Búcsú Dr. Hadházy Jenőtől

Néhány napja, 75 éves korában eltávozott az élők sorából Dr. Hadházy Jenő, a Nyíregyházi Főiskola Pszichológia Tanszékének nyugalmazott főiskolai docense, Hajdúhadház díszpolgára, hatalmas űrt hagyva városunk kulturális és tudományos életében.

Dr. Hadházy Jenő, ősi hajdú, nemesi család leszármazottjaként Hajdúhadházon élt.  A Nyíregyházi Tanárképző Főiskolán matematika – műszaki ismeretek szakos tanári oklevelet, az ELTE Bölcsészettudományi Karán pedagógiai előadó diplomát szerzett, majd a Kossuth Lajos Tudományegyetemen bölcsészdoktorrá avatták.

Főiskolai tanári és tudományos munkája mellett és azt követően jelentős szerepet vállalt Hajdúhadház közéletében. Értékes adományokkal gazdagította a város könyvtárát, iskola-, várostörténeti, néprajzi és borászati gyűjteményeit. Kutatta a város múltját, kereste a még fellelhető írott forrásokat és a városban egykor élt emberek, őseink életének megismeréséhez nélkülözhetetlen tárgyi emlékeket.

Szülővárosához mindig hű maradt. Szerette ezt a várost, múltjával és jelenével együtt. Hatalmas küldetéstudattal, és még nagyobb munkabírással írta a könyveket, a tudományos értekezéseket és az újságcikkeket. Ő álmodta meg és az ő szakmai irányításával valósult meg a templomban található egyház- és iskolatörténeti kiállítás, illetve a Városháza épületének pincéjében berendezett néprajzi kiállítás. Az Othello Borház szőlészeti-borászati kiállításának megteremtésében is elévülhetetlenek az érdemei.
Téli könyvtári esték, levéltári kutatások, régészeti lelőhelyek feltárásának szorgalmazása, kulturális kapcsolatok építése, Hajdúhadház értékeinek összegyűjtése, a helyi értéktár összeállítása, értékeink pontos dokumentálása, azok megyei és országos szinten történő menedzselése. Felsorolni sem tudjuk, mivel foglalkozott, mik után kutatott, milyen eredményeket ért el a várostörténeti kutatás és városunk értékeinek összegyűjtése terén.

Egy városunk nevét említő középkori oklevél az 1300-as évekből, az Előhegyi Szőlőskert működési szabályzata az 1700-as évekből, a Bocskaikerti Hegyközség alakuló rendezvényén készült fotó és a hozzá kapcsolódó újságcikk az 1800-as évek végéről. Ezeket is mind Ő találta meg, neki köszönhetjük, hogy ezek újra elérhetővé váltak.

Céljai tiszták, elképzelései mindig határozottak voltak, nehéz volt vele vitatkozni, az eredeti elképzelésétől eltántorítani pedig szinte lehetetlen. A hajdúkra jellemző kérlelhetetlen makacssággal és konok meggyőződéssel képviselte azt, amiben hitt. De ami fontos, soha nem a saját maga, hanem mindannyiunk igazáért harcolt, s átmeneti kompromisszumra a város és a városi értékek érdekében mindig kész volt.
A Radnóczi Ferenc Kertbarátkör aktív, meghatározó tagjaként a kertkultúra, a házikerti és kertségi gazdálkodás népszerűsítéséért és a hajdúhadházi zártkertek történetének feltárásáért is sokat dolgozott. 

Rengeteg álma és terve volt még. Demeter templomának visszatemetett romjait szerette volna látogathatóvá tenni. A város határában húzódó Csörsz árok egy őrtoronnyal rendelkező szakaszának rekonstruálásáról is sokat beszélgettünk. A néprajzi kiállítás bővítésének megvalósításához már hozzá kezdtünk, a decemberi városnapra tervezte az ünnepélyes átadást.
A Hajdúhadház értékei című könyve szinte már elkészült, az utóbbi három év eredményeivel akarta kiegészíteni. Dr. Géczi Laci bácsival és Szőllős Lászlóval a káposztáról írt közös könyvük megjelentetése is a közeljövőben volt tervezve.
Kiállítást tervezett az egykori gyermekváros egyik épületében is.

