PÁLYÁZATI FELHÍVÁS – ÖNKORMÁNYZATI TULAJDONÚ LAKÁS BÉRBEADÁSÁRA

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS

ÖNKORMÁNYZATI TULAJDONÚ LAKÁS KÖLTSÉGELVEN VALÓ BÉRBEADÁSÁRA

Hajdúhadház Város Önkormányzata a tulajdonában lévő alábbi lakás bérbeadására hirdet pályázatot.

            4242 Hajdúhadház, Epres u. 28. szám.

                        Alapterülete:               80 m2,

                        Komfort fokozata:      komfort nélküli,

                        Helyiségei:                  1 szoba, konyha, éléskamra,

                        A bérleményhez udvar tartozik.

A bérleti díj összege: 148,- ft/m2, mindösszesen: 11.840,- ft/hó.

A lakás tulajdonosa Hajdúhadház Város Önkormányzat Képviselő-testülete a bérleti díj összegét minden évben felülvizsgálja, mely összeget a bérlő köteles megfizetni.

A bérlő gondoskodik:

–           a lakás rendeltetésszerű használatáról, állagának megóvásáról és a lakás, valamint a hozzátartozó udvarrész tisztántartásáról;

–           a háztartási és egyéb hulladék szelektív módon való gyűjtéséről a megfelelő edényzetben;

–           elemi csapás vagy a lakásban történő meghibásodások bejelentése Bérbeadó felé;

–           a lakás közüzemi díjainak megfizetéséről.

A pályázat benyújtásának határideje:       2019. április 15. 12.00 óra

helye:       a Polgármesteri Hivatal titkársága.

(4242 Hajdúhadház, Bocskai tér 1.),

A pályázat benyújtásakor adategyeztetés céljából a pályázók és az együtt-költöző családtagok személyi azonosító okmányait (személyi igazolvány, lakcímkártya), vagy azok másolatát be kell mutatni!

A pályázatokat a polgármester értékeli, a nyertes pályázót a lakás bérlőjéül kijelöli és a pályázati határidő leteltétől számított 15 napon belül értesíti.

 • Pályázaton azon cselekvőképes személy vehet részt:
 1. akinek, illetve a vele együtt-költöző személynek másik lakáson tulajdonjoga vagy haszonélvezeti joga, másik önkormányzati lakáson bérleti joga nem áll fenn,
 2. akinek a kérelem benyújtásának időpontjában nem áll fenn adó vagy adók módjára behajtható köztartozása, nincs ellene folyamatban bírósági végrehajtási eljárás,
 3. a pályázó munkaviszonyból, munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyból, nyugdíjszerű ellátásból vagy GYED-ből származó igazolt jövedelemmel rendelkezik, mely jövedelem fedezi a lakásfenntartás várható költségeit,
 4. a pályázó és a vele együtt-költöző személyeknek az egy főre jutó nettó jövedelme el kell, hogy érje legalább az öregségi nyugdíj legkisebb összegének 200%-át (57.000,- Ft),
 • A pályázatban a pályázó nyilatkozatának tartalmaznia kell:
 1. a pályázó és családja (együtt-költöző személyek) adatait és a közöttük fennálló rokonsági kapcsolat megjelölését,
 2. a pályázó és együtt-költöző hozzátartozói nyilatkozatát jövedelmi és vagyoni helyzetéről, valamint jelenlegi lakáskörülményeiről,
 3. a pályázó nyilatkozatát arról, hogy megfelel a pályázati kiírásban meghatározott feltételeknek, továbbá, hogy vállalja a lakásbérlettel járó kötelezettségeket.

Nem pályázhat önkormányzati bérlakás bérleti jogára, aki előzetes letartóztatásban van, elzárás büntetését tölti, illetve szabadságvesztés büntetését tölti.

 • A pályázathoz mellékelni kell:
 1. a pályázó és a vele együtt-költöző személyek jövedelmére, vagyoni helyzetére, munkaviszonyára, munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyára vonatkozó igazolásokat, nyilatkozatokat
 2. a pályázat elbírálása szempontjából lényeges egyéb adatokat, tényeket, körülményeket és nyilatkozatokat.

Hajdúhadház, 2019. március 27.

Kategória: Közérdekű | A közvetlen link.

Elnézést, a hozzászólás ezen a részen nem engedélyezett.