezettségét az Önkormányzat környezettanulmány készítésével vizsgálja. Amennyiben megállapítást nyer, hogy a lakókörnyezet nem rendezett – minimum 8 napos határidő mellett – az ingatlan és környezete rendezetté tételére hívja fel a kérelmezőt a hatáskört gyakorló szerv.

Ha a határidő leteltét követően lefolytatott környezettanulmány továbbra is a lakókörnyezet rendezetlenségét állapítja meg, akkor a kérelem benyújtásával érintett fűtési időszakban – a kérelmezett ingatlan vonatkozásában – támogatás nem adható.

A Rendelet 5. § (4) bekezdése szerint nem jogosult lakhatási támogatásra, aki lakásfenntartási támogatásban részesül.

A Rendelet 5. § (5) bekezdése alapján a lakhatási támogatás összege 10.000,-Ft/hó, amely a kérelem benyújtását követő teljes hónapokra, de legkorábban a tárgyév november hónap első napjától, a fűtési időszak teljes hátralévő tartalmára egy összegben kerül megállapításra és folyósításra.

A lakhatási támogatás ugyanazon lakásra csak egy jogosultnak állapítható meg, függetlenül a lakásban élő személyek és háztartások számától.

A Rendelet alkalmazásában külön lakásnak kell tekinteni a társbérletet, az albérletet és a jogerős bírói határozattal megosztott lakás lakrészeit.

 A támogatás iránti kérelem formanyomtatvány átvehető a Hajdúhadházi Polgármesteri Hivatal Szociális Irodájában (4242 Hajdúhadház, Mester utca 26. szám) vagy elérhető a www.hajduhadhaz.hu internetes oldalon a Dokumentumok/Nyomtatványok/Szociális nyomtatványok/lakhatási támogatás (fűtési) menüpontokra kattintva.

A papíralapú kérelmet a Hajdúhadházi Polgármesteri Hivatal Szociális Iroda épületében (4242 Hajdúhadház, Mester utca 26. szám) személyesen lehet benyújtani, vagy az elektronikus ügyintézés keretei között e-mailen a szocial@hajduhadhaz.hu címre vagy ügyfélkapu használatával a www.epapir.gov.hu internetes oldalon elérhető üzenetküldő alkalmazáson keresztül nyújtható be. Kérjük, a kérelemre minden esetben írják rá a telefonszámukat.

A támogatással kapcsolatosan bővebb felvilágosítás, további információ a Hajdúhadházi Polgármesteri Hivatal Szociális Irodája (4242 Hajdúhadház, Mester utca 26. szám; Telefon: 06 (52) 212-327) munkatársaitól kérhető.

Kategória: Nincs kategorizálva | Szóljon hozzá most!

Emlékezzünk együtt!

Kategória: Nincs kategorizálva | Szóljon hozzá most!

Tájékoztatás

Kategória: Nincs kategorizálva | Szóljon hozzá most!

Meghívó

MEGHÍVÓ

Hajdúhadház Város Önkormányzata Képviselő-testületének
2022. október 20-án (csütörtökön) de. 8,30 órakor
a Városháza dísztermében tartandó rendkívüli ülésére

tisztelettel meghívja Önt Csáfordi Dénes polgármester

 

Napirendi pontok:

1./ Hajdúhadház Város Önkormányzata Képviselő-testületének az önkormányzat tulajdonában álló lakások és nem lakás céljára szolgáló helyiségek bérbeadásának és elidegenítésének helyi szabályairól szóló 30/2006. (XII.08.) önkormányzati rendeletének módosítása
Előadó: Csáfordi Dénes polgármester, Fórián Albert PB elnöke

2./ Hajdúhadház Város Önkormányzata Képviselő-testületének a helyi kitüntetések és elismerő címek alapításáról és adományozásuk rendjéről szóló 25/2014.(XI.28.) önkormányzati rendeletének módosítása
Előadó: Csáfordi Dénes polgármester, Antal Ferenc SZCSB elnöke

3./ Hajdúhadház Város Önkormányzata Képviselő-testületének a települési támogatás megállapításának, kifizetésének, folyósításának, valamint felhasználása ellenőrzésének szabályairól szóló 2/2015. (II.13.) önkormányzati rendeletének módosítása
Előadó: Csáfordi Dénes polgármester, Antal Ferenc SZCSB elnöke

