Meghívó

MEGHÍVÓ

Hajdúhadház Város Önkormányzata Képviselő-testületének
2019. április 4-én (csütörtökön) de. 8 órakor
a Városháza dísztermében tartandó rendkívüli
ülésére tisztelettel meghívja Önt Csáfordi Dénes polgármester


Napirendi pontok:

1./ Ütemterv készítése a bölcsődei csoportszoba bővítés pályázathoz
Előadó: Csáfordi Dénes polgármester, Garda Szabolcs műszaki referens

Kategória: Meghívók (testületi) | Szóljon hozzá most!

Tájékoztatás

Kategória: Nincs kategorizálva | Szóljon hozzá most!

Pályázati felhívás – Önkormányzati tulajdonú ingatlan értékesítésére

Az önkormányzat vagyonáról és a vagyonnal való gazdálkodás szabályairól szóló 10/2012. (III.29.) önkormányzati rendelt 16.§ (4) és (5) bekezdései alapján a következő pályázati felhívást teszi közzé:

 1. A pályázatot kiíró neve, székhelye:

Hajdúhadház Város Önkormányzata, 4242 Hajdúhadház, Bocskai tér 1.

Telefonszám: 52/ 583-411

Fax szám: 52/ 384 295

 1. A pályázat célja:

Önkormányzati tulajdonú ingatlan értékesítése, munkahely teremtés céljából.

 1. A pályázat jellege:

A pályázat nyilvános, egy fordulós.

 1. Pályáztatásra kerülő ingatlan adatai:

Hajdúhadház Arany János utca 80. szám alatti 11908/55 helyrajzi számú 54.715 m2 nagyságú ingatlanból 10.000 m2 nagyságú kivett beépítetlen terület értékesítése.

 1. Pályázati biztosíték

Nem kerül meghatározásra

 1. Pályázati feltételek:

Bármely természetes vagy jogi személy, illetve gazdasági társaság pályázhat. Amennyiben gazdasági társaság a pályázó, köteles:

– a 30 napnál nem régebbi eredeti cégkivonatot és aláírási címpéldányt bemutatni,

– gazdasági társaság csak a törvényes képviselője vagy a Ptk. előírásainak megfelelő meghatalmazással rendelkező meghatalmazottja útján vehet részt a pályázaton

– A pályázó vállalja, hogy az adásvételi szerződés megkötésétől számított 60 hónapon belül legalább 10 fő foglalkoztatásra alkalmas üzemet létesít az ingatlanon, melyet legalább 5 évig 10 fő helyben történő foglalkoztatásával működtet.

 1. Az ajánlatok benyújtásának helye:

Hajdúhadházi Polgármesteri Hivatal 4242 Hajdúhadház, Bocskai tér 1. (titkárság) vagy elektronikus úton: titkarsag@hajduhadhaz.hu.

 1. Az ajánlatok benyújtásának módja:

Az ajánlatok benyújthatók személyesen, elektronikus vagy postai úton. Az ajánlatot zárt borítékban, vagy pdf formátumban kell benyújtani, melynek minden oldalát aláírással kell ellátni. A borítékon a következő szövegrészt kérjük feltüntetni: „Pályázati ajánlat a Hajdúhadház 11908/55 helyrajzi számú ingatlanból 10.000 m2 nagyságú területre”

 1. A pályázatok elbírálásának szempontja:

A pályázat nyertese az az ajánlattevő lesz, aki a pályázati feltételeknek megfelel és összességében a legelőnyösebb ajánlatot teszi.

A pályázat nyertesével adásvételi szerződést legkésőbb a Magyar Állam elővételre vonatkozó nyilatkozat kézhezvételétől számított 10. napon köti meg az Önkormányzat. A kiíró csak a pályázat nyertesével – vagy annak visszalépése esetén a második legelőnyösebb ajánlatot tevő személlyel – köt szerződést.

 1. Az ajánlat minimális tartalmi elemei a következők:

– pályázó neve, címe,

– a pályázónak nyilatkoznia kell arra vonatkozóan, hogy elfogadja-e a pályázati feltételeket,

– a pályázó nyilatkozzon az ajánlati kötöttség elfogadására vonatkozóan,

– nem természetes személy esetén a pályázó nyilatkozatát arra vonatkozóan, hogy  átlátható szervezetnek minősül.

– a pályázó nyilatkozata arra vonatkozóan, hogy köztartozása nincs, illetve ellene (nem természetes személy esetén) csődeljárás nincs folyamatban.

 1. Az ajánlatok benyújtásának határideje:

2019. április hónap 16. nap 14 óra 00 perc (a postai úton feladott pályázatoknak ezen időpontig be kell érkezniük).

 1. A nyilvános bontás ideje, helye:

2019. április hónap 16. nap 14 óra 00 perc Hajdúhadházi Polgármesteri Hivatal (4242 Hajdúhadház, Bocskai tér 1) aljegyzői iroda.

