Tervezet rendelet módosításról

TERVEZET!

HAJDÚHADHÁZ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

…../2021. (.… ….) önk. rendelete

Hajdúhadház Város településképének védelméről szóló 28/2017. (X.26.) önk. rendelet
módosításáról

Hajdúhadház Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a településkép védelméről szóló 2016. évi LXXIV. törvény (továbbiakban: Tktv.) 12. § (2) bekezdésében, továbbá az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXIII. tv. 57. § (3) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában és Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1)  bekezdés 1. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva – a településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint egyes  településrendezési  sajátos jogintézményekről szóló 314/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet 43/A.§(6) c) pontban biztosított véleményezési jogkörében eljáró

  • az állami főépítészi hatáskörében eljáró Hajdú-Bihar Vármegyei Kormányhivatal,
  • Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság,
  • Hortobágyi Nemzeti Park Igazgatóság,
  • a világörökségi, műemléki és régészeti egyeztetési szakterület tekintetében eljáró Hajdú-Bihar Vármegyei Kormányhivatal Debreceni Járási Hivatala Hatósági Főosztály Építésügyi és Örökségvédelmi Osztály,
  • Honvédelmi Minisztérium, mint a honvédelemért felelős miniszter,
  • Hajdúhadház Város a településfejlesztési koncepció, integrált településfejlesztési stratégia és a településrendezési eszközök, valamint településképi arculati kézikönyv és településképi rendelet készítésével, módosításával összefüggő partnerségi egyeztetés szabályai szerint bevont partnerek

véleményének kikérésével – a Hajdúhadház Város településképének védelméről szóló 28/2017. (X.26.)

önkormányzati rendelet módosításáról a következőket rendeli el:”

1. §

A Rendelet 27. § (2) pontja helyébe az alábbi rendelkezés lép:

Hírközlési adótornyok zártkertben, külterületen helyezhetők el úgy, hogy az elhelyezett antennatartó szerkezet (torony) és a lakóterület között legalább 250 méter távolságnak kell lennie.

 

2. §

Záró rendelkezések

  • Ez a rendelet . ………………………  lép hatályba, és a hatálybalépést követő napon hatályát

veszti.

PH

 

Szaniszló Tamás                                                          Csáfordi Dénes
jegyző                                                                        polgármester

A módosított rendelet tervezetet összeállította:

Biró-Balogh Anikó mb. főépítész                                Hajdúhadház, 2023. 07. 10.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kategória: Nincs kategorizálva | A közvetlen link.

Elnézést, a hozzászólás ezen a részen nem engedélyezett.