S 2010 óta szorgalmazta, hogy városunk címerében, az oroszlán helyére kerüljön vissza a hajdúvitéz.

Az utat kijelölte számunkra. Nem lesz könnyű végig menni rajta.  

dr. Hadházy Jenő hiányozni fog sokunknak. Rokonoknak, barátoknak, kedves ismerősöknek, s fájón fog hiányozni a városnak.

Amikor eszembe jut a közhelyes mondat: „Nincs pótolhatatlan ember.” – csak mosolygok.
Dehogy nincs!
Elment közülünk, és a munkássága Hajdúhadház számára pótolhatatlan.

„Az emberi tehetség parányi lámpa, mely egyszerre keskeny kört tölthet meg fényével; s ha egy helyéről másra hurczoltatik, setétséget hagy maga után. Bizonyos helyhez kell azért kapcsoltatnunk, hogy azt jótékony világítással állandóul boldogíthassuk.” – írta Kölcsey Ferenc.

Hajdúhadház számára dr. Hadházy Jenő és az Ő munkássága jelentette a fényt, mely kiteljesedni csak itt, Hajdúhadházon tudott, ahová rendelték. S ha most úgy is érezzük, hogy itt hagyott bennünket, sötétséget mégsem hagy maga után. Itt maradnak velünk gondolatai, írásai, s munkájának megannyi kézzel fogható eredménye, melyek utat mutatnak, irányt szabnak számunkra.

Kedves Jenő, Tanár Úr!
Köszönünk mindent!
Nyugodj Békében!

Csáfordi Dénes

Kategória: Nincs kategorizálva | Szóljon hozzá most!

Egyéni gazdaságok összeírása

Kategória: Nincs kategorizálva | Szóljon hozzá most!

MEGHÍVÓ

Városháza

 

 

MEGHÍVÓ

Hajdúhadház Város Önkormányzata Képviselő-testületének
2022. május 12-én (csütörtökön) de. 8,30 órakor
a Városháza dísztermében tartandó rendkívüli ülésére

tisztelettel meghívja Önt Csáfordi Dénes polgármester

Napirendi pontok:

1./ Hajdúkerületi és Bihari Víziközmű Szolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság alapszabályának módosítása, egységes szerkezetben történő elfogadása
Előadó: Csáfordi Dénes polgármester, Szaniszló Tamás aljegyző

2./ A Hajdú-Bihar Megyei Temetkezési Vállalat 2021. évi beszámolója, 2022. évi üzleti terve
Előadó: Csáfordi Dénes polgármester, Szaniszló Tamás aljegyző

3./ Badacsonytomaji Önkormányzati Üdülő 2022. évi üdülési díjának megállapítása
Előadó: Csáfordi Dénes polgármester, Ölveti Zsolt pénzügyi és gazdasági irodavezető

4./ Felhatalmazás támogatási szerződés aláírásra
Előadó: Csáfordi Dénes polgármester, Berencsiné Veres Mónika pályázati referens

5./ Vetésterv 2022
Előadó: Csáfordi Dénes polgármester, Kemény Erzsébet közfoglalkoztatási koordinátor

6./ Felajánlott könyvek elfogadása
Előadó: Csáfordi Dénes polgármester, Szaniszló Tamás aljegyző

7./ Közművelődési megállapodás módosítása
Előadó: Csáfordi Dénes polgármester, Ölveti Zsolt pénzügyi és gazdasági irodavezető

8./ Megállapodás ingatlanhasználatra
Előadó: Csáfordi Dénes polgármester, dr. Kiss-Kazsuk Katalin jegyző

9./ TOP-1.4.1-19-HB1-2019-00011 – kódszámú „Hajdúhadház városi bölcsőde bővítése” című pályázat építési beruházás tárgyú vállalkozói szerződés módosítása
Előadó: Csáfordi Dénes polgármester, Berencsiné Veres Mónika pályázati referens

10./ Kegyeleti döntés
Előadó: Csáfordi Dénes polgármester, Szaniszló Tamás aljegyző

11./ Önkormányzatok rendkívüli támogatása pályázat benyújtása
Előadó: Csáfordi Dénes polgármester, Ölveti Zsolt pénzügyi és gazdasági irodavezető

 

Kategória: Nincs kategorizálva | Szóljon hozzá most!