 1. Az ajánlati kötöttség minimális időtartama:

A pályázó ajánlatához a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi törvény 14. § (5) bekezdésében meghatározott határidő lejártáig kötve van.

 1. Pályázatok elbírálása:

A nyertes pályázóval az Önkormányzat által kötött adásvételi szerződés aláírására a polgármester jogosult a Képviselő-testület jóváhagyásával.

 1. Egyéb információ:

Felhívjuk a pályázók figyelmét, hogy a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 14.§ (2) bekezdése alapján a helyi önkormányzat tulajdonában lévő ingatlan értékesítése esetén az államot minden más jogosultat megelőző elővásárlási jog illeti meg.

Az ingatlan igény szerint a kiíróval egyeztetett időpontban a helyszínen megtekinthető. Az Önkormányzat fenntartja magának azt a jogot, hogy a pályázati eljárást akár indokolás nélkül is eredménytelenné nyilváníthatja.

A pályázati eljárásban csak olyan természetes, jogi személy vagy gazdasági társaság vehet részt pályázóként, aki vállalja, hogy az Önkormányzattal szemben bármilyen jogügyletből kifolyó lejárt tartozását legkésőbb a pályázatok benyújtásának határidejéig teljes egészében kiegyenlíti. Ennek elmaradása esetén a pályázót ki kell zárni a pályázati eljárásból.

A tulajdonjog változás ingatlan-nyilvántartásban történő átvezetésének és a földmérésnek a költségei a vevőt terhelik.

A késve érkezett pályázatokat a kiíró érvénytelennek minősíti.

IRATMINTÁK-ingatlan-értékesítés-versenyeztetéséhez

Kategória: Nincs kategorizálva | Szóljon hozzá most!

HIRDETMÉNY

Kategória: Közérdekű | Szóljon hozzá most!

Tűzgyújtási tilalom Magyarország területén

Fontos tudnivalók a tűzgyújtási tilalomról, a tűzgyújtás szabályairól

A tűzgyújtási tilalommal kapcsolatos legfontosabb tudnivalók, továbbá az erdőterületen és a szabadban történő tűzgyújtás szabályai az alábbiakban olvashatóak.

Tűzesetek szabad területen történő bekövetkezésének nagyobb kockázata esetén, az erdőgazdálkodásért felelős miniszter, fokozott tűzveszély időszakát (tűzgyújtási tilalmat) állapíthat meg, és hirdethet ki, egyeztetve a katasztrófavédelem központi szervével (BM OKF). Tűzgyújtási tilalom (fokozott tűzveszély) idején tilos tüzet gyújtani az erdőterületeken, valamint a fásításokban és az ezek 200 méteres körzetén belül lévő külterületi ingatlanokon. Ide értendők a felsorolt területeken található tűzrakó helyek, a vasút és közút menti fásítások, de tilos a parlag- és gazégetés is.

A tűzgyújtási tilalom (fokozott tűzveszély) megállapítása és visszavonása függ a meteorológiai körülményektől, az erdőben található élő és holt biomassza szárazságától és a keletkezett tüzek gyakoriságától. A tűzgyújtási tilalomról (fokozott tűzveszélyről) a Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal Erdészeti Igazgatóság (NÉBIH EI) közleményt küld az érintett szervezeteknek, országos közszolgálati médiának, és hivatalos honlapján www.erdotuz.hu közzéteszi a tűzgyújtási tilalomról (fokozott tűzveszélyről) szóló térképet. Az aktuális tűzgyújtási tilalomról (fokozott tűzveszélyről) a NÉBIH EI hivatalos honlapja mellett tájékozódhat a www.erdotuz.hu weboldalon, az onnan is elérhető további szakmai honlapokon, amelyek számos egyéb hasznos információval szolgálnak a szabad területen történő tűzgyújtásról. Kiemelt helyen teszi közzé a hírt a katasztrófavédelem is honlapján: www.katasztrofavedelem.hu.

A tűzgyújtási tilalom (fokozott tűzveszély időszaka) megállapítására vonatkozó körülményeket a NÉBIH EI minden nap értékeli, és egyeztetve a BM OKF-fel dönt arról, hogy a következő napon szükséges-e tűzgyújtási tilalom kihirdetése, vagy nem. A tűzgyújtási tilalom (fokozott tűzveszély) a közzétételtől a visszavonásig (a helyzetben bekövetkezett változás kihirdetéséig) él. Az említett honlapokon napi frissítéssel megtekinthető, hogy van-e érvényben tűzgyújtási tilalom (megállapított fokozott tűzveszély). A lakosság a lakóhelye környékén lévő erdőterületekről a NÉBIH EI által készített interaktív erdőtérképen találhat további információt.


