Pályázat a Hajdúhadházi Városi Óvoda intézményvezetői álláshely betöltésére

Hajdúhadház Város Önkormányzata Képviselő-testülete
a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján
pályázatot hirdet

Hajdúhadházi Városi Óvoda
intézményvezető (magasabb vezető)

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:
H
atározatlan idejű közalkalmazotti jogviszony            

Foglalkoztatás jellege:
Teljes munkaidő

A vezetői megbízás időtartama:
A vezetői megbízás határozott időre, 2020. augusztus 2-től 2025. augusztus 1-ig szól.

A munkavégzés helye:
Hajdú-Bihar megye, 4242 Hajdúhadház, Szilágyi Dániel utca 2-4. szám.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:
Az óvoda irányítási, ellenőrzési és munkáltatói feladatainak ellátása, az intézmény alapító okirata szerinti alap- és kiegészítő tevékenységek ellátásának biztosítása, kapcsolattartás a fenntartóval és a többi városi intézménnyel.

Illetmény és juttatások:
Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.             

Pályázati feltételek:

 •       Főiskola, felsőfokú óvodapedagógusi végzettség és szakképzettség,
 •       Pedagógus szakvizsga keretében szerzett intézményvezetői szakképzettség,
 •       Legalább 5 év – óvodapedagógus munkakörben szerzett – szakmai gyakorlat,
 •       Legalább 3 év szakirányú vezetői tapasztalat,
 •       az intézményben óvodapedagógus-munkakörben fennálló, határozatlan időre, teljes munkaidőre szóló alkalmazás vagy a megbízással egyidejűleg óvodapedagógus-munkakörben történő, határozatlan időre teljes munkaidőre szóló alkalmazás,
 •       magyar állampolgárság, büntetlen előélet, cselekvőképesség,
 •       vagyonnyilatkozat-tételi eljárás lefolytatása.

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:      fényképes szakmai önéletrajz,

 •       végzettséget, szakképzettséget igazoló oklevél másolata,
 •       szakmai gyakorlatot igazoló dokumentumok,
 •       3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány, amellyel a pályázó igazolja, hogy büntetlen előéletű, továbbá, hogy nem áll a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20. § (2) bekezdés d) pontja szerinti büntetőeljárás hatálya alatt, és vele szemben nem állnak fenn a Kjt. 20. § (2d) és (2e) bekezdésében foglalt kizáró okok, valamint nem áll olyan foglalkozástól eltiltás hatálya alatt, amely a közalkalmazotti jogviszony létesítését nem teszi lehetővé,
 •       az intézmény vezetésére vonatkozó program, szakmai helyzetelemzésre épülő fejlesztési elképzeléssel,
 •       nyilatkozat arról, hogy nyílt vagy zárt ülésen kéri a pályázat megtárgyalását,
 •       nyilatkozat arról, hogy a pályázati anyagban foglalt személyes adatoknak a pályázati eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez hozzájárul,
 •       nyilatkozat a vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettség teljesítésének vállalásáról,
 •       hozzájáruló nyilatkozat arról, hogy a pályázati eljárásban részt vevők a teljes pályázati anyagba betekinthetnek.

A munkakör betölthetőségének időpontja:
A munkakör legkorábban 2020. augusztus 2. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2020. július 15.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Dr. Szabó Erika nyújt, a 06-52-277-512 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

 •       Postai úton, a pályázatnak a Hajdúhadház Város Önkormányzata Képviselő-testülete címére történő megküldésével (4242 Hajdúhadház, Bocskai tér 1. szám. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: PH/6687/2020. , valamint a munkakör megnevezését: intézményvezető (magasabb vezető).
 •       Személyesen: Csáfordi Dénes polgármester, Hajdú-Bihar megye, 4242 Hajdúhadház, Bocskai tér 1. szám. .

A pályázat elbírálásának módja, rendje:
A pályázatokat egy szakmai bizottság véleményezi. A kinevezésről Hajdúhadház Város Önkormányzatának Képviselő-testülete dönt. A pályázat kiírója fenntartja magának a jogot, hogy a pályázati eljárást eredménytelennek nyilvánítsa.

A pályázat elbírálásának határideje: 2020. július 31.

Kategória: Nincs kategorizálva | A közvetlen link.

Elnézést, a hozzászólás ezen a részen nem engedélyezett.