Pályázat szociálpolitikai ügyintéző álláshely betöltésére

Hajdúhadházi Polgármesteri Hivatal                      

a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 45. § (1) bekezdése alapján

pályázatot hirdet

Hajdúhadházi Polgármesteri Hivatal

szociálpoltikai ügyintéző

munkakör betöltésére.

A közszolgálati jogviszony időtartama:
határozott idejű 2 év –ig tartó közszolgálati jogviszony

Foglalkoztatás jellege:
Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:
Hajdú-Bihar megye, 4242 Hajdúhadház, Bocskai tér 1. szám.

A munkakörhöz tartozó főbb tevékenységi körök:
Eljárás a rendkívüli települési támogatás megállapítása iránti ügyekben, a rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény és a hátrányos, valamint halmozottan hátrányos helyzet megállapítása iránti ügyekben. A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997.évi XXXI. törvény szerinti szünidei gyermekétkeztetéssel kapcsolatos feladatok ellátása. Szociálisan rászoruló fogyasztók védelme érdekében jegyzői hatáskörbe tartozó intézkedések megtétele, hatósági bizonyítvány kiadása. A szociális és gyermekvédelmi pénzbeli és természetbeni ellátások egységes országos nyilvántartási rendszere részére adatrögzítéssel történő adatszolgáltatás teljesítése. Bírósági, hatósági megkeresés alapján környezettanulmány elkészítése. Talált tárgyakkal kapcsolatos jegyzői feladatok ellátása.

Jogállás, illetmény és juttatások:
A jogállásra, az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény rendelkezései az irányadók.                 

Pályázati feltételek:

 •       Magyar állampolgárság,
 •       Cselekvőképesség,
 •       Büntetlen előélet,
 •       Középiskola/gimnázium, Az I. besorolási osztályban: Felsőoktatásban szerzett közszolgálati, társadalomtudományi, jogi, bölcsészettudományi, pedagógus szakképzettség; vagy felsőoktatásban szerzett szakképzettség és szociális szakmacsoportba tartozó szakképesítés, vagy gyámügyi, vagy gyermekvédelmi, vagy szociális területen szerzett gyakorlat. A II. besorolási osztályban: Középiskolai végzettség és szociális szakmacsoportba tartozó szakképesítés, vagy gyámügyi, vagy gyermekvédelmi, vagy szociális területen szerzett gyakorlat.,
 •       Vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása,

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

 •       Közigazgatásban szerzett szakmai tapasztalat – Legalább 1-3 év szakmai tapasztalat,

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

 •       A 87/2019. (IV.23.) Korm. rendelet 1. melléklete szerinti önéletrajz,
 •       iskolai végzettséget, szakirányú képzettséget, nyelvismeretet tanúsító okiratok másolata,
 •       szakmai gyakorlatot igazoló dokumentumok
 •       3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány, amellyel a pályázó igazolja a büntetlen előéletét és azt, hogy nem áll büntetőeljárás hatálya alatt, valamint olyan foglalkozástól eltiltás hatálya alatt, amely a jogviszony létesítését nem teszi lehetővé, vagy az igénylésről szóló postai feladóvevény másolata,
 •       nyilatkozat arról, hogy a pályázati anyagban foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez hozzájárul
 •       hozzájáruló nyilatkozat arról, hogy a pályázati eljárásban résztvevők a teljes pályázati anyagba betekinthetnek.

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2020. augusztus 14.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Dr. Tóth Judit nyújt, a 06-52-279-381 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

 •       Postai úton, a pályázatnak a Hajdúhadházi Polgármesteri Hivatal címére történő megküldésével (4242 Hajdúhadház, Bocskai tér 1.szám. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: PH/10609/2020. , valamint a munkakör megnevezését: szociálpoltikai ügyintéző.
 •       Elektronikus úton Hajdúhadházi Polgármesteri Hivatal részére a titkarsag@hajduhadhaz.hu E-mail címen keresztül
 •       Személyesen: Dr. Tóth Judit hatósági irodavezető, Hajdú-Bihar megye, 4242 Hajdúhadház, Mester utca 26. .

A pályázati eljárás, a pályázat elbírálásának módja, rendje:

A pályázatot a Hajdúhadházi Polgármesteri Hivatal Jegyzője bírálja el. A pályázat kiírója fenntartja magának a jogot, hogy a pályázatot eredménytelennek nyilvánítsa.

A pályázat elbírálásának határideje: 2020. augusztus 31.

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:

A szociálpolitikai ügyintézői munkakör betöltése közszolgálati jogviszonyban, 2 év határozott időre, 6 hónap próbaidő kikötésével jön létre.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2020. július 27.

Kategória: Nincs kategorizálva | A közvetlen link.

Elnézést, a hozzászólás ezen a részen nem engedélyezett.