4./ Hajdúhadház Város Önkormányzata Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 26/2019. (XI.14.) önkormányzati rendeletének módosítása
Előadó: Csáfordi Dénes polgármester, Farkas Zsolt ÜEB elnöke

5./ Hajdúhadház – Téglás – Bocskaikert orvosi ügyelet feladatainak ellátása
Előadó: Csáfordi Dénes polgármester, Antal Ferenc SZCSB elnöke

6./ Véleménynyilvánítás általános iskolai felvételi körzetek meghatározásához
Előadó: Csáfordi Dénes polgármester, Oroszné Hadházi Zsuzsánna, Ifjúsági, sport és civil kapcsolatok tanácsnoka

7./ A Hajdúhadházi Városi Óvoda 2022/2023. nevelési évre vonatkozó munkatervének és a hozzá kapcsolódó gyermekvédelmi munkatervnek a jóváhagyása
Előadó: Csáfordi Dénes polgármester, Oroszné Hadházi Zsuzsánna, Ifjúsági, sport és civil kapcsolatok tanácsnoka

8./ Önkormányzati főépítészi megbízási szerződés jóváhagyása
Előadó: Csáfordi Dénes polgármester, Fórián Albert PB elnöke

9./ TOP-4.3.1-16-HB1-2020-00017 azonosító számú projektben „Leromlott városi területek rehabilitációja Hajdúhadházon” című magasépítési beruházás tárgyú közbeszerzési eljárást lezáró döntéséről szóló 58/2021.(IV.30) határozat módosítása
Előadó: Csáfordi Dénes polgármester, Fórián Albert PB elnöke

10./ TOP-4.3.1-16-HB1-2020-00017 azonosító számú projektben „Leromlott városi területek rehabilitációja Hajdúhadházon” című magasépítési beruházás megvalósításához szükséges 65.308.133.- Ft saját erő biztosítása költségvetésben 59/2021.(IV.30) határozat és a 119/2021. (VII.27.) határozat hatályon kívül helyezése
Előadó: Csáfordi Dénes polgármester, Fórián Albert PB elnöke

11./ TOP Plusz-1.2.2-21 Élhető települési környezet kialakítása Hajdúhadház keleti városrészében komplex fejlesztési beruházások megvalósításával című pályázat visszavonása
Előadó: Csáfordi Dénes polgármester, Fórián Albert PB elnöke

12./ Hajdúhadházi Polgármesteri Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzatának módosítása
Előadó: Csáfordi Dénes polgármester, Farkas Zsolt ÜEB elnöke

13./ Az energiaárak változásának önkormányzati gazdálkodásra gyakorolt hatásaink enyhítésére szolgáló intézkedési lehetőségek bemutatása
Előadó: Csáfordi Dénes polgármester, Fórián Albert PB elnöke

14./ Társadalmi megbízatású alpolgármester megválasztása, tiszteletdíjának és költségtérítésének megállapítása
Előadó: Csáfordi Dénes polgármester, Dr. Tóth Judit hatósági irodavezető

15./ Város- és gazdaságfejlesztési tanácsnok megválasztása
Előadó: Csáfordi Dénes polgármester, Dr. Tóth Judit hatósági irodavezető

 

Kategória: Nincs kategorizálva | Szóljon hozzá most!

TÁJÉKOZTATÁS

Tisztelt Ügyfeleink!

Tájékoztatjuk Önöket, hogy a Hajdúhadházi Polgármesteri Hivatal 2022. október 15-én szombaton
zárva tart.

Megértésüket köszönjük!

Kategória: Nincs kategorizálva | Szóljon hozzá most!

KÖZMEGHALLGATÁS

Kategória: Nincs kategorizálva | Szóljon hozzá most!

Álláspályázat

A Hajdúhadházi Család -és Gyermekjóléti Központ

a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján pályázatot hirdet

Hajdúhadházi Család -és Gyermekjóléti Központ
Tanácsadó (pszichológus) munkakör betöltésére.

Bővebben

Kategória: Nincs kategorizálva | Szóljon hozzá most!