Továbbra is lehet jelentkezni a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázatra

Hajdúhadház Város Önkormányzata csatlakozott a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat 2024. évi fordulójához.

A pályázók köre:

Az ösztöndíjpályázatra azok a települési önkormányzat területén állandó lakóhellyel rendelkező, hátrányosszociális helyzetű hallgatók jelentkezhetnek, akik:

a) a nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény 1. mellékletében szereplő felsőoktatási intézményben(felsőoktatási hallgatói jogviszony keretében) teljes idejű (nappali munkarend), alapfokozatot ésszakképzettséget eredményező alapképzésben, mesterfokozatot és szakképzettséget eredményezőmesterképzésben, osztatlan képzésben vagy felsőoktatási szakképzésben folytatják tanulmányaikat („A” típusúpályázat).

Az ösztöndíjra pályázhatnak a 2023. szeptemberében felsőoktatási tanulmányaik utolsó évét megkezdő hallgatók is.Amennyiben az ösztöndíjas hallgatói jogviszonya 2024 őszén már nem áll fenn, úgy a 2024/2025. tanév elsőfélévére eső ösztöndíj már nem kerül folyósításra.

Az ösztöndíjra pályázatot nyújthatnak be azok a hallgatók is, akiknek a hallgatói jogviszonya a felsőoktatásiintézményben a pályázás időpontjában szünetel. Az ösztöndíj folyósításának feltétele, hogy a 2023/2024. tanévmásodik félévére a beiratkozott hallgató aktív hallgatói jogviszonnyal rendelkezzen.

vagy

b) a 2023/2024. tanévben utolsó éves, érettségi előtt álló középiskolás, illetve felsőfokú végzettséggel nemrendelkező, felsőoktatási intézménybe felvételt még nem nyert, érettségizett pályázók jelentkezhetnek, akik a2024/2025. tanévtől kezdődően a nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény 1. mellékletében szereplő felsőoktatási intézményben teljes idejű (nappali munkarend) alapképzésben, osztatlan képzésben vagyfelsőoktatási szakképzésben kívánnak részt venni („B” típusú pályázat).

A „B” típusú pályázatra jelentkezők közül csak azok részesülhetnek ösztöndíjban, akik a 2024. évi általánosfelvételi eljárásban először nyernek felvételt felsőoktatási intézménybe, és tanulmányaikat a 2024/2025. tanévbenténylegesen megkezdik.

Nem részesülhet ösztöndíjban az a pályázó, aki:
– honvéd tisztjelölt, rendvédelmi oktatási intézmény tisztjelöltje, a Magyar Honvédség hivatásos és szerződéses állományú, valamint a rendvédelmi feladatokat ellátó szervek hivatásos állományú hallgatója, a rendészeti képzésben részt vevő ösztöndíjas hallgató
– doktori (PhD) képzésben vesz részt
– kizárólag külföldi intézménnyel áll hallgatói jogviszonyban és/vagy vendéghallgatói képzésben vesz részt.
– akiről hitelt érdemlően bebizonyosodik, hogy a pályázat benyújtásakor a támogatási döntés tartalmát érdemben befolyásoló, valótlan, hamis vagy megtévesztő adatot szolgáltatott, vagy ilyen nyilatkozatot tett;
– aki a pályázat benyújtását megelőző három naptári éven belül az államháztartás alrendszereiből juttatott valamely támogatással összefüggésben a támogatási szerződésben/támogatói okiratban/ösztöndíjszerződésben foglaltakat önhibájából nem vagy csak részben teljesítette.

A pályázat benyújtásának módja és határideje:

A pályázatbeadáshoz az EPER-Bursa rendszerben egyszeri pályázói regisztráció szükséges, melynek elérése:

https://bursa.emet.hu/paly/palybelep.aspx

Azok a pályázók, akik a korábbi pályázati években regisztráltak a rendszerben, már nem regisztrálhatnak újra, ők a meglévő felhasználónév és jelszó birtokában léphetnek be az EPER-Bursa rendszerbe. A pályázói regisztrációt vagy a belépést követően lehetséges a pályázati adatok feltöltése a csatlakozott önkormányzatok pályázói részére.

A pályázatot az EPER Bursa rendszerben kitöltve, véglegesítve, majd onnan kinyomtatva és aláírva a jogosultsági feltételeket alátámasztó dokumentumokkal együtt a Hajdúhadházi  Polgármesteri Hivatalba (4242 Hajdúhadház, Bocskai tér 1. szám) kell benyújtani. A pályázati kiírásban meghatározott valamely melléklet hiányában a pályázat formai hibásnak minősül.

A pályázat rögzítésének és az önkormányzathoz történő benyújtásának határideje: 2023. november 3. napja.

Az ösztöndíj időtartama:

„A” típusú pályázat: 10 hónap, azaz két egymást követő tanulmányi félévben félévenként max. 5 hónap (a továbbiakban Bursa tanulmányi félév), a 2023/2024. tanév második féléve és a 2024/2025. tanév első féléve;

„B” típusú pályázat: 3×10 hónap, azaz hat egymást követő Bursa tanulmányi félév (a 2024/2025. tanév, a 2025/2026. és a 2026/2027. tanév).

Az „A” típusú és a „B” típusú pályázati kiírás letölthető a www.hajduhadhaz.hu oldalról.

„A” típusú pályázati kiírás

„B” típusú pályázati kiírás

A pályázat elbírálása

A beérkezett pályázatokat az önkormányzat 2023. december 5. napjáig bírálja el, majd 2023. december 6. napjáig a Hajdúhadházi Polgármesteri Hivatal hirdetőtábláján nyilvánosságra hozza a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat keretében általa nyújtott támogatások összesített adatait, továbbá a meghozott döntéséről és annak indokáról az EPER-Bursa rendszeren keresztül elektronikusan vagy postai úton küldött levélben értesíti a pályázókat.

Kategória: Nincs kategorizálva | A közvetlen link.

Elnézést, a hozzászólás ezen a részen nem engedélyezett.