Agrárkamarai tagok, figyelem!

Építsük közösen az agrárium jövőjét!

Május 20. Agrárkamarai választás!
Szavazatukat leadhatják 06 és 19 óra között.

Helyszín: Városháza, díszterem
Hajdúhadház, Bocskai tér 1.

Választással kapcsolatos információkért kérjük forduljanak falugazdászaikhoz.

Kategória: Nincs kategorizálva | Szóljon hozzá most!

Újra lehet jelentkezni „A legszebb konyhakertek” programra.

Kategória: Nincs kategorizálva | Szóljon hozzá most!

Sok szeretettel köszöntjük az édesanyákat, nagymamákat, keresztanyákat!

Kategória: Nincs kategorizálva | Szóljon hozzá most!

HIRDETMÉNY ÓVODAI BEIRATKOZÁSRÓL

Hajdúhadház Város Önkormányzata

H I R D E T M É N Y E

Értesítjük a Tisztelt Szülőket, hogy a Hajdúhadház Város Önkormányzata fenntartásában működő Hajdúhadházi Városi Óvodában

a 2022/2023. nevelési évre történő óvodai beiratkozás időpontja:

2022. április 27 – április 28. (8.00 – 16.00 óráig)

 

A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény (a továbbiakban Nkt.) 49. § (1) bekezdése értelmében az óvodai felvétel jelentkezés alapján történik. Az Nkt. 49. § (3) bekezdése alapján az óvoda köteles felvenni azt a gyermeket, aki életvitelszerűen az óvoda körzetében lakik (a továbbiakban: kötelező felvételt biztosító óvoda).

Az Nkt. 8. § (2) bekezdése alapján a gyermek abban az évben, amelynek augusztus 31. napjáig a harmadik életévét betölti, a nevelési év kezdő napjától legalább napi négy órában óvodai foglalkozáson vesz részt.

Az Nkt. 8. § (1) bekezdése alapján az óvoda felveheti azt a gyermeket is, aki a harmadik életévét a felvételétől számított fél éven belül betölti, feltéve, hogy minden, a településen lakóhellyel, ennek hiányában tartózkodási hellyel rendelkező hároméves és annál idősebb gyermek óvodai felvételi kérelme teljesíthető.

A szülő – a bölcsődei ellátásban részesülő gyermek kivételével – az óvodai nevelésben történő részvételre jogszabály alapján kötelezett gyermekét köteles beíratni a települési önkormányzat vagy a fenntartó által közzétett közleményben vagy hirdetményben meghatározott időpontban, vagy az óvodalátogatási kötelezettség alól felmentését kérni.

Amennyiben a napi négy órában óvodai nevelésre kötelezett gyermek az óvodakötelezettségét külföldön teljesíti, a szülő köteles arról az óvodai beiratkozás idejének – jogszabályban előírt – utolsó határnapját (2022. május 20.) követő tizenöt napon belül, azaz 2022. június 4-ig írásban értesíteni az Oktatási Hivatalt.

A szülő előzetesen köteles értesíteni az óvodavezetőt, ha a napi négy órában óvodai nevelésre kötelezett, az óvodával jogviszonyban álló gyermeke az óvodakötelezettségét a jövőben külföldön teljesíti.

A szülő – tárgyév április 15. napjáig benyújtott – kérelme alapján a gyermek jogos érdekét szem előtt tartva, annak az évnek az augusztus 31. napjáig, amelyben a gyermek a negyedik életévét betölti, különös méltánylást érdemlő esetben, újabb kérelem alapján annak az évnek az augusztus 31. napjáig, amelyben a gyermek az ötödik életévét betölti a Kormány rendeletében kijelölt szerv (a továbbiakban: felmentést engedélyező szerv) felmentheti az óvodai foglalkozáson való részvétel alól, ha a gyermek családi körülményei, sajátos helyzete indokolja.

