Pályázati felhívás a Dr. Földi János u. 56. szám alatti ingatlan üzemeltetésére

Hajdúhadház Város Önkormányzata
PÁLYÁZATI F E L H Í V Á S A
Hajdúhadház, Dr. Földi János u. 56. szám alatti ingatlan

(volt Vadas Csárda) üzemeltetésére

 

 1. A pályázat kiíró neve, címe és elérhetőségei:

Név: Hajdúhadház Város Önkormányzata Cím: 4242 Hajdúhadház, Bocskai tér 1.
Telefon: (52) 583-411
Fax: (52) 384-295
E-mail: titkarsag@hajduhadhaz.hu

2.  A pályázat tárgya:

A pályázat kiírója nyilvános pályázatot hirdet a 4242 Hajdúhadház, Dr. Földi János utca 56. szám alatti ingatlan (volt Vadas Csárda), üzemeltetés céljára történő bérbeadására.

3. A szerződés meghatározása: üzemeltetési szerződés

4. A szerződés időtartama: határozatlan

5. A meghirdetett helyiség: 4242 Hajdúhadház, Dr. Földi János utca 56.

A helyiség elsősorban kereskedelmi, vendéglátóipari üzemeltetés céljára alkalmas helyiség. Az üzemeltetéshez szükséges gépek, berendezési és felszerelési tárgyak beszerzése, a helyiség vendéglátó egység üzemeltetés céljára való alkalmassá tétele és folyamatos karbantartása, továbbá takarítása a nyertes pályázó feladata. Amennyiben a nyertes pályázó az üzemeltetési szerződést a későbbiekben felbontja Hajdúhadház Város Önkormányzatával, úgy a vendéglátóegységbe általa beépített, illetve megvásárolt valamennyi, az üzemeltetés célját szolgáló berendezés és eszköz elvitelének joga illeti meg. A pályázat kiírója a pályázati felhívást bármikor visszavonhatja.

6.  A pályázatok benyújtásának helye és határideje:

 • személyesen és postai úton: Hajdúhadház Város Polgármesteri Hivatala, 4242 Hajdúhadház,

Bocskai tér 1., Titkárság

Határideje: 2023. szeptember 07.

7. A pályázatok benyújtásának módja:

A pályázati anyagok benyújthatók személyesen vagy elektronikus vagy postai úton. Az ajánlatot zárt borítékban, vagy pdf formátumban kell benyújtani, melynek minden oldalát aláírással kell ellátni. A borítékon a következő szövegrészt kérjük feltüntetni: „Pályázati ajánlat Vadas Csárda üzemeltetésére”.

8. A pályázatok elbírálásának tervezett időpontja: 2023. szeptember 11.

A pályázat eredményéről a pályázók írásban kapnak tájékoztatást.

9.  A pályázatok elbírálásának szempontja:

A pályázat kiírója a pályázatokat a fizetendő bérleti díj egy havi (………..,- Ft/hó) összegére tett megajánlás, a pályázat szakmai/pénzügyi megalapozottsága, pályázó szakmai tapasztalata alapján bírálja el.

Előnyt jelent az Önkormányzat által előálított, illetve a helyi termékek árusítása.

A pályázat kiírója azt a pályázót hirdeti ki nyertesként, akit a fenti szempontok alapján leginkább megfelelőnek ítélt pályázatot nyújtja be.

10.  Egyéb követelmények:

A nyertes pályázó kötelessége a kereskedelmi vagy vendéglátó ipari tevékenység folytatásához szükséges bejelentési kötelezettség teljesítése, továbbá az üzemeltetéshez szükséges engedélyek beszerzése.

A bérleti díj nem tartalmazza a közüzemi szolgáltatásokat, valamint a munkavédelmi, tűzvédelmi, érintésvédelmi és egyéb jogszabályi feltételeknek való megfelelőség biztosításának költségeit.

Az üzemeltetéssel kapcsolatban felmerülő közüzemi és egyéb karbantartási kiadások részletezése:

 • víz- és csatornahasználat mért fogyasztás alapján;
 • villamos energia mért fogyasztás alapján;
 • hulladékszállítás;
 • kártevő-mentesítés;
 • érintésvédelmi felülvizsgálat, és a feltárt hibák javításának költsége.

A bérlő felelős a Bérlemény jogszabályszerű és biztonságos működését biztosító műszaki állapotának fenntartásáért és a szükséges munkálatok elvégzéséért, elvégeztetéséért illetve költségeinek megfizetéséért, különösen a munka-, baleset- és tűzvédelmi szabályok maradéktalan betartásáért, ideértve különösen az Országos Tűzvédelmi Szabályzatról szóló 54/2014. (XII. 5.) BM rendelet 196. §-ában foglaltakat.

A Bérlemény berendezéseinek karbantartása és a kapcsolódó költségek viselése az üzemeltető felelőssége, különösen:

 • fényforrások cseréje, javítása;
 • zárak javítása;
 • vizes blokkok szerelvényeinek, berendezéseinek javítása, cseréje;
 • konyhai berendezések karbantartása, tisztítása, javítása, illetve cseréje a minden esetben a Bérbeadóval egyeztetve.

11.  A pályázatból kizárásra kerül az a pályázó:

a.) aki ellen csőd-, felszámolási eljárás van folyamatban, aki végelszámolás alatt áll;

b.) akinek az önkormányzati adóhatóságnál nyilvántartott adótartozása van;

c.) akinek a pályázat kiírója felé a pályázati beadási határidő lejártakor tartozása áll fenn.

12.  A pályázat érvénytelen, ha:

a.) a pályázat benyújtására rendelkezésre álló határidő lejárta után nyújtották be;

b.) egyéb módon nem felel meg a pályázati felhívásban meghatározott feltételeknek.

 

13. Ajánlati kötöttség:

A pályázó az ajánlatához a 6. pontban meghatározott benyújtási határidő lejártától számított 60 napig kötve van, kivéve, ha a Kiíró ezen időponton belül a pályázatot megnyert ajánlattevővel szerződést köt, vagy a Kiíró a pályázati felhívást visszavonja, vagy a pályázatot eredménytelennek nyilvánítja. A szerződés a pályázati kiírástól, valamint a nyertes pályázattól eltérő tartalommal nem köthető meg.

14.  A pályázathoz csatolandó dokumentumok:

 • pályázati felhívás, melynek tartalmaznia kell a pályázó nevét, címét, elérhetőségeit, továbbá a fizetendő bérleti díj egy havi összegére tett ajánlatot;
 • az üzemeltetni kívánt kereskedelmi vagy vendéglátóegység kínálatának ismertetése;
 • a pályázó nyilatkozata, hogy a pályázati felhívás feltételeit elfogadja;
 • szakmai bemutatkozás.

 

 

 

 

 

 

Kategória: Nincs kategorizálva | A közvetlen link.

Elnézést, a hozzászólás ezen a részen nem engedélyezett.