Pályázati felhívása a Bocskai tér 13. sz. alatti ingatlanon található helyiségek bérléssel egybekötött üzemeltetésére

Hajdúhadház Város Önkormányzata

P Á L Y Á Z A T I  F E L H Í V Á S A

Hajdúhadház, Bocskai tér 13. szám alatti ingatlanon található helyiségek

bérléssel egybekötött üzemeltetésére

 

1. A pályázat kiíró neve, címe és elérhetőségei:

Név: Hajdúhadház Város Önkormányzata Cím: 4242 Hajdúhadház, Bocskai tér 1.

Telefon: (52) 583-411

Fax: (52) 384-295

E-mail: titkarsag@hajduhadhaz.hu

2. A pályázat tárgya:

A pályázat kiírója nyilvános pályázatot hirdet a 4242 Hajdúhadház, Bocskai 13. szám alatti “kivett ipartelep” elnevezésű ingatlanon található helyiségek üzemeltetés céljára történő bérbeadására.

3. A szerződés meghatározása: helyiségbérleti szerződés.

4. A szerződés időtartama: határozatlan idejű.

5. A meghirdetett helyiségek: 4242 Hajdúhadház, Bocskai tér 13. szám alatt találhatóak.

A helyiségek elsősorban kereskedelmi, vendéglátóipari üzemeltetés céljára alkalmas helyiségek. Az üzemeltetéshez szükséges gépek, berendezési és felszerelési tárgyak beszerzése, a helyiség vendéglátó egység üzemeltetés céljára való alkalmassá tétele és folyamatos karbantartása, továbbá takarítása a nyertes pályázó feladata. Amennyiben a nyertes pályázó az üzemeltetési szerződést a későbbiekben felbontja Hajdúhadház Város Önkormányzatával, úgy a vendéglátóegységbe általa beépített, illetve megvásárolt valamennyi, az üzemeltetés célját szolgáló berendezés és eszköz elvitelének joga illeti meg. Egymástól elkülönített 3 üzlethelyiség, melyekhez külön mosdó és WC tartozik. Mind a három üzlet a Főtérre néz, onnan megközelíthető.

Az üzlethelyiségek méretei:

 1. üzlethelyiség: 3,56 m x 5,42 m, (minimum bérleti díj: 60.000 Ft /hónap)
 2. üzlethelyiség: 2,92 m x 4,74 m, (minimum bérleti díj: 40.000 Ft/hónap)
 3. üzlethelyiség: 2,4 m x 3,46 m. (minimum bérleti díj: 40.000 Ft /hónap)

A pályázat kiírója a pályázati felhívás visszavonásának jogát fenntartja.

A pályázatok benyújtására üzlethelységenként van lehetőség, egy pályázó több üzlethelyiségre is pályázhat.

Az üzlethelyiség előre egyeztetett időpontban megtekinthető. Az üzlethelyiségek megtekintésének egyeztetése az (53) 583-411 telefonszámon történik.

6. A pályázatok benyújtásának helye és határideje:

személyesen és postai úton: Hajdúhadház Város Önkormányzat, 4242 Hajdúhadház,

Bocskai tér 1., Titkárság

elektronikus úton: titkarsag@hajduhadhaz.hu

Határideje: 2023. április 17.

7. A pályázatok benyújtásának módja:

A pályázati anyagok benyújthatók személyesen vagy elektronikus vagy postai úton. Az ajánlatot zárt borítékban, vagy pdf formátumban kell benyújtani.

A borítékon a következő szövegrészt kérjük feltüntetni: „Pályázati ajánlat Bocskai tér 13. szám alatti ingatlan üzemeltetésére”.

A pályázat minimális tartalmi eleme a bérleti díj havi összege, mely nem tartalmazza a rezsi kiadásokat és az üzlethelyiség megnevezése (1. üzlethelyiség, 2. üzlethelyiség, 3. üzlethelyiség)

8. pályázatok elbírálásának tervezett időpontja: 2023. április 24.

A pályázat eredményéről a pályázók írásban kapnak tájékoztatást.