Beiratkozáshoz szükséges közokiratok, dokumentumok:

– a gyermek nevére kiállított személyazonosságot igazoló hatósági igazolvány és lakcímet igazoló hatósági igazolvány,

– a gyermek születési anyakönyvi kivonata,

– a szülő személyazonosságot igazoló hatósági igazolványa és lakcímet igazoló hatósági igazolványa.

Az integráltan nevelhető sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai felvételére, nevelésükre az alapító okiratuk szerint jogosult óvoda:

            – Hajdúhadházi Városi Óvoda (Hajdúhadház, Szilágyi Dániel u. 2-4.)

            – Hajdúhadházi Városi Óvoda Petőfi Utcai Telephely (Hajdúhadház, Petőfi u. 1/A.)

              – Hajdúhadházi Városi Óvoda Bercsényi Utcai Telephely (Hajdúhadház, Bercsényi utca 23.)

Óvodai felvételi körzetek:

A Hajdúhadházi Városi Óvoda – Szivárvány Épület (4242 Hajdúhadház, Szilágyi Dániel utca 2-4. szám) felvételi körzetébe tartozó utcák:

Álmos utca, Árpád utca, Attila utca, Bem József utca, Damjanich utca, Deák Ferenc utca, Diófa utca, Dobó utca, Epres utca, Fényestelep, Fényestelep-Péterkert, Festő utca, Hajdú utca, Hajnal utca, Honvéd utca, Hunyadi utca, Ibolya utca, Klapka utca, Kölcsey utca, Kunkert, Lorántffy utca, Nefelejcs utca, Nyárfa utca, Petőfi utca, Rákóczi utca, Széchenyi utca, Szilágyi Dániel utca, Szőlős utca, Temető utca, Téglási utca, Tó utca, Vásártér utca, Vasút utca, Vénkert utca, Viola utca.

 

A Hajdúhadházi Városi Óvoda Petőfi Utcai Telephelyének – Három Szirom Épület (4242 Hajdúhadház, Petőfi utca 1/A. szám) felvételi körzetébe tartozó utcák:

Bajcsy Zsilinszky utca, Bánomkert utca, Bedő Albert utca, Béke utca, Bocskai tér, Botond utca, Dr. Madai Gyula utca, Dr. Földi János utca, Erdő utca, Erdőalja utca, Galambos utca, Görgey utca, István király utca, Jászai Mari utca, Kalapács utca, Károlyi Gáspár utca, Katona utca, Kereszt utca, Keskeny utca, Kinizsi utca, Levente utca, Malom utca, Mester utca, Móricz Zsigmond utca,  Munkácsy utca, Nap utca,  Nyíl utca, Pallagi utca, Rhénes utca, Szabó Gábor utca, Szélső utca, Táncsics Mihály utca, Vadas utca, Vasvári Pál utca, Vécsey Károly utca.

 

A Hajdúhadházi Városi Óvoda Bercsényi Utcai Telephelyének – Aranykapu Épület (4242 Hajdúhadház, Bercsényi utca 23. szám) felvételi körzetébe tartozó utcák:

Akácfa utca, Arany János utca, Batthyány utca, Bercsényi utca, Bethlen utca, Bezerédi utca, Csokonai utca, Dorogi utca, Dorogiás utca, Dr. É. Kiss Sándor utca, Erzsébet utca,  Gárdonyi Géza utca,  Homok utca, Irinyi utca, Jókai utca, Kazinczy utca, Kertalja utca, Kiság utca, Kiss Ernő utca, Kossuth utca, Lázár Vilmos utca, Lehel utca,  Nagyág utca, Nagysándor József utca, Óvoda utca, Pély Nagy Gábor utca, Radnóti utca, Rózsa utca, Méhészkert utca, Sillye Gábor utca, Sirály utca, Sugár utca, Szív utca, Szűk utca, Toldi utca, Tompa Mihály utca, Török Ignác utca, Városkert utca, Vértanuk utca, Virág utca, Vörösmarty utca, Zöldfa utca, Zrínyi utca.

