Tájékoztató vészhelyzeti krízistámogatásról

Hajdúhadház Város Önkormányzata veszélyhelyzeti krízistámogatásról szóló 10/2020. (IV.30.) önkormányzati rendelete alapján az Önkormányzat 2020. május 1. napjától bevezeti a veszélyhelyzeti krízistámogatást.

Az új támogatás bevezetésével az Önkormányzat a 40/2020. (III.11.) Korm. rendelettel kihirdetetett veszélyhelyzettel összefüggésben, a Hajdúhadház Város Önkormányzata közigazgatási területén élő szociálisan rászoruló egyének és családok szociális biztonságának megőrzését, gondjainak enyhítését kívánja elősegíteni.  

Hajdúhadház Város Önkormányzata pénzbeli ellátásként egyszeri, vissza nem térítendő veszélyhelyzeti krízistámogatást nyújt annak a szociálisan rászoruló természetes személynek, aki a 40/2020. (III.11.) Korm. rendelettel kihirdetett veszélyhelyzetet megelőző legalább hat hónapja Hajdúhadházon bejelentett lakóhellyel vagy bejelentett tartózkodási hellyel rendelkezik és

 1. a) a kérelem benyújtását megelőző 6 hónapban bejelentett munkahellyel rendelkezett, de a koronavírus-járvány miatt
 2. aa) a munkáltatója jogviszonyát megszüntette vagy
 3. ab) a jogviszonya közös megegyezéssel megszűnt, vagy
 4. ac) legalább egy hónapja fizetés nélküli szabadságon van, vagy
 5. b) a koronavírus-járvány miatt álláskeresővé vált és az álláskeresési járadékra való jogosultsága megszűnt, vagy
 6. c) a koronavírus-járvány miatt vállalkozói tevékenységét, jogviszonyát szünetelteti és az álláskeresési járadékra való jogosultsága megszűnt vagy elutasításra került.

A támogatás megállapítása során szociálisan rászorulónak kell tekinteni azt a személyt, akinek a háztartásában az egy főre jutó havi nettó jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének hatszorosát. (2020. évben a 171.000,- Ft-ot).

A veszélyhelyzeti krízistámogatás összege 70.000,- Ft.

Nem állapítható meg veszélyhelyzeti krízistámogatás az alábbi esetekben:

 1. Nem adható támogatás akkor, ha a támogatást igénylő munkavégzésre irányuló jogviszonya a munkavállaló felmondása miatt került megszüntetésre vagy a megszüntetés fegyelmi felelősségen, a munkavállaló kötelezettségszegésén, mulasztásán alapszik.
 2. Nem jogosult a támogatásra az a személy, akinek a munkavégzésre irányuló jogviszonya a határozott idő lejárta miatt szűnt meg.
 3. Nem jogosult a támogatásra az álláskeresési járadékban részesülő nyilvántartott álláskereső.
 4. Nem jogosult a támogatásra az a személy, akinek közfoglalkoztatási jogviszonya – másik munkáltatónál történő jogviszony létesítése céljából – közös megegyezéssel került megszüntetésre, azonban az új munkáltató és a támogatást igénylő között a munkavégzésre irányuló jogviszony mégsem jött létre.
 5. Nem állapítható meg támogatás, ha a Képviselő-testület által a támogatás céljára biztosított keretösszeg elfogyott.

A  veszélyhelyzeti krízistámogatás megállapítása kérelemre történik, melyet az e célra rendszeresített formanyomtatványon kell előterjeszteni. A támogatás iránti kérelem formanyomtatvány átvehető a Hajdúhadházi Polgármesteri Hivatal Szociális Irodájában (4242 Hajdúhadház, Mester utca 26. szám) vagy a www.hajduhadhaz.hu internetes oldalról letölthető.

A támogatásra való jogosultság elbírálása érdekében a kérelmezőnek csatolnia kell saját és a vele egy háztartásban élő személyek jövedelmi viszonyairól az igazolást és a rendkívüli élethelyzetet, létfenntartási gondot igazoló bizonyítékokat, az álláskeresési járadék megállapításáról, vagy elutasításáról szóló döntést, a „Munkáltatói igazolás a jogviszony megszűnésekor” nyomtatványt (MIL lap).

A kérelmet postai úton Hajdúhadház Város Önkormányzata postacímére (Hajdúhadház, Bocskai tér 1. szám) címezve vagy személyesen a Hajdúhadházi Polgármesteri Hivatal Hatósági Iroda Szociális Irodájában (Hajdúhadház, Mester utca 26. szám) vagy elektronikus úton a www.epapir.gov.hu internetes oldalon elérhető üzenetküldő alkalmazáson keresztül lehet benyújtani.

A támogatással kapcsolatosan bővebb felvilágosítás, további információ a Hajdúhadházi Polgármesteri Hivatal Szociális Irodája (4242 Hajdúhadház, Mester utca 26. szám) munkatársaitól kérhető.

A kérelem letölthető itt.

Kategória: Nincs kategorizálva | A közvetlen link.

Elnézést, a hozzászólás ezen a részen nem engedélyezett.