9. A pályázatok elbírálásának szempontja:

A pályázat kiírója a pályázatokat a fizetendő bérleti díj egy havi (………..,- Ft/hó) összegére tett megajánlás. Az ajánlott bérleti díj összege a rezsit nem tartalmazza.

Érvénytelen a pályázat, ha nem éri el a meghatározott minimum bérleti díjat.

10. Egyéb követelmények:

A nyertes pályázó kötelessége a kereskedelmi vagy vendéglátó ipari tevékenység folytatásához szükséges bejelentési kötelezettség teljesítése, továbbá az üzemeltetéshez szükséges engedélyek beszerzése.

A bérleti díj nem tartalmazza a közüzemi szolgáltatásokat, valamint a munkavédelmi, tűzvédelmi, érintésvédelmi és egyéb jogszabályi feltételeknek való megfelelőség biztosításának költségeit.

Az üzemeltetéssel kapcsolatban felmerülő közüzemi és egyéb karbantartási kiadások részletezése: (az épület egy külön gáz-, víz- és villanyórával rendelkezik, + egy helyiségben található áram almérő)

 • víz- és csatornahasználat,
 • villamos energia,
 • gázhasználat,
 • hulladékszállítás;
 • kártevő-mentesítés;
 • érintésvédelmi felülvizsgálat, és a feltárt hibák javításának költsége.

A bérlő felelős a Bérlemény jogszabályszerű és biztonságos működését biztosító műszaki állapotának fenntartásáért és a szükséges munkálatok elvégzéséért, elvégeztetéséért illetve költségeinek megfizetéséért, különösen a munka-, baleset- és tűzvédelmi szabályok maradéktalan betartásáért, ideértve különösen az Országos Tűzvédelmi Szabályzatról szóló 54/2014. (XII. 5.) BM rendelet 196. §-ában foglaltakat.

A bérlemény berendezéseinek karbantartása és a kapcsolódó költségek viselése a Bérlő felelőssége, különösen:

 • fényforrások cseréje, javítása;
 • zárak javítása;
 • vizes blokkok szerelvényeinek, berendezéseinek javítása, cseréje;
 • tisztasági festés;
 • egyéb használatból eredő karbantartási költség.

 

11. A pályázatból kizárásra kerül az a pályázó:

 1. a) aki ellen csőd-, felszámolási eljárás van folyamatban, aki végelszámolás alatt áll;
 2. b) akinek az önkormányzati adóhatóságnál nyilvántartott adótartozása van;
 3. c) akinek a pályázat kiírója felé a pályázati beadási határidő lejártakor tartozása áll fenn.

12. A pályázat érvénytelen, ha:

 1. a) a pályázat benyújtására rendelkezésre álló határidő lejárta után nyújtották be;
 2. b) egyéb módon nem felel meg a pályázati felhívásban meghatározott feltételeknek.

 

13. Ajánlati kötöttség:

A pályázó az ajánlatához a 6. pontban meghatározott benyújtási határidő lejártától számított 60 napig kötve van, kivéve, ha a Kiíró ezen időponton belül a pályázatot megnyert ajánlattevővel szerződést köt, vagy a Kiíró a pályázati felhívást visszavonja, vagy a pályázatot eredménytelennek nyilvánítja. A szerződés a pályázati kiírástól, valamint a nyertes pályázattól eltérő tartalommal nem köthető meg.

14. A pályázathoz csatolandó dokumentumok:

– pályázati felhívás, melynek tartalmaznia kell a pályázó nevét, címét, elérhetőségeit, az üzlethelyiség megjelölését, a fizetendő bérleti díj egy havi összegére tett ajánlatot, azzal a megjegyzéssel, hogy az ajánlat összege a rezsiköltséget nem tartalmazza

– az üzemeltetni kívánt kereskedelmi vagy vendéglátóegység kínálatának ismertetése;

– a pályázó nyilatkozata, hogy a pályázati felhívás feltételeit elfogadja;

– szakmai bemutatkozás.

Hajdúhadház, 2023. március 23.

Tisztelettel:
Asztalos Péter alpolgármester

 

 

Kategória: Nincs kategorizálva | A közvetlen link.

Elnézést, a hozzászólás ezen a részen nem engedélyezett.