Az óvodai felvételről az óvoda vezetője dönt, melyről legkésőbb 2022. május 28-ig írásban értesíti a szülőt.

A szülő a döntés ellen a közléstől, ennek hiányában a tudomására jutásától számított tizenöt napon belül jogorvoslati kérelmet nyújthat be. A kérelmet írásban, a Hajdúhadházi Polgármesteri Hivatal Jegyzőjének címezve, a döntést hozó óvoda vezetőjénél kell 1 példányban benyújtani. A másodfokú eljárás során a jegyző a kérelmet elutasíthatja, a döntést megváltoztathatja vagy megsemmisítheti és a nevelési-oktatási intézményt új döntés meghozatalára utasíthatja.

A szabálysértésekről, a szabálysértési eljárásról és a szabálysértési nyilvántartási rendszerről szóló 2012. évi II. törvény 247. § (1) bekezdés a) pontja értelmében az a szülő vagy törvényes képviselő, aki a szülői felügyelete vagy gyámsága alatt álló gyermeket kellő időben az óvodába nem íratja be, szabálysértést követ el. A szabálysértés pénzbírsággal is büntethető, mely 5.000,- forinttól 150.000,- forintig terjedhet.

Kategória: Nincs kategorizálva | Szóljon hozzá most!

Majális Hajdúhadházon

Kategória: Nincs kategorizálva | Szóljon hozzá most!

Felhívás

Felhívás

a 2022. évi népszámlálás lebonyolításában közreműködő számlálóbiztosok jelentkezésére

 

A Hajdúhadházi Polgármesteri Hivatal számlálóbiztosok jelentkezését várja a 2022. október-november hónapokban bonyolítandó országos népszámláláshoz.

A népszámlálás terepen történő adatgyűjtését a számlálóbiztosok látják el a 2022. október 17. – 2022. november 20. közötti időszakban.

A számlálóbiztos feladata a körzet bejárása, a körzethez tartozó internetes önkitöltési időszakban le nem zárt címek  felkeresése, az adatfelvétel lebonyolítása, a címek pontosítása, esetleges új címek felvétele. A számlálóbiztosnak a terepmunka során kb. 130-150 címen kell kérdőívet elektronikus formában kitöltenie.

A számlálóbiztosnak az alábbi feltételeknek kell megfelelniük:

  • legalább középfokú végzettség,
  • magabiztos alapvető számítógépes ismeretek (tablet kezeléséhez),
  • jó fellépés, beszédkészség, kapcsolatteremtő képesség,
  • konfliktuskezelő készség, motiváltság, precizitás
  • megfelelő helyismeret,
  • titoktartás
  • vállalja a felkészülés során az új ismeretek önálló elsajátítását és a vizsgázást,
  • a felkészüléshez rendelkezik saját eszközzel (PC, laptop, tablet) és internet eléréssel,
  • a folyamatos és hatékony kapcsolattartás érdekében rendelkezik mobiltelefonnal és e-mail címmel.

A számlálóbiztosok kiválasztása a helyi népszámlálási felelős feladata.

Elektronikus oktatási rendszerben (e-learning) történő egyéni felkészülést követően tett sikeres vizsga után történik meg a szerződéskötés a számlálóbiztosi feladatok ellátására.

Amennyiben úgy érzi, hogy szívesen venne részt a népszámlálási munkában, a felsorolt feltételeknek megfelel, és számlálóbiztosnak jelentkezne, a kitöltött és aláírt jelentkezési lapot leadhatja személyesen a Hajdúhadház Polgármesteri Hivatala titkárságán, elküldheti postai úton 4242 Hajdúhadház, Bocskai tér 1. levélcímre, vagy a titkarsag@hajduhadhaz.hu e-mail címre.

Jelentkezési határidő: 2022. 04. 30.

Dr. Kiss-Kazsuk Katalin
helyi népszámlálási felelős

 

Kategória: Nincs kategorizálva | Szóljon hozzá most!

Április 11. a magyar költészet napja

Kategória: Nincs kategorizálva | Szóljon hozzá most!