Erdők tűzvédelme

Magyarországon két fokozottan erdőtűzveszélyes időszakot különíthetünk el. Az egyik kora tavasszal, hóolvadás után közvetlenül, amikor a kizöldülés előtt elsősorban rét és tarlóégetések következtében gyullad meg az erdő, általában lombos erdőtelepítésekben és felújításokban okozva igen jelentős károkat.

A második veszélyeztetett időszak a nyári hónapokra esik, amikor a hosszabb csapadékmentes, forró időjárási viszonyok következtében az erdei avar és tűlevélréteg teljesen kiszárad. Ezek az erdőtüzek elsősorban eldobott cigarettacsikkek és a tűzgyújtási tilalom (fokozott tűzveszély) kihirdetése ellenére meggyújtott tábortüzek, nyári gazégetések következtében keletkeznek, elsősorban erdei és fekete fenyves, valamint idősebb lombos állományokban.

A Magyarországi erdőtüzek 99 százaléka(!) emberi gondatlanság vagy szándékosság miatt keletkezik.

A klímaváltozás következtében, a korábbinál forróbb nyarakon nem a tüzek száma nőhet meg jelentősen, hanem a terjedési sebessége és intenzitása. Így esetenként jóval nehezebb az erdőtüzeket eloltani, és jóval nagyobb területeket érinthetnek, mint korábban.

Az előbbiek alapján látható, hogy az erdők tűz elleni védelmének kiemelten fontos szerepe van mind az erdőgazdálkodás, mind a tűzvédelem oldaláról.

Az erdőgazdálkodók a parkerdők területén turisztikai célból állandó és biztonságos tűzrakó helyet kötelesek kialakítani. A kijelölt tűzrakó helyet az erdőgazdálkodó kötelessége karbantartani és arról is gondoskodnia kell, hogy az erdőtűz elleni védelemmel kapcsolatos feltételek biztosítottak legyenek.

A kialakított tűzrakó helyen az alábbi szabályok betartásával bárki rakhat tüzet, de számos fontos szempontot figyelembe kell venni. A tűz meggyújtása előtt a tűzrakó hely környékét meg kell tisztítani a tűz terjedését elősegítő anyagoktól, levelektől, faágaktól. Soha nem szabad felügyelet nélkül hagyni az égő tüzet, a még ki nem hűlt parazsat, hamut. Fel kell készülni a tűz eloltására, ha feltámadna a szél, gondoskodni kell arról, hogy készenlétben legyen a tűz oltására alkalmas anyag, eszköz (pl. víz, homok, lapát). Ahogy a tűzre nincs szükség, azt gondosan el kell oltani és meg kell győződni arról, hogy valóban elaludt, a hamura távozás előtt lehetőleg földet kell szórni.

Az erdőgazdálkodási tevékenységhez kapcsolódó égetésre csak az erdőgazdálkodó vagy az erdő tulajdonosa írásbeli engedélye birtokában lévő személy jogosult. Nagyon fontos tudni, hogy az erdőgazdálkodási tevékenység keretében végzett égetés alkalomszerű tűzveszélyes tevékenységnek minősül, amelyet a tevékenység megkezdése előtt az illetékes katasztrófavédelmi igazgatósághoz be kell jelenteni. Védett természeti területen lévő erdőben, a kijelölt és a kiépített tűzrakó hely kivételével, tűz gyújtásához a természetvédelmi hatóság engedélye is szükséges.

Kategória: Nincs kategorizálva | Szóljon hozzá most!

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS – ÖNKORMÁNYZATI TULAJDONÚ LAKÁS BÉRBEADÁSÁRA

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS

ÖNKORMÁNYZATI TULAJDONÚ LAKÁS KÖLTSÉGELVEN VALÓ BÉRBEADÁSÁRA

Hajdúhadház Város Önkormányzata a tulajdonában lévő alábbi lakás bérbeadására hirdet pályázatot.

            4242 Hajdúhadház, Epres u. 28. szám.

                        Alapterülete:               80 m2,

                        Komfort fokozata:      komfort nélküli,

                        Helyiségei:                  1 szoba, konyha, éléskamra,

                        A bérleményhez udvar tartozik.

A bérleti díj összege: 148,- ft/m2, mindösszesen: 11.840,- ft/hó.

A lakás tulajdonosa Hajdúhadház Város Önkormányzat Képviselő-testülete a bérleti díj összegét minden évben felülvizsgálja, mely összeget a bérlő köteles megfizetni.

A bérlő gondoskodik:

–           a lakás rendeltetésszerű használatáról, állagának megóvásáról és a lakás, valamint a hozzátartozó udvarrész tisztántartásáról;

–           a háztartási és egyéb hulladék szelektív módon való gyűjtéséről a megfelelő edényzetben;

–           elemi csapás vagy a lakásban történő meghibásodások bejelentése Bérbeadó felé;

–           a lakás közüzemi díjainak megfizetéséről.

A pályázat benyújtásának határideje:       2019. április 15. 12.00 óra

helye:       a Polgármesteri Hivatal titkársága.

(4242 Hajdúhadház, Bocskai tér 1.),

A pályázat benyújtásakor adategyeztetés céljából a pályázók és az együtt-költöző családtagok személyi azonosító okmányait (személyi igazolvány, lakcímkártya), vagy azok másolatát be kell mutatni!

A pályázatokat a polgármester értékeli, a nyertes pályázót a lakás bérlőjéül kijelöli és a pályázati határidő leteltétől számított 15 napon belül értesíti.

 • Pályázaton azon cselekvőképes személy vehet részt:
 1. akinek, illetve a vele együtt-költöző személynek másik lakáson tulajdonjoga vagy haszonélvezeti joga, másik önkormányzati lakáson bérleti joga nem áll fenn,
 2. akinek a kérelem benyújtásának időpontjában nem áll fenn adó vagy adók módjára behajtható köztartozása, nincs ellene folyamatban bírósági végrehajtási eljárás,
 3. a pályázó munkaviszonyból, munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyból, nyugdíjszerű ellátásból vagy GYED-ből származó igazolt jövedelemmel rendelkezik, mely jövedelem fedezi a lakásfenntartás várható költségeit,
 4. a pályázó és a vele együtt-költöző személyeknek az egy főre jutó nettó jövedelme el kell, hogy érje legalább az öregségi nyugdíj legkisebb összegének 200%-át (57.000,- Ft),
 • A pályázatban a pályázó nyilatkozatának tartalmaznia kell:
 1. a pályázó és családja (együtt-költöző személyek) adatait és a közöttük fennálló rokonsági kapcsolat megjelölését,
 2. a pályázó és együtt-költöző hozzátartozói nyilatkozatát jövedelmi és vagyoni helyzetéről, valamint jelenlegi lakáskörülményeiről,
 3. a pályázó nyilatkozatát arról, hogy megfelel a pályázati kiírásban meghatározott feltételeknek, továbbá, hogy vállalja a lakásbérlettel járó kötelezettségeket.

Nem pályázhat önkormányzati bérlakás bérleti jogára, aki előzetes letartóztatásban van, elzárás büntetését tölti, illetve szabadságvesztés büntetését tölti.

 • A pályázathoz mellékelni kell:
 1. a pályázó és a vele együtt-költöző személyek jövedelmére, vagyoni helyzetére, munkaviszonyára, munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyára vonatkozó igazolásokat, nyilatkozatokat
 2. a pályázat elbírálása szempontjából lényeges egyéb adatokat, tényeket, körülményeket és nyilatkozatokat.

Hajdúhadház, 2019. március 27.

Kategória: Közérdekű | Szóljon hozzá most!

Felhívás – Útravaló ösztöndíjprogramra -VEKOP-7.3.1-17-2017-00001

VEKOP-II.-félév-jelentkezési-felhívásFelhívás – Útravaló

Kategória: Nincs kategorizálva | Szóljon hozzá most!

Felhívás – Útravaló ösztöndíjprogramra -EFOP-3.1.4-15-2015-00001

 

EFOP-II.-félév-jelentkezési-felhívás_

Kategória: Nincs kategorizálva | Szóljon hozzá most!

Lomtalanítási tájékoztató

LOMTALANÍTÁSI TÁJÉKOZTATÓ FELHÍVÁS

A HHG Nonprofit Kft. tájékoztatja a Tisztelt Ingatlantulajdonosokat, hogy a LOMTALANÍTÁS rendszere átalakult!

Csak telefonon, vagy e-mail-ben megrendelt, előre egyeztetett időpontban (Hajdúhadházon, április 03-ra, április 10-re, április 17-re) kérhető a lomtalanítás. A lomtalanítás a hulladékszállítási díjat megfizető, és tartozással nem rendelkező ingatlanhasználó által, Társaságunkkal előre egyeztetett napon (max. évi 1 alkalommal), egyedi megrendeléssel kért, házhoz menő jelleggel történik. A jelentkezés során szükséges megadni a hulladék várható mennyiségét és fajtáját is, amely alkalmanként legfeljebb 1 m3 lehet.

Bővebben

Kategória: Nincs kategorizálva | Szóljon hozzá most!

Közbeszerzési eljárás

„Beruházási célú közfoglalkoztatási mintaprogram keretében kiskapacitású vágóhíd építésével kapcsolatos építési kivitelezési feladatok ellátása” tárgy közbeszerzési anyaga.

 Iratanyagok-Vágóhíd-építés.zip

Kategória: Nincs kategorizálva | Szóljon hozzá most!